Szczegóły spółki

Nazwa DECSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5210083578
REGON 012007180
KRS 0000050218
Adres Aleje Jerozolimskie 179 lok. POZIOM +2, 02-222 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.77 0.67
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.36 2.0
Płynność bieżąca (CR) 1.28 1.46
Płynność szybka (QR) 1.0 1.21
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.36 2.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.07% 1.26%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.15% 5.84%
Rentowność aktywów (ROA) 0.95% 1.95%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-05-23 99/2019 13 26524
Poz. 26524. DECSOFT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000050218. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-26184/2019]

Zarząd spółki Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Jerozolimskich 179, Poziom +2, 02-222 Warszawa, wpisa-
nej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050218 (dalej
„Spółka”), działając na podstawie § 12 ust. 2 i 4 Statutu
Spółki oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje
niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień
27 czerwca 2019 roku, na godzinę 1530, w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy
   wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grud-
   nia 2018 roku.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki
   wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycz-
   nia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
  8. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących przezna-
   czenia zysku Spółki.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   w 2018 roku, sprawozdania finansowego za okres od
   1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz
   z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grud-
      nia 2018 roku,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od
      1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
      Spółki z badania Sprawozdania Zarządu z działal-
      ności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finanso-
      wego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grud-
      nia 2018 roku oraz z działalności Rady Nadzorczej
      w roku 2018,
    d) przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok,
    e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
      z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
      1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
     f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
      czej Spółki z wykonania przez nich obowiązków
      w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grud-
      nia 2018 roku,
    g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dro-
      dze emisji prywatnej nowych akcji imiennych
      serii M w liczbie 16.545, z wyłączeniem prawa
      poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy,
      zaoferowania akcji imiennych nowej emisji Preze-
      sowi Zarządu Spółki, w trybie określonym w § 8
      ust. 3.1. Statutu Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
    h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
     i) zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki w odniesieniu do
uchwały dotyczącej punktu 10 lit. g porządku obrad:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie,
w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 827.255 (osiemset
  dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć zło-
  tych) i dzieli się następująco:”

(pozostałe postanowienia § 6 Statutu, w części dotyczącej
emisji akcji poszczególnych serii, pozostają bez zmian)

Proponowana treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie,
w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 843.800 (osiemset
  czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się nastę-
  pująco:”

Dodatkowo w § 6 ust. 1 po literze l) dodaje się literę m)
o następującej treści:
  „m) na 16.545 (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć)
  akcji imiennych serii M, o wartości nominalnej 1 (jeden)
  złoty każda; akcje imienne serii M w ilości 16.545 (szes-
  naście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) są oznaczone od
  numeru 1 (jeden) do numeru 16.545 (szesnaście tysięcy
  pięćset czterdzieści pięć) i zostały pokryte gotówką.”

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone
w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem
tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończe-
niem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane
na dowód złożenia akcji w Kancelarii Notarialnej Marek Bart-
nicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa
s.c., ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa. W zaświadczeniu
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że doku-
menty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego
Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do
księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Wal-
nego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadze-
niu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do
udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.

Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne
wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki na
trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia,
tj. w dniach 24 czerwca 2019 - 26 czerwca 2019 roku.
Poz. 26524. DECSOFT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000050218. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-26184/2019]

Zarząd spółki Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Jerozolimskich 179, Poziom +2, 02-222 Warszawa, wpisa-
nej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050218 (dalej
„Spółka”), działając na podstawie § 12 ust. 2 i 4 Statutu
Spółki oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje
niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień
27 czerwca 2019 roku, na godzinę 1530, w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy
   wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grud-
   nia 2018 roku.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki
   wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycz-
   nia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
  8. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących przezna-
   czenia zysku Spółki.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   w 2018 roku, sprawozdania finansowego za okres od
   1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz
   z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grud-
      nia 2018 roku,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od
      1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
      Spółki z badania Sprawozdania Zarządu z działal-
      ności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finanso-
      wego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grud-
      nia 2018 roku oraz z działalności Rady Nadzorczej
      w roku 2018,
    d) przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok,
    e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
      z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
      1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
     f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
      czej Spółki z wykonania przez nich obowiązków
      w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grud-
      nia 2018 roku,
    g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dro-
      dze emisji prywatnej nowych akcji imiennych
      serii M w liczbie 16.545, z wyłączeniem prawa
      poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy,
      zaoferowania akcji imiennych nowej emisji Preze-
      sowi Zarządu Spółki, w trybie określonym w § 8
      ust. 3.1. Statutu Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
    h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
     i) zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki w odniesieniu do
uchwały dotyczącej punktu 10 lit. g porządku obrad:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie,
w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 827.255 (osiemset
  dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć zło-
  tych) i dzieli się następująco:”

(pozostałe postanowienia § 6 Statutu, w części dotyczącej
emisji akcji poszczególnych serii, pozostają bez zmian)

Proponowana treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie,
w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 843.800 (osiemset
  czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się nastę-
  pująco:”

Dodatkowo w § 6 ust. 1 po literze l) dodaje się literę m)
o następującej treści:
  „m) na 16.545 (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć)
  akcji imiennych serii M, o wartości nominalnej 1 (jeden)
  złoty każda; akcje imienne serii M w ilości 16.545 (szes-
  naście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) są oznaczone od
  numeru 1 (jeden) do numeru 16.545 (szesnaście tysięcy
  pięćset czterdzieści pięć) i zostały pokryte gotówką.”

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone
w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem
tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończe-
niem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane
na dowód złożenia akcji w Kancelarii Notarialnej Marek Bart-
nicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa
s.c., ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa. W zaświadczeniu
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że doku-
menty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego
Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do
księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Wal-
nego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadze-
niu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do
udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.

Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne
wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki na
trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia,
tj. w dniach 24 czerwca 2019 - 26 czerwca 2019 roku.
2018-05-22 98/2018 17 21364
Poz. 21364. DECSOFT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000050218. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-20971/2018]

Zarząd spółki Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Jerozolimskich 179, Poziom +2, 02-222 Warszawa, wpisa-
nej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050218 (dalej
„Spółka”), działając na podstawie § 12 ust. 2 i 4 Statutu Spółki
oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień
26 czerwca 2018 roku, na godzinę 1500, w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy
   wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grud-
   nia 2017 roku.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki
   wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycz-
   nia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  8. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących przezna-
   czenia zysku Spółki.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki   w 2017 roku, sprawozdania finansowego za okres od
   1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz z dzia-
   łalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grud-
     nia 2017 roku,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
     wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycz-
     nia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
     z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
     w 2017 roku, sprawozdania finansowego za okres od
     1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz
     z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
   d) przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok,
   e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
     z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
     1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
    f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
     Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie
     od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
   g) odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej,
   h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dro-
     dze emisji prywatnej nowych akcji imiennych serii L,
     z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych
     akcjonariuszy oraz zmiany § 6 Statutu Spółki,
    i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki w odniesieniu do
uchwały dotyczącej pkt 10 lit. h) porządku obrad:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie,
w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 811.035 zł (osiemset
  jedenaście tysięcy trzydzieści pięć złotych) i dzieli się
  następująco:”

(pozostałe postanowienia § 6 Statutu, w części dotyczącej
emisji akcji poszczególnych serii pozostają bez zmian)

Proponowana treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie,
w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 827.255 zł (osiemset
  dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć
  złotych) i dzieli się następująco:”

Dodatkowo, w § 6 ust. 1 po literze k) dodaje się literę l) o treści
następującej:
„l) 16.220 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji
  imiennych serii L o wartości nominalnej 1 złoty każda
  akcja; akcje imienne serii L w ilości 16.220 (szesnaście
  tysięcy dwieście dwadzieścia) są oznaczone od numeru 1
  do numeru 16.220 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzie-
  ścia) i zostały pokryte gotówką.”

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożonew siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem
tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończe-
niem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane
na dowód złożenia akcji w Kancelarii Notarialnej Marek Bart-
nicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c.,
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa. W zaświadczeniu
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że doku-
menty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego
Zgromadzenia.
Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do
księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Wal-
nego Zgromadzenia Spółki.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadze-
niu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do
udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Wal-
nym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w biurze Zarządu
Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgro-
madzenia, tj. w dniach 21, 22, 25 czerwca 2018 roku.

                        Z poważaniem
                        Prezes Zarządu
                        Robert Musiał
Poz. 21364. DECSOFT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000050218. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-20971/2018]

Zarząd spółki Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Jerozolimskich 179, Poziom +2, 02-222 Warszawa, wpisa-
nej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050218 (dalej
„Spółka”), działając na podstawie § 12 ust. 2 i 4 Statutu Spółki
oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień
26 czerwca 2018 roku, na godzinę 1500, w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy
   wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grud-
   nia 2017 roku.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki
   wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycz-
   nia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  8. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących przezna-
   czenia zysku Spółki.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki   w 2017 roku, sprawozdania finansowego za okres od
   1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz z dzia-
   łalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grud-
     nia 2017 roku,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
     wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycz-
     nia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
     z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
     w 2017 roku, sprawozdania finansowego za okres od
     1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz
     z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
   d) przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok,
   e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
     z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
     1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
    f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
     Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie
     od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
   g) odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej,
   h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dro-
     dze emisji prywatnej nowych akcji imiennych serii L,
     z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych
     akcjonariuszy oraz zmiany § 6 Statutu Spółki,
    i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki w odniesieniu do
uchwały dotyczącej pkt 10 lit. h) porządku obrad:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie,
w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 811.035 zł (osiemset
  jedenaście tysięcy trzydzieści pięć złotych) i dzieli się
  następująco:”

(pozostałe postanowienia § 6 Statutu, w części dotyczącej
emisji akcji poszczególnych serii pozostają bez zmian)

Proponowana treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie,
w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 827.255 zł (osiemset
  dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć
  złotych) i dzieli się następująco:”

Dodatkowo, w § 6 ust. 1 po literze k) dodaje się literę l) o treści
następującej:
„l) 16.220 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji
  imiennych serii L o wartości nominalnej 1 złoty każda
  akcja; akcje imienne serii L w ilości 16.220 (szesnaście
  tysięcy dwieście dwadzieścia) są oznaczone od numeru 1
  do numeru 16.220 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzie-
  ścia) i zostały pokryte gotówką.”

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożonew siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem
tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończe-
niem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane
na dowód złożenia akcji w Kancelarii Notarialnej Marek Bart-
nicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c.,
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa. W zaświadczeniu
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że doku-
menty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego
Zgromadzenia.
Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do
księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Wal-
nego Zgromadzenia Spółki.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadze-
niu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do
udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Wal-
nym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w biurze Zarządu
Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgro-
madzenia, tj. w dniach 21, 22, 25 czerwca 2018 roku.

                        Z poważaniem
                        Prezes Zarządu
                        Robert Musiał

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki