Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRadomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatRadom
GminaRadom
MiejscowośćRadom
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatRadom
GminaRadom
UlicaŻelazna
Nr domu7
MiejscowośćRadom
Kod pocztowy26-612
PocztaRadom
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000050068

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym: a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu wydania do używania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym osób prawnych, z wyjątkiem: prawa wieczystego użytkowania gruntu - stawka 2,5% oraz środków trwałych znajdujących się przy ul. Energetyków 16 oraz magistralnej sieci ciepłowniczej DN900 wyłączonych z amortyzacji zgodnie z Zakładową Polityką Rachunkowości, c) wartości niematerialne i prawne - programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat, pozostałe przez okres 5 lat.

Środki pieniężne w wartości nominalnej.

Kredyty w kwocie wymagającej zapłaty.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wg stosownych obliczeń dokonanych przy zachowaniu ostrożności z uwzglednieniem zasady rzetelnego przedstawienia wyniku finansowego jednostki. W przypadku zmiany przepisów podatkowych różnice przejściowe powstające jako pierwsze ulegają odwróceniu jako pierwsze. Jednostka nie kompensuje aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Kapitały własne w wartości nominalnej.

Prawa do emisji dwutlenku węgla: wartość przyznanych nieodpłatnie praw wg jednostkowej ceny sprzedaży z dn. przyznania notowanej na EEX-EUA Secondary Market 2013-2020.

Długoterminowe aktywa finansowe w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości.

Materiały techniczne- wg cen zakupu z uwzględnieniem utraty wartości; paliwo płynne-wg cen zakupu ; paliwa stałe ( opał na składzie)- wg cen zakupu.

Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości.

Fundusze specjalne w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną art. 46, 47, 48, 48a i 48b Uor oraz zał. nr 1 do Uor.

2) Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

3) Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.

4) Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.

5) Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja uszczegóławiająca

Akcjonariat: Gmina Miasta Radomia - 11.891.900 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, pracownicy Spółki - 56.776 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Sprawozdanie finansowe podlega corocznemu badaniu. Za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.zostało zbadane przez podmiot uprawniony nr koncesji 250 - PTE-PROFIT Sp. z o.o., ul.Rakowiecka 41 lok.28, 02-521 Warszawa zgodnie z umową nr 299/2017/KK o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawartą w dniu 27.11.2017 r.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe135 797 537,28138 249 424,96
IWartości niematerialne i prawne48 472,3821 775,00
3Inne wartości niematerialne i prawne48 472,3821 775,00
IIRzeczowe aktywa trwałe124 671 946,27127 222 843,02
1Środki trwałe123 344 711,04126 640 351,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)3 452 967,673 518 716,75
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej94 862 848,1496 828 748,08
c) urządzenia techniczne i maszyny25 000 864,3026 194 582,83
d) środki transportu1 215,1781 173,21
e) inne środki trwałe26 815,7617 130,61
2Środki trwałe w budowie1 327 235,23582 491,54
IVInwestycje długoterminowe2 203 004,702 203 004,70
3Długoterminowe aktywa finansowe2 203 004,702 203 004,70
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 203 004,702 203 004,70
– udziały lub akcje2 203 004,702 203 004,70
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 874 113,938 801 802,24
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 874 113,938 801 802,24
BAktywa obrotowe59 800 646,1565 286 070,51
IZapasy12 013 648,396 748 571,10
1Materiały11 585 038,116 201 639,10
4Towary428 610,28546 932,00
IINależności krótkoterminowe22 433 663,3614 793 517,54
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale215 873,21169 141,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:215 873,21169 141,46
– do 12 miesięcy215 873,21169 141,46
3Należności od pozostałych jednostek22 217 790,1514 624 376,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:18 592 640,5613 541 998,00
– do 12 miesięcy18 592 640,5613 541 998,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 561 406,00
c) inne1 063 743,591 082 378,08
IIIInwestycje krótkoterminowe25 067 744,1443 376 607,31
1Krótkoterminowe aktywa finansowe25 067 744,1443 376 607,31
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne25 067 744,1443 376 607,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach25 067 744,1443 376 607,31
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe285 590,26367 374,56
DUdziały (akcje) własne30 072,0036 041,46
Aktywa razem195 628 255,43203 571 536,93
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny124 645 927,59128 402 176,12
IKapitał (fundusz) podstawowy119 486 760,00119 520 570,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 024 758,333 226 168,86
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:901 288,45901 288,45
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki901 288,45901 288,45
VIZysk (strata) netto233 120,814 754 148,81
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania70 982 327,8475 169 360,81
IRezerwy na zobowiązania15 344 358,7517 979 364,29
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 068,2316 197,02
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne9 491 041,659 645 134,65
– długoterminowa7 933 285,658 251 399,65
– krótkoterminowa1 557 756,001 393 735,00
3Pozostałe rezerwy5 841 248,878 318 032,62
– krótkoterminowe5 841 248,878 318 032,62
IIZobowiązania długoterminowe434 078,42385 104,64
3Wobec pozostałych jednostek434 078,42385 104,64
e) inne434 078,42385 104,64
IIIZobowiązania krótkoterminowe13 779 657,2511 160 456,82
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 869 933,728 227 686,72
c) inne zobowiązania finansowe28 833,39
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 665 912,084 302 958,38
– do 12 miesięcy5 665 912,084 302 958,38
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 083 303,583 811 723,19
i) inne120 718,0684 171,76
4Fundusze specjalne4 909 723,532 932 770,10
IVRozliczenia międzyokresowe41 424 233,4245 644 435,06
1Ujemna wartość firmy12 878 560,6913 998 640,69
2Inne rozliczenia międzyokresowe28 545 672,7331 645 794,37
– długoterminowe25 485 222,4928 550 014,25
– krótkoterminowe3 060 450,243 095 780,12
Pasywa razem195 628 255,43203 571 536,93
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:99 293 429,4991 737 442,54
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów96 889 897,8994 549 051,20
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 282 535,75-3 116 751,11
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów120 995,85305 142,45
BKoszty działalności operacyjnej108 981 701,2886 257 649,19
IAmortyzacja30 296 727,1218 239 324,45
IIZużycie materiałów i energii32 631 049,5826 067 588,36
IIIUsługi obce15 760 311,6712 855 492,52
IVPodatki i opłaty, w tym:7 139 393,427 077 520,53
VWynagrodzenia16 896 900,3116 145 036,84
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 968 225,343 855 563,80
– emerytalne1 521 360,591 465 500,12
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 288 789,142 006 520,56
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów304,7010 602,13
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-9 688 271,795 479 793,35
DPozostałe przychody operacyjne12 748 121,487 989 066,55
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych69,81
IIDotacje3 030 114,483 193 254,76
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 824 987,46966 956,31
IVInne przychody operacyjne5 893 019,543 828 785,67
EPozostałe koszty operacyjne3 279 001,716 450 287,88
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 115 014,80
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-186 081,504 841 639,83
IIIInne koszty operacyjne350 068,411 608 648,05
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-219 152,027 018 572,02
GPrzychody finansowe492 659,98565 125,26
IIOdsetki, w tym:456 052,04499 020,94
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych36 607,9466 104,32
HKoszty finansowe105 808,63108 681,15
IOdsetki, w tym:1 145,4727 795,97
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych64 471,5561 214,20
IVInne40 191,6119 670,98
IZysk (strata) brutto (F+G–H)167 699,337 475 016,13
JPodatek dochodowy-65 421,482 720 867,32
LZysk (strata) netto (I–J–K)233 120,814 754 148,81
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)128 402 176,12127 541 067,72
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach128 402 176,12127 541 067,72
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu119 520 570,00119 591 350,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-33 810,00-70 780,00
b) zmniejszenie (z tytułu)33 810,0070 780,00
– umorzenia udziałów (akcji)33 810,0070 780,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu119 486 760,00119 520 570,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 226 168,862 613 112,52
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego798 589,47613 056,34
a) zwiększenie (z tytułu)800 820,93615 179,74
Inne50 753,82
– podziału zysku (ustawowo)380 331,90354 825,34
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)420 489,03209 600,58
b) zmniejszenie (z tytułu)2 231,462 123,40
Odkup akcji powyżej wartości nominalnej2 231,462 123,40
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 024 758,333 226 168,86
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu901 288,45901 288,45
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu901 288,45901 288,45
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 754 148,814 435 316,75
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 754 148,814 435 316,75
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 754 148,814 435 316,75
b) zmniejszenie (z tytułu)-4 754 148,81-4 435 316,75
6Wynik netto233 120,814 754 148,81
Azysk netto233 120,814 754 148,81
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)124 645 927,59128 402 176,12
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)124 645 927,59128 402 176,12
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej12 044 029,7628 145 918,90
IZysk (strata) netto233 120,814 754 148,81
IIKorekty razem11 810 908,9523 391 770,09
1Amortyzacja30 296 727,1218 239 324,45
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 403 034,703 981 836,32
5Zmiana stanu rezerw-2 635 005,543 038 841,84
6Zmiana stanu zapasów-5 265 077,294 192 253,40
7Zmiana stanu należności-7 640 145,82500 439,48
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 668 174,21-1 988 139,73
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-4 210 729,03-4 572 785,67
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)12 044 029,7628 145 918,90
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-26 369 493,05-13 547 770,84
IWpływy355 220,00489,42
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych355 220,00489,42
IIWydatki26 724 713,0513 548 260,26
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych26 724 713,0513 548 260,26
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-26 369 493,05-13 547 770,84
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 983 399,88-3 906 932,29
IIWydatki3 983 399,883 906 932,29
1Nabycie udziałów (akcji) własnych30 072,0036 041,46
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 553 327,882 270 890,83
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku2 000 000,001 200 000,00
9Inne wydatki finansowe400 000,00400 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 983 399,88-3 906 932,29
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-18 308 863,1710 691 215,77
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-18 308 863,1710 691 215,77
FŚrodki pieniężne na początek okresu43 376 607,3132 685 391,54
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:25 067 744,1443 376 607,31
– o ograniczonej możliwości dysponowania518 547,36509 527,61
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok167 699,33
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:10 227 654,9310 227 654,93
Odpisy aktualizujące wartość należności, uprzednio nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów423 574,95423 574,95art 12 ust 1 pkt 4 lit e
Wartość otrzymanych nieodpłatnie, lub częściowo nieodpłatnie rzeczy i praw2 298 521,362 298 521,36art 12 ust 4 pkt 14
Wartość nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń finansowanych, lub współfinansowanych ze środków obcych3 030 114,483 030 114,48art 12 ust 4 pkt 14
Rozwiązane rezerwy niezaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów498 195,88498 195,88art 12 ust 1 pkt 5 lit a
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, uprzednio nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów3 410 450,703 410 450,70art 16 ust 1 pkt 26 lit a
Przychody z rozliczenia ujemnej wartości firmy1 120 080,001 120 080,00art 16g ust 10
Przychody z nieodpłatnych służebności gruntowych i przesyłu-553 366,80-553 366,80art 12 ust 1 pkt 2
pozostałe 84,3684,36
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:648 169,43648 169,43
Naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od nalezności31 310,2231 310,22art 12 ust 4 pkt 2
Niezapłacone kary i odszkodowania558 864,69558 864,69art 12 ust 3e
Przychody roku ubiegłego księgowane w roku bieżącym57 994,5257 994,52art 12 ust 1
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 446,613 446,61
Otrzymane odsetki od należności z lat ubiegłych3 446,613 446,61art 12 ust 1 pkt 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 970 602,843 970 602,84
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych-2 282 535,75-2 282 535,75art 15 ust 1
Odpisy na PFRON265 477,00265 477,00art 16 ust 1 pkt 36
Nieumorzona wartość zlikwidowanego majątku trwałego 55 404,7255 404,72art 16 ust 1 pkt 6
Darowizny51 620,5751 620,57art 16 ust 1 pkt 14
Składki członkowskie20 900,0020 900,00art 16 ust 1 pkt 37
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych5 823 223,155 823 223,15art 16 ust 1 pkt 48
Koszty szkoleń23 580,0023 580,00art 15 ust 1
Odpisy aktualizujące-209 749,46-209 749,46art 16 ust 1 pkt 26a
Koszty reprezentacji33 506,7833 506,78art 16 ust 1 pkt 28
Utworzone rezerwy149 854,88149 854,88art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe 39 320,9539 320,95
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:15 715,3315 715,33
Opłata za leasing podatkowo operacyjny15 715,3315 715,33art 17b ust 1
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:57 994,5257 994,52
Zwiększenie podstawy opodatkowania za rok poprzedni, zapisy księgowe ujęte w roku 201857 994,5257 994,52art 12 ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym57 994,52
K. Podatek dochodowy11 018,96
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia zawarte zostały w odrębnym pliku.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki