Szczegóły spółki

Nazwa RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7960101620
REGON 670929493
KRS 0000050068
Adres ul. Żelazna 7, 26-616 Radom
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 3530Z — wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.37 0.36
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.59 0.57
Płynność bieżąca (CR) 5.85 4.34
Płynność szybka (QR) 5.25 3.47
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.59 0.57
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 5.18% 0.23%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.7% 0.19%
Rentowność aktywów (ROA) 2.34% 0.12%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-09 132/2020 421 401924
Poz. 401924. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17585/20/584]

W dniu 08.10.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość
RADOM wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM
miejscowość RADOM wykreślić: 2. miejscowość
RADOM ulica ŻELAZNA nr domu 7 kod pocztowy
26-612 poczta RADOM kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość RADOM ulica UL. ŻELAZNA nr domu 7 kod
pocztowy 26-616 poczta RADOM kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.06.2020
R., REP. A NR 1863/2020, NOTARIUSZ SŁAWOMIRA
CZARNECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W RADOMIU, ZMIANA § 6 UST.1 I § 7 UST.1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 119458760,00 ZŁ
wpisać: 1. 119445330,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE IMIENNE
SERII A) wykreślić: 2. 648976 wpisać: 2. 647633
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:


1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. GLAMOW-
SKA 2. BEATA MARTA 3. 80123002662 wpisać:
2 1. DĄBROWSKI 2. ARTUR 3. 75032203853
Poz. 401924. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17585/20/584]

W dniu 08.10.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość
RADOM wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM
miejscowość RADOM wykreślić: 2. miejscowość
RADOM ulica ŻELAZNA nr domu 7 kod pocztowy
26-612 poczta RADOM kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość RADOM ulica UL. ŻELAZNA nr domu 7 kod
pocztowy 26-616 poczta RADOM kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.06.2020
R., REP. A NR 1863/2020, NOTARIUSZ SŁAWOMIRA
CZARNECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W RADOMIU, ZMIANA § 6 UST.1 I § 7 UST.1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 119458760,00 ZŁ
wpisać: 1. 119445330,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE IMIENNE
SERII A) wykreślić: 2. 648976 wpisać: 2. 647633
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:


1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. GLAMOW-
SKA 2. BEATA MARTA 3. 80123002662 wpisać:
2 1. DĄBROWSKI 2. ARTUR 3. 75032203853
2020-06-30 125/2020 487 361244
Poz. 361244. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/208467/20/595]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361244. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/208467/20/595]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-30 125/2020 487 361245
Poz. 361245. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/208467/20/996]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361245. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/208467/20/996]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-30 125/2020 487 361246
Poz. 361246. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/208467/20/397]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361246. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/208467/20/397]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-30 125/2020 487 361247
Poz. 361247. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/208467/20/798]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361247. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/208467/20/798]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-28 103/2020 20 23728
Poz. 23728. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-23345/2020]

           OGŁOSZENIE
        o zmianie w porządku obrad
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
        „RADPEC” S.A. w Radomiu

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) w związku z wnio-
skiem z dnia 20.05.2020 r. złożonym przez akcjonariusza,
o którym mowa w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
dotyczącym umieszczenia dodatkowego punktu w porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwoła-
nego na dzień 9 czerwca 2020 r., o godz. 1100, Zarząd Radom-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje
Akcjonariuszy Spółki o zmianie w porządku obrad.

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zostaje zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r., o godz. 1100, w sie-
dzibie Spółki, w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej
(parter), z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe:
    1) otwarcie Zgromadzenia,
    2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
    3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
    4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
    5) przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
    od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opinią biegłego
    rewidenta.
  3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obro-
    towy 2019.  4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
   ków oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za rok obrotowy 2019.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
     Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
     Spółki za rok obrotowy 2019,
    2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za
     rok obrotowy 2019,
    3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za rok obrotowy 2019,
    4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
    5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalno-
     ści Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
    6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
     z wykonania przez nich obowiązków w roku obroto-
     wym 2019,
    7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
     Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
     obrotowym 2019,
    8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach
     przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszo-
     ściowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału
     zakładowego w celu umorzenia,
    9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku
     z umorzeniem akcji własnych,
  10) zmiany Statutu Spółki: § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1,
  11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących wła-
     snością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej
     niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza
     większościowego,
  12) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa
     w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do odkupu
     akcji akcjonariuszy mniejszościowych celem umorze-
     nia,
  13) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter),
w godzinach 700-1500, codziennie od poniedziałku do piątku,
przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1.
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 458 760,00 zł (sto
    dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem
    tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapi-
    tału zakładowego do wysokości 6 489 760,00 zł (sześć
    milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sie-
    demset sześćdziesiąt złotych) została pokryta częścią
    funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa
    w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2. Pozo-
    stałą część kapitału własnego, to jest funduszu założy-
    cielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał
    zapasowy Spółki.   Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł
   (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy
   siedemdziesiąt złotych) zostaje pokryta wkładem nie-
   pieniężnym składającym się z:
     - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25
      nr 7 w Ciepłowni „Południe”;
     - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej
      nr 69 - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2, jaw-
      niona w Księdze Wieczystej KW nr 23138 oraz przy
      ul. Garbarskiej nr 53 - działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej
      powierzchni 4.412 m2, ujawnione w Księdze Wieczy-
      stej KW nr 71035; wniesionym przez Gminę Miasta
      Radomia. Część kapitału zakładowego w kwocie
      4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy zło-
      tych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł
   (sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzy-
   dzieści złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym
   składającym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta
   Radomia wraz z infrastrukturą techniczną i urządze-
   niami, stanowiącą zorganizowany zespół składników
   mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji ciepła oraz
   pary technologicznej, w skład której wchodzą:
     - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy
      ul. Chrobrego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusociń-
      skiego - oznaczone jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8,
      19/19, 19/20, o powierzchni łącznej 812 m2, zabudo-
      wane trzema budynkami węzłów cieplnych, ujaw-
      nione w KW nr 78560, oraz grunt położony na osie-
      dlu XV-Lecia przy ul. 11-go Listopada/Sowińskiego,
      oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni 131 m2,
      ujawnionej w KW nr 105255);
     - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych
      przy ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5 oraz rzeczy
      ruchome, o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wnie-
      sionym przez Gminę Miasta Radomia.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł
   (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięć-
   set złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym
   w postaci środka trwałego, tj. sieci ciepłowniczej,
   magistralnej zlokalizowanej w Radomiu, na odcinku
   Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztatowej wrazz
   infrastrukturą.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1.
 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 445 330,00 zł
   (słownie: sto dziewiętnaście milionów czterysta czter-
   dzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych). Część
   kapitału zakładowego do wysokości 6 476 330,00 zł
   (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy
   trzysta trzydzieści złotych) została pokryta częścią fun-
   duszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa
   w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2. Pozo-
   stałą część kapitału własnego, to jest funduszu założy-
   cielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał
   zapasowy Spółki.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł
   (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy
   siedemdziesiąt złotych) zostaje pokryta wkładem nie-
   pieniężnym składającym się z:
    - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25
     nr 7 w Ciepłowni „Południe”;     - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej
      nr 69 - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2, ujaw-
      niona w Księdze Wieczystej KW nr 23138 oraz przy
      ul. Garbarskiej nr 53 - działki nr 41/9 i 42/12, o łącznej
      powierzchni 4.412 m2, ujawnione w Księdze Wieczy-
      stej KW nr 71035; wniesionym przez Gminę Miasta
      Radomia.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 4 800 000,00 zł
   (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) zostaje pokryta
   wkładem pieniężnym.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł
   (sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzy-
   dzieści złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym
   składającym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta
   Radomia wraz z infrastrukturą techniczną i urządze-
   niami, stanowiącą zorganizowany zespół składników
   mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji ciepła oraz
   pary technologicznej, w skład której wchodzą:
     - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy
      ul. Chrobrego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusociń-
      skiego - oznaczone jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8,
      19/19, 19/20, o powierzchni łącznej 812 m2, zabudo-
      wane trzema budynkami węzłów cieplnych, ujaw-
      nione w KW nr 78560, oraz grunt położony na osie-
      dlu XV-Lecia przy ul. 11-go Listopada/Sowińskiego,
      oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni 131 m2,
      ujawnionej w KW nr 105255);
     - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych
      przy ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5, oraz rzeczy
      ruchome, o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wnie-
      sionym przez Gminę Miasta Radomia.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł
   (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięć-
   set złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym
   w postaci środka trwałego, tj. sieci ciepłowniczej, magi-
   stralnej zlokalizowanej w Radomiu, na odcinku Potka-
   nów - ul. Toruńskaprzy ul. Warsztatowej wraz z infra-
   strukturą.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1.
  „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 648.976 (sześć-
    set czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdzie-
    siąt sześć) akcji imiennych serii A o wartości nomi-
    nalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach
    od nr. A 1 do nr. A 700.000 (z wyłączeniem numerów
    akcji odkupionych); 277.507 (dwieście siedemdziesiąt
    siedem tysięcy pięćset siedem) akcji imiennych serii B
    o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
    i numerach od nr. B 1 do nr. B 277.507 objętych za
    wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt
    tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej
    10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od numeru
    C 1 do numeru C 480.000, objętych za wkład pieniężny;
    10.380.343 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt
    tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji imiennych serii D
    o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
    i numerach od numeru D 1 do numeru D 10.380.343,
    objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięć-
    dziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych
    serii E o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
    i numerach od E 1 do numeru E 159.050, objętych za
    wkład niepieniężny.”Proponowane brzmienie § 7 ust. 1.
 „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 647.633 (sześć-
   set czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści
   trzy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej
   10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od nr. A 1
   do nr. A 700.000 (z wyłączeniem numerów akcji odku-
   pionych); 277.507 (dwieście siedemdziesiąt siedem
   tysięcy pięćset siedem) akcji imiennych serii B o warto-
   ści nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i nume-
   rach od nr. B 1 do nr. B 277.507, objętych za wkład
   niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy)
   akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł
   (dziesięć złotych) każda i numerach od numeru C 1
   do numeru C 480.000, objętych za wkład pieniężny;
   10.380.343 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt
   tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji imiennych serii D
   o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
   i numerach od numeru D 1 do numeru D 10.380.343,
   objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięć-
   dziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych
   serii E o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
   i numerach od numeru E 1 do numeru E 159.050, obję-
   tych za wkład niepieniężny.”

                            Zarząd
Poz. 23728. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-23345/2020]

           OGŁOSZENIE
        o zmianie w porządku obrad
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
        „RADPEC” S.A. w Radomiu

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) w związku z wnio-
skiem z dnia 20.05.2020 r. złożonym przez akcjonariusza,
o którym mowa w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
dotyczącym umieszczenia dodatkowego punktu w porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwoła-
nego na dzień 9 czerwca 2020 r., o godz. 1100, Zarząd Radom-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje
Akcjonariuszy Spółki o zmianie w porządku obrad.

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zostaje zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r., o godz. 1100, w sie-
dzibie Spółki, w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej
(parter), z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe:
    1) otwarcie Zgromadzenia,
    2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
    3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
    4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
    5) przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
    od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opinią biegłego
    rewidenta.
  3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obro-
    towy 2019.  4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
   ków oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za rok obrotowy 2019.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
     Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
     Spółki za rok obrotowy 2019,
    2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za
     rok obrotowy 2019,
    3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za rok obrotowy 2019,
    4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
    5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalno-
     ści Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
    6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
     z wykonania przez nich obowiązków w roku obroto-
     wym 2019,
    7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
     Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
     obrotowym 2019,
    8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach
     przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszo-
     ściowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału
     zakładowego w celu umorzenia,
    9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku
     z umorzeniem akcji własnych,
  10) zmiany Statutu Spółki: § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1,
  11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących wła-
     snością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej
     niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza
     większościowego,
  12) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa
     w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do odkupu
     akcji akcjonariuszy mniejszościowych celem umorze-
     nia,
  13) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter),
w godzinach 700-1500, codziennie od poniedziałku do piątku,
przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1.
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 458 760,00 zł (sto
    dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem
    tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapi-
    tału zakładowego do wysokości 6 489 760,00 zł (sześć
    milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sie-
    demset sześćdziesiąt złotych) została pokryta częścią
    funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa
    w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2. Pozo-
    stałą część kapitału własnego, to jest funduszu założy-
    cielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał
    zapasowy Spółki.   Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł
   (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy
   siedemdziesiąt złotych) zostaje pokryta wkładem nie-
   pieniężnym składającym się z:
     - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25
      nr 7 w Ciepłowni „Południe”;
     - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej
      nr 69 - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2, jaw-
      niona w Księdze Wieczystej KW nr 23138 oraz przy
      ul. Garbarskiej nr 53 - działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej
      powierzchni 4.412 m2, ujawnione w Księdze Wieczy-
      stej KW nr 71035; wniesionym przez Gminę Miasta
      Radomia. Część kapitału zakładowego w kwocie
      4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy zło-
      tych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł
   (sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzy-
   dzieści złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym
   składającym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta
   Radomia wraz z infrastrukturą techniczną i urządze-
   niami, stanowiącą zorganizowany zespół składników
   mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji ciepła oraz
   pary technologicznej, w skład której wchodzą:
     - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy
      ul. Chrobrego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusociń-
      skiego - oznaczone jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8,
      19/19, 19/20, o powierzchni łącznej 812 m2, zabudo-
      wane trzema budynkami węzłów cieplnych, ujaw-
      nione w KW nr 78560, oraz grunt położony na osie-
      dlu XV-Lecia przy ul. 11-go Listopada/Sowińskiego,
      oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni 131 m2,
      ujawnionej w KW nr 105255);
     - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych
      przy ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5 oraz rzeczy
      ruchome, o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wnie-
      sionym przez Gminę Miasta Radomia.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł
   (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięć-
   set złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym
   w postaci środka trwałego, tj. sieci ciepłowniczej,
   magistralnej zlokalizowanej w Radomiu, na odcinku
   Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztatowej wrazz
   infrastrukturą.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1.
 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 445 330,00 zł
   (słownie: sto dziewiętnaście milionów czterysta czter-
   dzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych). Część
   kapitału zakładowego do wysokości 6 476 330,00 zł
   (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy
   trzysta trzydzieści złotych) została pokryta częścią fun-
   duszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa
   w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2. Pozo-
   stałą część kapitału własnego, to jest funduszu założy-
   cielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał
   zapasowy Spółki.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł
   (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy
   siedemdziesiąt złotych) zostaje pokryta wkładem nie-
   pieniężnym składającym się z:
    - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25
     nr 7 w Ciepłowni „Południe”;     - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej
      nr 69 - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2, ujaw-
      niona w Księdze Wieczystej KW nr 23138 oraz przy
      ul. Garbarskiej nr 53 - działki nr 41/9 i 42/12, o łącznej
      powierzchni 4.412 m2, ujawnione w Księdze Wieczy-
      stej KW nr 71035; wniesionym przez Gminę Miasta
      Radomia.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 4 800 000,00 zł
   (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) zostaje pokryta
   wkładem pieniężnym.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł
   (sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzy-
   dzieści złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym
   składającym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta
   Radomia wraz z infrastrukturą techniczną i urządze-
   niami, stanowiącą zorganizowany zespół składników
   mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji ciepła oraz
   pary technologicznej, w skład której wchodzą:
     - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy
      ul. Chrobrego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusociń-
      skiego - oznaczone jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8,
      19/19, 19/20, o powierzchni łącznej 812 m2, zabudo-
      wane trzema budynkami węzłów cieplnych, ujaw-
      nione w KW nr 78560, oraz grunt położony na osie-
      dlu XV-Lecia przy ul. 11-go Listopada/Sowińskiego,
      oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni 131 m2,
      ujawnionej w KW nr 105255);
     - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych
      przy ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5, oraz rzeczy
      ruchome, o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wnie-
      sionym przez Gminę Miasta Radomia.
   Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł
   (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięć-
   set złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym
   w postaci środka trwałego, tj. sieci ciepłowniczej, magi-
   stralnej zlokalizowanej w Radomiu, na odcinku Potka-
   nów - ul. Toruńskaprzy ul. Warsztatowej wraz z infra-
   strukturą.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1.
  „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 648.976 (sześć-
    set czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdzie-
    siąt sześć) akcji imiennych serii A o wartości nomi-
    nalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach
    od nr. A 1 do nr. A 700.000 (z wyłączeniem numerów
    akcji odkupionych); 277.507 (dwieście siedemdziesiąt
    siedem tysięcy pięćset siedem) akcji imiennych serii B
    o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
    i numerach od nr. B 1 do nr. B 277.507 objętych za
    wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt
    tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej
    10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od numeru
    C 1 do numeru C 480.000, objętych za wkład pieniężny;
    10.380.343 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt
    tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji imiennych serii D
    o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
    i numerach od numeru D 1 do numeru D 10.380.343,
    objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięć-
    dziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych
    serii E o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
    i numerach od E 1 do numeru E 159.050, objętych za
    wkład niepieniężny.”Proponowane brzmienie § 7 ust. 1.
 „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 647.633 (sześć-
   set czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści
   trzy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej
   10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od nr. A 1
   do nr. A 700.000 (z wyłączeniem numerów akcji odku-
   pionych); 277.507 (dwieście siedemdziesiąt siedem
   tysięcy pięćset siedem) akcji imiennych serii B o warto-
   ści nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i nume-
   rach od nr. B 1 do nr. B 277.507, objętych za wkład
   niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy)
   akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł
   (dziesięć złotych) każda i numerach od numeru C 1
   do numeru C 480.000, objętych za wkład pieniężny;
   10.380.343 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt
   tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji imiennych serii D
   o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
   i numerach od numeru D 1 do numeru D 10.380.343,
   objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięć-
   dziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych
   serii E o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
   i numerach od numeru E 1 do numeru E 159.050, obję-
   tych za wkład niepieniężny.”

                            Zarząd
2020-05-12 91/2020 16 21131
Poz. 21131. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-20742/2020]

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku
z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 505 z późn. zm.) i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd
Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
„RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzej-
mie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 czerwca 2020 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Radomiu, ul. Żelazna 7,
w sali konferencyjnej (parter), z następującym porządkiem
obrad:

 1. Sprawy porządkowe:
   1) otwarcie Zgromadzenia,
   2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
     oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
   4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   5) przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
   od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opinią biegłego
   rewidenta.
 3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obro-
   towy 2019.
 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
   ków oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za rok obrotowy 2019.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
     Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
     Spółki za rok obrotowy 2019,
    2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     za rok obrotowy 2019,
    3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za rok obrotowy 2019,
    4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
    5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dzia-
     łalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
    6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
     z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
     towym 2019,
    7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
     Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
     obrotowym 2019,
    8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach
     przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszo-
     ściowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapi-
     tału zakładowego w celu umorzenia,
    9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku
     z umorzeniem akcji własnych,
   10) zmiany Statutu Spółki: § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1,    11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących wła-
      snością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej
      niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza
      większościowego,
    12) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa
      w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do odkupu
      akcji akcjonariuszy mniejszościowych celem umo-
      rzenia.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 4181 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie tygodnia od dnia
ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia pozostali
akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki
żądanie odkupu ich akcji.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter),
w godzinach 700-1500, codziennie od poniedziałku do piątku,
przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.


Proponowane zmiany Statutu

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 458 760,00 zł (sto
dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy
siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego
do wysokości 6 489 760,00 zł (sześć milionów czterysta osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych)
została pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu
przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3
ust. 2. Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu
założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał
zapasowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-
siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
  - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
   w Ciepłowni „Południe”;
  - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69
   - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2, ujawniona
   w Księdze Wieczystej KW nr 23138, oraz przy ul. Garbar-
   skiej nr 53 - działki nr 41/9 i 42/12, o łącznej powierzchni
   4.412 m2, ujawnione w Księdze Wieczystej KW nr 71035;
   wniesionym przez Gminę Miasta Radomia. Część kapi-
   tału zakładowego w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony
   osiemset tysięcy złotych) zostaje pokryta wkładem pie-
   niężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto
trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści zło-
tych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się
z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastruk-
turą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany
zespół składników mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji
ciepła oraz pary technologicznej, w skład której wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2, zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560, oraz grunt położony
   na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowińskiego,
   oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni 131 m2,
   ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego,
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 445 330,00 zł (słow-
nie: sto dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć
tysięcy trzysta trzydzieści złotych). Część kapitału zakłado-
wego do wysokości 6 476 330,00 zł (sześć milionów cztery-
sta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych)
została pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu
przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3
ust. 2. Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu
założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał
zapasowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-
siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
  - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
   w Ciepłowni „Południe”;
  - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 -
   działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2, ujawniona w Księ-
   dze Wieczystej KW nr 23138, oraz przy ul. Garbarskiej nr 53
   - działki nr 41/9 i 42/12, o łącznej powierzchni 4.412 m2,
   ujawnione w Księdze Wieczystej KW nr 71035; wniesionym
   przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakładowego
   w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy
   złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto
trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści zło-
tych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się
z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastruk-
turą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany
zespół składników mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji
ciepła oraz pary technologicznej, w skład której wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone
   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2, zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560, oraz grunt poło-
   żony na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowiń-
   skiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni
   131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego,
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 648.976 (sześćset
czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć)
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000
(z wyłączeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwie-
ście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji
imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za
wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy)
akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000,
objętych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionów
trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji
imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343,
objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o war-
tości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od E 1 do
numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 647.633 (sześćset
czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji
imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000 (z wyłą-
czeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwieście
siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji imien-
nych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych)
każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za wkład
niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji
imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000, obję-
tych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionów trzysta
osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji imiennych
serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343, objętych za wkład
niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o wartości 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od E 1 do numeru E 159.050,
objętych za wkład niepieniężny.”
Poz. 21131. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-20742/2020]

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku
z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 505 z późn. zm.) i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd
Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
„RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzej-
mie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 czerwca 2020 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Radomiu, ul. Żelazna 7,
w sali konferencyjnej (parter), z następującym porządkiem
obrad:

 1. Sprawy porządkowe:
   1) otwarcie Zgromadzenia,
   2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
     oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
   4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   5) przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
   od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opinią biegłego
   rewidenta.
 3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obro-
   towy 2019.
 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
   ków oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za rok obrotowy 2019.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
     Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
     Spółki za rok obrotowy 2019,
    2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     za rok obrotowy 2019,
    3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za rok obrotowy 2019,
    4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
    5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dzia-
     łalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
    6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
     z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
     towym 2019,
    7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
     Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
     obrotowym 2019,
    8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach
     przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszo-
     ściowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapi-
     tału zakładowego w celu umorzenia,
    9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku
     z umorzeniem akcji własnych,
   10) zmiany Statutu Spółki: § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1,    11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących wła-
      snością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej
      niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza
      większościowego,
    12) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa
      w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do odkupu
      akcji akcjonariuszy mniejszościowych celem umo-
      rzenia.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 4181 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie tygodnia od dnia
ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia pozostali
akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki
żądanie odkupu ich akcji.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter),
w godzinach 700-1500, codziennie od poniedziałku do piątku,
przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.


Proponowane zmiany Statutu

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 458 760,00 zł (sto
dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy
siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego
do wysokości 6 489 760,00 zł (sześć milionów czterysta osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych)
została pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu
przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3
ust. 2. Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu
założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał
zapasowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-
siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
  - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
   w Ciepłowni „Południe”;
  - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69
   - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2, ujawniona
   w Księdze Wieczystej KW nr 23138, oraz przy ul. Garbar-
   skiej nr 53 - działki nr 41/9 i 42/12, o łącznej powierzchni
   4.412 m2, ujawnione w Księdze Wieczystej KW nr 71035;
   wniesionym przez Gminę Miasta Radomia. Część kapi-
   tału zakładowego w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony
   osiemset tysięcy złotych) zostaje pokryta wkładem pie-
   niężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto
trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści zło-
tych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się
z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastruk-
turą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany
zespół składników mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji
ciepła oraz pary technologicznej, w skład której wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2, zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560, oraz grunt położony
   na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowińskiego,
   oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni 131 m2,
   ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego,
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 445 330,00 zł (słow-
nie: sto dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć
tysięcy trzysta trzydzieści złotych). Część kapitału zakłado-
wego do wysokości 6 476 330,00 zł (sześć milionów cztery-
sta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych)
została pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu
przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3
ust. 2. Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu
założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał
zapasowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-
siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
  - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
   w Ciepłowni „Południe”;
  - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 -
   działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2, ujawniona w Księ-
   dze Wieczystej KW nr 23138, oraz przy ul. Garbarskiej nr 53
   - działki nr 41/9 i 42/12, o łącznej powierzchni 4.412 m2,
   ujawnione w Księdze Wieczystej KW nr 71035; wniesionym
   przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakładowego
   w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy
   złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto
trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści zło-
tych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się
z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastruk-
turą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany
zespół składników mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji
ciepła oraz pary technologicznej, w skład której wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone
   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2, zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560, oraz grunt poło-
   żony na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowiń-
   skiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni
   131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego,
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 648.976 (sześćset
czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć)
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000
(z wyłączeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwie-
ście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji
imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za
wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy)
akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000,
objętych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionów
trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji
imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343,
objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o war-
tości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od E 1 do
numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 647.633 (sześćset
czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji
imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000 (z wyłą-
czeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwieście
siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji imien-
nych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych)
każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za wkład
niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji
imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000, obję-
tych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionów trzysta
osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji imiennych
serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343, objętych za wkład
niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o wartości 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od E 1 do numeru E 159.050,
objętych za wkład niepieniężny.”
2020-04-20 76/2020 12 18737
Poz. 18737. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-18338/2020]

Na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Ustawy z dnia
15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 505 z późn. zm.) Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że
odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A.
zaplanowane na dzień 29 kwietnia 2020 r., o godz. 1100, w sie-
dzibie Spółki, w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej
(parter), zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym nr 64/2020, poz. 17157, z dnia
1.04.2020 r.

Przyczyną uzasadniającą decyzję o odwołaniu Nadzwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na
dzień 29 kwietnia 2020 r. jest utrzymujący się w Rzeczypo-
spolitej Polskiej stan epidemii Covid-19 oraz związane z nim
ograniczenia w możliwości prowadzenia procesu nego-
cjacyjnego dokumentów stanowiących podstawę ustano-
wienia zabezpieczeń, które miały być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplano-
wanego na dzień 29 kwietnia 2020 r., w tym w szczegól-
ności projektów umów dotyczących ustanowienia hipoteki
na nieruchomościach „RADPEC” S.A. oraz ustanowienia
zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsię-
biorstwa „RADPEC” S.A.

W związku z powyższym, uzasadnione jest odwołanie Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego
na dzień 29 kwietnia 2020 r. oraz zwołanie go w terminie póź-
niejszym.
Poz. 18737. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-18338/2020]

Na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Ustawy z dnia
15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 505 z późn. zm.) Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że
odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A.
zaplanowane na dzień 29 kwietnia 2020 r., o godz. 1100, w sie-
dzibie Spółki, w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej
(parter), zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym nr 64/2020, poz. 17157, z dnia
1.04.2020 r.

Przyczyną uzasadniającą decyzję o odwołaniu Nadzwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na
dzień 29 kwietnia 2020 r. jest utrzymujący się w Rzeczypo-
spolitej Polskiej stan epidemii Covid-19 oraz związane z nim
ograniczenia w możliwości prowadzenia procesu nego-
cjacyjnego dokumentów stanowiących podstawę ustano-
wienia zabezpieczeń, które miały być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplano-
wanego na dzień 29 kwietnia 2020 r., w tym w szczegól-
ności projektów umów dotyczących ustanowienia hipoteki
na nieruchomościach „RADPEC” S.A. oraz ustanowienia
zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsię-
biorstwa „RADPEC” S.A.

W związku z powyższym, uzasadnione jest odwołanie Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego
na dzień 29 kwietnia 2020 r. oraz zwołanie go w terminie póź-
niejszym.
2020-04-20 76/2020 12 18738
Poz. 18738. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-18342/2020]

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 w zw. z § 25
ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy
Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RAD-
PEC” S.A. na dzień 14.05.2020 r., o godz. 1100, w siedzibie
Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (par-
ter), z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe:
   1) otwarcie Zgromadzenia,
   2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
     oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
   4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   5) przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) ustanowienia hipoteki na nieruchomościach „RAD-
     PEC” S.A.,
   2) ustanowienia zastawu rejestrowego na zorganizowa-
     nej części przedsiębiorstwa „RADPEC” S.A.
  3. Sprawy wniesione.
  4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki
w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter),
w godzinach 700-1500, codziennie od poniedziałku do piątku,
przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.
Poz. 18738. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-18342/2020]

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 w zw. z § 25
ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy
Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RAD-
PEC” S.A. na dzień 14.05.2020 r., o godz. 1100, w siedzibie
Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (par-
ter), z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe:
   1) otwarcie Zgromadzenia,
   2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
     oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
   4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   5) przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) ustanowienia hipoteki na nieruchomościach „RAD-
     PEC” S.A.,
   2) ustanowienia zastawu rejestrowego na zorganizowa-
     nej części przedsiębiorstwa „RADPEC” S.A.
  3. Sprawy wniesione.
  4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki
w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter),
w godzinach 700-1500, codziennie od poniedziałku do piątku,
przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.
2020-04-01 64/2020 10 17157
Poz. 17157. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-16726/2020]

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 w zw. z § 25
ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy
Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RAD-
PEC” S.A. na dzień 29 kwietnia 2020 r., o godz. 1100, w siedzi-
bie Spółki, w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej
(parter), z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe:
   1) otwarcie Zgromadzenia,
   2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
     oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
   4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   5) przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) ustanowienia hipoteki na nieruchomościach „RAD-
     PEC” S.A.,
   2) ustanowienia zastawu rejestrowego na zorganizowa-
     nej części przedsiębiorstwa „RADPEC” S.A.
  3. Sprawy wniesione.
  4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki
w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter),
w godzinach 700-1500, codziennie od poniedziałku do piątku,
przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.
Poz. 17157. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-16726/2020]

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 w zw. z § 25
ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy
Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RAD-
PEC” S.A. na dzień 29 kwietnia 2020 r., o godz. 1100, w siedzi-
bie Spółki, w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej
(parter), z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe:
   1) otwarcie Zgromadzenia,
   2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
     oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
   4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   5) przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) ustanowienia hipoteki na nieruchomościach „RAD-
     PEC” S.A.,
   2) ustanowienia zastawu rejestrowego na zorganizowa-
     nej części przedsiębiorstwa „RADPEC” S.A.
  3. Sprawy wniesione.
  4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki
w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter),
w godzinach 700-1500, codziennie od poniedziałku do piątku,
przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.
2020-03-16 52/2020 14 14608
Poz. 14608. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-14408/2020]

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki,
Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
„RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie
informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A. na dzień 9 kwiet-
nia 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Radomiu,
ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), z następującym
porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe:
  1) otwarcie Zgromadzenia,
  2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  5) przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  2) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
   Spółki.
3. Sprawy wniesione.
4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 203, w godzinach 700-1500,
codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą
Zgromadzenia.

                             Zarząd
Poz. 14608. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-14408/2020]

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki,
Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
„RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie
informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A. na dzień 9 kwiet-
nia 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Radomiu,
ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), z następującym
porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe:
  1) otwarcie Zgromadzenia,
  2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  5) przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  2) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
   Spółki.
3. Sprawy wniesione.
4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 203, w godzinach 700-1500,
codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą
Zgromadzenia.

                             Zarząd
2020-01-16 10/2020 281 23347
Poz. 23347. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/43411/19/395]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRUSZKA 2. TADE-
USZ JACEK 3. 46091100850 wpisać: 2 1. ZALESKI
2. PRZEMYSŁAW ADAM 3. 72122305532
Poz. 23347. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/43411/19/395]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRUSZKA 2. TADE-
USZ JACEK 3. 46091100850 wpisać: 2 1. ZALESKI
2. PRZEMYSŁAW ADAM 3. 72122305532
2019-12-02 232/2019 299 1150365
Poz. 1150365. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39161/19/116]

W dniu 25.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RĘBISZ 2. ZBIGNIEW
JÓZEF 3. 65121000553 wpisać: 2 1. RUTKOWSKI
2. ROBERT ANDRZEJ 3. 65081803739
Poz. 1150365. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39161/19/116]

W dniu 25.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RĘBISZ 2. ZBIGNIEW
JÓZEF 3. 65121000553 wpisać: 2 1. RUTKOWSKI
2. ROBERT ANDRZEJ 3. 65081803739
2019-10-29 210/2019 18 55694
Poz. 55694. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-55681/2019]

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki,
Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
„RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie
informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A. na dzień 20 listo-
pada 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Radomiu,
ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), z następującym
porządkiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe:
   1) otwarcie Zgromadzenia,
   2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
     oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
   4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   5) przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
   2) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 203, w godzinach 700-1500,
codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą
Zgromadzenia.
Poz. 55694. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-55681/2019]

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki,
Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
„RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie
informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A. na dzień 20 listo-
pada 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Radomiu,
ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), z następującym
porządkiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe:
   1) otwarcie Zgromadzenia,
   2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
     oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
   4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   5) przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
   2) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 203, w godzinach 700-1500,
codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą
Zgromadzenia.
2019-09-25 186/2019 13 49330
Poz. 49330. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-49421/2019]

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu
Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu,
uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A. na dzień
21 października 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki
w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter),
z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe:

  1) otwarcie Zgromadzenia,
  2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
  3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,  4) podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności głosowania przy
    wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  5) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  6) przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  2) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  3. Sprawy wniesione.
  4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki
w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 203, w godzinach 700-1500,
codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą
Zgromadzenia.
Poz. 49330. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-49421/2019]

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu
Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu,
uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A. na dzień
21 października 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki
w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter),
z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe:

  1) otwarcie Zgromadzenia,
  2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
  3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,  4) podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności głosowania przy
    wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  5) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  6) przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  2) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  3. Sprawy wniesione.
  4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki
w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 203, w godzinach 700-1500,
codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą
Zgromadzenia.
2019-07-22 140/2019 1152 790229
Poz. 790229. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23478/19/114]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY REP. A NR 2644/2019 Z DNIA
11.06.2019 R. SPORZĄDZONY PRZEZ PANIĄ
URSZULĘ DUTKOWSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIU-
SZA SŁAWOMIRA CZARNECKIEGO Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W RADOMIU. ZMIANIE ULEGŁY
JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU SPÓŁKI:
§ 6 UST. 1 I § 7 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 119486760,00 ZŁ
wpisać: 1. 119458760,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE IMIENNE
SERII A) wykreślić: 2. 651776 wpisać: 2. 648976
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOSIOR 2. ADAM
3. 56032806253 2 1. WĘGRZYN 2. ZBIGNIEW
PIOTR 3. 52051010259 3 1. PINDELSKI 2. WOJ-
CIECH 3. 64062012537 4 1. TOMCZAK 2. MARIUSZ
3. 72100806897 wpisać: 5 1. GRUSZKA 2. TADEUSZ
JACEK 3. 46091100850 6 1. RĘBISZ 2. ZBIGNIEW
JÓZEF 3. 65121000553 7 1. WYKOWSKI 2. GRZE-
GORZ 3. 70051411917 8 1. HERNIK 2. MICHAŁ ADAM
3. 77092702314
Poz. 790229. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23478/19/114]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY REP. A NR 2644/2019 Z DNIA
11.06.2019 R. SPORZĄDZONY PRZEZ PANIĄ
URSZULĘ DUTKOWSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIU-
SZA SŁAWOMIRA CZARNECKIEGO Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W RADOMIU. ZMIANIE ULEGŁY
JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU SPÓŁKI:
§ 6 UST. 1 I § 7 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 119486760,00 ZŁ
wpisać: 1. 119458760,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE IMIENNE
SERII A) wykreślić: 2. 651776 wpisać: 2. 648976
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOSIOR 2. ADAM
3. 56032806253 2 1. WĘGRZYN 2. ZBIGNIEW
PIOTR 3. 52051010259 3 1. PINDELSKI 2. WOJ-
CIECH 3. 64062012537 4 1. TOMCZAK 2. MARIUSZ
3. 72100806897 wpisać: 5 1. GRUSZKA 2. TADEUSZ
JACEK 3. 46091100850 6 1. RĘBISZ 2. ZBIGNIEW
JÓZEF 3. 65121000553 7 1. WYKOWSKI 2. GRZE-
GORZ 3. 70051411917 8 1. HERNIK 2. MICHAŁ ADAM
3. 77092702314
2019-06-24 120/2019 582 444390
Poz. 444390. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/123900/19/934]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444390. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/123900/19/934]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 582 444391
Poz. 444391. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/123900/19/335]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444391. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/123900/19/335]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 582 444392
Poz. 444392. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/123900/19/736]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444392. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/123900/19/736]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 582 444393
Poz. 444393. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/123900/19/137]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 444393. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/123900/19/137]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-13 91/2019 20 24207
Poz. 24207. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-23860/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku
z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 505 z późn. zm.) i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd
Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RAD-
PEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żela-
znej 7 uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2019 r.,
o godz. 1400, w sali konferencyjnej Centrum Informatyki Sta-
tystycznej Zakład w Radomiu przy ul. Planty 39/45, z następu-
jącym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe:
    1) otwarcie Zgromadzenia,
    2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
    3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
     oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
    4) podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności głosowania
     przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
    5) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
    6) przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
   od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z opinią biegłego
   rewidenta.
  3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obro-
   towy 2018.
  4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawoz-
   dania finansowego za rok obrotowy 2018.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za rok obrotowy 2018.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
     Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działal-     ności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za
     rok obrotowy 2018,
    2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     za rok obrotowy 2018,
    3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za rok obrotowy 2018,
    4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
    5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działal-
     ności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
    6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
     z wykonania przez nich obowiązków w roku obroto-
     wym 2018,
    7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
     Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
     obrotowym 2018,
    8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach
     przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszo-
     ściowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapi-
     tału zakładowego, w celu umorzenia,
    9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku
     z umorzeniem akcji własnych,
   10) zmiany Statutu Spółki: § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1,
   11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących wła-
     snością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej
     niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza
     większościowego,
   12) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa
     w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do przymuso-
     wego odkupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych
     celem umorzenia,
   13) powołania Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 4181 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie tygodnia od dnia
ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia pozostali
akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki
żądanie odkupu ich akcji.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 203, w godzinach 700-1500,
codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą
Zgromadzenia.


Proponowane zmiany Statutu

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1.
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 486 760,00 zł (sto
dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy
siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego
do wysokości 6 517 760,00 zł (sześć milionów pięćset sie-
demnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) została
pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu przed-
siębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2.
Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu założy-
cielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, stanowi kapitał zapa-
sowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
  - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
   w Ciepłowni „Południe”;
  - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 -
   działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2 ujawniona w księ-
   dze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53 -
   działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m2 ujaw-
   nione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesionym
   przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakładowego
   w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy
   złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł
(sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści
złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składają-
cym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz
z infrastrukturą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zor-
ganizowany zespół składników mienia, służącą do przesyłu,
dystrybucji ciepła oraz pary technologicznej, w skład której
wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone
   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2 zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560 oraz grunt położony
   na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowiń-
   skiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni
   131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego,
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1.
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 458 760,00 zł (sto
dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy
siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego
do wysokości 6 489 760,00 zł (sześć milionów czterysta osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych)
została pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu
przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3
ust. 2. Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu
założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, stanowi kapitał
zapasowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-
siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
 - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
  w Ciepłowni „Południe”;
 - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 -
  działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2 ujawniona w księ-
  dze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53 -
  działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m2 ujaw-
  nione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesionym
  przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakładowego   w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy
   złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto
trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści zło-
tych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się
z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastruk-
turą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany
zespół składników mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji
ciepła oraz pary technologicznej, w skład której wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone
   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2 zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560 oraz grunt położony
   na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowiń-
   skiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni
   131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego,
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1.
„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 651.776 (sześćset
pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć)
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000
(z wyłączeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwie-
ście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji
imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych
za wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdzie-
siąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominal-
nej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od C 1 do
numeru C 480.000, objętych za wkład pieniężny; 10.380.343
(dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czter-
dzieści trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej
10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od D 1 do numeru
D 10.380.343, objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050
(sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych
serii E o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach
od E 1 do numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1.
„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 648.976 (sześćset
czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć)
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000
(z wyłączeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwie-
ście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji
imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za
wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy)
akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000,
objętych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionówtrzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji
imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343,
objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o war-
tości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od E 1 do
numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny.”

                            Zarząd
Poz. 24207. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-23860/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku
z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 505 z późn. zm.) i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd
Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RAD-
PEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żela-
znej 7 uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2019 r.,
o godz. 1400, w sali konferencyjnej Centrum Informatyki Sta-
tystycznej Zakład w Radomiu przy ul. Planty 39/45, z następu-
jącym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe:
    1) otwarcie Zgromadzenia,
    2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
    3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
     oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
    4) podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności głosowania
     przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
    5) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
    6) przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
   od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z opinią biegłego
   rewidenta.
  3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obro-
   towy 2018.
  4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawoz-
   dania finansowego za rok obrotowy 2018.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za rok obrotowy 2018.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
     Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działal-     ności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za
     rok obrotowy 2018,
    2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     za rok obrotowy 2018,
    3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
     wego Spółki za rok obrotowy 2018,
    4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
    5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działal-
     ności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
    6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
     z wykonania przez nich obowiązków w roku obroto-
     wym 2018,
    7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
     Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
     obrotowym 2018,
    8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach
     przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszo-
     ściowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapi-
     tału zakładowego, w celu umorzenia,
    9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku
     z umorzeniem akcji własnych,
   10) zmiany Statutu Spółki: § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1,
   11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących wła-
     snością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej
     niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza
     większościowego,
   12) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa
     w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do przymuso-
     wego odkupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych
     celem umorzenia,
   13) powołania Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 4181 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie tygodnia od dnia
ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia pozostali
akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki
żądanie odkupu ich akcji.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 203, w godzinach 700-1500,
codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą
Zgromadzenia.


Proponowane zmiany Statutu

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1.
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 486 760,00 zł (sto
dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy
siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego
do wysokości 6 517 760,00 zł (sześć milionów pięćset sie-
demnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) została
pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu przed-
siębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2.
Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu założy-
cielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, stanowi kapitał zapa-
sowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
  - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
   w Ciepłowni „Południe”;
  - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 -
   działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2 ujawniona w księ-
   dze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53 -
   działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m2 ujaw-
   nione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesionym
   przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakładowego
   w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy
   złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł
(sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści
złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składają-
cym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz
z infrastrukturą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zor-
ganizowany zespół składników mienia, służącą do przesyłu,
dystrybucji ciepła oraz pary technologicznej, w skład której
wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone
   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2 zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560 oraz grunt położony
   na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowiń-
   skiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni
   131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego,
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1.
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 458 760,00 zł (sto
dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy
siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego
do wysokości 6 489 760,00 zł (sześć milionów czterysta osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych)
została pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu
przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3
ust. 2. Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu
założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, stanowi kapitał
zapasowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-
siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
 - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
  w Ciepłowni „Południe”;
 - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 -
  działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2 ujawniona w księ-
  dze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53 -
  działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m2 ujaw-
  nione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesionym
  przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakładowego   w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy
   złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto
trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści zło-
tych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się
z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastruk-
turą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany
zespół składników mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji
ciepła oraz pary technologicznej, w skład której wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone
   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2 zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560 oraz grunt położony
   na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowiń-
   skiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni
   131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego,
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1.
„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 651.776 (sześćset
pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć)
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000
(z wyłączeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwie-
ście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji
imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych
za wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdzie-
siąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominal-
nej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od C 1 do
numeru C 480.000, objętych za wkład pieniężny; 10.380.343
(dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czter-
dzieści trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej
10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od D 1 do numeru
D 10.380.343, objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050
(sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych
serii E o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach
od E 1 do numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1.
„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 648.976 (sześćset
czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć)
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000
(z wyłączeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwie-
ście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji
imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za
wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy)
akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000,
objętych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionówtrzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji
imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343,
objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o war-
tości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od E 1 do
numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny.”

                            Zarząd
2019-03-04 44/2019 355 95644
Poz. 95644. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2769/19/412]

W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 (dla pozycji: 1. ZBOROWSKI 2. KRZYSZTOF SŁA-
WOMIR 3. 57102204652) wykreślić: 5. PREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU
wykreślić: 2 1. SŁOWIŃSKI 2. ZBIGNIEW SŁAWO-
MIR 3. 55092006836 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. NITA 2. TOMASZ 3. 75101400695
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 95644. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2769/19/412]

W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 (dla pozycji: 1. ZBOROWSKI 2. KRZYSZTOF SŁA-
WOMIR 3. 57102204652) wykreślić: 5. PREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU
wykreślić: 2 1. SŁOWIŃSKI 2. ZBIGNIEW SŁAWO-
MIR 3. 55092006836 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. NITA 2. TOMASZ 3. 75101400695
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-19 223/2018 1638 1072394
Poz. 1072394. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25981/18/272]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.06.2018 R., REP. A NR 3154/2018, EMERY-
TOWANY NOTARIUSZ URSZULA DUTKOWSKA,
ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA CZARNEC-
KIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU.
ZMIANA § 6 UST. 1, § 7 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 119520570,00 ZŁ
wpisać: 1. 119486760,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE IMIENNE
SERII A) wykreślić: 2. 655157 wpisać: 2. 651776
Poz. 1072394. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25981/18/272]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.06.2018 R., REP. A NR 3154/2018, EMERY-
TOWANY NOTARIUSZ URSZULA DUTKOWSKA,
ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA CZARNEC-
KIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU.
ZMIANA § 6 UST. 1, § 7 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 119520570,00 ZŁ
wpisać: 1. 119486760,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE IMIENNE
SERII A) wykreślić: 2. 655157 wpisać: 2. 651776
2018-09-17 180/2018 657 419039
Poz. 419039. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/253007/18/220]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419039. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/253007/18/220]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 657 419040
Poz. 419040. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/253008/18/621]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419040. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/253008/18/621]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 657 419041
Poz. 419041. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/253009/18/22]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419041. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/253009/18/22]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 657 419042
Poz. 419042. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/253010/18/734]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419042. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050068. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.10.2001.
[RDF/253010/18/734]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-23 99/2018 18 21623
Poz. 21623. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-21246/2018]

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku
z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (j.t. Dz.U. 2017.1577 ze
zmianami) i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żelaznej 7, uprzejmie
informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2018 r. o godz. 1200 w sali
konferencyjnej Centrum Informatyki Statystycznej Zakład
w Radomiu, przy ul. Planty 39/45, z następującym porząd-
kiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe:
   1) otwarcie Zgromadzenia,
   2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
   4) podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności głosowania
    przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   5) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   6) przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
   od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz z opinią biegłego
   rewidenta.
 3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obro-
   towy 2017.  4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozda-
    nia finansowego za rok obrotowy 2017.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej w roku obrotowym 2017.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
      Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działal-
      ności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy 2017,
    2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
      za rok obrotowy 2017,
    3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
      wego Spółki za rok obrotowy 2017,
    4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,
    5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dzia-
      łalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
    6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
      z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
      towym 2017,
    7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
      Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
      obrotowym 2017,
    8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach
      przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszo-
      ściowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapi-
      tału zakładowego, w celu umorzenia,
    9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku
      z umorzeniem akcji własnych,
    10) zmiany Statutu Spółki; § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1,
    11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących wła-
      snością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej
      niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza
      większościowego,
    12) w przypadku nie podjęcia uchwały, o której mowa
      w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do przymu-
      sowego odkupu akacji akcjonariuszy mniejszościo-
      wych celem umorzenia.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 4181 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie tygodnia od
dnia ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
pozostali akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do
Zarządu Spółki żądanie odkupu ich akcji.
Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki
w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 201, w godzinach 700-1500
codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą
Zgromadzenia”.

Proponowane zmiany Statutu

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 520 570,00 zł (sto
dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięć-
set siedemdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego do
wysokości 6 551 570,00 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt
jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) została pokryta
częścią funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwaw Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2. Pozostałą
część kapitału własnego, to jest funduszu założycielskiego
i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał zapasowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-
siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
  - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
   w Ciepłowni „Południe”;
  - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 -
   działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2 ujawniona w księ-
   dze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53
   - działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m2
   ujawnione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesio-
   nym przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakła-
   dowego w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset
   tysięcy złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł
(sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści
złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składają-
cym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz
z infrastrukturą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zor-
ganizowany zespół składników mienia, służącą do przesyłu,
dystrybucji ciepła oraz pary technologicznej, w skład której
wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone
   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2 zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560 oraz grunt poło-
   żony na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowiń-
   skiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni
   131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.

2. Proponowane brzmienie § 6 ust. 1.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 486 760,00 zł (sto
dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy
siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego
do wysokości 6 517 760,00 zł. (sześć milionów pięćset sie-
demnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) została
pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu przed-
siębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2.
Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu założy-
cielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał zapa-
sowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-
siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
  - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
  w Ciepłowni „Południe”;  - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69
  - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2 ujawniona w księ-
  dze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53
  - działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m2
  ujawnione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesionym
  przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakładowego
  w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy
  złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto
trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści zło-
tych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się
z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastruk-
turą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany
zespół składników mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji
ciepła oraz pary technologicznej, w skład której wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone
   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2 zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560 oraz grunt poło-
   żony na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowiń-
   skiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni
   131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.”

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 655.157 (sześć-
set pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji
imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000 (z wyłą-
czeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwieście
siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji imien-
nych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych)
każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za wkład
niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji
imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000, obję-
tych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionów trzysta
osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji imiennych
serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343, objętych za wkład
niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o wartości 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od E 1 do numeru E 159.050,
objętych za wkład niepieniężny.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 651.776 (sześćset
pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć)
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000(z wyłączeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwie-
ście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji
imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za
wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy)
akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000,
objętych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionów
trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji
imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343,
objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o war-
tości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od E 1 do
numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny.”
Poz. 21623. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-
TYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu.
KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-21246/2018]

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku
z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (j.t. Dz.U. 2017.1577 ze
zmianami) i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żelaznej 7, uprzejmie
informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2018 r. o godz. 1200 w sali
konferencyjnej Centrum Informatyki Statystycznej Zakład
w Radomiu, przy ul. Planty 39/45, z następującym porząd-
kiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe:
   1) otwarcie Zgromadzenia,
   2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
   4) podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności głosowania
    przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   5) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   6) przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
   od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz z opinią biegłego
   rewidenta.
 3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obro-
   towy 2017.  4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozda-
    nia finansowego za rok obrotowy 2017.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej w roku obrotowym 2017.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
      Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działal-
      ności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy 2017,
    2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
      za rok obrotowy 2017,
    3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
      wego Spółki za rok obrotowy 2017,
    4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,
    5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dzia-
      łalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
    6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
      z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
      towym 2017,
    7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
      Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
      obrotowym 2017,
    8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach
      przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszo-
      ściowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapi-
      tału zakładowego, w celu umorzenia,
    9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku
      z umorzeniem akcji własnych,
    10) zmiany Statutu Spółki; § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1,
    11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących wła-
      snością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej
      niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza
      większościowego,
    12) w przypadku nie podjęcia uchwały, o której mowa
      w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do przymu-
      sowego odkupu akacji akcjonariuszy mniejszościo-
      wych celem umorzenia.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 4181 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie tygodnia od
dnia ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
pozostali akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do
Zarządu Spółki żądanie odkupu ich akcji.
Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyło-
żone będą do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki
w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 201, w godzinach 700-1500
codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą
Zgromadzenia”.

Proponowane zmiany Statutu

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 520 570,00 zł (sto
dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięć-
set siedemdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego do
wysokości 6 551 570,00 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt
jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) została pokryta
częścią funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwaw Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2. Pozostałą
część kapitału własnego, to jest funduszu założycielskiego
i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał zapasowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-
siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
  - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
   w Ciepłowni „Południe”;
  - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 -
   działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2 ujawniona w księ-
   dze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53
   - działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m2
   ujawnione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesio-
   nym przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakła-
   dowego w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset
   tysięcy złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł
(sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści
złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składają-
cym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz
z infrastrukturą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zor-
ganizowany zespół składników mienia, służącą do przesyłu,
dystrybucji ciepła oraz pary technologicznej, w skład której
wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone
   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2 zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560 oraz grunt poło-
   żony na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowiń-
   skiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni
   131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.

2. Proponowane brzmienie § 6 ust. 1.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 486 760,00 zł (sto
dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy
siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego
do wysokości 6 517 760,00 zł. (sześć milionów pięćset sie-
demnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) została
pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu przed-
siębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2.
Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu założy-
cielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał zapa-
sowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa
miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdzie-
siąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składa-
jącym się z:
  - nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7
  w Ciepłowni „Południe”;  - gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69
  - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2 ujawniona w księ-
  dze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53
  - działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m2
  ujawnione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesionym
  przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakładowego
  w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy
  złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto
trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści zło-
tych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się
z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastruk-
turą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany
zespół składników mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji
ciepła oraz pary technologicznej, w skład której wchodzą:
  - nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chro-
   brego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone
   jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni
   łącznej 812 m2 zabudowane trzema budynkami węzłów
   cieplnych, ujawnione w KW nr 78560 oraz grunt poło-
   żony na osiedlu XV-Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowiń-
   skiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni
   131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
  - nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy
   ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome;
   o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez
   Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden
milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje
pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego
tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Rado-
miu, na odcinku Potkanów - ul. Toruńska, przy ul. Warsztato-
wej wraz z infrastrukturą.”

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 655.157 (sześć-
set pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji
imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000 (z wyłą-
czeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwieście
siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji imien-
nych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych)
każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za wkład
niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji
imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000, obję-
tych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionów trzysta
osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji imiennych
serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343, objętych za wkład
niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o wartości 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od E 1 do numeru E 159.050,
objętych za wkład niepieniężny.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 651.776 (sześćset
pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć)
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000(z wyłączeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwie-
ście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji
imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za
wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy)
akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dzie-
sięć złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000,
objętych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionów
trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji
imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć
złotych) każda i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343,
objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o war-
tości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od E 1 do
numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny.”

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki