Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "WIGOLEN" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-16
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"WIGOLEN" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwośląskie
PowiatCzęstochowa
GminaCzęstochowa
MiejscowośćCzęstochowa
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
PowiatCzęstochowa
GminaCzęstochowa
UlicaPrzejazdowa
Nr domu2
MiejscowośćCzęstochowa
Kod pocztowy42-280
PocztaCzęstochowa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1320C - produkcja tkanin z włókien chemicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000048994

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące dzialalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy (12 kolejnych miesięcy) stosowany również do celów podatkowych. Dniem bilansowym jest dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe tj. 31 grudnia danego roku obrotowego.Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Spółki zgodnie ze stanem faktycznym, jasno przedstawiając sytuację majątkową, finansową oraz wynik jednostki. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdanie finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Zachowuje się ciągłość oraz zgodność bilansu otwarcia i zamknięcia aktywów. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronoligicznym i systematycznym. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Wykaz kont księgi głównej oraz kont pomocniczych zapewnia grupowanie danych zgodnie z potrzebami uszczegółowienia informacji dla celów zarządzania, wyceny i rozliczania oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady wyceny aktywów i pasywów
Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości nieprzekraczające 10 000 zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji.
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nimi związane. Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została przeprowadzona przy użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 stycznia 1995 roku. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Dla celów podatkowych Spółka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 19992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
a) surowce wg cen zakupu
b) materiały wg cen zakupu
c) towary wg cen zakupu
d) produkty wg kosztu wytworzenia skorygowanego o odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych a w przypadku gdy koszt rzeczywisty jest wyższy od ceny sprzedaży netto podstawą do wyceny jest cena sprzedaży netto
e) półfabrykaty wycenia się w wysokości planowanego technicznego kosztu wytworzenia skorygowanego o odchylenia. W przypadku gdy techniczny koszt wytworzenia jest wyższy od ceny sprzedaży netto to powstałą z tego tutułu różnicę księguje się w pozostałe koszty operacyjne.
Konta 620 i 621 służą do ewidencji różnic między wartością produktów ustaloną na podstawie stałych cen ewidencyjnych a rzeczywistym technicznym kosztem wytworzenia.
Podlegające ewidencji wyroby gotowe i półfabrykaty muszą posiadać opracowane indeksy na poszczególne asortymenty i gatunki tak aby można było ściśle zidentyfikować występujące odchylenia na poszczególnych asortymentach. Wykazane na kontach 620, 621 odchylenia od cen ewidencyjnych produktów podlegają rozliczeniu proporcjonalnemu do wartości zapasów wyrobów na koniec okresu sprawozdawczego i wartości rozchodu w tym okresie. Rozliczenie dokonywane jest na grupy wyrobów.
Do rozliczenia odchyleń służy wskaźnik procentowy, który wylicza się wg wzoru:
Ws= (Po + Oz x 100) / (Pm+Zp)
Poszczególne symbole oznaczają;
Ws - wskaźnik procentowy odchyleń,
Pm - wartość wyrobów przyjętych z produkcji do magazynu w cenach ewidencyjnych,
Po - przychód odchyleń w okresie,
Zp - wartość zapasu na początek okresu sprawozdawczego,
Oz - odchylenia od zapasów wyrobów wg stanu na początek okresu sprawozdawczego.
Przy zastosowaniu przyjętego wskaźnika ustala się kwotę odchyleń przypadającą na zapas końcowy wyrobów na koniec okresu sprawozdawczego, a kwota pozostałych odchyleń przypada na zwiększenie bądź zmniejszenie kosztu własnego wyrobów sprzedanych.
Produkcję w toku wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich; w przypadku jeżeli ich wartość na koniec roku obrotowego nie przekracza 0,1 % wartości zużycia materiałów bezpośrednich za rok obrotowy, wartość produkcji w toku rozliczana jest na koszt własny sprzedaży.
Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi:
- ewidencja ilościowo-wartościowa obejmująca obroty i stany materiałów, towarów, wyrobów, prowadzona w jednostkach naturalnych i pieniężnych
- ewidencja ilościowa opakowań zwrotnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania:
należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne:
w wartości nominalnej.
Kredyty i pożyczki:
pożyczki udzielone w skorygowanej cenie nabycia , kredyty i pożyczki otrzymane w skorygowanej cenie nabycia .
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
W związku z przejściowymi różnicami odroczonego podatku dochodowego między wykazywaną w księgach wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratę podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku. Każdorazowo ustala czy istnieje realne założenie, że w następnych okresach sprawozdawczych Spółka osiągnie taki dochód podatkowy, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, jak również ewentualnej straty podatkowej możliwej do odliczenia. Podejście takie wynika z zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które w przyszłości spowodują zwiększenie podstawy obliczenia dodatku dochodowego.
Kapitały własne:
w wartości nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania:
w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
Fundusze specjalne:
w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe:
w wartości nominalnej.
Wynik finansowy:
w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
Inwentaryzacja.
Inwentaryzacją składników majątkowych drogą spisów z natury objęte są w Spółce środki trwałe (raz na 4 lata), istniejące w ewidencji zapasy (materiały, towary, produkcja niezakończona, półfabrykaty i wyroby gotowe), jak również środki pieniężne, czeki, weksle, papiery wartościowe. Szczegółowe zasady i terminy inwentaryzacji zawiera instrukcja inwentaryzacyjna stosowana w Spółce. Udokumentowanie spisu z natury stanowią formularze spisowe (arkusze spisowe, karty spisowe itp. i ich zbiorcze zestawienia. Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza się także każdorazowo w momencie zmiany osób materialnie odpowiedzialnych.
Rozrachunki (zarówno należności jak i zobowiązania) z kontrahentami - bankami, odbiorcami, dostawcami itp. podlegają inwentaryzacji drogą uzgodnienia.
Uzgodnienie obejmuje dwa etapy:
- poinformowanie kontrahenta o wysokości i sumach składowych salda należności wynikających z ksiąg rachunkowych.
- potwierdzenie przez kontrahenta powyższego salda lub wskazanie przyczyny ewentualnych różnic (przesunięcia w czasie, brak dokumentów, kwestie sporne).
Dokumentację inwentaryzacji przeprowadzonej drogą uzgodnień stanowią wysłane wyciągi z kont wraz z ich potwierdzeniem przez kontrahenta.
W przypadku braku odpowiedzi, za poprawny przyjmuje się stan zgłoszony do uzgodnienia.
Inwentaryzację rozrachunków z Urzędem Skarbowym i ZUS - przeprowadza się w drodze porównania z saldami wynikającymi z deklaracji rozliczeniowych oraz w drodze potwierdzenia przez Urząd Skarbowy i ZUS przedstawionych wykazów dokonanych wpłat dotyczących poszczególnych tytułów podatkowych.
Inwentaryzację drogą porównania danych zawartych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację realnej wartości tych składników przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego dla :
- wartości niematerialnych i prawnych,
- gruntów.

Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw i odpisów aktualizujących oraz rozliczenia w czasie kosztów i przychodów

Odpisy aktualizujące wartość należności, długoterminowe aktywa finansowe i zapasy oraz rezerwy na przewidywane koszty i straty tworzy się co najmniej pod datą ostatniego dnia każdego roku obrotowego.
Odpisów aktualizujących wartość należności przeterminowanych dokonuje się, uwzględniając okres opóźnienia zapłaty w wysokości :
a) od 12 - 24 miesięcy 50 %
b) powyżej 24 miesięcy 100 %
Odpisów aktualizujących wartość należności trudnościągalnych dokonuje się w wysokości :
a) należności w postępowaniu ugodowym 100 %
b) należności w postępowaniu układowym 100 %
c) należności potwierdzone wyrokiem sądowym 100 %
d) należności od odbiorców postawionych w stan likwidacji, upadłości 100 %
e) należności dochodzone na drodze sądowej, na które nie ma wyroku sądowego 100 %
Odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonuje się na ich część, nie wykazującą ruchu wg okresów zalegania:
od 12 - 24 miesięcy 10 %
od 24 - 36 miesięcy 50 %
powyżej 36 miesięcy 100 %
Odpisów aktualizujących wartość inwestycji finansowych (długo i krótkoterminowych) dokonuje się drogą ustalenia sytuacji finansowej jednostek, w których Spółka ma udziały lub akcje.
Jako rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ujmuje się :
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
koszty prenumeraty
koszty ubezpieczeń majątkowych
koszty większych remontów
Jako rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ujmuje się :
rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe pracowników bezpośrednio produkcyjnych
rezerwy na wynagrodzenia
rezerwy na badanie bilansu

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. CzęśćNa wynik finansowy wpływają ponadto:
-pozostałe przechody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółkiw zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
-przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
-koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Opodatkowanie.
Wynik finansowy brutto korygują:
-bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
-zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Podatek odroczony- Spółka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.
Podatek dochodowy bieżący
Spoółka podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Spółka nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przyuwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, z związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się na kapitał (fundusz) własny.
Wysokść rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) - sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. Nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Ustawy o rachunkowości.
Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji kalkulacyjnej, zgodnie z zapisami w ZPR.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 616 414,505 458 063,43
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe5 852 528,605 317 246,46
1Środki trwałe5 844 528,604 803 338,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)83 338,50130 960,50
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 013 936,013 450 599,50
c) urządzenia techniczne i maszyny1 619 171,001 149 459,87
d) środki transportu114 031,1549 261,00
e) inne środki trwałe14 051,9423 057,22
2Środki trwałe w budowie8 000,00513 908,37
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe763 885,90140 816,97
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego123 429,88140 816,97
2Inne rozliczenia międzyokresowe640 456,02
BAktywa obrotowe15 749 041,3215 533 206,14
IZapasy12 091 192,238 536 292,78
1Materiały2 412 943,782 271 189,38
2Półprodukty i produkty w toku717 623,341 268 599,91
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe8 800 478,894 739 721,87
4Towary160 146,22256 781,62
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 171 303,204 544 310,49
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 171 303,204 544 310,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 655 090,663 726 239,12
– do 12 miesięcy2 655 090,663 726 239,12
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych502 554,99799 296,11
c) inne13 657,5518 775,26
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe249 388,792 401 371,24
1Krótkoterminowe aktywa finansowe249 388,792 401 371,24
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne249 388,792 401 371,24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach249 388,792 401 371,24
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe237 157,1051 231,63
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem22 365 455,8220 991 269,57
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny13 742 910,1314 274 847,52
IKapitał (fundusz) podstawowy1 965 489,801 965 489,80
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:9 445 285,1610 692 319,58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 864 072,562 870 523,35
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-531 937,39-1 253 485,21
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 622 545,696 716 422,05
IRezerwy na zobowiązania217 790,98240 452,92
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego120,4241,44
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne209 670,56232 411,48
– długoterminowa
– krótkoterminowa209 670,56232 411,48
3Pozostałe rezerwy8 000,008 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe8 000,008 000,00
IIZobowiązania długoterminowe2 000 000,002 000 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek2 000 000,002 000 000,00
a) kredyty i pożyczki2 000 000,002 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 330 601,354 366 041,01
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 291 466,434 319 894,01
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 367 607,193 575 776,74
– do 12 miesięcy5 367 607,193 575 776,74
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi2 459,48
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych411 681,92369 336,20
h) z tytułu wynagrodzeń362 575,22309 081,74
i) inne149 602,1063 239,85
4Fundusze specjalne39 134,9246 147,00
IVRozliczenia międzyokresowe74 153,36109 928,12
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe74 153,36109 928,12
– długoterminowe62 155,8074 153,36
– krótkoterminowe11 997,5635 774,76
Pasywa razem22 365 455,8220 991 269,57
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:23 991 076,8827 349 543,25
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów22 680 392,3825 002 732,38
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 310 684,502 346 810,87
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:20 236 050,5724 163 024,50
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów18 994 501,4922 032 843,45
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 241 549,082 130 181,05
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)3 755 026,313 186 518,75
DKoszty sprzedaży979 931,171 122 196,96
EKoszty ogólnego zarządu2 916 832,952 665 219,55
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-141 737,81-600 897,76
GPozostałe przychody operacyjne406 788,62582 827,72
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych404,5034 756,23
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne406 384,12548 071,49
HPozostałe koszty operacyjne836 697,74795 565,44
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych178 280,31327 954,16
IIIInne koszty operacyjne658 417,43467 611,28
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-571 646,93-813 635,48
JPrzychody finansowe111 796,221 339,82
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 479,981 336,02
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne110 316,243,80
KKoszty finansowe54 620,61365 454,18
IOdsetki, w tym:54 620,6149 205,97
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne316 248,21
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-514 471,32-1 177 749,84
MPodatek dochodowy17 466,0775 735,37
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-531 937,39-1 253 485,21
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)14 274 847,5215 528 332,73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach14 274 847,5215 528 332,73
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 965 489,801 965 489,80
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 965 489,801 965 489,80
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu10 692 319,5810 792 596,24
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-1 247 034,42-100 276,66
a) zwiększenie (z tytułu)6 450,79
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych6 450,79
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 253 485,21100 276,66
– pokrycia straty1 253 485,21100 276,66
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu9 445 285,1610 692 319,58
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości2 870 523,352 870 523,35
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-6 450,79
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)6 450,79
– zbycia środków trwałych6 450,79
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 864 072,562 870 523,35
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-531 937,39-1 253 485,21
Azysk netto
Bstrata netto531 937,391 253 485,21
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)13 742 910,1314 274 847,52
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)13 742 910,1314 274 847,52
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-531 937,39-1 253 485,21
IIKorekty razem-378 424,593 268 574,21
1Amortyzacja652 077,35586 251,65
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych44,87142 169,35
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)54 620,6149 205,97
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-404,50-34 756,23
5Zmiana stanu rezerw-22 661,9412 519,46
6Zmiana stanu zapasów-3 554 899,45134 684,27
7Zmiana stanu należności1 373 007,29121 450,80
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 964 560,342 196 834,50
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-844 769,1660 214,44
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-910 361,982 015 089,00
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy5 405,0085 575,51
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 405,0085 575,51
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 192 359,99681 227,08
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 192 359,99681 227,08
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 186 954,99-595 651,57
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 000 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki2 000 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki54 620,611 261 876,32
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 212 670,35
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki54 620,6149 205,97
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-54 620,61738 123,68
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 151 937,582 157 561,11
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 151 982,452 015 391,76
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-44,87-142 169,35
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 401 371,24385 979,48
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:249 433,662 543 540,59
– o ograniczonej możliwości dysponowania38 473,9243 478,63
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-514 471,32-1 177 749,84
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:35 799,1735 799,17102 058,90
rozliczenia międzyokresowe -dotacja z WFOŚ na środki trwałe35 774,7635 774,76art 17 ust 1 pkt 2135 774,76
pozostałe 24,4124,4166 284,14
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:303 168,72303 168,72486 792,41
róznice kursowe niezrealizowane633,77633,77art 15a ust 2218,11
korekta odpisu aktualizującego aktywa obrotowe i rezerwa na urlopy302 534,95302 534,95art 16 ust 1 pkt 27486 574,30
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:258,58258,5878 003,74
zrealizowane różnice kursowe258,58258,58art 12 ust 1 pkt 178 003,74
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:718 187,65718 187,65667 437,54
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiskaart 16 ust 1 pkt 196 027,19
wierzytelności odpisanych jako przedawnione428 749,84428 749,84art 16 ust 1 pkt 20127 399,35
wierzytelności odpisanych jako nieściągalneart 16 ust 1 pkt 2525 419,21
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych9 029,269 029,26art 16 ust 1 pkt 283 653,84
wpłat na PFRON86 746,0086 746,00art 16 ust 1 pkt 3693 604,00
amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z WFOŚ35 774,7635 774,76art 16 ust 1 pkt 4835 774,76
amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych sezonowo104 830,92104 830,92art 16h ust 1 pkt 3104 830,92
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów47 622,0047 622,00art 16c ust 147 622,00
– różnice kursowe od wyceny środków na rachunku bankowymart 15a ust 3142 169,35
pozostałe 5 434,875 434,8780 936,92
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:409 219,47409 219,47528 029,19
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)55 032,5355 032,53art 16 ust 1 pkt 1110 572,75
różnice kursowe niezrealizowane1 336,701 336,70art 15a ust 318 998,01
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h183 365,57183 365,57art 16 ust 1 pkt 57a152 956,38
odpis aktualizujący aktywa obrotowe i rezerwa na urlopy155 539,39155 539,39art 16 ust 1 pkt 27329 833,68
niewypłacone wynagrodzenia 13 000,0013 000,00art 16 ust 1 pkt 5713 000,00
pozostałe 945,28945,282 668,37
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:198 195,51198 195,51146 845,40
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek10 572,7510 572,75art 16 ust 1 pkt 111 664,33
zrealizowane róznice kursowe18 998,0118 998,01art 15a ust 33 641,34
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego13 000,0013 000,00art 15 ust 4g
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego152 956,38152 956,38art 15 ust 4h141 539,73
pozostałe 2 668,372 668,37
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:76 030,0076 030,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki