Szczegóły spółki

Nazwa "WIGOLEN" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5730105300
REGON 150022710
KRS 0000048994
Adres ul. Przejazdowa 2, 42-280 Częstochowa
Telefon 3618061
Faks 3618061
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1320C — produkcja tkanin z włókien chemicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.32 0.39
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.47 0.63
Płynność bieżąca (CR) 3.56 2.49
Płynność szybka (QR) 1.6 0.58
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.47 0.63
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -4.58% -2.22%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -8.78% -3.87%
Rentowność aktywów (ROA) -5.97% -2.38%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-29 124/2020 18 30603
Poz. 30603. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstocho-
wie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r.
[BMSiG-30587/2020]

Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie,
KRS 0000048994, ogłasza o uzupełnieniu na wniosek akcjo-
nariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 6 lipca 2020 r.,
na godzinę 1000, w ten sposób, że dodaje się w punkcie 6
po literze k), literę l) o następującej treści:
 l) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zostało opublikowane 3 czerwca 2020 r.
Poz. 30603. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstocho-
wie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r.
[BMSiG-30587/2020]

Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie,
KRS 0000048994, ogłasza o uzupełnieniu na wniosek akcjo-
nariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 6 lipca 2020 r.,
na godzinę 1000, w ten sposób, że dodaje się w punkcie 6
po literze k), literę l) o następującej treści:
 l) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zostało opublikowane 3 czerwca 2020 r.
2020-06-03 107/2020 22 24931
Poz. 24931. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstocho-
wie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r.
[BMSiG-24806/2020]

Zarząd „WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie,
KRS 0000048994, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 6 lipca 2020 r., na godzinę 1000. Zgro-
madzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Częstochowie
przy ulicy Przejazdowej 2.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadze-
  nia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
  daniem z działalności za rok obrotowy 2019 oraz sprawoz-
  dania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2019,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za
   rok obrotowy 2019,
  c) atwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
   sprawozdania z działalności i sprawozdania finanso-
   wego za rok obrotowy 2019,
  d) pokrycia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019,
  e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z obowiąz-
   ków wykonanych w roku obrotowym 2019,  f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady
    Nadzorczej z obowiązków wykonanych w roku obroto-
    wym 2019,
  g) przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościo-
    wych w trybie art. 418 KSH,
  h) wyboru biegłego do przeprowadzenia wyceny akcji
    będących przedmiotem przymusowego wykupu,
  i) zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
    działek o nr 510/10, 510/14 i 510/16, wraz z prawem wła-
    sności budynków i budowli, objętych Księgą Wieczystą
    JG1S/00022312/6, oraz udziału wynoszącego 200/1.000
    części w prawie użytkowania wieczystego, wraz z pra-
    wem własności budowli, na działce o nr 510/15, objętej
    Księgą Wieczystą JG1S/00020650/3 - za cenę i na warun-
    kach wynegocjowanych przez Zarząd,
  j) zmiany Statutu Spółki,
  k) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia
    tekstu jednolitego Statutu po zmianach oraz wprowadze-
    nia innych zmian o charakterze redakcyjnym w Statucie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) dotychczasowe brzmienie artykułu 21.2.6 Statutu:

             „Artykuł 21.2.6

  Wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub
  nabyci akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki
  pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy
  15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego
  bilansu”

- proponowane brzmienie § Artykułu 21.2.6:
 „Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użyt-
 kowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; kompe-
 tencje w zakresie wyrażenia zgody zastrzega się wyłączenie
 Radzie Nadzorczej z pominięciem uprawnienia Walnego
 Zgromadzenia”.
Poz. 24931. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstocho-
wie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r.
[BMSiG-24806/2020]

Zarząd „WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie,
KRS 0000048994, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 6 lipca 2020 r., na godzinę 1000. Zgro-
madzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Częstochowie
przy ulicy Przejazdowej 2.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadze-
  nia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
  daniem z działalności za rok obrotowy 2019 oraz sprawoz-
  dania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2019,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za
   rok obrotowy 2019,
  c) atwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
   sprawozdania z działalności i sprawozdania finanso-
   wego za rok obrotowy 2019,
  d) pokrycia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019,
  e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z obowiąz-
   ków wykonanych w roku obrotowym 2019,  f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady
    Nadzorczej z obowiązków wykonanych w roku obroto-
    wym 2019,
  g) przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościo-
    wych w trybie art. 418 KSH,
  h) wyboru biegłego do przeprowadzenia wyceny akcji
    będących przedmiotem przymusowego wykupu,
  i) zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
    działek o nr 510/10, 510/14 i 510/16, wraz z prawem wła-
    sności budynków i budowli, objętych Księgą Wieczystą
    JG1S/00022312/6, oraz udziału wynoszącego 200/1.000
    części w prawie użytkowania wieczystego, wraz z pra-
    wem własności budowli, na działce o nr 510/15, objętej
    Księgą Wieczystą JG1S/00020650/3 - za cenę i na warun-
    kach wynegocjowanych przez Zarząd,
  j) zmiany Statutu Spółki,
  k) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia
    tekstu jednolitego Statutu po zmianach oraz wprowadze-
    nia innych zmian o charakterze redakcyjnym w Statucie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) dotychczasowe brzmienie artykułu 21.2.6 Statutu:

             „Artykuł 21.2.6

  Wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub
  nabyci akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki
  pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy
  15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego
  bilansu”

- proponowane brzmienie § Artykułu 21.2.6:
 „Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użyt-
 kowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; kompe-
 tencje w zakresie wyrażenia zgody zastrzega się wyłączenie
 Radzie Nadzorczej z pominięciem uprawnienia Walnego
 Zgromadzenia”.
2019-05-24 100/2019 15 26836
Poz. 26836. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Często-
chowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-26522/2019]

Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie,
NIP 5730105300, KRS 0000048994, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2019 r., na
godzinę 1100.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Częstocho-
wie przy ulicy Przejazdowej 2.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadze-
   nia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze spra-
   wozdaniem z działalności za rok obrotowy 2018.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
   sprawozdania z działalności i sprawozdania finanso-
   wego za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
     obrotowy 2018,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za
     rok obrotowy 2018,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
     sprawozdania z działalności i sprawozdania finanso-
     wego za rok obrotowy 2018,
   d) pokrycia wyniku finansowego za rok obrotowy 2018,
   e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z obo-
     wiązków wykonanych w roku obrotowym 2018,
    f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
     Rady Nadzorczej z obowiązków wykonanych w roku
     obrotowym 2018,
   g) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencje,
   h) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nad-
     zorczej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacje dla akcjonariuszy

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone
w Spółce (Częstochowa, ul. Przejazdowa 2; godz. 800-1500)
co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie
będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może
być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających
siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

                       Prezes Zarządu
                      Tomasz Borowiak
Poz. 26836. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Często-
chowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-26522/2019]

Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie,
NIP 5730105300, KRS 0000048994, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2019 r., na
godzinę 1100.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Częstocho-
wie przy ulicy Przejazdowej 2.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadze-
   nia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze spra-
   wozdaniem z działalności za rok obrotowy 2018.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
   sprawozdania z działalności i sprawozdania finanso-
   wego za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
     obrotowy 2018,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za
     rok obrotowy 2018,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
     sprawozdania z działalności i sprawozdania finanso-
     wego za rok obrotowy 2018,
   d) pokrycia wyniku finansowego za rok obrotowy 2018,
   e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z obo-
     wiązków wykonanych w roku obrotowym 2018,
    f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
     Rady Nadzorczej z obowiązków wykonanych w roku
     obrotowym 2018,
   g) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencje,
   h) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nad-
     zorczej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacje dla akcjonariuszy

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone
w Spółce (Częstochowa, ul. Przejazdowa 2; godz. 800-1500)
co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie
będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może
być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających
siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

                       Prezes Zarządu
                      Tomasz Borowiak
2018-05-25 101/2018 15 22116
Poz. 22116. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstocho-
wie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r.
[BMSiG-21536/2018]

Zarząd „WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Prze-
jazdowa 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowa-
dzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie - XVII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem 0000048994, na pod-
stawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r., na godzinę 1000.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Często-
chowie, ul. Przejazdowa 2.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadze-
   nia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   w roku obrotowym 2017.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2017.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
   sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania
   finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w roku obrotowym 2017.
  9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał
   w następujących sprawach:
   a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działal-
     ności w roku obrotowym 2017,    b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za rok obrotowy 2017,
    c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nad-
      zorczej Spółki w roku obrotowym 2017,
    d. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolu-
      torium z wykonania przez nich obowiązków,
    e. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
      absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
    f. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd „WIGOLEN” SA w Częstochowie informuje, że zgodnie
z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na
okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie „WIGOLEN” SA, najpóźniej
na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne
świadectwa depozytowe, stwierdzające ilość posiadanych
akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku
do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie WIGO-
LEN SA w Częstochowie, ul. Przejazdowa, w Dziale Kadr,
do dnia 20.06.2018 r., do godziny 1500.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy
dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem wyłożona będzie
do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu w siedzibie „WIGOLEN” SA w Czę-
stochowie.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawi-
cieli, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi
z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów.
Osoby niewymienione w dokumentach rejestracyjnych osób
prawnych winne legitymować się pisemnym pełnomocnic-
twem.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co naj-
mniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni
do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na czternaście
dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Każdy
z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
Poz. 22116. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstocho-
wie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r.
[BMSiG-21536/2018]

Zarząd „WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Prze-
jazdowa 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowa-
dzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie - XVII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem 0000048994, na pod-
stawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r., na godzinę 1000.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Często-
chowie, ul. Przejazdowa 2.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadze-
   nia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   w roku obrotowym 2017.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2017.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
   sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania
   finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w roku obrotowym 2017.
  9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał
   w następujących sprawach:
   a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działal-
     ności w roku obrotowym 2017,    b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za rok obrotowy 2017,
    c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nad-
      zorczej Spółki w roku obrotowym 2017,
    d. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolu-
      torium z wykonania przez nich obowiązków,
    e. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
      absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
    f. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd „WIGOLEN” SA w Częstochowie informuje, że zgodnie
z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na
okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie „WIGOLEN” SA, najpóźniej
na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne
świadectwa depozytowe, stwierdzające ilość posiadanych
akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku
do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie WIGO-
LEN SA w Częstochowie, ul. Przejazdowa, w Dziale Kadr,
do dnia 20.06.2018 r., do godziny 1500.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy
dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem wyłożona będzie
do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu w siedzibie „WIGOLEN” SA w Czę-
stochowie.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawi-
cieli, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi
z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów.
Osoby niewymienione w dokumentach rejestracyjnych osób
prawnych winne legitymować się pisemnym pełnomocnic-
twem.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co naj-
mniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni
do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na czternaście
dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Każdy
z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki