Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBrowar Namysłów Sp. z o.o.
Siedziba
WojewództwoOpolskie
PowiatNamysłowski
GminaNamysłów
MiejscowośćNamysłów
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoOpolskie
PowiatNamysłowski
GminaNamysłów
UlicaBolesława Chrobrego
Nr domu26
MiejscowośćNamysłów
Kod pocztowy46-100
PocztaNamysłów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1105Z - produkcja piwa
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000048856

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w walucie polskiej (polski złoty), z dwoma znakami po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i Rozporządzeniem MF z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 50%
Oprogramowanie 20-50%
Inne 20-50%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania (za wyjątkiem amortyzacji jednorazowej, która jest naliczana w miesiącu przyjęcia do używania).
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki 2.5-5%
Urządzenia techniczne i maszyny 5-30%
Środki transportu 14-30%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.
Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce śro
dki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło lub metodą szczegółowej identyfikacji
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Wyroby gotowe - koszty wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów.
Produkty w toku produkcji - bezpośrednie koszty wytworzenia.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
W rozliczeniach międzyokresowych kosztów wykazywany jest naliczony podatek akcyzowy od niesprzedanych produktów.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Odprawy emerytalne
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy Spółki są uprawnieni do odpraw emerytalnych. Wycena zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana n
a podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Instrumenty finansowe
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finans
owe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.
Rachunkowość zabezpieczeń
Rachunkowość zabezpieczeń jest stosowana wyłącznie, jeżeli spełnione zostały następujące wymagania:
- przed rozpoczęciem zabezpieczenia sporządzona została formalna dokumentacja,
- planowana transakcja poddawana zabezpieczeniu jest wysoce prawdopodobna, a z jej charakterystyki wynika, że jest zagrożona zmianami w przepływach pieniężnych, które mogą wpłynąć na wynik finansowy Spółki,
- efektywność zabezpieczenia może być wiarygodnie zmierzona, na podstawie wiarygodnie ustalonej wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych z nią związanych oraz wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego,
- w okresie sprawozdawczym efektywność zabezpieczenia jest mierzona bieżąco i utrzymuje się na wysokim poziomie, a także nie różni się istotnie od założeń przyjętych w udokumentowanej strategii zarządzania ryzykiem.
Instrumenty pochodne nie spełniające powyższych wymagań klasyfikowane są jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu.
Zabezpieczanie wartości godziwej
W przypadku zabezpieczania wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego w wartości godziwej, lub z wyceny składnika walutowego instrumentu zabezpieczającego niebędącego instrumentem pochodnym, ujmuje się w księgach rachunkowych bieżąco, jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego. Skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanej, spowodowane przez określone ryzyko poddane zabezpieczeniu, odpowiednio podwyższające lub pomniejszające wartość tej pozycji wykazaną w księgach rachunkowych, zalicza się bieżąco do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Dotyczy to również zwiększania i zmniejszania wartości pozycji zabezpieczanych, które w innym przypadku, jako skutki przeszacowania, byłyby odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, jak też pozycji wycenianych przez Spółkę w cenie nabycia.
Ustalone od dnia rozpoczęcia zabezpieczania i wykazane w księgach rachunkowych skutki przeszacowania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, spowodowanego przez ryzyko poddane zabezpieczeniu, rozlicza się w pełni w okresie rozpoczynającym się od dnia, w którym nastąpiło przeszacowanie wartości godziwej zabezpieczanego instrumentu wynikające z zabezpieczenia ryzyka do terminu wymagalności, i zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej war
tości
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.
Wartość godziwa ustalana jest w drodze:
• oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Odsetki
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z załącznikiem 1.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe153 521 384,60139 159 853,46
IWartości niematerialne i prawne570 595,00570 859,24
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne570 595,00570 859,24
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe149 747 661,66135 438 397,14
1Środki trwałe122 833 538,89111 743 304,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 334 003,295 152 959,79
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej53 628 778,5252 663 622,95
c) urządzenia techniczne i maszyny55 900 054,1945 768 038,01
d) środki transportu4 436 370,114 345 144,27
e) inne środki trwałe3 534 332,783 813 539,09
2Środki trwałe w budowie25 892 645,9022 516 431,93
3Zaliczki na środki trwałe w budowie1 021 476,871 178 661,10
IIINależności długoterminowe24 723,00114 723,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek24 723,00114 723,00
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 178 404,943 035 874,08
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 143 670,562 973 077,85
2Inne rozliczenia międzyokresowe34 734,3862 796,23
BAktywa obrotowe67 691 179,7668 014 056,79
IZapasy33 779 568,0129 890 652,50
1Materiały19 708 144,8018 770 870,57
2Półprodukty i produkty w toku4 891 585,012 356 643,40
3Produkty gotowe9 166 737,978 726 401,55
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi13 100,2336 736,98
IINależności krótkoterminowe29 589 586,1733 600 698,14
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek29 589 586,1733 600 698,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:26 198 815,9832 607 178,12
– do 12 miesięcy26 198 815,9832 607 178,12
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 345 927,68790 296,12
c) inne2 044 842,51203 223,90
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 527 317,82761 153,48
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 527 317,82761 153,48
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 527 317,82761 153,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 527 317,82761 153,48
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe794 707,763 761 552,67
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem221 212 564,36207 173 910,25
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny126 525 379,2598 457 038,39
IKapitał (fundusz) podstawowy20 000 000,0020 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:76 579 553,1357 162 281,48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:1 877 485,261 977 986,59
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto28 068 340,8619 316 770,32
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania94 687 185,11108 716 871,86
IRezerwy na zobowiązania7 732 703,486 238 406,66
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 639 547,054 398 658,98
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 796 639,471 469 983,10
– długoterminowa192 527,00151 704,00
– krótkoterminowa1 604 112,471 318 279,10
3Pozostałe rezerwy296 516,96369 764,58
– długoterminowe
– krótkoterminowe296 516,96369 764,58
IIZobowiązania długoterminowe27 751 749,1834 363 052,92
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek27 751 749,1834 363 052,92
a) kredyty i pożyczki20 380 162,1726 315 261,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe7 069 014,287 850 353,17
d) zobowiązania wekslowe
e) inne302 572,73197 438,60
IIIZobowiązania krótkoterminowe59 180 902,9568 115 412,28
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek59 165 489,3468 114 711,14
a) kredyty i pożyczki9 514 401,0518 522 996,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe3 028 670,092 597 502,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:26 623 651,1826 685 138,78
– do 12 miesięcy26 613 701,1826 674 688,78
– powyżej 12 miesięcy9 950,0010 450,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych15 835 311,8516 598 031,36
h) z tytułu wynagrodzeń569 674,68433 209,88
i) inne3 593 780,493 277 831,96
4Fundusze specjalne15 413,61701,14
IVRozliczenia międzyokresowe21 829,50
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe21 829,50
– długoterminowe
– krótkoterminowe21 829,50
Pasywa razem221 212 564,36207 173 910,25
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:478 443 567,05411 114 828,09
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów472 310 903,32401 608 607,86
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-705 043,164 817 173,55
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki479 275,58361 420,68
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 358 431,314 327 626,00
BKoszty działalności operacyjnej443 593 560,99387 318 937,75
IAmortyzacja9 798 025,739 051 254,44
IIZużycie materiałów i energii193 938 296,17164 801 921,22
IIIUsługi obce28 545 267,7424 025 945,36
IVPodatki i opłaty, w tym:160 130 058,49145 861 763,10
– podatek akcyzowy157 383 338,88143 647 135,00
VWynagrodzenia25 871 562,5122 081 896,13
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:6 026 341,775 689 893,03
– emerytalne2 287 958,701 999 526,83
VIIPozostałe koszty rodzajowe12 148 522,0411 139 481,12
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów7 135 486,544 666 783,35
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)34 850 006,0623 795 890,34
DPozostałe przychody operacyjne4 810 896,793 052 349,34
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych260 605,25
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne4 550 291,543 052 349,34
EPozostałe koszty operacyjne3 583 082,391 306 904,61
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych407 439,98
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 666 463,45301 431,23
IIIInne koszty operacyjne916 618,94598 033,40
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)36 077 820,4625 541 335,07
GPrzychody finansowe76 438,1782 994,01
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:76 437,1426 373,39
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1,0356 620,62
HKoszty finansowe1 344 319,411 601 326,70
IOdsetki, w tym:1 176 551,791 513 554,48
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne167 767,6287 772,22
IZysk (strata) brutto (F+G–H)34 809 939,2224 023 002,38
JPodatek dochodowy6 741 598,364 706 232,06
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)28 068 340,8619 316 770,32
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)98 457 038,3979 140 268,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach98 457 038,3979 140 268,07
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu20 000 000,0020 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu20 000 000,0020 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu57 162 281,4848 826 110,39
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego19 417 271,658 336 171,09
a) zwiększenie (z tytułu)19 417 271,658 336 171,09
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)19 316 770,328 336 171,09
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu76 579 553,1357 162 281,48
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1 977 986,591 977 986,59
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-100 501,33
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)100 501,33
– zbycia środków trwałych100 501,33
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 877 485,261 977 986,59
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu19 316 770,328 336 171,09
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu19 316 770,328 336 171,09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach19 316 770,328 336 171,09
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)19 316 770,328 336 171,09
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto28 068 340,8619 316 770,32
Azysk netto28 068 340,8619 316 770,32
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)126 525 379,2598 457 038,39
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)126 525 379,2598 457 038,39
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej43 806 155,2229 268 078,67
IZysk (strata) netto28 068 340,8619 316 770,32
IIKorekty razem15 737 814,369 951 308,35
1Amortyzacja9 798 025,739 051 254,44
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 174 312,421 505 647,92
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej783 670,64433 391,48
5Zmiana stanu rezerw1 494 296,822 458 825,11
6Zmiana stanu zapasów-3 888 915,51-3 621 392,41
7Zmiana stanu należności4 101 111,97-4 653 018,62
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-570 831,269 680 118,83
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 846 143,55-4 903 518,40
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)43 806 155,2229 268 078,67
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-21 671 277,87-19 229 478,04
IWpływy589 198,603 671 075,73
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych589 198,60600 000,40
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:3 071 075,33
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach3 071 075,33
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki4 281,88
– inne wpływy z aktywów finansowych3 066 793,45
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki22 260 476,4722 900 553,77
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych22 260 476,4722 066 553,77
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:834 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach834 000,00
– nabycie aktywów finansowych834 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-21 671 277,87-19 229 478,04
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-19 368 713,01-9 375 364,79
IWpływy2 451 559,0415 625 096,52
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki2 451 559,0415 625 096,52
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki21 820 272,0525 000 461,31
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek17 404 297,1520 381 710,77
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3 172 946,193 177 537,03
8Odsetki1 243 028,711 441 213,51
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-19 368 713,01-9 375 364,79
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 766 164,34663 235,84
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 766 164,34663 235,84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu761 153,4897 917,64
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 527 317,82761 153,48
– o ograniczonej możliwości dysponowania41 112,501 942,64
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok34 809 939,2224 023 002,38
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:192 468,97110 305,01
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 432 718,366 496 532,42
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 537 024,40
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 803 206,052 960 703,48
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:237 197,632 488 301,23
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:7 578 761,3913 063 079,07
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym34 183 418,589 802 090,59
K. Podatek dochodowy6 075 213,004 331 079,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa do SF 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki