Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ASCO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ASCO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat M.KRAKÓW
Gmina M.KRAKÓW
Miejscowość KRAKÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat M. KRAKÓW
Gmina M.KRAKÓW
Ulica ZAMOYSKIEGO
Nr domu 31
Miejscowość KRAKÓW
Kod pocztowy 30-519
Poczta KRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4633Z - sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000047225

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Okresem obrachunkowym dla jednostki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący 31 grudnia.
Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowana ERP Optima, którego dostawca jest Comarch.
Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia zasady: zasadę podwójnego księgowania, systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej, odnośnie zapisów w dzienniku: zapewnienie chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Księgi rachunkowe jednostki obejmują dziennik i konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych, prowadzone dla: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, inwestycji, zapasów, rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, rozrachunków publicznoprawnych, rozrachunków z pracownikami, pozostałych rozrachunków, operacji sprzedaży, kosztów, odpisów amortyzacyjnych oraz innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów.
Metody inwentaryzowania składników majątkowych: spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja danych księgowych.
Spis z natury obejmuje gotówkę, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i inne rzeczowe składniki majątku.
Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald dotyczy: środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kredytów, salda należności i zobowiązań, przy czym nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda rozrachunków z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych, należności i zobowiązania wobec pracowników, rozrachunki publicznoprawne i rozrachunki objęte powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym.
Weryfikacja danych księgowych: w przypadku gdy spis z natury bądź potwierdzenie salda jest nie możliwe.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów / także amortyzacji /.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018
są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą.
A . Wartości niematerialne i prawne
Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące progi wartościowe:
- cena nabycia aktywów poniżej 200,00 zł: spółka zalicza bezpośrednio w koszty bieżącego okresu,
- cena nabycia aktywów od 200,00 zł do 3.500,00 zł oraz okres przydatności ekonomicznej dłuższy niż rok: spółka zalicza do wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej i w momencie oddania
do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych,
- cena nabycia aktywów powyżej 3.500,00 zł i okresie przydatności ekonomicznej dłuższej niż 1 rok: spółka zalicza do wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej i w momencie oddania
do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnej i prawnej do używania.
Spółka dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując dla wszystkich ich tytułów metodę liniową.
Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.
B . Środki trwałe
Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych i wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych spółka przyjęła następujące progi wartościowe:
- cena nabycia aktywów poniżej 200,00 zł: spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,
- cena nabycia aktywów od 200,00 zł do 3.500,00 zł oraz okres przydatności dłuższy niż 1 rok: spółka zalicza do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie
do ewidencji bilansowej i w momencie oddania do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny, zarówno dla potrzeb bilansowych, jak
i podatkowych,
- cena nabycia aktywów powyżej 3.500,00 zł oraz okres przydatności dłuższy niż 1 rok: spółka zalicza do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej i w momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania.
Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych spółka wykorzystuje następujące metody:
- liniową dla środków trwałych zaliczanych do grupy 1 i 2 KŚT,
- degresywną dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grup 3, 4, 5, 6 i 8 KŚT,
- dla środków trwałych zaliczanych do grupy 7 KŚT metodą degresywną samochody ciężarowe i metodą liniową pozostałe pojazdy.
Oprócz weryfikacji stawek amortyzacyjnych, na każdy kolejny dzień bilansowy spółka dokonuje oszacowania wartości przyszłych korzyści ekonomicznych, które zostaną wygenerowane przez poszczególne środki trwałe. W przypadku gdy przewidywane korzyści są niższe niż nie umorzona wartość środka trwałego dokonywane są odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów.
Spółka przyjęła, że wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające warto
ść 3.500,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nie przekraczające 3.500,00 zł uznawane są za koszty bieżącego okresu.
Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto tzn. wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.
Spółka nie dokonywała żadnej urzędowej aktualizacji wartości środków trwałych.
C . Środki trwałe w budowie.
Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonym
o odpisy z tytułu utraty wartości.
D . Inwestycje długoterminowe.
Inwestycje długoterminowe wykazane w bilansie to udziały nabyte w jednostkach powiązanych wchodzące w skład długoterminowych aktywów finansowych, które zostały wycenione wg wartości ich nabycia. Wykazane udziały zostały objęte w zamian za aport środka trwałego i aport wierzytelności oraz za wpłacone środki pieniężne.
E. Rzeczowe aktywa obrotowe.
Spółka prowadzi ewidencję ilościowo – wartościową towarów, towary wyceniane są wg cen zakupu, stosując zasadę dla ich rozchodu „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.
F. Należności długoterminowe i krótkoterminowe.
W spółce nie wystąpiły należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe spółka wykazała w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące. Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
W przypadku ustalania odpisów aktualizujących spółka kierowała się następującymi zasadami:
- należności związane z postępowaniem upadłościowym, likwidacyjnym oraz restrukturyzacją objęte zostały 100% odpisem aktualizującym,
- należności przeterminowane od pozostałych dłużników obejmowane były indywidualnym odpisem aktualizującym na podstawie szacunku prawdopodobieństwa nieściągalności.
G. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.
Spółka wykazała swoje zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. W roku obrotowym,
za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe w spółce nie wystąpiły zobowiązania umorzone.
H. Inwestycje krótkoterminowe.
W roku obrotowym, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe spółka posiadała inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.
I. Środki trwałe w leasingu.
Spółka posiada samochody osobowe użytkowane na podstawie umowy leasingu. Wszystkie umowy dla celów podatkowych traktowane są jako leasing operacyjny, a do celów bilansowych jako leasing finansowy. Do obliczenia części odsetkowej płaconych rat stosuje się metodę równomierną.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym wg prowadzonych rodzajów działalności.
Spółka osiągnęła przychody operacyjne z następujących tytułów :
- sprzedaż towarów handlowych,
- sprzedaż krótkoterminowych usług zarządzania nieruchomościami.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporzadzono na dzien zamkniecia ksiąg, zgodnie z art. 12 ust. 2 uor. Sprawizdanie finansowe składa się z:
- bilansu,
- rachunku zysku i strat sporządzonego wg wariantu porównawczego,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego metodą pośrednią,
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz inne informacje i objaśnienia.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 36 321 080,97 37 513 692,76
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 14 458 786,19 15 635 918,98
1 Środki trwałe 14 243 454,19 15 581 736,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 026 778,79 2 371 116,73
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 725 097,15 12 522 119,60
c) urządzenia techniczne i maszyny 37 378,94 65 661,02
d) środki transportu 454 199,31 622 839,63
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie 215 332,00 54 182,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 21 786 660,78 21 780 360,78
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 21 786 660,78 21 780 360,78
a) w jednostkach powiązanych 21 780 360,78 21 780 360,78
– udziały lub akcje 21 780 360,78 21 780 360,78
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 6 300,00
– udziały lub akcje 6 300,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 75 634,00 97 413,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75 634,00 97 413,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 3 681 890,00 2 559 426,51
I Zapasy 4 048,94 37 144,56
1 Materiały 120,00
2 Półprodukty i produkty w toku 34 000,00
3 Produkty gotowe
4 Towary 4 048,94 3 024,56
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 239 640,11 364 618,44
1 Należności od jednostek powiązanych 2 782,36 248,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 2 782,36 248,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 236 857,75 364 370,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 213 689,75 361 096,44
– do 12 miesięcy 213 689,75 361 096,44
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 23 091,00 3 274,00
c) inne 77,00
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 3 409 558,50 2 096 397,63
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 409 558,50 2 096 397,63
a) w jednostkach powiązanych 900 000,00 80 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 900 000,00 80 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 509 558,50 2 016 397,63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 509 558,50 2 016 397,63
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 642,45 61 265,88
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 40 002 970,97 40 073 119,27
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 38 600 739,40 36 026 600,15
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 734 000,00 734 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 34 792 600,15 32 820 213,30
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 34 792 600,15 32 820 213,30
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 2 574 139,25 1 972 386,85
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 402 231,57 4 046 519,12
I Rezerwy na zobowiązania 134 031,98 141 172,58
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 86 827,00 93 409,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 47 204,98 47 763,58
– długoterminowa 36 379,10 36 088,11
– krótkoterminowa 10 825,88 11 675,47
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 237 638,77 350 842,02
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 237 638,77 350 842,02
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 237 638,77 350 842,02
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 030 560,82 2 551 653,59
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 030 560,82 2 551 653,59
a) kredyty i pożyczki 366 289,08 1 588 790,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 113 203,13 114 080,34
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 486 247,38 668 800,19
– do 12 miesięcy 486 247,38 668 800,19
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 22 760,53 98 289,11
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 42 060,70 81 693,77
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 002 850,93
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 002 850,93
– długoterminowe
– krótkoterminowe 1 002 850,93
Pasywa razem 40 002 970,97 40 073 119,27
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 508 456,95 7 801 251,70
– od jednostek powiązanych 1 044 444,23 1 045 921,30
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 792 307,54 1 782 181,78
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 716 149,41 6 019 069,92
brak
B Koszty działalności operacyjnej 6 442 849,57 7 365 289,99
I Amortyzacja 624 037,64 586 757,36
II Zużycie materiałów i energii 303 174,14 306 535,24
III Usługi obce 1 382 277,61 1 214 506,04
IV Podatki i opłaty, w tym: 88 491,00 101 515,90
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 622 534,51 740 274,15
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 90 822,72 107 082,40
– emerytalne 40 001,02 49 207,49
VII Pozostałe koszty rodzajowe 58 962,05 58 099,09
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 272 549,90 4 250 519,81
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 65 607,38 435 961,71
D Pozostałe przychody operacyjne 3 139 121,68 2 021 077,35
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 772 966,69 1 909 657,51
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 166 350,81 110,00
IV Inne przychody operacyjne 199 804,18 111 309,84
E Pozostałe koszty operacyjne 19 698,33 66 250,28
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 853,97 3 788,77
III Inne koszty operacyjne 10 844,36 62 461,51
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 185 030,73 2 390 788,78
G Przychody finansowe 42 011,18 104 294,21
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 30 293,52 102 194,16
A Od jednostek powiązanych, w tym: 30 293,52 102 194,16
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 30 293,52 102 194,16
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 11 454,15 2 100,05
– od jednostek powiązanych 11 454,15 2 100,05
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 263,51
H Koszty finansowe 59 953,66 101 328,14
I Odsetki, w tym: 59 953,66 100 811,53
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 516,61
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 167 088,25 2 393 754,85
J Podatek dochodowy 592 949,00 421 368,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 574 139,25 1 972 386,85
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36 026 600,15 34 054 213,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36 026 600,15 34 054 213,30
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 000,00 500 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
brak
brak
brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
brak
brak
brak
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500 000,00 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 734 000,00 734 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
brak
brak
brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
brak
brak
brak
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 734 000,00 734 000,00
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
brak
brak
brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
brak
brak
brak
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 32 820 213,30 32 399 399,07
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1 972 386,85 420 814,23
a) zwiększenie (z tytułu) 1 972 386,85 420 814,23
podziału zysku 1 972 386,85 420 814,23
brak
brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
brak
brak
brak
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 34 792 600,15 32 820 213,30
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 972 386,85 420 814,23
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 972 386,85 420 814,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 972 386,85 420 814,23
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
brak
brak
brak
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 972 386,85 420 814,23
przekazania zysku na kapitał rezerwowy 1 972 386,85 420 814,23
brak
brak
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
brak
brak
brak
b) zmniejszenie (z tytułu)
brak
brak
brak
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 2 574 139,25 1 972 386,85
A zysk netto 2 574 139,25 1 972 386,85
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38 600 739,40 36 026 600,15
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 600 739,40 36 026 600,15
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 2 574 139,25 1 972 386,85
II Korekty razem -2 292 419,86 -1 457 178,58
1 Amortyzacja 624 037,64 586 757,36
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17 942,48 -8 273,62
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 772 966,69 -1 909 657,51
5 Zmiana stanu rezerw -7 140,60 -19 759,72
6 Zmiana stanu zapasów -33 095,62 -45,62
7 Zmiana stanu należności 124 978,33 81 193,81
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -297 714,46 -141 508,39
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 51 551,50 -50 114,66
10 Inne korekty -12,44 4 229,77
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 281 719,39 515 208,27
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 2 948 179,70 2 226 877,08
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 917 886,18 2 124 682,92
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 30 293,52 102 194,16
a) w jednostkach powiązanych 30 293,52 102 194,16
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 531 920,66 75 702,41
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 525 620,66 75 702,41
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 6 300,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 6 300,00
– nabycie aktywów finansowych 6 300,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2 416 259,04 2 151 174,67
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 2 204 817,56 1 983 339,75
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 222 501,10 1 560 253,66
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 114 080,46 279 165,55
8 Odsetki 48 236,00 93 920,54
9 Inne wydatki finansowe 820 000,00 50 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2 204 817,56 -1 983 339,75
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 493 160,87 683 043,19
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 493 160,87 683 043,19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 263,51 516,61
F Środki pieniężne na początek okresu 2 016 397,63 1 333 354,44
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 509 558,50 2 016 397,63
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 3 167 088,25
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 206 178,13 206 178,13
otrzymana dywidenda 30 293,52 30 293,52 art 22 ust 4
otrzymana nalezność z tyt. wpłaconych zaliczek na zakup środka trwałego, której OA nie stanowił kup 166 611,00 166 611,00 art 12 ust 4 pkt 6a
pozostałe 9 273,61 9 273,61
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 193 972,34 193 972,34
amortyzacja srodków trwałych w leasingu 168 640,32 168 640,32 art 17b ust 1
ubezpieczenie samochodów osobowych 11 632,08 11 632,08 art 16 ust 1 pkt 49
pozostałe 13 699,94 13 699,94
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -114 080,46 -114 080,46
zapłacone raty kapitałowe za samochody w leasingu -114 080,46 -114 080,46 art 16a ust 2 pkt 3
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 040 802,00
K. Podatek dochodowy 577 752,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa za 2018 rok - ASCO

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki