Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH "PZL-DĘBICA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH "PZL-DĘBICA" S.A.
Siedziba
WojewództwoPODKARPACKIE
PowiatDĘBICA
GminaDĘBICA
MiejscowośćDĘBICA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPODKARPACKIE
PowiatDĘBICA
GminaDĘBICA
UlicaMETALOWCÓW
Nr domu25
MiejscowośćDĘBICA
Kod pocztowy39-200
PocztaDEBICA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2813Z - produkcja pozostałych pomp i sprężarek
2811Z - produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
2899Z - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000046342

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Do ewentualnych zagrożeń dla kontynuowania działalności można zaliczyć:
- w przypadku podtrzymania niekorzystnej decyzji ZUS w sprawie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym pracowników świadczących usługi na rzecz WUCh w ramach tzw. outsourcingu usług Spółka może utracić płynność finansową.
W roku obrotowym 2018 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz w zbiorze wewnętrznych ustaleń wdrożonych przez Prezesa Spółki Zarządzeniem DN 3/2009, a także aneksów do polityki rachunkowości spółki.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Na dokumentację zasad rachunkowości Spółki składają się:
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- zakładowy plan kont,
- zasady wyceny aktywów i pasywów,
- ogólne zasady rachunku kosztów.
Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o niżej wymienione systemy przetwarzania danych autorstwa Zakładu Wdrożeń Informatycznych NOVUM:
- środki trwałe,
- gospodarka materiałowa,
- płace, faktury, kadry
- system finansowo – księgowy – FIX
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych przyjęto, że kwalifikacja środków pieniężnych stosowanych przy sporządzeniu bilansu jest również stosowana w rachunku przepływów pieniężnych z uwzględnieniem istotności dla ekwiwalentów gotówki.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.
Środki trwałe w cenie nabycia do 3 500 zł (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 500 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe zgodnie z decyzją kierownika jednostki.
Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wg cen nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia. Przyjęty okres amortyzacji tej pozycji wynosi 5 lat.
Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się w cenach nabycia
Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu średniego NBP na 31.12.2018 roku.
Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności.
Zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto przy zapewnieniu ewidencji odchyleń od tych cen i ich rozliczeniu w miesiącu sprawozdawczym na zapas i rozchód. Na dzień bilansowy wycena jest dokonywana wg cen wynikających z ostatnich faktur tj wg rzeczywistych cen nabycia.
Rozchód materiałów z magazynu wycenia się wg cen ewidencyjnych.
Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu następuje według rzeczywistego kosztu wytworzenia.
Rozchód produktów gotowych z magazynu wycenia się metodą wg rzeczywistych kosztów wytworzenia.
Zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy wycenia się według rzeczywistego koszty wytworzenia przy zastosowaniu metod ostrożnej wyceny.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnych. Waluty obce wyceniono według kursu średniego NBP na 31.12.2018 roku.
Odpisy aktualizujące.
Decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących i rezerw na zobowiązania podejmuje Zarząd Spółki biorąc pod uwagę:
- czasookres zalegania,
- przydatność do produkcji lub sprzedaży,
- prawdopodobieństwo odzyskania przeterminowanych należności (spłaty ratalne, możliwość kompensaty itp.).
Rezerwy tworzy się na przyszłe zobowiązania jeżeli istnieje prawdopodobieństwo znacznego wzrostu w stosunku do okresu bazowego.
Kapitały i fundusze specjalne wykazane są w wartości nominalnej. Akcje zostały wycenione
według wartości nominalnej.
Zobowiązania wykazane są w kwocie nominalnej z uwzględnieniem odsetek naliczonych przez wierzycieli

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy. Spółka stosuje metodę kalkulacyjną pomiaru wyniku finansowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych przyjęto, że kwalifikacja środków pieniężnych stosowanych przy sporządzeniu bilansu jest również stosowana w rachunku przepływów pieniężnych z uwzględnieniem istotności dla ekwiwalentów gotówki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 961 211,543 060 065,22
IWartości niematerialne i prawne80 803,0981 973,83
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne80 803,0981 973,83
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 221 406,332 109 203,87
1Środki trwałe1 973 040,151 970 379,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)875 503,44875 732,64
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej765 172,08824 557,30
c) urządzenia techniczne i maszyny205 702,81171 036,90
d) środki transportu124 562,8493 333,88
e) inne środki trwałe2 098,985 718,68
2Środki trwałe w budowie1 248 366,18138 824,47
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe29 345,9229 345,92
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe29 345,9229 345,92
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale29 345,9229 345,92
– udziały lub akcje29 345,9229 345,92
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe629 656,20839 541,60
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe629 656,20839 541,60
BAktywa obrotowe14 987 136,1513 528 134,12
IZapasy7 999 421,568 655 302,66
1Materiały1 362 657,571 697 205,55
2Półprodukty i produkty w toku4 783 170,565 199 337,75
3Produkty gotowe1 853 593,431 758 759,36
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 597 222,302 518 827,47
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale3 322 183,892 319 133,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 322 183,892 319 133,58
– do 12 miesięcy3 322 183,892 319 133,58
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek275 038,41199 693,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych259 530,16157 214,45
c) inne15 508,2542 479,44
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe91 213,58371 646,93
1Krótkoterminowe aktywa finansowe91 213,58371 646,93
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne91 213,58371 646,93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach91 213,58371 646,93
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 299 278,711 982 357,06
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem18 948 347,6916 588 199,34
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 313 053,743 814 206,50
IKapitał (fundusz) podstawowy2 437 653,242 437 653,24
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 376 553,26
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki1 376 553,26
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-467 815,23
VIZysk (strata) netto498 847,241 844 368,49
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 635 293,9512 773 992,84
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe879 114,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek879 114,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne879 114,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe13 393 678,6610 350 636,60
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale4 923 366,293 449 711,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 923 366,293 449 711,77
– do 12 miesięcy4 923 366,293 449 711,77
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 463 345,606 856 479,53
a) kredyty i pożyczki2 568 622,18454 694,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 221 078,272 770 333,24
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 999 889,702 883 795,04
h) z tytułu wynagrodzeń1 519 251,88570 755,78
i) inne154 503,57176 900,57
4Fundusze specjalne6 966,7744 445,30
IVRozliczenia międzyokresowe1 241 615,291 544 242,24
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 241 615,291 544 242,24
– długoterminowe1 241 386,091 544 013,04
– krótkoterminowe229,20229,20
Pasywa razem18 948 347,6916 588 199,34
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:21 054 415,7815 401 888,89
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów20 676 314,9015 142 122,81
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów378 100,88259 766,08
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:17 394 147,8411 829 466,01
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów17 252 793,2011 710 542,58
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów141 354,64118 923,43
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)3 660 267,943 572 422,88
DKoszty sprzedaży39 916,98351 151,87
EKoszty ogólnego zarządu2 948 744,691 943 000,00
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)671 606,271 278 271,01
GPozostałe przychody operacyjne1 267 269,921 355 390,20
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 626,02
IIDotacje676 124,261 219 257,98
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne591 145,66134 506,20
HPozostałe koszty operacyjne600 482,27436 755,16
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych34 574,87147 209,34
IIIInne koszty operacyjne565 907,40289 545,82
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 338 393,922 196 906,05
JPrzychody finansowe7 309,728 200,64
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 761,601 732,97
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne4 548,126 467,67
KKoszty finansowe846 856,40194 438,20
IOdsetki, w tym:210 007,78111 833,53
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne636 848,6282 604,67
LZysk (strata) brutto (I+J–K)498 847,242 010 668,49
MPodatek dochodowy166 300,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)498 847,241 844 368,49
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 437 653,242 437 653,24
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 437 653,242 437 653,24
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 376 553,26
a) zwiększenie (z tytułu)1 376 553,26
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 376 553,26
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 376 553,26
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-467 815,23
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-467 815,23-1 030 992,28
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-467 815,23-1 030 992,28
a) zwiększenie (z tytułu)-467 815,23-401 657,74
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-467 815,23-401 657,74
b) zmniejszenie (z tytułu)1 844 368,49964 834,79
...1 844 368,49964 834,79
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-467 815,23
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-467 815,23
6Wynik netto498 847,241 844 368,49
Azysk netto498 847,241 844 368,49
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 313 053,743 814 206,50
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 313 053,743 814 206,50
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 738 892,742 137 054,31
IZysk (strata) netto498 847,241 844 368,49
IIKorekty razem3 240 045,50292 685,82
1Amortyzacja201 882,50200 021,87
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)176 059,9393 009,22
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów655 881,10-2 413 349,96
7Zmiana stanu należności-1 113 464,04690 481,97
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 594 478,12-994 644,28
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-274 792,112 717 167,00
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 738 892,742 137 054,31
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 298 996,68-187 236,63
IWpływy1 626,02
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 626,02
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 298 996,68188 862,65
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 298 996,68188 862,65
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 298 996,68-187 236,63
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 720 329,41-1 971 357,91
IWpływy1 246,55
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe1 246,55
IIWydatki2 720 329,411 972 604,46
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki209 638,3594 255,77
9Inne wydatki finansowe2 510 691,061 878 348,69
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 720 329,41-1 971 357,91
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-280 433,35-21 540,23
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-280 433,35-21 540,23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu371 646,93393 187,16
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:91 213,58371 646,93
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok498 847,242 010 668,49
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:668 645,46
pozostałe 668 645,46
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:362 271,75
pozostałe 362 271,75
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:233 420,98
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja_dodatkowa_2018_z_06-06-2019_AW_v2.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki