Szczegóły spółki

Nazwa WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH "PZL-DĘBICA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8720000021
REGON 850331718
KRS 0000046342
Adres ul. Metalowców - lok. 25, 39-200 Dębica
Telefon 146 807 201
Faks 146 807 201
E-mail wuch@pzl-debica.com.pl
WWW www.pzl-debica.com.pl
PKD
 • 2813Z — produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • 2811Z — produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • 2899Z — produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.77 0.77
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.35 3.39
Płynność bieżąca (CR) 1.31 1.12
Płynność szybka (QR) 0.47 0.52
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.35 3.39
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 11.97% 2.37%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 48.36% 11.57%
Rentowność aktywów (ROA) 11.12% 2.63%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-27 61/2020 13 16694
Poz. 16694. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH „PZL-
-DĘBICA” SPÓŁKA AKCYJNA w Dębicy. KRS 0000046342.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21 września 2001 r.
[BMSiG-16276/2020]

Zarząd WUCh „PZL-Dębica” S.A. w Dębicy, działając na pod-
stawie art. 398 i art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 22.2. Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki na dzień 28 kwietnia 2020 r., o godzinie 1300, w siedzi-
bie Spółki, w Dębicy przy ulicy Metalowców 25, z następują-
cym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczą-
    cego Rady Nadzorczej.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji nt. zebra-
   nych ofert biur maklerskich dotyczących prowadzenia
   rejestru akcjonariuszy.
  8. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu
   prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowa-
   dzącego rejestr akcjonariuszy WUCh „PZL-Dębica” S.A.
 10. Zamknięcie obrad.              5.

             Inne
Poz. 16694. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH „PZL-
-DĘBICA” SPÓŁKA AKCYJNA w Dębicy. KRS 0000046342.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21 września 2001 r.
[BMSiG-16276/2020]

Zarząd WUCh „PZL-Dębica” S.A. w Dębicy, działając na pod-
stawie art. 398 i art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 22.2. Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki na dzień 28 kwietnia 2020 r., o godzinie 1300, w siedzi-
bie Spółki, w Dębicy przy ulicy Metalowców 25, z następują-
cym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczą-
    cego Rady Nadzorczej.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji nt. zebra-
   nych ofert biur maklerskich dotyczących prowadzenia
   rejestru akcjonariuszy.
  8. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu
   prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowa-
   dzącego rejestr akcjonariuszy WUCh „PZL-Dębica” S.A.
 10. Zamknięcie obrad.              5.

             Inne
2019-05-27 101/2019 25 27172
Poz. 27172. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH „PZL-
-DĘBICA” SPÓŁKA AKCYJNA w Dębicy. KRS 0000046342. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21 września 2001 r.
[BMSiG-26938/2019]

Zarząd WUCh „PZL-Dębica” S.A. w Dębicy, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 22.1. Statutu Spółki, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na
dzień 27 czerwca 2019 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki,
w Dębicy przy ulicy Metalowców 25, z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczą-
   cego Rady Nadzorczej.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy. 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
    finansowego za rok obrotowy 2018,
   b) wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obro-
    towy 2018,
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w spra-
   wach:
   a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
    2018,
   b) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
    za rok obrotowy 2018,
   c) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obo-
    wiązków.
 10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w spra-
   wach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawoz-
    dania finansowego za rok obrotowy 2018.
   b) podziału zysku za rok obrotowy 2018.
   c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Zamknięcie obrad.
Poz. 27172. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH „PZL-
-DĘBICA” SPÓŁKA AKCYJNA w Dębicy. KRS 0000046342. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21 września 2001 r.
[BMSiG-26938/2019]

Zarząd WUCh „PZL-Dębica” S.A. w Dębicy, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 22.1. Statutu Spółki, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na
dzień 27 czerwca 2019 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki,
w Dębicy przy ulicy Metalowców 25, z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczą-
   cego Rady Nadzorczej.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy. 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
    finansowego za rok obrotowy 2018,
   b) wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obro-
    towy 2018,
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w spra-
   wach:
   a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
    2018,
   b) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
    za rok obrotowy 2018,
   c) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obo-
    wiązków.
 10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w spra-
   wach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawoz-
    dania finansowego za rok obrotowy 2018.
   b) podziału zysku za rok obrotowy 2018.
   c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Zamknięcie obrad.
2018-05-22 98/2018 27 21383
Poz. 21383. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH „PZL-
-DĘBICA” SPÓŁKA AKCYJNA w Dębicy. KRS 0000046342. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21 września 2001 r.
[BMSiG-20788/2018]

Zarząd WUCh „PZL-Dębica” S.A. w Dębicy, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na
dzień 28 czerwca 2018 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki,
w Dębicy przy ulicy Metalowców 25, z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczą-
   cego Rady Nadzorczej.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
     finansowego za rok obrotowy 2017,
   b) wniosku w sprawie podziału zysku za 2017 r.,
  8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
  9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w spra-
   wach:
   a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
     oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
   b) przyjęcia wniosku Zarządu o podziale zysku za rok
     obrotowy 2017,
   c) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obo-
     wiązków.
 10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w spra-
   wach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawoz-
     dania finansowego za rok obrotowy 2017,
   b) podziału zysku za 2017 rok,
   c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
     z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie
   zmiany Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad.

Projekt zmian w Statucie Spółki:

Art. 7 ust. 1 o dotychczasowej treści:
„7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie
wszelkiej działalności gospodarczej, zarówno na rachunek
własny jak i w pośrednictwie we współpracy z podmiotami
krajowymi i zagranicznymi w zakresie:
 1) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 2) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 4) Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 5) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicz-
  nego i pneumatycznego
 6) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 7) Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 8) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wen-
  tylacyjnych
 9) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznacze-
  nia, gdzie indziej niesklasyfikowana
10) Naprawa i konserwacja maszyn
11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposa-
  żenia
13) Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposa-
  żenia
14) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
15) Odprowadzanie i czyszczenie ścieków
16) Demontaż wyrobów zużytych
17) Wykonywanie instalacji elektrycznych
18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepl-
  nych, gazowych i klimatyzacyjnych
19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn
  urządzeń przemysłowych statków i samolotów
20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
  różnego rodzaju
21) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
22) Działalność związana z oprogramowaniem
23) Badania i analizy techniczne
24) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych.”

- otrzymuje brzmienie:
„7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie
wszelkiej działalności gospodarczej zarówno na rachunek
własny jak i w pośrednictwie we współpracy z podmiotami
krajowymi i zagranicznymi w zakresie:
 1) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 2) Produkcja zbiorników cystern i pojemników metalowych
 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 4) Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 5) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicz-
   nego i pneumatycznego
 6) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 7) Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 8) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wen-
   tylacyjnych
 9) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
   gdzie indziej niesklasyfikowana
10) Naprawa i konserwacja maszyn
11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposa-
   żenia
13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
   żenia
14) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
15) Odprowadzanie i czyszczenie ścieków
16) Demontaż wyrobów zużytych
17) Wykonywanie instalacji elektrycznych
18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych cieplnych
   gazowych i klimatyzacyjnych19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn
  urządzeń przemysłowych statków i samolotów
20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
  różnego rodzaju
21) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
22) Działalność związana z oprogramowaniem
23) Badania i analizy techniczne
24) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
25) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
  two techniczne
26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych”.
Poz. 21383. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH „PZL-
-DĘBICA” SPÓŁKA AKCYJNA w Dębicy. KRS 0000046342. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21 września 2001 r.
[BMSiG-20788/2018]

Zarząd WUCh „PZL-Dębica” S.A. w Dębicy, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na
dzień 28 czerwca 2018 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki,
w Dębicy przy ulicy Metalowców 25, z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczą-
   cego Rady Nadzorczej.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
     finansowego za rok obrotowy 2017,
   b) wniosku w sprawie podziału zysku za 2017 r.,
  8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
  9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w spra-
   wach:
   a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
     oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
   b) przyjęcia wniosku Zarządu o podziale zysku za rok
     obrotowy 2017,
   c) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obo-
     wiązków.
 10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w spra-
   wach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawoz-
     dania finansowego za rok obrotowy 2017,
   b) podziału zysku za 2017 rok,
   c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
     z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie
   zmiany Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad.

Projekt zmian w Statucie Spółki:

Art. 7 ust. 1 o dotychczasowej treści:
„7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie
wszelkiej działalności gospodarczej, zarówno na rachunek
własny jak i w pośrednictwie we współpracy z podmiotami
krajowymi i zagranicznymi w zakresie:
 1) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 2) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 4) Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 5) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicz-
  nego i pneumatycznego
 6) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 7) Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 8) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wen-
  tylacyjnych
 9) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznacze-
  nia, gdzie indziej niesklasyfikowana
10) Naprawa i konserwacja maszyn
11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposa-
  żenia
13) Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposa-
  żenia
14) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
15) Odprowadzanie i czyszczenie ścieków
16) Demontaż wyrobów zużytych
17) Wykonywanie instalacji elektrycznych
18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepl-
  nych, gazowych i klimatyzacyjnych
19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn
  urządzeń przemysłowych statków i samolotów
20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
  różnego rodzaju
21) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
22) Działalność związana z oprogramowaniem
23) Badania i analizy techniczne
24) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych.”

- otrzymuje brzmienie:
„7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie
wszelkiej działalności gospodarczej zarówno na rachunek
własny jak i w pośrednictwie we współpracy z podmiotami
krajowymi i zagranicznymi w zakresie:
 1) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 2) Produkcja zbiorników cystern i pojemników metalowych
 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 4) Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 5) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicz-
   nego i pneumatycznego
 6) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 7) Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 8) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wen-
   tylacyjnych
 9) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
   gdzie indziej niesklasyfikowana
10) Naprawa i konserwacja maszyn
11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposa-
   żenia
13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
   żenia
14) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
15) Odprowadzanie i czyszczenie ścieków
16) Demontaż wyrobów zużytych
17) Wykonywanie instalacji elektrycznych
18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych cieplnych
   gazowych i klimatyzacyjnych19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn
  urządzeń przemysłowych statków i samolotów
20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
  różnego rodzaju
21) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
22) Działalność związana z oprogramowaniem
23) Badania i analizy techniczne
24) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
25) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
  two techniczne
26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych”.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki