Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5540313627
REGON 091290814
KRS 0000046100
Adres ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota
Telefon 523 236 504
Faks 523 236 504
E-mail office@prefabet-bb.com.pl
WWW www.prefabet-bb.com.pl
PKD
 • 2361Z — produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.68 0.95
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.16 18.1
Płynność bieżąca (CR) 1.05 0.85
Płynność szybka (QR) 0.86 0.8
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.16 18.1
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -10.39% -442.72%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -15.11% -686.19%
Rentowność aktywów (ROA) -4.78% -35.92%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-13 51/2020 95 14577
Poz. 14577. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-13981/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym dłużnika
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- BIAŁE
BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji w Białych Błotach posta-
nowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. postanowił przepro-
wadzić głosowanie nad układem w trybie pisemnego zbie-
rania głosów, z pominięciem zwoływania zgromadzenia
wierzycieli.

Na powyższe postanowienie dłużnikowi i wierzycielom
przysługuje zażalenie. Zażalenie należy wnieść w terminie
tygodniowym od dnia obwieszczenia do Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy.

Wierzycielom zostaną doręczone drogą pocztową karty do
głosowania wraz z propozycjami układowymi, nad którymi
będą głosowali oraz wskazaniem, do jakiej daty można wysy-
łać ważne głosy na adres sądu restrukturyzacyjnego.

Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w zatwier-
dzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym.
Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepo-
dzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomoc-
nikiem może być również jeden z wierzycieli.
Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również
imię i nazwisko głosującego.
Uczestnik postępowania może głosować również przez peł-
nomocnika.
Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli.
Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska
albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za czy
przeciw uchwale.
Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nie-
uczestniczącego w głosowaniu.
Poz. 14577. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-13981/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym dłużnika
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- BIAŁE
BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji w Białych Błotach posta-
nowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. postanowił przepro-
wadzić głosowanie nad układem w trybie pisemnego zbie-
rania głosów, z pominięciem zwoływania zgromadzenia
wierzycieli.

Na powyższe postanowienie dłużnikowi i wierzycielom
przysługuje zażalenie. Zażalenie należy wnieść w terminie
tygodniowym od dnia obwieszczenia do Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy.

Wierzycielom zostaną doręczone drogą pocztową karty do
głosowania wraz z propozycjami układowymi, nad którymi
będą głosowali oraz wskazaniem, do jakiej daty można wysy-
łać ważne głosy na adres sądu restrukturyzacyjnego.

Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w zatwier-
dzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym.
Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepo-
dzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomoc-
nikiem może być również jeden z wierzycieli.
Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również
imię i nazwisko głosującego.
Uczestnik postępowania może głosować również przez peł-
nomocnika.
Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli.
Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska
albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za czy
przeciw uchwale.
Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nie-
uczestniczącego w głosowaniu.
2020-01-29 19/2020 272 42906
Poz. 42906. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7694/19/624]

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ POSTANOWIENIE SĄDU
REJONOWEGO W BYDGOSZCZY W PRZEDMIO-
CIE OTWARCIA POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO,
SYGN. AKT nr XV GR 11/17 data 30.08.2017 3. organ
nr data
Poz. 42906. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7694/19/624]

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ POSTANOWIENIE SĄDU
REJONOWEGO W BYDGOSZCZY W PRZEDMIO-
CIE OTWARCIA POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO,
SYGN. AKT nr XV GR 11/17 data 30.08.2017 3. organ
nr data
2020-01-20 12/2020 75 2923
Poz. 2923. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-2254/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym dłużnika
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- BIAŁE
BŁOTA” S.A. w Białych Błotach w restrukturyzacji zarządził
zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad
układem na dzień 9 marca 2020 r., g. 1000., s. 128 w budynku
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną
w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyj-
nym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub
niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełno-
mocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głosowa-
nie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie,
a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w proto-
kole. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu
wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Głosowanie
przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzoremsędziego komisarza. Spis głosów złożonych na piśmie oraz
głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli, do
którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 ust. 2 Prawa
restrukturyzacyjnego, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli
oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię
i nazwisko głosującego. Uczestnik postępowania może gło-
sować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli.
Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska
albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy
przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu,
uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu.
Poz. 2923. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-2254/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym dłużnika
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- BIAŁE
BŁOTA” S.A. w Białych Błotach w restrukturyzacji zarządził
zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad
układem na dzień 9 marca 2020 r., g. 1000., s. 128 w budynku
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną
w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyj-
nym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub
niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełno-
mocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głosowa-
nie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie,
a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w proto-
kole. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu
wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Głosowanie
przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzoremsędziego komisarza. Spis głosów złożonych na piśmie oraz
głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli, do
którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 ust. 2 Prawa
restrukturyzacyjnego, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli
oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię
i nazwisko głosującego. Uczestnik postępowania może gło-
sować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli.
Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska
albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy
przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu,
uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu.
2019-10-23 206/2019 88 54772
Poz. 54772. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-54372/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Przedsiębior-
stwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
w Białych Błotach, w restrukturyzacji, ogłasza, że w sprawie
XV GRu 2/17 sporządzona została przez nadzorcę sądowego
i przekazana Sędziemu komisarzowi skorygowana karta spisu
wierzytelności, dotycząca wierzyciela ujętego pod pozycją 307
w grupie IV wierzycieli.

Każdy zainteresowany może przeglądać spis wierzytelności
w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejono-
wego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóchtygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego
komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia
w spisie wierzytelności.

Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach
i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92
ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sprzeciw nieodpowia-
dający tym wymogom bądź spóźniony lub którego braków
strona nie uzupełniła będzie odrzucony.
Poz. 54772. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-54372/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Przedsiębior-
stwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
w Białych Błotach, w restrukturyzacji, ogłasza, że w sprawie
XV GRu 2/17 sporządzona została przez nadzorcę sądowego
i przekazana Sędziemu komisarzowi skorygowana karta spisu
wierzytelności, dotycząca wierzyciela ujętego pod pozycją 307
w grupie IV wierzycieli.

Każdy zainteresowany może przeglądać spis wierzytelności
w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejono-
wego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóchtygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego
komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia
w spisie wierzytelności.

Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach
i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92
ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sprzeciw nieodpowia-
dający tym wymogom bądź spóźniony lub którego braków
strona nie uzupełniła będzie odrzucony.
2019-08-08 153/2019 71 41381
Poz. 41381. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-41322/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Przedsiębior-
stwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
w Białych Błotach w restrukturyzacji ogłasza, że w sprawie
XV GRu 2/17 sporządzona została przez nadzorcę sądowego
i przekazana Sędziemu komisarzowi skorygowana karta uzu-
pełniającego spisu wierzytelności, dotycząca wierzyciela uję-
tego pod pozycją 175 w grupie I wierzycieli.

Każdy zainteresowany może przeglądać spis wierzytelności
w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejono-
wego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch
tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego
komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia
w spisie wierzytelności.
Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach
i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92
ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sprzeciw nieodpowia-
dający tym wymogom bądź spóźniony, lub którego braków
strona nie uzupełniła, będzie odrzucony.
Poz. 41381. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-41322/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Przedsiębior-
stwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
w Białych Błotach w restrukturyzacji ogłasza, że w sprawie
XV GRu 2/17 sporządzona została przez nadzorcę sądowego
i przekazana Sędziemu komisarzowi skorygowana karta uzu-
pełniającego spisu wierzytelności, dotycząca wierzyciela uję-
tego pod pozycją 175 w grupie I wierzycieli.

Każdy zainteresowany może przeglądać spis wierzytelności
w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejono-
wego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch
tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego
komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia
w spisie wierzytelności.
Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach
i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92
ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sprzeciw nieodpowia-
dający tym wymogom bądź spóźniony, lub którego braków
strona nie uzupełniła, będzie odrzucony.
2019-07-22 140/2019 1150 790203
Poz. 790203. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/154341/19/450]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790203. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/154341/19/450]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1146 770155
Poz. 770155. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/152251/19/664]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770155. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/152251/19/664]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1146 770156
Poz. 770156. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/152251/19/65]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770156. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/152251/19/65]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1146 770157
Poz. 770157. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/152251/19/466]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770157. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/152251/19/466]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-12 113/2019 62 31172
Poz. 31172. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-30615/2019]

           OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Przedsiębior-
stwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
w Białych Błotach w restrukturyzacji ogłasza, że w sprawie
XV GRu 2/17 sporządzony został przez nadzorcę sądowego
i przekazany sędziemu komisarzowi uzupełniający spis wie-
rzytelności oraz uzupełniający spis wierzytelności spornych.

Każdy zainteresowany może przeglądać spisy wierzytelności
w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejono-
wego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch
tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego
komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominię-
cia w spisie wierzytelności. Sprzeciw powinien być złożony
w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym
określonym w art. 92 ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego.
Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom bądź spóźniony
lub którego braków strona nie uzupełniła będzie odrzucony.

                  X.
           OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ
               O RACHUNKOWOŚCI
Poz. 31172. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-30615/2019]

           OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Przedsiębior-
stwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
w Białych Błotach w restrukturyzacji ogłasza, że w sprawie
XV GRu 2/17 sporządzony został przez nadzorcę sądowego
i przekazany sędziemu komisarzowi uzupełniający spis wie-
rzytelności oraz uzupełniający spis wierzytelności spornych.

Każdy zainteresowany może przeglądać spisy wierzytelności
w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejono-
wego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch
tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego
komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominię-
cia w spisie wierzytelności. Sprzeciw powinien być złożony
w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym
określonym w art. 92 ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego.
Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom bądź spóźniony
lub którego braków strona nie uzupełniła będzie odrzucony.

                  X.
           OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ
               O RACHUNKOWOŚCI
2018-12-03 233/2018 420 1145894
Poz. 1145894. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10762/18/467]

W dniu 22.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JOACHIMIAK
2. ZOFIA 3. 50051916803 wpisać: 2 1. OSIECKI
2. ROBERT 3. 71070604379
Poz. 1145894. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10762/18/467]

W dniu 22.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JOACHIMIAK
2. ZOFIA 3. 50051916803 wpisać: 2 1. OSIECKI
2. ROBERT 3. 71070604379
2018-09-24 185/2018 637 468980
Poz. 468980. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/290834/18/603]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468980. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/290834/18/603]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 637 468981
Poz. 468981. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/290835/18/4]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468981. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/290835/18/4]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 637 468982
Poz. 468982. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/290836/18/405]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468982. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/290836/18/405]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 637 468983
Poz. 468983. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/290837/18/806]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468983. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000046100. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/290837/18/806]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-07 87/2018 57 19002
Poz. 19002. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-18275/2018]

            OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Przedsiębior-
stwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
w Białych Błotach, w restrukturyzacji, ogłasza, że w sprawie
XV GRu 2/17 sporządzony został przez nadzorcę sądowego
i przekazany sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz
spis wierzytelności spornych. Każdy zainteresowany może
przeglądać spisy wierzytelności w sekretariacie Wydziału
XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,
ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniej-
szego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw
co do umieszczenia oraz co do pominięcia w spisie wierzy-
telności.

Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach
i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92
ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sprzeciw nieodpowia-
dający tym wymogom bądź spóźniony, lub którego braków
strona nie uzupełniła będzie odrzucony.
Poz. 19002. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt
XV GRu 2/17.
[BMSiG-18275/2018]

            OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Przedsiębior-
stwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
w Białych Błotach, w restrukturyzacji, ogłasza, że w sprawie
XV GRu 2/17 sporządzony został przez nadzorcę sądowego
i przekazany sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz
spis wierzytelności spornych. Każdy zainteresowany może
przeglądać spisy wierzytelności w sekretariacie Wydziału
XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,
ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniej-
szego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw
co do umieszczenia oraz co do pominięcia w spisie wierzy-
telności.

Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach
i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92
ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sprzeciw nieodpowia-
dający tym wymogom bądź spóźniony, lub którego braków
strona nie uzupełniła będzie odrzucony.
2018-01-03 02/2018 228 2580
Poz. 2580. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETO-
NÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000046100.SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/15644/17/878]

W dniu 22.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 3.11.2017R. SPO-


RZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KAMILĘ GORT
W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY (REP
A NR 5448/2017) ZMIENIONO ART. 7.1, 12.1, 23.1, 14
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIALANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSO-
BOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY
D O S K Ł A DA N I A O Ś W I A D C Z E Ń W I M I E -
NIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK
ZARZĄDU LUB PROKURENT
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. SZPERKOWSKI 2. KRZYSZTOF
BOGDAN 3. 72050306894
Poz. 2580. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETO-
NÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000046100.SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/15644/17/878]

W dniu 22.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 3.11.2017R. SPO-


RZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KAMILĘ GORT
W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY (REP
A NR 5448/2017) ZMIENIONO ART. 7.1, 12.1, 23.1, 14
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIALANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSO-
BOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY
D O S K Ł A DA N I A O Ś W I A D C Z E Ń W I M I E -
NIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK
ZARZĄDU LUB PROKURENT
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. SZPERKOWSKI 2. KRZYSZTOF
BOGDAN 3. 72050306894
2018-01-02 01/2018 307 1524
Poz. 1524. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETO-
NÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/12888/17/755]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRZOZOW-
SKI 2. MIROSŁAW 3. 60061702031 2 1. BETHKE
2. KRZYSZTOF JACEK 3. 66062204237 3 1. PUKHELY
2. IMRE ROBERT wpisać: 4 1. KAŹNICA 2. IWONA
3. 72080302084 5 1. JOACHIMIAK 2. ZOFIA
3. 50051916803
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1524. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETO-
NÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/12888/17/755]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRZOZOW-
SKI 2. MIROSŁAW 3. 60061702031 2 1. BETHKE
2. KRZYSZTOF JACEK 3. 66062204237 3 1. PUKHELY
2. IMRE ROBERT wpisać: 4 1. KAŹNICA 2. IWONA
3. 72080302084 5 1. JOACHIMIAK 2. ZOFIA
3. 50051916803
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki