Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "STEKOP" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"STEKOP" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
UlicaMOŁDAWSKA
Nr domu9
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-127
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8020Z - działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000046053

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z załącznikiem nr 1

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerilane i prawne ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości ceny nabycia lub poniesionych kosztów wytworzenia. srodki Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej watości jednostkowej, nie przekraczającej 10 000zł. umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Pozostałe śodki trwałe oraz WNiP amortyzowane sa metodą liniową
b) Zapasy
Materiały i towary wycenia się w ciągu roku według rzeczywistych cen nabycia.
Rozchód tych składników jest wyceniany w ciągu roku według metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) dla danego asortymentu.
c) należności wucenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności i wykazuje się w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Odpisy aktualizujące tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Na należności kierowane na drogę sądową odpis wynosi 100% wartości należności.
d) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.
e) Zobowiązania ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencja kosztów w społce prowadzona jest w ukladzie kalkulacyjnym i rodzajowym. Jednostka sporządza rachynek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. Przepływy środków pieniężnych są przeprowadzone metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Społka sporządza zgodnie z załącznikeim 1 ustawy o rachunkowości. W wprowadzeniu do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnieniach pomija sie pozycje, które nie wystapiły w społce zarówno w roku obrotowym jak i w roku poprzedzającym rok obrotowy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe10 655 691,358 762 848,71
IWartości niematerialne i prawne505 072,74638 801,77
1Koszty zakończonych prac rozwojowych447 040,57520 076,84
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne58 032,17118 724,93
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe7 946 455,226 520 429,48
1Środki trwałe7 091 195,536 485 158,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)88 221,5088 221,50
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 890 867,701 970 646,05
c) urządzenia techniczne i maszyny1 029 220,881 086 758,85
d) środki transportu2 954 813,922 088 138,26
e) inne środki trwałe1 128 071,531 251 393,82
2Środki trwałe w budowie855 259,6935 271,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe95 000,0095 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe95 000,0095 000,00
a) w jednostkach powiązanych95 000,0095 000,00
– udziały lub akcje95 000,0095 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 109 163,391 508 617,46
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 419 274,001 197 174,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe689 889,39311 443,46
BAktywa obrotowe34 110 889,0423 598 911,59
IZapasy1 048 397,671 014 039,34
1Materiały528 637,49587 322,44
2Półprodukty i produkty w toku80 092,35266 328,54
3Produkty gotowe153 386,40160 388,36
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi286 281,43
IINależności krótkoterminowe23 054 133,9115 498 513,29
1Należności od jednostek powiązanych27 631,4575 551,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:27 631,4575 551,75
– do 12 miesięcy27 631,4575 551,75
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek23 026 502,4615 422 961,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 793 950,0213 252 127,33
– do 12 miesięcy20 793 950,0213 252 127,33
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 986 072,861 966 612,61
c) inne246 479,58204 221,60
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe7 719 316,715 630 942,14
1Krótkoterminowe aktywa finansowe7 719 316,715 630 942,14
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 719 316,715 630 942,14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 719 316,715 630 942,14
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 289 040,751 455 416,82
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem44 766 580,3932 361 760,30
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny8 983 880,486 748 635,17
IKapitał (fundusz) podstawowy1 764 000,001 764 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:644 525,77644 525,77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:4 340 109,404 271 697,49
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki4 340 109,404 271 697,49
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 235 245,3168 411,91
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 782 699,9125 613 125,13
IRezerwy na zobowiązania1 089 561,83921 611,79
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego308 931,00293 938,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne226 461,20213 535,87
– długoterminowa191 801,04166 775,96
– krótkoterminowa34 660,1646 759,91
3Pozostałe rezerwy554 169,63414 137,92
– długoterminowe19 082,7980 740,15
– krótkoterminowe535 086,84333 397,77
IIZobowiązania długoterminowe1 286 408,22910 069,86
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 286 408,22910 069,86
a) kredyty i pożyczki77 142,90262 285,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 209 265,32647 784,12
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe31 509 334,3922 986 716,04
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych8 229 860,545 817 058,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:8 129 860,545 817 058,82
– do 12 miesięcy8 129 860,545 817 058,82
– powyżej 12 miesięcy
b) inne100 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek23 179 913,0816 867 283,90
a) kredyty i pożyczki185 142,84448 703,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 963 777,74529 444,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 326 117,582 858 496,09
– do 12 miesięcy5 326 117,582 858 496,09
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych9 839 379,257 999 639,92
h) z tytułu wynagrodzeń5 251 258,434 302 129,46
i) inne614 237,24728 870,86
4Fundusze specjalne99 560,77302 373,32
IVRozliczenia międzyokresowe1 897 395,47794 727,44
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 897 395,47794 727,44
– długoterminowe502 481,84618 198,35
– krótkoterminowe1 394 913,63176 529,09
Pasywa razem44 766 580,3932 361 760,30
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:168 999 876,61125 171 248,26
– od jednostek powiązanych123 912,4153 371,40
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów168 946 983,00125 166 601,78
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów52 893,614 646,48
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:159 464 106,41121 186 451,22
– jednostkom powiązanym113 005,3148 538,90
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów159 426 240,74121 183 767,19
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów37 865,672 684,03
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)9 535 770,203 984 797,04
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu4 178 837,513 944 923,06
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)5 356 932,6939 873,98
GPozostałe przychody operacyjne954 636,891 042 403,83
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych110 259,95
IIDotacje293 136,78280 684,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne551 240,16761 719,83
HPozostałe koszty operacyjne2 945 516,321 036 853,98
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 264,26
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych179 596,0218 760,26
IIIInne koszty operacyjne2 765 920,301 012 829,46
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 366 053,2645 423,83
JPrzychody finansowe207 553,72268 128,18
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:189 466,10205 647,64
Aod jednostek powiązanych, w tym:189 466,10205 647,64
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale189 466,10205 647,64
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:16 354,5455 338,90
– od jednostek powiązanych1 711,78
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 733,087 141,64
KKoszty finansowe379 961,67210 914,10
IOdsetki, w tym:282 781,89136 849,05
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne97 179,7874 065,05
LZysk (strata) brutto (I+J–K)3 193 645,31102 637,91
MPodatek dochodowy958 400,0034 226,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)2 235 245,3168 411,91
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)6 748 635,178 680 223,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 748 635,178 680 223,26
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 764 000,001 764 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 764 000,001 764 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu644 525,77644 525,77
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu644 525,77644 525,77
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu4 271 697,493 321 586,04
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych68 411,91950 111,45
a) zwiększenie (z tytułu)68 411,91950 111,45
z tyt.podzialu zysku68 411,91950 111,45
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu4 340 109,404 271 697,49
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)68 411,912 950 111,45
– podziału zysku z lat ubiegłych68 411,912 950 111,45
b) zmniejszenie (z tytułu)68 411,912 950 111,45
z tyt.podziału zysku z lat ubiegłych68 411,912 950 111,45
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 235 245,3168 411,91
Azysk netto2 235 245,3168 411,91
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)8 983 880,486 748 635,17
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)7 866 257,836 748 635,17
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 942 984,34-3 068 039,31
IZysk (strata) netto2 235 245,3168 411,91
IIKorekty razem1 707 739,03-3 136 451,22
1Amortyzacja1 748 295,021 731 068,75
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)165 620,51-88 339,55
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-110 259,9597 121,13
5Zmiana stanu rezerw167 950,04-120 902,73
6Zmiana stanu zapasów-34 358,33-369 202,48
7Zmiana stanu należności-6 520 065,04-6 702 493,66
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów7 515 763,294 336 781,13
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 225 206,51-2 020 483,81
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 942 984,34-3 068 039,31
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej60 539,28-1 313 021,25
IWpływy1 282 799,62302 649,34
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych119 109,0023 018,69
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:199 832,62279 630,65
a) w jednostkach powiązanych189 466,10275 647,64
b) w pozostałych jednostkach10 366,523 983,01
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki10 366,523 983,01
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne963 858,00
IIWydatki1 222 260,341 615 670,59
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 222 260,341 615 670,59
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)60 539,28-1 313 021,25
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 915 149,05-1 618 328,07
IWpływy100 000,00803 560,49
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki100 000,00803 560,49
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 015 149,052 421 888,56
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli400 000,001 600 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek448 703,33107 571,42
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego800 992,59593 026,04
8Odsetki365 453,13121 291,10
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 915 149,05-1 618 328,07
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 088 374,57-5 999 388,63
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 088 374,57-5 999 388,63
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 630 942,1411 630 330,77
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 719 316,715 630 942,14
– o ograniczonej możliwości dysponowania908 945,94284 343,57
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 193 645,31102 637,91
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:625 575,93840 254,73
pozostałe436 109,83art 12634 607,09
pozostałe - dywidenda189 466,10art 7b ust 1205 647,64
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:249 416,23231 877,11
pozostałe249 416,23art 12231 877,11
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:5 479 932,714 580 052,06
pozostałe5 479 932,71art 124 580 052,06
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 449 121,441 498 100,93
pozostałe3 449 121,44art 151 498 100,93
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:5 947 030,024 174 587,50
pozostałe5 947 030,02art 164 174 587,50
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:10 460 605,7610 502 091,86
pozostałe10 460 605,76art 1510 502 091,86
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:609 422,50
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym6 124 709,06-1 218 845,30
K. Podatek dochodowy1 163 695,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa z załącznikami

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki