Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KOMANDOR TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy KOMANDOR TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M. TYCHY
Gmina M. TYCHY
Miejscowość TYCHY
Adres
Kod kraju PL
Województwo śląskie
Powiat m. Tychy
Gmina m. Tychy
Ulica Ziębia
Nr domu 74
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Poczta Tychy
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000045485

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Spólka działa przy uwzglednieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany Ustawą o Rachunkowości. W skład jednostki nie wchodzą jednostki wewnętrzne. Jednostka nie tworzy rezerw na przewidywane koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolnosci do kontynuowania działalności. Jednostka nie tworzy rezerw na odroczony podatek. Jednostka nie wykazuje aktywów lub rezerw długoterminowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka działa zgodnie z Ustawa o Rachunkowości.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jednostka wycenia magazyn w cenach zakupu.
Srodki trwałe amortyzuje sie metodą liniową.
Środki trwałe - nie występują.
Wartosc gruntów własnych - nie występują.
Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu i dzierżawy - nie występują.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy za rok 2018 wyniósł 0,00 zł.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- należności krótkoterminowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał własny -33 632,68 -33 632,68
Kapitał podstawowy 295 202,29 295 202,29
Zysk (strata) z lat ubiegłych -303 048,55 -303 048,55
należne wpłaty na kapitał podstawowy -25 786,42 -25 786,42
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
Zobowiązania krótkoterminowe 33 632,68 33 632,68
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV Pozostałe koszty
C Pozostałe przychody i zyski, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-303 048,55-303 048,55-303 048,55
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Spawozdanie Zarządu z działalności

-

Informacja dodatkowa

-

Uchwała o zatwierdzeniu SF

-

Uchwała o podziale zysków

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki