Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Drukarnia Prasowa Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo łódzkie
Powiat m. Łódź
Gmina Łódź-Widzew
Miejscowość Łódź
Adres
Kod kraju PL
Województwo łódzkie
Powiat m. Łódź
Gmina Łódź-Widzew
Ulica al. marsz. Józefa Piłsudskiego
Nr domu 82
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 92202
Poczta Łódź
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1812Z - pozostałe drukowanie
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000045188

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Trwała utrata wartości
======================
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik
aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to
dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny
sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
===============================
Ewidencja następuje według cen nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości, z zastosowaniem art. 34 ust.3, oraz art. 33 ustawy o rachunkowości.
Rzeczowe aktywa trwałe
======================
Ewidencja następuje według cen nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości z zastosowaniem art. 31 oraz 32 ustawy o rachunkowości.
Środki trwałe w budowie
=======================
Wycena następuje według zasad określonych w artykule 28 ustęp 8 ustawy o rachunkowości.
Ewidencja następuje w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały w innych jednostkach
============================
Spółka nie posiada udziałów w innych jednostkach.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
=====================================
Wycena następuje według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Należności długoterminowe
=========================
Wycena następuje według cen sprzedaży z ewentualnym zastosowaniem kursów walut na dzień bilansowy pomniejszone o wartość
odpisów aktualizujących.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
===========================================
Wycena następuje według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego,
która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony
termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej
wartości godziwej.
Zapasy materiałów i surowców, towarów handlowych
================================================
Wycena następuje według cen zakupu, nabycia, pomniejszona o odpisy aktualizujące.
Zapasy półproduktów i produkcja w toku
======================================
Rzeczywiste koszty wytworzenia produkcji w danym okresie rozlicza się na produkcję zakończoną i produkcję w toku, według
następujących zasad:
Za produkcję zakończoną uważa się produkcję na zlecenia sprzedane w danym miesiącu. Zlecenia produkcyjne niezakończone
stanowią produkcję w toku.
Wycena produkcji w toku nie powinna być większa od wartości, jaką uzyskano ze sprzedaży zleceń otwartych na koniec okresu
sprawozdawczego. Na koniec roku obrotowego dokonuje się weryfikacji zleceń niezakończonych ze zleceniami wykazanymi w
systemie kosztowym, jako niesprzedane. Wycenę produkcji niezakończonej weryfikuje się z wartością sprzedaży dla zleceń
zakończonych w kolejnym okresie stosując zasadę ostrożnej wyceny.
Zapasy produktów gotowych
=========================
Z uwagi na specyfikę działalności Drukarni Prasowej S.A. świadczącej usługi poligraficzne na zlecenie wydawców oraz w
związku z tym, że zakończone zlecenia są od razu sprzedawane spółka nie prowadzi ewidencji wyrobów gotowych.
Zapasy towarów
==============
Wycena następuje według cen zakupu, nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących w przypadku braku płynności w
okresie powyżej 1 roku.
Należności krótkoterminowe
==========================
Do należności krótkoterminowych zalicza się te, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż 1 rok.
Należności krótkoterminowe wycenia się w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty, z zachowaniem wymogów wyceny wskazanych w art. 30 ustawy o rachunkowości.
Należności wykazuje się w sprawozdaniu finansowym w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Odpisy
aktualizujące tworzy się w stosunku do kontrahentów, którzy nie gwarantują spłat swoich zobowiązań.
Środki pieniężne
================
Środki pieniężne obejmują środki pieniężne krajowe w gotówce i na rachunku bankowym.

Środki pieniężne w walucie polskiej są wyceniane w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym wykazywane są jako przychody finansowe.

Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach (walutowych) wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
==========================================
Wycena następuje według cen zakupu usług w ratach przypadających na okresy następne, lub innych kosztach dotyczących
okresów następnych.
Kapitał własny
==============
Kapitał podstawowy stanowi wartość zasobów wniesionych przy rozpoczęciu działalności gospodarczej jak również do
kapitałów własnych zaliczane są niepodzielone zyski i niepokryte straty z lat ubiegłych.
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych obejmuje nierozliczony do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego zysk,
lub niepokrytą stratę, a także korekty i błędy wyników finansowych z lat poprzednich.
Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat. Wynik finansowy netto nie
uwzględnia zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
W ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej. Kapitał własny obejmuje
także zaliczki z wypłaconego wyniki finansowego, zaliczki te nie są prezentowane w aktywach (należności od właścicieli).
Rezerwy
=======
Wykazuje się w sprawozdaniu w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
=========================================
Zobowiązania wykazywane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie
wymagającej zapłaty z uwzględnieniem kursu walut. W roku bilansowym spółka nie wykazywała zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek.
Zobowiązania długo i krótkoterminowe
====================================
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty za wyjątkiem zobowiązań finansowych, które mogą być wyceniane
według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według
wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż 1 rok.

Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż 1 rok.

Zobowiązania wykazywane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie
wymagającej zapłaty.
Fundusze specjalne
==================
Fundusze specjalne wykazuje się jako saldo naliczonych i wykorzystanych środków powiększonych o saldo z roku
poprzedniego. Wycenia się według wartości nominalnej.
Inne rozliczenia międzyokresowe
===============================
Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy.
Instrumenty finansowe
=====================
Zasady wyceny następują według zasad wskazanych w art. 35a ustawy o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i zyski
=================
Wycena następuje według zasad określonych w artykule 28 ustęp 5 ustawy o rachunkowości.
Do przychodów zalicza się równowartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym dóbr i usług, przychody spowodowane sprzedażą
środków trwałych, otrzymane odszkodowania, darowizny, umorzone zobowiązania oraz naliczone odsetki za nieterminowe
regulowanie należności, zrealizowane dodatnie różnice kursowe.
Przychody ze sprzedaży dóbr i usług wyceniane są według cen umownych w oparciu o cenniki i tabele opłat z uwzględnieniem
obowiązujących opustów i rabatów.
Pozostałe przychody operacyjne wyceniane są w wysokości faktycznie otrzymanych lub spodziewanych wpływów ze sprzedaży
środków trwałych, rozwiązanie rezerw utworzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych itp.
Przychody finansowe wyceniane są w wysokości faktycznie otrzymanej lub w wysokości spodziewanych wpływów z operacji
finansowych.
Koszty i straty
===============
Wycena następuje według zasad określonych w artykule 28 ustęp 3, 4 i 4a ustawy o rachunkowości.
Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z zachowaniem zasady
współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania, oraz skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza
normalną działalnością Jednostki.
Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszt wytworzenia sprzedanych lub przekazanych w okresie sprawozdawczy dóbr i
usług, koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży, wartość netto sprzedanych bądź zlikwidowanych środków trwałych,
zapłacone odszkodowania, straty losowe, przekazane darowizny, umorzone należności, naliczone odsetki za nieterminowe
regulowanie zobowiązań, ujemne różnice kursowe.

Koszty uzyskania przychodów wyceniane są w wysokości faktycznie poniesionych wydatków i strat.

Rachunek zysków i strat
=======================
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym.
Rezerwy na urlopy pracownicze, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
=======================================================================
Jednostka tworzy ww. rezerwy w sytuacji, gdy łącznie są one istotne i wpływają na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik
finansowy. Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) dokonuje sie na podstawie
wyceny aktuarialnej w oparciu o analizę zmian zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń.
Zgodnie z art. 35d ustawy o rachunkowości Spółka utworzyła w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych rezerwę z tytułu
niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych w wysokości 270.000,- zł.
Biorąc pod uwagę nieistotne zmiany wynagrodzeń oraz wysoką rotację zatrudnionych oraz z uwagi na działania zmierzające do
stopniowej likwidacji świadczeń z tytułu nagród jubileuszowych rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
została utrzymana w wysokości ustalonej przez aktuariusza w roku 2017.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
============================================
 • Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych za rok obrotowy ze
 • stanem na ostatni dzień roku obrotowego.

  * Dane liczbowe wykazuje się w złotych i w groszach.

  * Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Inne istotne informacje

 • Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego ujawniono wszelkie informacje o zdarzeniach mogących mieć wpływ na
 • sytuację majątkową czy wynik finansowy jednostki.
  Bilans
  Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Aktywa trwałe 24 170 173,77 28 269 331,20
  I Wartości niematerialne i prawne 349 396,76 325 055,94
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 58 583,31 11 093,95
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 290 813,45 313 961,99
  II Rzeczowe aktywa trwałe 23 236 051,12 27 511 342,12
  1 Środki trwałe 22 979 471,50 27 454 296,80
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,71 13 565,51
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 212 185,69 8 915 007,20
  c) urządzenia techniczne i maszyny 14 631 221,59 18 321 848,16
  d) środki transportu 121 139,40 182 070,78
  e) inne środki trwałe 14 924,11 21 805,15
  2 Środki trwałe w budowie 57 045,32
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 256 579,62
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 584 725,89 432 933,14
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 582 721,00 430 673,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 004,89 2 260,14
  B Aktywa obrotowe 18 101 932,73 21 750 765,53
  I Zapasy 4 827 002,26 5 596 566,19
  1 Materiały 4 450 022,71 4 842 394,97
  2 Półprodukty i produkty w toku 376 979,55 754 171,22
  II Należności krótkoterminowe 8 884 392,81 8 038 483,50
  3 Należności od pozostałych jednostek 8 884 392,81 8 038 483,50
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 314 707,82 7 456 351,18
  – do 12 miesięcy 8 314 707,82 7 456 351,18
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 218 327,42 142 289,50
  c) inne 351 357,57 439 842,82
  III Inwestycje krótkoterminowe 4 195 115,40 7 934 918,88
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 195 115,40 7 934 918,88
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 195 115,40 7 934 918,88
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 503 894,98 5 898 988,38
  – inne środki pieniężne 2 691 220,42 2 035 930,50
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 195 422,26 180 796,96
  Aktywa razem 42 272 106,50 50 020 096,73
  Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Kapitał (fundusz) własny 33 647 217,28 40 882 778,94
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 19 600 000,00 19 600 000,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14 180 401,39 17 839 140,41
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 5 730 377,55 5 730 377,55
  VI Zysk (strata) netto -5 863 561,66 -2 286 739,02
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 624 889,22 9 137 317,79
  I Rezerwy na zobowiązania 1 837 334,65 1 574 194,65
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 153,00 9 013,00
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 835 181,65 1 565 181,65
  – długoterminowa 1 360 819,67 1 360 819,67
  – krótkoterminowa 474 361,98 204 361,98
  III Zobowiązania krótkoterminowe 6 750 709,55 7 519 997,62
  3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5 975 092,19 6 730 555,67
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 426 717,76 4 599 195,76
  – do 12 miesięcy 3 426 717,76 4 599 195,76
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 17 886,18
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 803 997,88 1 408 109,20
  h) z tytułu wynagrodzeń 636 278,57 635 308,76
  i) inne 90 211,80 87 941,95
  4 Fundusze specjalne 775 617,36 789 441,95
  IV Rozliczenia międzyokresowe 36 845,02 43 125,52
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 36 845,02 43 125,52
  – długoterminowe 31 877,02 36 845,02
  – krótkoterminowe 4 968,00 6 280,50
  Pasywa razem 42 272 106,50 50 020 096,73
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 75 523 633,24 80 632 119,21
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 73 512 962,27 76 769 123,02
  II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -379 522,91 15 649,19
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 390 193,88 3 847 347,00
  B Koszty działalności operacyjnej 80 226 591,64 83 019 378,19
  I Amortyzacja 4 608 244,18 4 650 986,03
  II Zużycie materiałów i energii 55 794 590,36 56 928 941,97
  III Usługi obce 2 768 503,05 2 519 609,69
  IV Podatki i opłaty, w tym: 1 334 295,76 1 326 318,87
  V Wynagrodzenia 12 584 736,61 13 551 978,07
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 629 725,72 2 806 934,57
  – emerytalne 1 129 135,41 1 198 442,54
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 184 147,19 215 105,05
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 322 348,77 1 019 503,94
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4 702 958,40 -2 387 258,98
  D Pozostałe przychody operacyjne 96 477,37 132 884,82
  IV Inne przychody operacyjne 96 477,37 132 884,82
  E Pozostałe koszty operacyjne 1 489 392,72 121 161,85
  I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 667,69
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 145 317,37
  III Inne koszty operacyjne 344 075,35 120 494,16
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -6 095 873,75 -2 375 536,01
  G Przychody finansowe 74 073,88 83 269,19
  II Odsetki, w tym: 52 512,92 65 450,13
  V Inne 21 560,96 17 819,06
  H Koszty finansowe 669,79 772,20
  IV Inne 669,79 772,20
  I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6 022 469,66 -2 293 039,02
  J Podatek dochodowy -158 908,00 -6 300,00
  L Zysk (strata) netto (I–J–K) -5 863 561,66 -2 286 739,02
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 40 882 778,94 44 639 517,96
  IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 40 882 778,94 44 639 517,96
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 19 600 000,00 19 600 000,00
  2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19 600 000,00 19 600 000,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17 839 140,41 21 886 651,69
  1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3 658 739,02 -4 047 511,28
  b) zmniejszenie (z tytułu) 3 658 739,02 4 047 511,28
  – pokrycia straty 2 286 739,02 2 577 511,28
  wypłaty dywidendy 1 372 000,00 1 470 000,00
  2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14 180 401,39 17 839 140,41
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5 730 377,55 5 730 377,55
  2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5 730 377,55 5 730 377,55
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 286 739,02 2 577 511,28
  4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 286 739,02 -2 577 511,28
  5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 286 739,02 -2 577 511,28
  a) zwiększenie (z tytułu) 2 286 739,02 2 577 511,28
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 2 286 739,02 2 577 511,28
  6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
  6 Wynik netto -5 863 561,66 -2 286 739,02
  B strata netto 5 863 561,66 2 286 739,02
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 33 647 217,28 40 882 778,94
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 647 217,28 40 882 778,94
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto -5 863 561,66 -2 286 739,02
  II Korekty razem 3 835 420,11 639 583,75
  1 Amortyzacja 4 608 244,18 4 650 986,03
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -14 767,40 15 865,89
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 667,69
  5 Zmiana stanu rezerw 263 140,00 106 054,42
  6 Zmiana stanu zapasów 769 563,93 1 220 795,00
  7 Zmiana stanu należności -845 909,31 -948 516,69
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -772 152,74 -4 379 751,59
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -172 698,55 -26 517,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2 028 141,55 -1 647 155,27
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 2 032,52
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 032,52
  II Wydatki 354 429,33 878 971,56
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 354 429,33 878 971,56
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -354 429,33 -876 939,04
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  II Wydatki 1 372 000,00 1 468 947,59
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 372 000,00 1 468 947,59
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 372 000,00 -1 468 947,59
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3 754 570,88 -3 993 041,90
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 739 803,48 4 008 907,79
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -14 767,40 15 865,89
  F Środki pieniężne na początek okresu 7 946 993,63 11 940 035,53
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4 192 422,75 7 946 993,63
  – o ograniczonej możliwości dysponowania 431 467,19 350 019,14
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
  Łącznie
  Podstawa prawna
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok -6 022 469,66
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 21 913,36
  niezrealizowane różnice kursowe 4 200,04 art 15a
  różnice kursowe od VAT 4 302,09 art 15a
  pozostałe 13 411,23
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 47 440,92
  zrealizowane różnice kursowe wycena bilansowa 30 491,88 art 15a
  pozostałe 16 949,04
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 321 476,07
  amortyzacja środków trwałych współfinansowanych 6 280,50 art 16 ust 1 pkt 48
  amortyzacja gruntów 13 564,80 art 16c pkt 1
  odpis aktualizujący nalezności VAT 104 385,18 art 16 ust 1 pkt 46
  wydatki na reprezentację 11 267,78 art 16 ust 1 pkt 28
  pfron 110 253,00 art 16 ust 1 pkt 36
  Ubezpieczenia Zarządu nie stanowiące kup 4 980,00 art 16 ust 1 pkt 59
  audyt finansowy i wycena akcji dla potrzeb akcjonariusza 62 000,00 art 16 ust 1 pkt 38
  pozostałe 8 744,81
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 1 217 173,33
  rezerwa na urlopy 270 000,00 art 16 ust 1 pkt 27
  odpis aktualizujący na zapasy 587 083,54 art 16 ust 1 pkt 26 lit 0
  różnice kursowe wycena bilansowa 4 735,61 art 15a
  niewypłacone składki ZUS 354 904,34 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
  pozostałe 449,84
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 430 350,65
  różnice kursowe zrealizowane z wyc.bilansowej 20 511,46 art 15a
  Różnice kursowe /wycena r-k walutowego/ 12 074,75 art 15a
  wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego roku 3 125,86 art 16 ust 1 pkt 57
  wypłacony ZUS z poprzedniego roku 381 539,13 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
  pozostałe 13 099,45
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -4 888 643,35
  K. Podatek dochodowy
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Opis Nazwa pliku

  Dodatkowe informacje (noty)

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki