Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-05
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyJastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatJastrzębie-Zdrój
GminaJastrzębie-Zdrój
MiejscowośćJastrzębie-Zdrój
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląśkie
PowiatJastrzębie-Zdrój
GminaJastrzębie-Zdrój
UlicaPodhalańska
Nr domu7
MiejscowośćJastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy44-335
PocztaJastrzębie-Zdrój
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000044894

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2018r i kończący się dnia 31 grudnia 2018r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnie-ją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku.
Stosowane przez Spółkę w 2018 roku zasady rachunkowości nie różnią się w sposób znaczący do stosowanych w roku poprzednim .
Zapisy księgowe są prowadzone według kosztów historycznych z wyjątkiem środków trwałych, które podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w Ustawie oraz odrębnych przepisach.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości .
Przy naliczaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są metodą liniową.
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wartości środków trwałych), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Przy naliczaniu amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z Aneksem nr 5 do polityki rachunkowości JZWIK S.A. z dnia 12.01.18r składniki majątku o przewidywalnym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. W 2018 roku zastosowano dla środków trwałych z grupy 2 ( sieci wodociągowe i kanalizacyjne ) obniżoną amortyzację księgową zgodnie z parametrami technicznymi tych budowli, które wskazują na dłuższy ich okres użytkowania. Obniżone stawki amortyzacyjne wprowadzono Uchwałą Zarządu JZWiK S.A. nr 5/12/2009 z dnia 31.12.2009r i służą one celom bilansowym. Natomiast do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się stawki amortyzacyjne zgodne z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są metodą liniową.
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości oraz różnice kursowe. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Inwestycje długoterminowe
Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa inwestycji w nieruchomości i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.
Długoterminowe aktywa finansowe
Udziały lub akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych początkowo ujmuje się w cenie nabycia. Na dzień sprawozdawczy wycenia się je według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. JZWiK S.A. posiada aktywa finansowe w postaci akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Akcje te nie są notowane w związku z tym wyceniane są według ceny nabycia.
JZWiK S.A. posiada 3.350 sztuk akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Akcje te nie są notowane na giełdzie. Wartość tych akcji w 2015 roku uległa obniżeniu zgodnie z uchwałą GPW S.A. o kwotę 10 050,00 zł. Wartość akcji na dzień 31.12.2018r wyniosła: 23 785,00 zł.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe ( instrumenty finansowe)
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finan-sów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149 poz. 1674z późn. zm.). Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finanso-wego u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się - niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty) - aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu Środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone i należności własne, które Jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę w celu nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Do tej kategorii Jednostka zalicza głównie depozyty bankowe jak również udzielone pożyczki i nabyte, nienotowane instrumenty dłużne.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Materiały wycenia się w cenach nabycia przy pomocy metody FIFO.
Towary - prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wycenia się jako iloczyn ilości przyznanych praw i jednostkowej ceny rynkowej prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa pochodzenia z dnia przyznania świadectwa i nabycia praw majątkowych. Wartość rozchodów ustala się metodą FIFO.
W księgach rachunkowych JZWiK S.A. ujmuje się prawa majątkowe zgodnie z wydanym świa-dectwem pochodzenia energii. Prawa te wycenia się mnożąc przyznaną ilość praw przez jednost-kową cenę rynkową prawa majątkowego z dnia wczytania świadectwa na towarową giełdę ener-gii. Jeśli w dniu wczytania nie ma określonej ceny to przyjmuje się cenę z ostatniego notowania . Do wyceny pozabilansowej wytworzonych praw, dla których nie ma potwierdzonych jeszcze świadectw pochodzenia przyjmuje się zasadę, że będą wyceniane wg ostatniego kursu średniego z danego roku bilansowego Towarowej Giełdy Energii.
Na dzień 31.12.2018 roku w JZWiK S.A. w ewidencji pozabilansowej figuruje ilość 300,340 MWh energii wytworzonej od listopada do grudnia 2018 roku, na którą nie otrzymano jeszcze świadectw pochodzenia ( zielone certyfikaty). Wycena wg kursu z dnia 27.12.2018r 135,20 zł/MWh. Wartość praw majątkowych ze świadectw pochodzenia na 31.12.2018r w ewidencji pozabilansowej to: 40 605,97 zł.
Dodatkowo Na dzień 31.12.2018 roku w JZWiK S.A. w ewidencji pozabilansowej figuru-je ilość 414,710 MWh energii wytworzonej w kogeneracji od września do grudnia 2018 roku, na którą nie otrzymano jeszcze świadectw pochodzenia . Wycena wg kursu z dnia 27.12.2018r 111,00 zł/MWh. Wartość praw majątkowych ze świadectw pochodzenia na 31.12.2018r w ewidencji pozabilansowej to: 46 032,81zł.
W 2018 roku JZWiK S.A. otrzymała łącznie świadectwa pochodzenia w ilości 1 636,853
MWh (certyfikaty zielone) i 1 264,067 MWh (certyfikaty żółte) . Całość została przeznaczona do sprzedaży. Sprzedaż spraw majątkowych w 2018 roku wyniosła 292 214,67 zł. Koszt sprzedanych praw majątkowych: 286 141,00 zł. W 2018 roku uzyskano zysk na sprzedaży praw majątkowych w kwocie: 6 073,67 zł. Nie dokonywano umorzeń praw majątkowych ze świadectw pochodzenia ani odpisów aktualizujących ich wartość.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, z uwzględnieniem zasady określonej w art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy wyceniono zobowiązania w walucie obcej na 31.12.2018r. Ujemne różnice kursowe powstałe z wyceny zobowiązania od kontrahenta czeskiego ( Severomoravske Vodovody a Kanalizacje a.s. ) wyniosły : 9 126,71 zł. Wyceniono również środki pieniężne w walutach obcych na rachunkach bankowych- dodatnie różnice kursowe na dzień 31.12.2018r wyniosły: 0,22zł.
Do wyceny przyjęto kurs średni NBP z dnia 31.12.2018r Tabela nr 252/A/NBP/2018, Kurs dla koron czeskich wyniósł: 0,1673, Kurs dla EURO wyniósł: 4,3000
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne wycenia się według wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki.
Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
-straty z transakcji gospodarczych w toku,
-udzielone gwarancje i poręczenia,
-skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
-przyszłe świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe,
-odprawy emerytalno-rentowe,
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o niezależne obliczenia aktuarialne.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Inne rozliczenia międzyokresowe
a)Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. W Spółce występują rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itd.)
b)Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:
-środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
-równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych
Zaliczki otrzymane na dostawy Jednostka prezentuje w bilansie w "Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy.
Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1)faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
2)średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
1)składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2;
2)gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych - po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, po-wstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Koszty
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
-pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
-przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
-koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
-bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
-zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Podatek odroczony - Jednostka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.
Podatek dochodowy bieżący
JZWiK S.A. podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową , jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku docho-dowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się na kapitał (fundusz) własny.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe268 562 847,82288 567 974,53
IWartości niematerialne i prawne136 612,7876 531,01
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne136 612,7876 531,01
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe265 612 362,04265 775 347,52
1Środki trwałe261 099 230,27261 166 612,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 604 209,012 594 942,01
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej252 719 416,71250 758 377,18
c) urządzenia techniczne i maszyny3 052 810,394 502 473,64
d) środki transportu2 452 204,432 922 571,11
e) inne środki trwałe270 589,73388 248,53
2Środki trwałe w budowie4 513 131,774 608 735,05
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe23 785,0020 023 785,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe23 785,0020 023 785,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach23 785,0020 023 785,00
– udziały lub akcje23 785,0023 785,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe20 000 000,00
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 790 088,002 692 311,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 790 088,002 692 311,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe59 919 834,8538 535 194,65
IZapasy628 429,11652 016,81
1Materiały607 038,01651 787,72
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary14 839,69
5Zaliczki na dostawy i usługi6 551,41229,09
IINależności krótkoterminowe6 228 584,165 721 373,91
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek6 228 584,165 721 373,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 862 765,404 830 625,28
– do 12 miesięcy4 862 765,404 830 625,28
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 286 995,00818 229,00
c) inne78 823,7672 519,63
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe52 650 045,7131 759 207,64
1Krótkoterminowe aktywa finansowe52 650 045,7131 759 207,64
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach21 608,9421 394,99
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe21 608,9421 394,99
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne52 628 436,7731 737 812,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 784 395,2329 315 027,06
– inne środki pieniężne8 616 782,982 422 785,59
– inne aktywa pieniężne41 227 258,56
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe412 775,87402 596,29
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem328 482 682,67327 103 169,18
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny214 979 639,89211 641 849,07
IKapitał (fundusz) podstawowy207 471 310,00200 371 310,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 975 065,843 677 047,08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:4 072,313 868 257,53
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto3 529 191,743 725 234,46
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania113 503 042,78115 461 320,11
IRezerwy na zobowiązania20 958 423,6419 542 777,76
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 723 003,005 752 282,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5 526 448,164 869 835,56
– długoterminowa4 584 001,544 022 844,79
– krótkoterminowa942 446,62846 990,77
3Pozostałe rezerwy8 708 972,488 920 660,20
– długoterminowe
– krótkoterminowe8 708 972,488 920 660,20
IIZobowiązania długoterminowe517 637,791 552 547,05
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek517 637,791 552 547,05
a) kredyty i pożyczki517 637,791 552 547,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe8 519 728,617 679 829,97
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 179 685,237 331 737,00
a) kredyty i pożyczki1 034 909,261 034 909,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 578 022,301 817 664,83
– do 12 miesięcy2 578 022,301 817 664,83
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 101 009,071 191 326,27
h) z tytułu wynagrodzeń552 409,88501 422,48
i) inne2 913 334,722 786 414,16
4Fundusze specjalne340 043,38348 092,97
IVRozliczenia międzyokresowe83 507 252,7486 686 165,33
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe83 507 252,7486 686 165,33
– długoterminowe80 599 313,0383 483 134,63
– krótkoterminowe2 907 939,713 203 030,70
Pasywa razem328 482 682,67327 103 169,18
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:45 625 709,0142 824 395,55
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów45 333 494,3442 619 355,89
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów292 214,67205 039,66
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:37 454 542,7735 381 006,60
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów37 168 401,7735 180 724,26
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów286 141,00200 282,34
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)8 171 166,247 443 388,95
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu7 602 945,507 050 259,98
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)568 220,74393 128,97
GPozostałe przychody operacyjne3 428 999,873 654 170,47
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje2 922 278,463 235 814,78
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych16 772,97
IVInne przychody operacyjne489 948,44418 355,69
HPozostałe koszty operacyjne425 523,02643 368,21
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych203 976,94296 051,88
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych9 141,617 788,81
IIIInne koszty operacyjne212 404,47339 527,52
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 571 697,593 403 931,23
JPrzychody finansowe999 567,941 218 209,08
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:999 567,941 218 209,08
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe120 679,79145 327,85
IOdsetki, w tym:112 158,67123 504,83
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne8 521,1221 823,02
LZysk (strata) brutto (I+J–K)4 450 585,744 476 812,46
MPodatek dochodowy921 394,00751 578,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)3 529 191,743 725 234,46
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)211 641 849,07209 503 318,27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach211 641 849,07209 503 318,27
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu200 371 310,00200 371 310,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego7 100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)7 100 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)7 100 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu207 471 310,00200 371 310,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 677 047,083 217 706,96
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego298 018,76459 340,12
a) zwiększenie (z tytułu)298 018,76459 340,12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)298 018,76459 340,12
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 975 065,843 677 047,08
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu3 868 257,53330 822,81
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-3 864 185,223 537 434,72
a) zwiększenie (z tytułu)3 235 814,783 537 434,72
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– z podziału zysku3 235 814,783 537 434,72
b) zmniejszenie (z tytułu)7 100 000,00
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego7 100 000,00
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu4 072,313 868 257,53
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 725 234,465 583 478,50
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 725 234,465 741 751,50
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 725 234,465 741 751,50
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)3 725 234,465 741 751,50
– wypłaty dywidendy1 200 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego3 533 833,543 996 774,84
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe158 273,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– zysk dla załogi191 400,92386 703,66
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu158 273,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach158 273,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)158 273,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku158 273,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto3 529 191,743 725 234,46
Azysk netto3 529 191,743 725 234,46
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)214 979 639,89211 641 849,07
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto3 529 191,743 725 234,46
IIKorekty razem10 032 739,578 038 231,66
1Amortyzacja11 283 480,8910 842 204,01
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)52 664,0877 282,17
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej203 976,94296 051,88
5Zmiana stanu rezerw1 415 645,881 184 000,87
6Zmiana stanu zapasów23 587,70-204 201,48
7Zmiana stanu należności-507 210,25-301 452,04
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów839 898,64-826 288,78
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 286 869,17-3 044 388,12
10Inne korekty7 564,8615 023,15
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)13 561 931,3111 763 466,12
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy20 010 569,1017 235,77
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych10 569,1017 235,77
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:20 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach20 000 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych20 000 000,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki11 402 902,0313 224 660,73
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11 402 902,0313 224 660,73
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)8 607 667,07-13 207 424,96
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 278 974,262 698 895,09
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 200 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku191 400,92386 703,66
4Spłaty kredytów i pożyczek1 034 909,261 034 909,26
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki52 664,0877 282,17
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 278 974,26-2 698 895,09
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)20 890 624,12-4 142 853,93
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:20 890 624,12-4 142 853,93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu31 737 812,6535 902 061,57
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:52 628 436,7731 759 207,64
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 450 585,744 476 812,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 224 379,843 224 379,843 303 321,71
przychody z tytułu dotacji, dopłat do środków trwałych i wnip oraz środki trwałe otrzymane nieodpłatnie3 202 438,243 202 438,24art 17 ust 1 pkt 213 282 196,26
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów21 941,6021 941,60art 12 ust 4 pkt 6a21 125,45
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:553 942,75553 942,75534 448,69
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);553 942,75553 942,75art 12 ust 4 pkt 2526 541,67
róznice kursowe niezrealizowaneart 15a ust 25 994,37
przychody bilansowe nie uznane podatkowoart 12 ust 3a1 912,65
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:4 307,954 307,951 718 767,71
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym2 395,302 395,30art 12 ust 4 pkt 21 718 467,71
pozostałe 1 912,651 912,65300,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 658 726,103 658 726,103 569 213,58
odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie lub współfinansowanych z dotacji3 174 380,963 174 380,96art 16 ust 1 pkt 633 192 978,54
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami32 100,0032 100,00art 16 ust 1 pkt 14164 000,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 59 274,4459 274,44art 16 ust 1 pkt 21167,16
odpisów aktualizujących wartość należności9 141,619 141,61art 16 ust 1 pkt 26a7 788,81
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych1 597,031 597,03art 16 ust 1 pkt 281 730,24
wpłat na PFRON211 600,00211 600,00art 16 ust 1 pkt 36202 323,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny213,64213,64art 16 ust 1 pkt 44225,83
składki ZUS opłacone za pracowników od bonów żywieniowych170 418,42170 418,42art 16 ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:998 665,01998 665,01902 893,20
różnice kursowe niezrealizowane14 137,1814 137,18art 15a ust 3
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h327 915,23327 915,23art 16 ust 1 pkt 57a304 274,33
wartość utworzonych rezerw na koszty656 612,60656 612,60art 15 ust 4e598 618,87
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:4 993 360,444 993 360,444 551 233,60
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej4 473 610,274 473 610,27art 15 ust 64 244 592,63
koszty prac Rozwojowych Złote Plony aktywowane bilansowo - podatkowo koszt w momencie poniesienia wydatku55 010,9855 010,98art 15 ust 1
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego464 739,19464 739,19art 15 ust 4h306 640,97
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-85 600,98-85 600,98-164 000,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego-32 100,00-32 100,00art 18 ust 1-164 000,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane-53 500,98-53 500,98art 18d ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym255 001,002 114 683,00
K. Podatek dochodowy48 450,00401 790,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

prad

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki