Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE "NOWY ŚWIAT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat m. st. Warszawa
Gmina Śródmieście
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat m. st. Warszawa
Gmina Śródmieście
Ulica ul. Nowy Świat
Nr domu 6/12
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00400
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000044482

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka stosuje następujące metody wyceny aktywów i pasywów w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia prawo
wyboru:

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka stosuje następujące metody wyceny aktywów i pasywów w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia prawo
wyboru:
a/ środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.

Przy odpisach umorzeniowych i prowadzeniu ewidencji stosowane są następujące ustalenia:

- składniki majątkowe o wartości początkowej do 1.000 zł i przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok /wyjątek
meble/ podlegają ewidencjonowaniu bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, przy jednoczesnym prowadzeniu ewidencji
ilościowo-wartościowej w Biurze Administracyjnym
- środki trwałe o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 zł podlegają ewidencji syntetycznej w programie finansowo
księgowym Raks SQL i ewidencji ilościowo-wartościowej w Biurze Administracyjnym. Aktywa te umarzane są jednorazowo w
miesiącu następującym po miesiącu, w którym oddano je do użytkowania.
- środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł są ewidencjonowane ilościowo-wartościowo w programie finansowo
księgowym Raks SQL i w Biurze Administracyjnym. Umorzenie tych środków dokonywane jest metodą liniową począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym oddano je do użytkowania za pomocą stawek ustalonych dla okresów
ekonomicznej użyteczności dotychczas zgodnych z wykazem stawek podatkowych przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami
podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacji.Dla środków, dla których okres ekonomicznej użyteczności
nie pokrywa się ze stawką podatkową ustalane są indywidualne stawki amortyzacji z uwzględnieniem opinii i oceny służb
technicznych.

b/ wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500 zł podlegają księgowaniu w koszty zużycia materiałów,

c/ wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w
programie finansowo księgowym Raks SQL,Wartości te umarzane są począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania
ich do użytkowania według okresu użytkowania oraz z uwzględnieniem zasad i stawek podatkowych.

d/ udziały i akcje w jednostkach powiązanych wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

e/ stan i rozchód rzeczowych aktywów obrotowych wg cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO pomniejszonych na dzień
bilansowy o odpisy aktualizacyjne,
f/ krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i utrzymywane do terminu wymagalności wg ceny nabycia
powiększonej o niezapadłe do dnia bilansowego dyskonto,

g/ należności – w ciągu roku w wartości wymaganej zapłaty, do bilansu pomniejszone o odpisy aktualizacyjne,

h/ zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,

i/ kredyty i pożyczki w skorygowanej cenie nabycia,

j/ środki pieniężne w wartości nominalnej, lokaty terminowe powiększone o naliczone na dzień bilansowy niezapadłe
odsetki,

k/ klasyfikacji umów leasingu środków trwałych Spółka dokonuje według następujących zasad:

- leasing samochodów osobowych oraz central klimatyzacyjnych przyjętych do użytkowania stosując zapisy art.3 ust. 6
ustawy o rachunkowości, zgodnie z przepisami podatkowymi,
leasing mebli zakupionych od leasingodawcy kwalifikuje się jako leasing finansowy, -leasing mebli oddanych do użytkowania
na podstawie umowy najmu
- stosując zapisy art. 3 ust 5 ustawy o rachunkowości, wykazuje w bilansie jako inne aktywa finansowe (długo i
krótkoterminowe).

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r.poz. 351) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się
przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz
związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 179 496 564,89 173 039 972,32
I Wartości niematerialne i prawne 33 634,25 38 733,30
3 Inne wartości niematerialne i prawne 33 634,25 38 733,30
II Rzeczowe aktywa trwałe 167 286 832,94 160 951 861,68
1 Środki trwałe 159 553 727,44 157 130 155,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 17 862 724,00 17 862 724,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 128 463 769,95 125 362 096,90
c) urządzenia techniczne i maszyny 12 252 102,93 13 677 862,80
e) inne środki trwałe 975 130,56 227 471,63
2 Środki trwałe w budowie 7 733 105,50 3 821 706,35
IV Inwestycje długoterminowe 11 160 000,00 11 160 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 11 160 000,00 11 160 000,00
a) w jednostkach powiązanych 11 160 000,00 11 160 000,00
– udziały lub akcje 11 160 000,00 11 160 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 016 097,70 889 377,34
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 545 995,00 381 667,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 470 102,70 507 710,34
B Aktywa obrotowe 9 303 423,41 6 226 873,23
I Zapasy 30 795,68 46 841,94
1 Materiały 13 493,03 29 443,57
5 Zaliczki na dostawy i usługi 17 302,65 17 398,37
II Należności krótkoterminowe 1 179 114,02 801 728,93
1 Należności od jednostek powiązanych 66 666,00 46 371,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 66 666,00 46 371,00
– do 12 miesięcy 66 666,00 46 371,00
3 Należności od pozostałych jednostek 1 112 448,02 755 357,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 701 248,42 621 502,69
– do 12 miesięcy 701 248,42 621 502,69
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 411 199,60 108 241,76
c) inne 25 613,48
III Inwestycje krótkoterminowe 7 724 189,31 4 993 078,27
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 724 189,31 4 993 078,27
b) w pozostałych jednostkach 61 514,96
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 61 514,96
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 724 189,31 4 931 563,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 724 189,31 4 931 563,31
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 369 324,40 385 224,09
Aktywa razem 188 799 988,30 179 266 845,55
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 99 035 518,32 95 393 646,30
I Kapitał (fundusz) podstawowy 9 000 000,00 9 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 180 803,68 3 180 803,68
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 30 296 604,53 30 296 604,53
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 52 916 238,09 50 788 633,21
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 52 916 238,09 50 788 633,21
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -298 443,00
VI Zysk (strata) netto 3 641 872,02 2 426 047,88
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 89 764 469,98 83 873 199,25
I Rezerwy na zobowiązania 892 062,68 686 302,66
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 183 312,00 212 892,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 633 127,68 473 410,66
– długoterminowa 73 836,00 53 503,00
– krótkoterminowa 559 291,68 419 907,66
3 Pozostałe rezerwy 75 623,00
– krótkoterminowe 75 623,00
II Zobowiązania długoterminowe 77 770 117,67 73 881 889,42
3 Wobec pozostałych jednostek 77 770 117,67 73 881 889,42
a) kredyty i pożyczki 76 473 477,26 72 922 778,73
c) inne zobowiązania finansowe 59 433,10
e) inne 1 296 640,41 899 677,59
III Zobowiązania krótkoterminowe 10 140 475,15 8 290 692,91
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9 887 073,04 7 970 519,43
a) kredyty i pożyczki 6 017 394,12 4 858 292,57
c) inne zobowiązania finansowe 59 433,10 222 323,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 873 242,72 1 281 483,21
– do 12 miesięcy 1 873 242,72 1 281 483,21
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 337 642,82 922 523,22
h) z tytułu wynagrodzeń 35 638,46 76 853,24
i) inne 1 563 721,82 609 044,00
4 Fundusze specjalne 253 402,11 320 173,48
IV Rozliczenia międzyokresowe 961 814,48 1 014 314,26
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 961 814,48 1 014 314,26
– krótkoterminowe 961 814,48 1 014 314,26
Pasywa razem 188 799 988,30 179 266 845,55
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28 027 545,76 27 873 288,02
– od jednostek powiązanych 570 900,00 539 400,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 28 027 545,76 27 873 288,02
B Koszty działalności operacyjnej 20 665 869,50 21 380 786,66
I Amortyzacja 5 889 651,12 5 500 447,26
II Zużycie materiałów i energii 2 629 403,58 2 768 724,74
III Usługi obce 5 775 627,35 6 948 647,15
IV Podatki i opłaty, w tym: 975 186,36 981 570,47
V Wynagrodzenia 3 905 864,60 3 952 355,18
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 721 318,07 675 095,53
– emerytalne 297 647,86 258 547,36
VII Pozostałe koszty rodzajowe 768 818,42 553 946,33
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7 361 676,26 6 492 501,36
D Pozostałe przychody operacyjne 234 415,56 833 633,28
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 800,00 50,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 114 876,36 371 487,19
IV Inne przychody operacyjne 117 739,20 462 096,09
E Pozostałe koszty operacyjne 413 936,17 1 287 946,66
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 362 464,34 975 256,97
III Inne koszty operacyjne 51 471,83 312 689,69
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7 182 155,65 6 038 187,98
G Przychody finansowe 1 430 748,21 895 987,37
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 892 800,00 245 520,00
A Od jednostek powiązanych, w tym: 892 800,00 245 520,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 892 800,00 245 520,00
II Odsetki, w tym: 33 641,51 70 667,65
V Inne 504 306,70 579 799,72
H Koszty finansowe 4 284 984,84 3 953 881,47
I Odsetki, w tym: 3 501 267,11 3 588 823,35
IV Inne 783 717,73 365 058,12
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4 327 919,02 2 980 293,88
J Podatek dochodowy 686 047,00 554 246,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 641 872,02 2 426 047,88
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 95 393 646,30
– korekty błędów -298 443,00
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 95 393 646,30 -298 443,00
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9 000 000,00 9 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9 000 000,00 9 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 180 803,68 3 179 760,25
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 043,43
a) zwiększenie (z tytułu) 1 043,43
likwidacja środków trwałych z kapitału z aktualizacji wyceny 1 043,43
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 180 803,68 3 180 803,68
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 30 296 604,53 30 297 647,96
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -1 043,43
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 043,43
likwidacji środków trwałych 1 043,43
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 30 296 604,53 30 296 604,53
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 50 788 633,21 47 236 005,15
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2 127 604,88 3 552 628,06
a) zwiększenie (z tytułu) 2 426 047,88 3 552 628,06
podział zysku 2 426 047,88 3 552 628,06
b) zmniejszenie (z tytułu) 298 443,00
pokrycie straty z lat ubiegłych 298 443,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 52 916 238,09 50 788 633,21
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 426 047,88 3 254 185,06
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 426 047,88 3 552 628,06
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 426 047,88 3 552 628,06
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 426 047,88 3 552 628,06
zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych 2 426 047,88 3 552 628,06
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– korekty błędów 298 443,00
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 298 443,00
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 298 443,00
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -298 443,00
6 Wynik netto 3 641 872,02 2 426 047,88
A zysk netto 3 641 872,02 2 426 047,88
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 99 035 518,32 95 393 646,30
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 99 035 518,32 95 393 646,30
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 3 641 872,02 2 426 047,88
II Korekty razem 9 485 915,04 6 292 393,58
1 Amortyzacja 5 889 651,12 5 500 447,26
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 603 828,29 3 318 098,48
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 21 033,34 -50,00
5 Zmiana stanu rezerw 205 760,02 207 142,83
6 Zmiana stanu zapasów 16 046,26 5 766,75
7 Zmiana stanu należności -377 385,09 292 939,34
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 853 570,78 -1 435 065,73
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -200 920,89 -1 563 556,13
10 Inne korekty 474 331,21 -33 329,22
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13 127 787,06 8 718 441,46
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 894 600,00 1 147 246,45
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 800,00 901 726,45
3 Z aktywów finansowych, w tym: 892 800,00 245 520,00
b) w pozostałych jednostkach 892 800,00 245 520,00
– dywidendy i udziały w zyskach 892 800,00 245 520,00
II Wydatki 12 235 561,67 8 326 077,24
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 235 561,67 8 326 077,24
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11 340 961,67 -7 178 830,79
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 9 545 444,22 79 445 194,86
2 Kredyty i pożyczki 9 086 966,44 78 779 533,56
4 Inne wpływy finansowe 458 477,78 665 661,30
II Wydatki 8 539 643,61 80 230 329,38
4 Spłaty kredytów i pożyczek 4 858 292,57 75 913 093,92
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 222 323,19 208 306,20
8 Odsetki 3 459 027,85 4 108 929,26
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1 005 800,61 -785 134,52
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2 792 626,00 754 476,15
F Środki pieniężne na początek okresu 4 931 563,31 4 177 087,16
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7 724 189,31 4 931 563,31
– o ograniczonej możliwości dysponowania 5 147 389,47 3 685 605,13
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 4 327 919,02
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 892 800,00
dywidenda 892 800,00 art 22 ust 4
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 429 934,51
wycena bilansowa kredytów 309 306,68 art 12 ust 4 pkt 2
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 114 787,80 art 16 ust 1 pkt 26 lit a
pozostałe 5 840,03
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 131 005,12
rozliczenie opłaty eksploatacyjnej za rok ubiegły 39 508,70 art 12 ust 3j
rozliczenie opłaty za 2018 - zmniejszenie sprzedaży - faktury wystawione w 2019 roku 38 768,52 art 12 ust 3j
pozostałe 52 727,90
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 129 143,62
odpis aktualizujący należności (VAT) 64 822,01 art 16 ust 1 pkt 26 lit a
PFRON 37 805,00 art 16 ust 1 pkt 36
pozostałe 26 516,61
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 1 831 741,26
wycena bilansowa kredytów 783 637,89 art 16 ust 1 pkt 11
odpisy aktualizujące należności (netto) 281 834,80 art 16 ust 1 pkt 26 lit a
rezerwa - prowizje dla agentów 75 623,00 art 16 ust 1 pkt 27
rezerwa na nagrody za 2018 318 021,20 art 16 ust 1 pkt 57
rezerwa na ZUS od nagród 61 950,53 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 20 146,00 art 16 ust 1 pkt 27
rezerwa - odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji 133 654,12 art 16 ust 1 pkt 57
rezerwa na ZUS od odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji 26 035,83 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
niewypłacone wynagrodzenia 44 169,66 art 16 ust 1 pkt 57
prowizja od kredytu 37 607,64 art 15 ust 4e
pozostałe 49 060,59
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 449 996,15
wynagrodzenia za 2017 wypłacone w 2018 104 064,76 art 16 ust 1 pkt 57
nagrody za 2017 wypłacone w 2018 344 892,76 art 16 ust 1 pkt 57
pozostałe 1 038,63
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -15 736,71
raty kapitałowe - leasing 61 514,96 art 17b ust 1
amortyzacja -77 251,67 art 17b ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 4 631 341,65
K. Podatek dochodowy 879 955,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

CBF SF 2018- Informacja dod

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki