Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCembrit Production S.A.
Siedziba
Województwowielkopolskie
Powiatgnieźnieński
GminaTrzemeszno
MiejscowośćTrzemeszno
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
Powiatgnieźnieński
GminaTrzemeszno
UlicaGnieźnieńska
Nr domu4
MiejscowośćTrzemeszno
Kod pocztowy62-240
PocztaTrzemeszno
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2365Z - produkcja cementu wzmocnionego włóknem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000044235

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe w spółce sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych mięsięcy kalendarzowych, zgodnie z ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351)

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne obejmują wartość zakupionych programów komputerowych wykorzystywanych w działalności Spółki i amortyzowanych w okresie 5 lat przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.
Środki trwałe
Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkową środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco w poszczególnych grupach rodzajowych:
- budynki i budowle od 2,5% do 10%
- maszyny i urządzenia od 4% do 30%
- środki transportu od 14% do 20%
- pozostałe środki trwałe od 10% do 30%

Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 15.000 złotych umarzane są w bilansie jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych – dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.
Środki trwałe w budowie
Wartość środków trwałych w budowie wykazywana jest w wysokości nakładów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Wartość środków trwałych w budowie korygują różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego za okres realizacji inwestycji. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.
Inwestycje w nieruchomości
Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania

, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do używania.

Inwestycje w akcje i udziały
Akcje i udziały, w tym własne wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.
Instrumenty pochodne
Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty zabezpieczające oraz instrumenty handlowe. W grupie instrumentów zabezpieczających wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą i instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych. Zabezpieczenie, dla celów rachunkowości, oznacza wyznaczenie jednego lub kilku instrumentów zabezpieczających tak, aby zmiana ich wartości godziwej kompensowała w całości lub w części zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przyszłych przepływów środków pieniężnych z jej tytułu.

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne
Instrument zabezpieczający przepływy pieniężne:
służy ograniczeniu zmienności przepływu środków pieniężnych i można go przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym w bilansie składnikiem aktywów lub zobowiązań lub z prognozowaną przyszłą transakcją,
jest instrumentem, który będzie miał wpływ na wykazywany zysk lub stratę netto.
Zabezpieczeniem przepływów pieniężnych jest również zabezpieczenie wiążącego przyszłego zobowiązania.
Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przepływy pieniężne ujmowane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych, w takiej części w jakiej dany instrument stanowi skuteczne zabezpieczenie związanej z nim pozycji zabezpieczanej. Część nieefektywną odnosi się w rachunek zysków i strat.
Jeżeli zabezpieczane wiążące przyszłe zobowiązanie lub prognozowana transakcja prowadzą do ujęcia w bilansie składnika aktywów lub zobowiązań, wówczas w chwili ujęcia tego składnika, związane z nim zyski i straty, które uprzednio ujęte zostały bezpośrednio w kapitale własnym są usuwane z tej pozycji i uwzględnione w cenie nabycia lub innej wartości bilansowej danego składnika aktywów lub zobowiązania. Zyski lub straty powstałe na instrumencie zabezpieczającym odnoszone są w rachunek zysków i strat w momencie, gdy dany składnik aktywów i zobowiązań wpływa na rachunek zysków i strat.
Wycofanie wyznaczenia instrumentu jako zabezpieczenie
Spółka zaprzestaje ujmowania instrumentów pochodnych jako zabezpieczających, jeżeli instrument pochodny wygaśnie, zostanie sprzedany, wypowiedziany lub zrealizowany lub jeżeli Spółka wycofa wyznaczenie danego instrumentu jako zabezpieczenie. Spółka może podjąć decyzję o ustanowieniu dla danego instrumentu pochodnego nowego powiązania zabezpieczającego, dokonać zmiany przeznaczenia instrumentu pochodnego bądź wyznaczyć go do zabezpieczenia innego rodzaju ryzyka.
Wówczas, dla zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych zyski lub straty powstałe w okresach, określonych poprzez wyżej wymienione działania pozostają w kapitałach aż do momentu, w którym zabezpieczana pozycja wpływa na rachunek zysków i strat.
Jeśli zabezpieczenie wiążącego
przyszłego zobowiązania lub prognozowanej przyszłej transakcji przestanie funkcjonować, ponieważ pozycja zabezpieczana przestała spełniać definicję wiążącego przyszłego zobowiązania, bądź też ze względu na zaistniałe prawdopodobieństwo, że planowana transakcja nie zostanie zawarta, wówczas zysk lub strata netto ujęta w kapitałach zostaje natychmiast przeniesiona do rachunku zysków i strat.
Zysk lub strata z instrumentów pochodnych ujmowana jest odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych, zaś w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych jako przepływy działalności operacyjnej.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od możliwych do realizacji cen sprzedaży netto.
Spółka przyjęła następujące zasady wyceny zapasów:
- materiały wyceniane są w cenie zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło,
- towary wyceniane są w cenie zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło,
- produkcja w toku jest wyceniana według rzeczywistego kosztu wytworzenia,
- produkty gotowe są wyceniane według rzeczywistego kosztu wytworzenia,

Materiały biurowe odpisuje się w 100% w koszty w miesiącu, w którym dokonano ich zakupu.

Należności i zobowiązania, kredyty i pożyczki
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty.

Należności wynikające z dostaw wewnątrz wspólnotowych wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Zobowiązania wynikające z nabyć wewnątrz wspólnotowych wyceniane są według średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem stosowanym przez bank dla danej waluty na ten dzień a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Nierozliczone na dzień kończący rok obrotowy należności i zobowiązania przeliczane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Nadwyżka ujemnych niezrealizowanych nad dodatnimi niezrealizowanymi różnicami kursowymi dotyczącymi rozrachunków zaliczana jest do kosztów finansowych, zaś nadwyżka dodatnich niezrealizowanych nad ujemnymi niezrealizowanymi różnicami kursowymi zaliczana jest do przychodów finansowych.

Wartość należności uaktualniona jest poprzez odpis aktualizujący dotyczący wszystkich należności, których realizacja jest mało prawdopodobna.

Różnice kursowe od zobowiązań służących finansowaniu zakupu środków trwałych w okresie pomiędzy powstaniem zobowiązania a oddaniem środków trwałych do użytkowania zwiększają wartość środków trwałych w budowie.

Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złoty polski. Na koniec roku środki pieniężne w walucie przelicza się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złoty polski zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Inwestycje krótkoterminowe (inwestycje w akcje i udziały, depozyty)
Akcje i udziały
Krót

koterminowe inwestycje w akcje i udziały są wyceniane według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w miejsce ceny (wartości) rynkowej ustalana jest w inny sposób wartość godziwa.

Cash pooling
Cash pooling jest wyceniany jak środki pieniężne. Również na potrzeby przepływów pieniężnych środki na rachunkach cash poolingowych są traktowane jako środki pieniężne.
Depozyty
Depozyty wyceniane są jak środki pieniężne. W rachunku przepływów pieniężnych wykazywane są jako środki pieniężne.
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Rozliczenia międzyokresowe czynne ustalone są w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Odpisy tych kosztów następują stosownie do upływu czasu, a sposób ich rozliczenia uzasadniony jest charakterem kosztów. Rozliczenia międzyokresowe czynne ujmowane są według ich wartości nominalnej.
Podatek odroczony i rezerwa na podatek odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty możliwej do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczania podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, wyliczonej zgodnie z zasadą ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych (spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania).

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

Kapitał własny
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej. Kapitał akcyjny wynosi na dzień bilansowy 25 000 000,00 złotych i składa się z 2 500 000 akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych każda.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
• nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z regulaminu wynagradzania; rezerwa tworzona jest przy zastosowaniu metod aktuarialnych.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów są tworzone w wysokości kosztów nieponiesionych lecz przypadających do danego okresu sprawozdawczego. Rozliczenia międzyokresowe bierne są ujmowane według ich wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów są ujmowane według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Zgodnie z zasadą memoriału przychody oraz koszty dotyczące roku 2018 są ujęte w rachunku zysków i strat roku obrotowego bez względu na moment ich otrzymania lub zapłaty.
Przyjęty wariant rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

W roku 2018 spółka zmieniła prezentację depozytu środków pieniężnych. Został on przeklasyfikowany z pozycji środków pieniężnych na inne krótkoterminowe aktywa finansowe. W notach objaśniających spółka przedstawiła tabele pokazujące sytuację przed zmianą prezentacji oraz po jej dokonaniu.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe55 028 371,6858 655 205,68
IWartości niematerialne i prawne29 147,8142 029,81
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne29 147,8142 029,81
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe50 640 346,8754 799 434,87
1Środki trwałe50 137 326,0454 296 414,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)6 836,3613 672,64
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej31 011 533,6531 746 804,78
c) urządzenia techniczne i maszyny18 130 817,1821 594 316,77
d) środki transportu243 930,82339 457,54
e) inne środki trwałe744 208,03602 162,31
2Środki trwałe w budowie503 020,83503 020,83
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 358 877,003 813 741,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 358 877,003 813 741,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe49 715 440,2343 921 841,12
IZapasy9 395 842,597 478 498,48
1Materiały2 521 972,561 863 624,92
2Półprodukty i produkty w toku3 601 622,153 070 881,73
3Produkty gotowe3 065 257,952 543 991,83
4Towary206 989,93
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe10 997 050,7914 969 656,64
1Należności od jednostek powiązanych9 527 638,9814 133 739,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:9 527 638,9814 133 739,39
– do 12 miesięcy9 527 638,9814 133 739,39
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 469 411,81835 917,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:33 132,69126 093,78
– do 12 miesięcy33 132,69126 093,78
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 211 918,50491 854,78
c) inne224 360,62217 968,69
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe29 283 814,9021 440 429,80
1Krótkoterminowe aktywa finansowe29 283 814,9021 440 429,80
a) w jednostkach powiązanych28 014 043,6121 037 511,73
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe28 014 043,6121 037 511,73
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 269 771,29402 918,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 269 771,29402 918,07
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe38 731,9533 256,20
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem104 743 811,91102 577 046,80
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny79 680 235,4479 039 658,53
IKapitał (fundusz) podstawowy25 000 000,0025 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:49 743 110,0949 743 110,09
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)49 743 110,0949 743 110,09
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 499 443,062 347 049,53
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
- pozostały2 499 443,062 347 049,53
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
- pozostały
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 437 682,291 949 498,91
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 063 576,4723 537 388,27
IRezerwy na zobowiązania14 175 385,0114 113 636,58
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 368 084,601 188 504,56
– długoterminowa1 236 796,991 028 378,30
– krótkoterminowa131 287,61160 126,26
3Pozostałe rezerwy12 807 300,4112 925 132,02
– długoterminowe10 604 031,0010 737 832,39
– krótkoterminowe2 203 269,412 187 299,63
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 793 191,469 374 151,69
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych323 177,241 991 263,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:265 396,621 598 688,66
– do 12 miesięcy265 396,621 598 688,66
– powyżej 12 miesięcy
b) inne57 780,62392 575,28
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 125 776,577 085 785,46
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 749 732,025 619 461,53
– do 12 miesięcy7 749 732,025 619 461,53
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 708 351,051 359 401,95
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne667 693,50106 921,98
4Fundusze specjalne344 237,65297 102,29
IVRozliczenia międzyokresowe95 000,0049 600,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe95 000,0049 600,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe95 000,0049 600,00
Pasywa razem104 743 811,91102 577 046,80
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:74 837 171,4969 241 031,13
– od jednostek powiązanych76 084 040,3270 328 319,36
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów74 769 760,7272 365 292,63
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 737 905,37-3 436 469,96
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 805 316,14312 208,46
BKoszty działalności operacyjnej70 242 447,8364 415 438,43
IAmortyzacja6 686 520,436 848 858,60
IIZużycie materiałów i energii39 094 066,6835 908 116,26
IIIUsługi obce8 388 977,587 402 834,87
IVPodatki i opłaty, w tym:1 055 811,001 003 226,96
– podatek akcyzowy
- inne podatki1 055 811,001 003 226,96
VWynagrodzenia10 206 685,668 854 972,25
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 308 008,582 958 790,73
– emerytalne191 500,00191 500,00
- pozostałe składki3 116 508,582 767 290,73
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 443 017,901 407 562,17
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów59 360,0031 076,59
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 594 723,664 825 592,70
DPozostałe przychody operacyjne637 008,45139 854,43
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24 720,005 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne612 288,45134 854,43
EPozostałe koszty operacyjne2 298 347,072 632 947,84
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 508,32
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych587 350,312 355 797,02
IIIInne koszty operacyjne1 710 996,76274 642,50
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 933 385,042 332 499,29
GPrzychody finansowe257 557,58182 732,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- innych
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- innych
IIOdsetki, w tym:257 557,58182 732,00
– od jednostek powiązanych257 557,58182 732,00
- od innych jednostek
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
- w innych jednostkach
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe46 973,1912 105,84
IOdsetki, w tym:8 845,035 822,38
– dla jednostek powiązanych7 866,005 822,38
- dla innych jednostek979,03
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
- w innych jednostkach
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne38 128,166 283,46
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 143 969,432 503 125,45
JPodatek dochodowy706 287,14553 626,54
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 437 682,291 949 498,91
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)79 039 658,5380 116 462,08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach79 039 658,5380 116 462,08
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu25 000 000,0025 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu25 000 000,0025 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu49 743 110,0949 718 333,36
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego24 776,73
a) zwiększenie (z tytułu)24 776,73
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)24 776,73
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu49 743 110,0949 743 110,09
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości2 347 049,532 446 608,37
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny152 393,53-99 558,84
a) zwiększenie (z tytułu)188 141,3917 541,54
b) zmniejszenie (z tytułu)35 747,86117 100,38
– zbycia środków trwałych35 747,86117 100,38
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 499 443,062 347 049,53
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 949 498,912 951 520,35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów0,20
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 949 499,112 951 520,35
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 949 498,912 951 520,35
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0,20
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0,20
6Wynik netto2 437 682,291 949 498,91
Azysk netto2 437 682,291 949 498,91
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)79 680 235,6479 039 658,53
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)79 680 235,6477 090 159,82
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej11 358 243,544 292 207,16
IZysk (strata) netto2 437 682,291 949 498,91
IIKorekty razem8 920 561,252 342 708,25
1Amortyzacja6 686 520,436 852 750,61
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-21 184,0424 757,87
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)396,02
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-513 888,612 565 231,94
5Zmiana stanu rezerw61 748,43-1 183 992,74
6Zmiana stanu zapasów-1 917 344,11806 204,29
7Zmiana stanu należności3 972 605,85-5 700 696,81
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 193 062,91-1 043 807,83
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-505 211,754 323,57
10Inne korekty-35 747,8617 541,33
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)11 358 243,544 292 207,16
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 439 890,30-2 407 887,22
IWpływy82 090,405 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych82 090,405 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 521 980,702 412 887,22
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 521 980,702 412 887,22
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 439 890,30-2 407 887,22
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 949 498,91-2 987 534,36
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 949 498,912 987 534,36
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 949 498,912 951 520,35
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego35 617,99
8Odsetki396,02
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 949 498,91-2 987 534,36
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)7 968 854,33-1 103 214,42
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:7 990 038,37-1 128 072,29
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-21 184,04-24 757,87
- pozostałe zmiany8 011 222,41-1 103 314,42
FŚrodki pieniężne na początek okresu21 257 241,8622 360 456,28
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:29 226 096,1921 257 241,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania119 877,0377 540,56
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 143 969,432 503 125,45
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe 3 264,54
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe 333 320,34
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe 607 706,66607 706,66409 240,61
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 012 404,203 012 404,201 484 951,84
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe 10 500,5510 500,5514 988,20
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym6 774 580,844 075 721,22
K. Podatek dochodowy1 287 170,36774 387,03
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

noty ksiegowe do sprawozdania finasowego Cembrit Production SA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki