Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Siedziba
Województwomałopolskie
PowiatTarnów
GminaTarnów
MiejscowośćTarnów
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
PowiatTarnów
GminaTarnów
UlicaSzujskiego
Nr domu66
MiejscowośćTarnów
Kod pocztowy33-100
PocztaTarnów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8413Z - kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000044181

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przedmiotem działalności Spółki są przedsięwzięcia i działania związane
z rozwojem społecznym i gospodarczym regionu tarnowskiego.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

Przy dokonywaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawą, dostosowując je do potrzeb Spółki zachowano:

a) zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów art.4 ust.1 ustawy o rachunkowości,

b) zasadę ujmowania zdarzeń i operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną,

c) zasadę ciągłości,

d) zasadę kontynuacji działalności,

e) zasadę współmierności – memoriału,

f) zasadę kosztu historycznego uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny,

g) zasadę kompletności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wycena aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia , pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

- jednorazowego odpisu w ciężar kosztów dokonuje się w miesiącu oddania do użytkowania środków trwałych o wartości do 3.500,00 zł za wyjątkiem urządzeń technicznych: ogólnego zastosowania oraz specjalistycznych ( w.g kont analitycznych 010/011/4/5/6 )

- odpisy amortyzacyjne /umorzenia/ od środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 są dokonywane według rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r( D.U. nr 60/2000 poz.700 wraz z późniejszymi zmianami), zdaniem zarządu stawki te są zgodne z okresem przewidywanej ekonomicznie użyteczności środków trwałych.

- udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- inwestycje krótkoterminowe według ceny rynkowej lub ceny nabycia , zależnie od tego, która z nich jest niższa, a dla inwestycji krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek edług wartości godziwej,

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia,
- należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty,

- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

- rezerwy w wiarygodnie oszacowanej wartości,

- Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Koszty ewidencjonuje się w układzie rodzajowym /4/ , oraz równocześnie wg miejsca powstawania kosztów /zespołu 5/.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

• Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn ,

• Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi itp,

• Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi itp,

• Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

Podatek dochodowy

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami o rachunkowości z późniejszymi zmianami na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe7 693 213,378 506 985,57
IWartości niematerialne i prawne21 828,6526 053,55
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne21 828,6526 053,55
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe745 521,62753 413,30
1Środki trwałe745 521,62753 413,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)76 477,7676 477,76
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej635 811,71662 001,12
c) urządzenia techniczne i maszyny27 832,157 134,42
d) środki transportu5 400,007 800,00
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe6 898 040,407 712 750,13
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe6 898 040,407 712 750,13
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale461 300,00461 300,00
– udziały lub akcje461 300,00461 300,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach6 436 740,407 251 450,13
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki6 436 740,407 251 450,13
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe27 822,7014 768,59
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe27 822,7014 768,59
BAktywa obrotowe16 903 390,0118 992 175,50
IZapasy1 858 732,791 858 732,79
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary1 858 732,791 858 732,79
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 115 238,612 342 907,74
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 115 238,612 342 907,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:45 959,8665 264,28
– do 12 miesięcy45 959,8665 264,28
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne3 069 278,752 277 643,46
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe11 913 810,2914 744 013,08
1Krótkoterminowe aktywa finansowe11 913 810,2914 744 013,08
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach3 779 265,224 151 304,51
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki3 779 265,224 151 304,51
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 134 545,0710 592 708,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach8 134 545,0710 592 708,57
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe15 608,3246 521,89
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem24 596 603,3827 499 161,07
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny19 860 698,4420 795 039,98
IKapitał (fundusz) podstawowy17 050 000,0017 050 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 745 039,984 474 477,44
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-934 341,54-729 437,46
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 735 904,946 704 121,09
IRezerwy na zobowiązania11 271,468 724,49
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne11 271,468 724,49
– długoterminowa5 771,463 583,23
– krótkoterminowa5 500,005 141,26
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe3 566 085,676 061 437,42
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek3 566 085,676 061 437,42
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne3 566 085,676 061 437,42
IIIZobowiązania krótkoterminowe53 932,0540 498,52
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek53 932,0540 498,52
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:45 882,0534 101,52
– do 12 miesięcy45 882,0534 101,52
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych7 050,006 397,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne1 000,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 104 615,76593 460,66
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 104 615,76593 460,66
– długoterminowe849 953,71345 867,99
– krótkoterminowe254 662,05247 592,67
Pasywa razem24 596 603,3827 499 161,07
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:782 650,82684 387,30
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów782 650,82684 387,30
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej2 169 294,931 923 122,89
IAmortyzacja47 438,9748 069,43
IIZużycie materiałów i energii247 022,20235 796,20
IIIUsługi obce275 603,16202 100,71
IVPodatki i opłaty, w tym:185 281,95154 833,26
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 168 510,961 061 494,63
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:207 570,20189 976,25
– emerytalne95 165,6186 220,10
VIIPozostałe koszty rodzajowe37 867,4930 852,41
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 386 644,11-1 238 735,59
DPozostałe przychody operacyjne139 978,23176 071,44
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne139 978,23176 071,44
EPozostałe koszty operacyjne27 016,7929 529,95
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych27 048,68
IIIInne koszty operacyjne27 016,792 481,27
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 273 682,67-1 092 194,10
GPrzychody finansowe347 594,90364 765,12
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:13 069,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:13 069,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale13 069,00
IIOdsetki, w tym:334 525,90364 765,12
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe8 253,772 008,48
IOdsetki, w tym:1,661,21
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne8 252,112 007,27
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-934 341,54-729 437,46
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-934 341,54-729 437,46
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)20 795 039,9821 524 477,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach20 795 039,9821 524 477,44
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu17 050 000,0017 050 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu17 050 000,0017 050 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 474 477,444 652 390,21
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-729 437,46-177 912,77
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)729 437,46177 912,77
– pokrycia straty729 437,46177 912,77
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 745 039,984 474 477,44
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-729 437,46-177 912,77
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu729 437,46177 912,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach729 437,46177 912,77
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)729 437,46177 912,77
pokrycie straty kapitałem zapasowym 729 437,46177 912,77
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-934 341,54-729 437,46
Azysk netto
Bstrata netto934 341,54729 437,46
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)19 860 698,4420 795 039,98
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)19 860 698,4420 795 039,98
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 343 856,16-749 991,62
IZysk (strata) netto-934 341,54-729 437,46
IIKorekty razem-409 514,62-20 554,16
1Amortyzacja47 438,9748 069,43
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-229 617,78
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw2 546,97-4 491,05
6Zmiana stanu zapasów-282 674,00
7Zmiana stanu należności-772 330,87373 481,18
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów13 433,53-69 967,55
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych529 014,56-84 972,17
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 343 856,16-749 991,62
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 381 044,41-84 503,65
IWpływy4 869 360,035 194 123,50
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:4 869 360,035 194 123,50
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach4 869 360,035 194 123,50
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach13 069,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych4 639 742,254 957 178,67
– odsetki216 548,78236 944,83
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 488 315,625 278 627,15
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych35 322,394 198,71
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:3 452 993,235 274 428,44
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach3 452 993,235 274 428,44
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe3 452 993,235 274 428,44
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)1 381 044,41-84 503,65
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 495 351,75-2 459 467,09
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 495 351,752 459 467,09
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe2 495 351,752 459 467,09
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 495 351,75-2 459 467,09
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 458 163,50-3 293 962,36
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 458 163,50-3 293 962,36
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 592 708,5713 886 670,93
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:8 134 545,0710 592 708,57
– o ograniczonej możliwości dysponowania1 689 229,772 804 282,17
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-934 341,54-729 437,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:136 277,50
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:46 639,1634 900,36
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:94 558,17143 465,53
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:929 421,70551 071,57
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

sprawozdanie Zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki