Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyJarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwowielkopolskie
Powiatjarociński
GminaJarocin
MiejscowośćJarocin
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
Powiatjarociński
GminaJarocin
UlicaZaciszna
Nr domu14
MiejscowośćJarocin
Kod pocztowy63-200
PocztaJarocin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2841Z - produkcja maszyn do obróbki metalu
2893Z - produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000043923

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN)

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Posiadany rzeczowy majątek trwały podlegał ostatniej aktualizacji wyceny przeprowadzonej na dzień 01.01.1995 r.

Inwestycje o charakterze trwałym. Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

Inwestycje krótkoterminowe. Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Zapasy. Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki a także z tytułu sprzedaży środków trwałych, na które został utworzony odpis aktualizujący wartość. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania. W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, leasingowe opłaty wstępne, roczny odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika. Rozliczenia międzyokresowe przychodów. W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: frezarki z wyposażeniem, tokarki, wyroby DIOSNA, części zamienne. Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono według załącznika nr 1 ustawy o rachunkowowści.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe13 910 687,8013 457 816,84
IWartości niematerialne i prawne430 152,50241 111,74
1Koszty zakończonych prac rozwojowych255 219,61
3Inne wartości niematerialne i prawne174 932,89241 111,74
IIRzeczowe aktywa trwałe13 215 664,0013 098 077,78
1Środki trwałe13 215 664,0011 261 122,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)331 555,44349 629,63
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 427 441,422 583 657,39
c) urządzenia techniczne i maszyny9 861 408,677 587 826,27
d) środki transportu40 915,8743 363,29
e) inne środki trwałe554 342,60696 645,70
2Środki trwałe w budowie1 836 955,50
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe264 871,30118 627,32
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego264 788,00117 277,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe83,301 350,32
BAktywa obrotowe10 917 239,7211 299 005,84
IZapasy7 098 894,877 739 550,42
1Materiały1 715 227,841 627 601,28
2Półprodukty i produkty w toku4 668 935,735 294 632,07
3Produkty gotowe558 713,86620 205,22
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi156 017,44197 111,85
IINależności krótkoterminowe3 423 864,322 876 341,16
1Należności od jednostek powiązanych4 073,39111 029,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 073,39111 029,02
– do 12 miesięcy4 073,39111 029,02
3Należności od pozostałych jednostek3 419 790,932 765 312,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 304 717,131 231 098,46
– do 12 miesięcy3 304 717,131 231 098,46
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych106 029,001 482 858,00
c) inne9 044,8051 355,68
IIIInwestycje krótkoterminowe346 125,60631 240,40
1Krótkoterminowe aktywa finansowe346 125,60631 240,40
a) w jednostkach powiązanych1 878,1432 124,00
– udzielone pożyczki1 878,1432 124,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne344 247,46599 116,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach344 247,46599 116,40
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe48 354,9351 873,86
Aktywa razem24 827 927,5224 756 822,68
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 168 771,746 651 874,17
IKapitał (fundusz) podstawowy5 194 000,005 194 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 342 136,431 192 204,12
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:1 167 120,801 317 053,11
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 051 383,06-811 152,45
VIZysk (strata) netto-483 102,43-240 230,61
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 659 155,7818 104 948,51
IRezerwy na zobowiązania134 020,0028 247,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego118 020,0028 247,00
3Pozostałe rezerwy16 000,00
– krótkoterminowe16 000,00
IIZobowiązania długoterminowe4 118 614,404 057 164,35
3Wobec pozostałych jednostek4 118 614,404 057 164,35
a) kredyty i pożyczki3 675 339,993 902 961,38
c) inne zobowiązania finansowe443 274,41154 202,97
IIIZobowiązania krótkoterminowe13 991 114,0912 944 883,21
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek13 822 486,5612 855 055,67
a) kredyty i pożyczki6 031 130,467 159 754,57
c) inne zobowiązania finansowe204 408,2875 384,79
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 918 306,254 023 402,80
– do 12 miesięcy4 918 306,254 023 402,80
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi697 801,25
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 500 217,851 077 883,76
h) z tytułu wynagrodzeń443 132,42481 911,34
i) inne27 490,0536 718,41
4Fundusze specjalne168 627,5389 827,54
IVRozliczenia międzyokresowe415 407,291 074 653,95
2Inne rozliczenia międzyokresowe415 407,291 074 653,95
– długoterminowe386 296,52414 468,92
– krótkoterminowe29 110,77660 185,03
Pasywa razem24 827 927,5224 756 822,68
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 366 687,1125 913 039,65
– od jednostek powiązanych3 370 150,073 426 353,50
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów26 112 906,2824 922 355,08
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-700 234,28563 107,29
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki195 724,79254 758,94
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 758 290,32172 818,34
BKoszty działalności operacyjnej29 134 083,7626 037 524,65
IAmortyzacja1 542 927,99772 779,69
IIZużycie materiałów i energii13 439 617,4913 575 878,79
IIIUsługi obce1 893 882,052 203 157,03
IVPodatki i opłaty, w tym:394 275,64414 948,63
VWynagrodzenia7 536 890,796 920 211,77
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 824 929,591 701 959,11
– emerytalne697 371,72643 410,10
VIIPozostałe koszty rodzajowe257 239,91322 730,13
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 244 320,30125 859,50
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-767 396,65-124 485,00
DPozostałe przychody operacyjne1 421 517,32240 988,32
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych39 768,2965 689,27
IIDotacje34 006,4219 683,62
IVInne przychody operacyjne1 347 742,61155 615,43
EPozostałe koszty operacyjne635 326,51284 689,88
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych275 666,68
IIIInne koszty operacyjne359 659,83284 689,88
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)18 794,16-168 186,56
GPrzychody finansowe1 885,332 240,12
IIOdsetki, w tym:1 885,332 240,12
HKoszty finansowe561 519,9292 800,17
IOdsetki, w tym:321 515,2192 263,18
IVInne240 004,71536,99
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-540 840,43-258 746,61
JPodatek dochodowy-57 738,00-18 516,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-483 102,43-240 230,61
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)6 651 874,176 892 104,78
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 651 874,176 892 104,78
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 194 000,005 194 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 194 000,005 194 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 192 204,12650 902,33
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego149 932,31541 301,79
a) zwiększenie (z tytułu)149 932,31541 301,79
– podziału zysku (ustawowo)31 277,86
zbycia środków trwałych po aktualizacji149 932,31510 023,93
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 342 136,431 192 204,12
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1 317 053,111 827 077,04
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-149 932,31-510 023,93
b) zmniejszenie (z tytułu)149 932,31510 023,93
– zbycia środków trwałych149 932,31510 023,93
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 167 120,801 317 053,11
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-811 152,45-779 874,59
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu390 973,25
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach390 973,25
b) zmniejszenie (z tytułu)390 973,25
podział zysku390 973,25
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu811 152,451 170 847,84
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach811 152,451 170 847,84
a) zwiększenie (z tytułu)240 230,61
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia240 230,61
b) zmniejszenie (z tytułu)359 695,39
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 051 383,06811 152,45
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 051 383,06-811 152,45
6Wynik netto-483 102,43-240 230,61
Bstrata netto483 102,43240 230,61
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 168 771,746 651 874,17
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 168 771,746 651 874,17
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 977 700,95478 120,45
IZysk (strata) netto-483 102,43-240 230,61
IIKorekty razem3 460 803,38718 351,06
1Amortyzacja1 542 927,99772 779,69
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych239 667,44-79 648,14
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)275 211,0681 268,22
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-39 768,29-65 689,27
5Zmiana stanu rezerw105 773,0025 149,00
6Zmiana stanu zapasów640 655,55-946 958,57
7Zmiana stanu należności-547 523,16-517 547,42
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 045 831,501 237 208,23
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-801 971,71211 789,32
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 977 700,95478 120,45
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 152 085,01-8 953 495,26
IWpływy71 892,2965 689,27
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych39 768,2965 689,27
3Z aktywów finansowych, w tym:32 124,00
a) w jednostkach powiązanych32 124,00
IIWydatki1 223 977,309 019 184,53
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 223 977,309 019 184,53
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 152 085,01-8 953 495,26
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 085 280,508 761 921,91
IWpływy45 144,369 589 104,99
2Kredyty i pożyczki45 144,369 589 104,99
IIWydatki2 130 424,86827 183,08
4Spłaty kredytów i pożyczek1 623 124,72689 174,69
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego230 566,7256 740,17
8Odsetki276 733,4281 268,22
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 085 280,508 761 921,91
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-259 664,56286 547,10
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-254 868,94284 188,15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych4 795,62-2 358,95
FŚrodki pieniężne na początek okresu602 712,04316 164,94
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:343 047,48602 712,04
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-540 840,43-258 746,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:39 889,2439 889,2433 268,45
przychody zwolnione z tytułu dotacji20 526,4220 526,42art 17 ust 1 pkt 2111 683,62
rozwiązanie rezerw wieczyste użytkowanie gruntów18 074,1918 074,19art 16 ust 1 pkt 2718 074,19
pozostałe 1 288,631 288,633 510,64
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:13 914,2613 914,2695 625,65
różnice kursowe12 036,1212 036,12art 15a93 501,65
pozostałe 1 878,141 878,142 124,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:95 625,6595 625,6516 306,35
różnice kursowe z wyceny bilansowej 93 501,6593 501,65art 15a14 182,35
pozostałe 2 124,002 124,002 124,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:210 538,14210 538,14114 831,01
Odsetki budżetowe32 394,3232 394,32art 16 ust 1 pkt 215 857,33
Odsetki od kredytu na akcje1 835,221 835,22art 15 ust 18 802,19
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów18 074,1918 074,19art 16c18 074,19
Amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiejkolwiek formie20 526,4220 526,42art 16 ust 1 pkt 4811 683,64
Koszty reprezentacji15 284,9415 284,94art 16 ust 1 pkt 2810 160,23
Koszty Rady Nadzorczej19 859,1819 859,18art 16 ust 1 pkt 38a25 959,01
opłata na PFRON5 857,005 857,00art 16 ust 1 pkt 3623 781,00
Różnice kursowe od VAT rozrachunki w EUR3 865,233 865,23art 15a3 368,43
wierzytelności odpisane jako przedawnione41 663,6941 663,69art 16 ust 1 pkt 20536,63
Koszty sądowe 19 547,6919 547,69art 15 ust 13 828,36
Kary umowne i odszkodowania25 094,4825 094,48art 16 ust 1 pkt 222 780,00
pozostałe 6 535,786 535,78
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 199 203,641 199 203,64676 383,23
odpis aktualizujący należności275 666,68275 666,68art 16 ust 1 pkt 26a
niewypłacone wynagrodzenia w terminie41 349,4441 349,44art 16 ust 1 pkt 5783 095,92
niezapłacone składki ZUS478 289,77478 289,77art 16 ust 1 pkt 57a466 344,89
różnice kursowe z wyceny bilansowej154 241,18154 241,18art 15a21 959,20
koszty amortyzacji środków trwałych przyjętych na podstawie umowy leasingu operacyjnego232 744,24232 744,24art 16a ust 1102 990,60
pozostałe 16 912,3316 912,331 992,62
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:594 389,95594 389,95327 915,89
wypłacone wynagrodzenia po terminie83 095,9283 095,92art 16 ust 1 pkt 5774 099,20
zapłacone składki ZUS po terminie466 344,89466 344,89art 16 ust 1 pkt 57a196 275,42
różnice kursowe z wyceny bilansowej 21 980,5021 980,50art 15a55 714,25
zapłata zobowiązań uprzednio wyłączonych z KUP art. 5 ustawy z dnia 05.08.2015 o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa 21 929,9621 929,96art 15 ust 1
pozostałe 1 038,681 038,681 827,02
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:743 494,18743 494,1854 377,03
rata leasingu operacyjnego217 516,72217 516,72art 17b54 377,03
amortyzacja podatkowa większa niż bilansowa525 977,46525 977,46art 16a ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-427 160,6337 586,96
K. Podatek dochodowy7 142,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki