Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OPTEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy OPTEX SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat OPOCZNO
Gmina OPOCZNO
Miejscowość OPOCZNO
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat OPOCZNO
Gmina OPOCZNO
Ulica KOLBERGA
Nr domu 2
Miejscowość OPOCZNO
Kod pocztowy 26-300
Poczta OPOCZNO
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1320C - produkcja tkanin z włókien chemicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000042854

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnę

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz polityką rachunkowości przyjętą Uchwałą Zarządu. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Jest również zobowiązana do sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono przy zachowaniu zasady ciągłości wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
1 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:
• cen nabycia
• kosztów wytworzenia

2 Środki trwałe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest równy lub wyższy niż 10 000,00 złotych amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą comiesięcznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania.

3 Składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej odpisuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do użytkowania, z tym że zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz niskocenne urządzenia laboratoryjne amortyzowane są metoda liniową.

4 Środki trwałe oddane w leasing finansowy wprowadza się do ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów umorzeniowych metodą liniową

5 Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nieprzekraczającej 10 000,00 złotych odpisuje się jednorazowo w koszty, natomiast o wartości powyżej tej kwoty wprowadza do ewidencji księgowej i amortyzuje według stawek określonych w przepisach podatkowych.

6 Ewidencję zapasów prowadzi się :
• materiały do produkcji – ilościowo-wartościowo w cenach nabycia
• wyroby gotowe oraz półprodukty oraz produkty w toku – w planowanym technicznym koszcie wytworzenia doprowadzając wskaźnikiem do rzeczywistego kosztu wytworzenia a na koniec roku wycenia się tzw. ostrożną wyceną.
Rozchód materiałów dokonywany jest z zastosowaniem metody „pierwsze weszło pierwsze wyszło” (FIFO)

7 Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu bilansowym. Wyceny rozchodów środków pieniężnych z rachunku walutowego dokonuje się po kursie historycznym z zastosowaniem metody FIFO. Powstałe różnice kursowe rozlicza się według zasad ustalonych w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osó

8 Opłatę wstępną od umów leasingu rozlicza się w czasie. Opłaty leasingowe poniesione w okresie sprawozdawczym w części dotyczącej rat kapitałowych pomniejszają część kapitałową zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, pozostała część stanowiąca część odsetkową obciąża koszty finansowe okresu. Rozdzielenie opłat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową dokonywane jest w taki sposób, aby uzyskać dla każdego okresu stałą stopę procentową w stosunku do pozostałej do spłacenia kwoty zobowiązania. Część odsetkowa raty leasingowej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów Spółki.

9 Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycena się według cen nabycia
10 Wartość aktywów urealnia się dokonując odpisów aktualizacyjnych na:
1) należności wątpliwe,
2) zapasy:
- materiałów
- produkcji w toku
- wyrobów gotowych
3) środki trwałe
oraz tworząc rezerwy na:
- odprawy emerytalno-rentowe.
10.1 Odpisy aktualizujące dokonywane są w wysokości:
• dla wyrobów gotowych wyprodukowanych do 31.12.2016 – 100% wartości
• dla wyrobów gotowych wyprodukowanych w roku 2017 – 50% wartości
• dla półfabrykatów wyprodukowanych do 31.12.2016– 100% wysokości
• dla półfabrykatów wyprodukowanych w roku 2017 – 50% wartości
• materiałów, których zakupu dokonano przed 01.01.2018 – 100% wartości
• dla należności prze

terminowanych powyżej roku -100 % wartości

11 Spółka w związku z występowaniem rozbieżności między prawem podatkowym i bilansowym, wykazuje podatek odroczony, który jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. Wartości składnika rezerw oraz aktywów z tytułu podatku odroczonego podlegają analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
Przyjęto metodę niekompensowania rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy Spółki składa się:
• Wynik (zysk/strata) ze sprzedaży – pełne przychody ze sprzedaży produktów, usług i materiałów roku bieżącego pomniejszone o koszty bieżącego roku tj, o wartość sprzedanych produktów, usług i materiałów
• Wynik (zysk/strata) z działalności operacyjnej, który powstaje po dodaniu do wyniku ze sprzedaży różnicy pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi a poniesionym kosztami operacyjnymi
• Wynik (zysk/strata) brutto powstający po dodaniu do wyniku z działalności operacyjnej różnicy pomiędzy przychodami a kosztami finansowymi.
• Wynik (zysk/strata) netto – wynik brutto pomniejszony o bieżący oraz odroczony podatek dochodowy
Ewidencja koszów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5, ewidencja przychodów na kontach zespołu 7.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

6. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego : zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości ustala się wzór sprawozdania finansowego, składającego się z:

a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
b. bilansu
c. rachunku zysków i strat w wersji porównawczej
d. zestawienia zmian w kapitale własnym
e. rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią
f. informacji dodatkowej

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 12 487 804,31 13 776 081,42
I Wartości niematerialne i prawne 8 717,18 2 575,81
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 8 717,18 2 575,81
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 9 497 623,18 10 654 156,66
1 Środki trwałe 7 725 740,52 8 785 607,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 510 633,34 3 100 246,80
c) urządzenia techniczne i maszyny 4 651 300,69 5 311 708,43
d) środki transportu 509 969,36 342 933,60
e) inne środki trwałe 53 837,13 30 718,51
2 Środki trwałe w budowie 1 771 882,66 1 868 549,32
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 1 443 920,95 1 443 920,95
1 Nieruchomości 1 392 366,95 1 392 366,95
3 Długoterminowe aktywa finansowe 51 554,00 51 554,00
a) w jednostkach powiązanych 51 554,00 51 554,00
– udziały lub akcje 51 554,00 51 554,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 537 543,00 1 675 428,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 537 543,00 1 675 428,00
B Aktywa obrotowe 22 564 121,38 19 941 871,05
I Zapasy 12 623 954,93 14 165 466,28
1 Materiały 1 494 123,25 2 641 925,70
2 Półprodukty i produkty w toku 4 504 501,85 4 869 343,76
3 Produkty gotowe 6 625 329,83 6 654 196,82
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 9 803 906,03 5 403 249,55
1 Należności od jednostek powiązanych 5 197 533,35 3 183 530,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 197 533,35 3 183 530,38
– do 12 miesięcy 5 197 533,35 3 183 530,38
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 4 606 372,68 2 219 719,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 422 832,09 2 084 828,40
– do 12 miesięcy 1 422 832,09 2 084 828,40
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 202 860,38 99 777,35
c) inne 2 980 680,21 35 113,42
III Inwestycje krótkoterminowe 88 431,12 339 074,62
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 88 431,12 339 074,62
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 88 431,12 339 074,62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 88 431,12 339 074,62
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 829,30 34 080,60
Aktywa razem 35 051 925,69 33 717 952,47
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 21 815 782,97 21 588 673,19
I Kapitał (fundusz) podstawowy 8 000 000,00 8 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 860 273,80 5 223 595,78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 7 728 399,39 8 237 773,72
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VI Zysk (strata) netto 227 109,78 127 303,69
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 236 142,72 12 129 279,28
I Rezerwy na zobowiązania 494 215,98 554 107,53
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 378 666,00 413 522,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 115 549,98 140 585,53
– długoterminowa 88 884,60 106 102,29
– krótkoterminowa 26 665,38 34 483,24
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 1 341 836,26 2 147 357,09
1 Wobec jednostek powiązanych
3 Wobec pozostałych jednostek 1 341 836,26 2 147 357,09
a) kredyty i pożyczki 642 355,80 1 081 876,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 699 480,46 1 065 480,59
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 11 359 094,43 9 412 302,99
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1 492 931,11 1 086 464,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 492 931,11 1 086 464,60
– do 12 miesięcy 1 492 931,11 1 086 464,60
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9 863 144,19 8 267 650,61
a) kredyty i pożyczki 1 767 742,12 959 954,40
c) inne zobowiązania finansowe 509 766,21 471 049,01
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 323 833,93 5 215 964,42
– do 12 miesięcy 5 323 833,93 5 215 964,42
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 588 495,02 1 010 860,12
h) z tytułu wynagrodzeń 586 475,84 577 761,48
i) inne 86 831,07 32 061,18
4 Fundusze specjalne 3 019,13 58 187,78
IV Rozliczenia międzyokresowe 40 996,05 15 511,67
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 40 996,05 15 511,67
– krótkoterminowe 40 996,05 15 511,67
Pasywa razem 35 051 925,69 33 717 952,47
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 42 424 274,04 40 469 926,83
– od jednostek powiązanych 11 715 836,03 9 824 080,30
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 42 896 119,27 39 552 996,79
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -925 444,93 271 431,95
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 278 045,72 520 226,60
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 175 553,98 125 271,49
B Koszty działalności operacyjnej 42 243 780,67 39 600 398,67
I Amortyzacja 1 565 961,40 1 471 502,90
II Zużycie materiałów i energii 23 119 617,17 21 937 981,45
III Usługi obce 4 157 258,45 3 123 184,80
IV Podatki i opłaty, w tym: 890 809,13 930 719,12
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 9 990 615,58 9 740 190,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 172 775,84 2 135 620,78
– emerytalne 937 494,30 900 574,01
VII Pozostałe koszty rodzajowe 222 765,65 171 596,53
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 123 977,45 89 603,09
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 180 493,37 869 528,16
D Pozostałe przychody operacyjne 1 550 094,73 464 399,58
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14 767,08 1 500,00
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 176 734,84 107 671,03
IV Inne przychody operacyjne 358 592,81 355 228,55
E Pozostałe koszty operacyjne 1 122 573,85 852 672,42
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 608 599,70 264 804,14
III Inne koszty operacyjne 513 974,15 587 868,28
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 608 014,25 481 255,32
G Przychody finansowe 4 793,19 4 830,94
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 125,57 4 830,94
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 4 667,62
H Koszty finansowe 282 668,66 295 082,57
I Odsetki, w tym: 280 937,66 263 050,90
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 1 731,00 32 031,67
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 330 138,78 191 003,69
J Podatek dochodowy 103 029,00 63 700,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 227 109,78 127 303,69
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21 588 673,19 21 636 014,10
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21 588 673,19 21 636 014,10
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8 000 000,00 8 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8 000 000,00 8 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 223 595,78 5 363 058,93
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 636 678,02 -139 463,15
a) zwiększenie (z tytułu) 636 678,02 35 181,45
– podziału zysku (ustawowo) 127 303,69
przeszacowania zlikwidowanego majątku trwałego 509 374,33 35 181,45
b) zmniejszenie (z tytułu) 174 644,60
– pokrycia straty 174 644,60
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5 860 273,80 5 223 595,78
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 8 237 773,72 8 272 955,17
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -509 374,33 -35 181,45
b) zmniejszenie (z tytułu) 509 374,33 35 181,45
– zbycia środków trwałych 509 374,33 35 181,45
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 728 399,39 8 237 773,72
6 Wynik netto 227 109,78 127 303,69
A zysk netto 227 109,78 127 303,69
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21 815 782,97 21 588 673,19
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 042 892,75 21 715 976,88
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 242 989,37 2 237 508,18
I Zysk (strata) netto 227 109,78 127 303,69
II Korekty razem 15 879,59 2 110 204,49
1 Amortyzacja 1 565 961,40 1 471 502,90
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -155,47 1 711,95
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 185 182,43 170 523,31
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -158 052,13 -198,40
5 Zmiana stanu rezerw -1 918,14 -58 193,17
6 Zmiana stanu zapasów 1 541 511,35 -445 358,32
7 Zmiana stanu należności -4 400 656,48 -264 927,93
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 100 286,52 1 133 623,29
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 149 620,68 101 902,28
10 Inne korekty 34 099,43 -381,42
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 242 989,37 2 237 508,18
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -558 721,34 -1 866 248,80
I Wpływy 14 767,08 1 500,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 767,08 1 500,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 573 488,42 1 867 748,80
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 573 488,42 1 867 748,80
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -558 721,34 -1 866 248,80
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 64 933,00 -320 698,70
I Wpływy 2 000 000,00 1 149 479,05
2 Kredyty i pożyczki 2 000 000,00 1 149 479,05
II Wydatki 1 935 067,00 1 470 177,75
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 192 069,58 817 207,45
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 557 814,99 482 446,99
8 Odsetki 185 182,43 170 523,31
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 64 933,00 -320 698,70
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -250 798,97 50 560,68
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -250 643,50 48 848,73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 155,47 -1 711,95
F Środki pieniężne na początek okresu 339 074,62 290 225,89
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 88 275,65 340 786,57
– o ograniczonej możliwości dysponowania 1 338,46 167 426,46
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 330 138,78
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 266 044,70
rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy ( utworzenie nie było zaliczone do kosztów uzyskania przychodu) 1 176 734,84 art 12
rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne ( utworzenie nie było zaliczone do kosztów uzyskania przychodu) 25 035,55 art 12
rozwiązanie rezerw na należności których utworzenie nie było zaliczone do kosztów uzyskania przychodu 64 274,31 art 12
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 512 920,40
amortyzacja pojazdów i urządzeń używanych na podstawie leasingu operacyjnego 380 571,07 art 17 ust 1
koszty reprezentacji 63 858,28 art 16 ust 1 pkt 28
odsetki rachunkowe od leasingu 51 336,75 art 17 ust 1
pozostałe 17 154,30
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 668 084,98
ZUS pracodawcy za listopad i grudzień 2018 315 129,64 art 16 ust 1 pkt 57a
nieprzekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 162 671,09 art 16 ust 1 pkt 9b
odpisy aktualizujące wartość zapasów 608 599,70 art 16 ust 1 pkt 26a
odpisy aktualizujące wartość należności 118 614,77 art 16 ust 1 pkt 26a
nieprzekazane wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i rady nadzorczej 31 157,10 art 16 ust 1 pkt 57
bonus (zmniejszenie kosztów) otrzymany w roku 2019, dotyczący roku 2018 (podatkowo do roku 2019) -14 179,35 art 16
koszty leasingu operacyjnego nieujete w rachunku wyników -560 523,33 art 17b ust 1
pozostałe 6 615,36
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 362 657,63
składki społeczne pracodawcy za listopad i grudzień 2017 przekazane w roku 2018 320 640,12 art 16
wynagrodzenia z tyułu umów zlecenie i rady nadzorczej za grudzień 2017 przekazane w roku 2018 22 930,00 art 16
zapłacone w roku 2018 noty odsetkowe dotyczace roku 2017 19 087,51 art 16
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -117 558,17
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa OPTEX S.A. za rok 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki