Szczegóły spółki

Nazwa OPTEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7680002420
REGON 590006698
KRS 0000042854
Adres ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1320C — produkcja tkanin z włókien chemicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.36 0.38
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.56 0.61
Płynność bieżąca (CR) 2.12 1.99
Płynność szybka (QR) 0.61 0.88
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.56 0.61
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.31% 0.54%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.59% 1.04%
Rentowność aktywów (ROA) 0.38% 0.65%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-26 101/2020 14 23170
Poz. 23170. „OPTEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Opocznie.
KRS 0000042854. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 wrze-
śnia 2001 r.
[BMSiG-22840/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399
w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
19 czerwca 2020 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrar-
dowie, ul. Makowa 6.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-
  nia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na
  dzień 31.12.2019 r.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
  2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nad-
  zorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru podmiotu
  prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo
do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji
imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przy-
sługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej
co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA
będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX SA. w Opocznie przyul. Kolberga 2, pok. nr 1 przy portierni, od dnia 16 czerwca 2020 r.,
w godz. 800-1400.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów zwią-
zane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariu-
szy dostępne będą w siedzibie Spółki, natomiast materiały
informacyjne będą dostępne na stronie internetowej Spółki
zgodnie z wymogami ksh.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami
Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne
wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona
w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomoc-
nictwem.

W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad
w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a peł-
nomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
Poz. 23170. „OPTEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Opocznie.
KRS 0000042854. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 wrze-
śnia 2001 r.
[BMSiG-22840/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399
w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
19 czerwca 2020 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrar-
dowie, ul. Makowa 6.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-
  nia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na
  dzień 31.12.2019 r.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
  2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nad-
  zorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru podmiotu
  prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo
do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji
imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przy-
sługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej
co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA
będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX SA. w Opocznie przyul. Kolberga 2, pok. nr 1 przy portierni, od dnia 16 czerwca 2020 r.,
w godz. 800-1400.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów zwią-
zane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariu-
szy dostępne będą w siedzibie Spółki, natomiast materiały
informacyjne będą dostępne na stronie internetowej Spółki
zgodnie z wymogami ksh.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami
Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne
wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona
w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomoc-
nictwem.

W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad
w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a peł-
nomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
2019-05-21 97/2019 16 25934
Poz. 25934. „OPTEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Opocznie.
KRS 0000042854. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2001 r.
[BMSiG-25480/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399
w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
28 czerwca 2019 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrar-
dowie, ul. Makowa 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-
    nia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego
    na dzień 31.12.2018 r.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
    dzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za 2018 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto
    za 2018 rok.  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
   absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
   w 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na XI wspólną kadencję.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo
do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji
imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przy-
sługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej
co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA
będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocz-
nie przy ul. Kolberga 2, pok. nr 1 przy portierni, od dnia
25 czerwca 2019 r. w godz. 800-1400.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgroma-
dzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie
Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami ksh.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności
Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami
Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu
winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem

W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad
w godz.1030-1115 osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a peł-
nomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
Poz. 25934. „OPTEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Opocznie.
KRS 0000042854. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2001 r.
[BMSiG-25480/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399
w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
28 czerwca 2019 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrar-
dowie, ul. Makowa 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-
    nia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego
    na dzień 31.12.2018 r.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
    dzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za 2018 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto
    za 2018 rok.  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
   absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
   w 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na XI wspólną kadencję.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo
do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji
imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przy-
sługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej
co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA
będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocz-
nie przy ul. Kolberga 2, pok. nr 1 przy portierni, od dnia
25 czerwca 2019 r. w godz. 800-1400.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgroma-
dzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie
Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami ksh.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności
Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami
Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu
winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem

W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad
w godz.1030-1115 osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a peł-
nomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
2018-05-29 103/2018 12 22671
Poz. 22671. „OPTEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Opocznie.
KRS 0000042854. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 wrze-
śnia 2001 r.
[BMSiG-22182/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399
w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
29 czerwca 2018 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrar-
dowie, ul. Makowa 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-
    nia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego
    na dzień 31.12.2017 r.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
    dzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
    2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
    2017 rok  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
    absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady
    Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
    w 2017 r.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo
do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji
imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przy-
sługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej
co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA
będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocz-
nie przy ul. Kolberga 2, pok. nr 1 przy portierni, od dnia
26 czerwca 2018 r., w godz. 800-1400.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgroma-
dzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie
Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami ksh.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami
Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu
winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad
w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a peł-
nomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
Poz. 22671. „OPTEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Opocznie.
KRS 0000042854. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 wrze-
śnia 2001 r.
[BMSiG-22182/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399
w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
29 czerwca 2018 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrar-
dowie, ul. Makowa 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-
    nia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego
    na dzień 31.12.2017 r.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
    dzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
    2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
    2017 rok  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
    absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady
    Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
    w 2017 r.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo
do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji
imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przy-
sługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej
co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA
będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocz-
nie przy ul. Kolberga 2, pok. nr 1 przy portierni, od dnia
26 czerwca 2018 r., w godz. 800-1400.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgroma-
dzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie
Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami ksh.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami
Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu
winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad
w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a peł-
nomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu
stwierdzającego tożsamość.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki