Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "BOLMET" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBOLMET SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
Powiatolkuski
GminaBolesław
MiejscowośćBolesław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
Powiatolkuski
GminaBolesław
Ulicaul. Wyzwolenia
Nr domu1D
MiejscowośćBolesław
Kod pocztowy32-329
PocztaBolesław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4672Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali
4677Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
3832Z - odzysk surowców z materiałów segregowanych
2443Z - produkcja ołowiu, cynku i cyny
4941Z - transport drogowy towarów
5210B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
2454A - odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
2454B - odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000042426

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za 2018 rok oraz porównywalne dane finansowe za rok 2017. Rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.Wycena aktywów.
a)Wartości niematerialne i prawne wyceniono według ceny nabycia
pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe. Dla celów bilansowych jak i podatkowych przyjęto stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.
b)Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono według ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane były metodą liniową . Dla celów bilansowych jak i podatkowych przyjęto stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu. W stosunku do środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu przyjęto stawki amortyzacyjne wynikające z przewidywanego okresu użytkowania.
c)Inwestycje długoterminowe wyceniono według ceny nabycia.

d)Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalono w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego została ustalona w oparciu o stawkę podatku dochodowego obowiązującą w następnym roku obrotowym.

e)Zapasy towarów handlowych, surowców wyceniono według cen zakupu. Zapasy produktów wyceniono wg technicznego planowanego kosztu wytworzenia i skorygowano o odchylenia.

f)Należności wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Należności wyrażone w walutach obcych wyceniono według kursu średniego NBP z dnia 31.12.2018 r., Tab. NBP nr 252/A/NBP/2018 dla określonej waluty. g)Inwestycje krótkoterminowe w szczególności środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12.2018 r., Tab. NBP nr 252/A/NBP/2018 dla określonej waluty.

h)Rozliczenia międzyokresowe wyceniono według wartości nominalnej.

2.Wycena pasywów.

a)Kapitały własne wyceniono według wartości nominalnej. Kapitał podstawowy dzieli się na 715.400 akcji o wartości nominalnej 1 zł i stanowi w całości własność krajowych osób fizycznych.

b)Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzono w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, które w przyszłości spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wartość rezerw ustalono w oparciu o stawkę podatku dochodowego obowiązującą w następnym roku obrotowym.c)Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. Wycena zobowiązań w walutach obcych nastąpiła w oparciu o zastosowanie kursu średniego NBP z dnia 31.12.2018 r., Tab. NBP nr 252/A/NBP/2018 dla określonej waluty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

a)Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody dotyczą sprzedaży towarów handlowych, produktów i usług.

b)Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów i towarów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane.

c)Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki dotyczą m.in. zysków ze sprzedaży aktywów trwałych, otrzymanych odszkodowań, zwrot poniesionych kosztów procesu a także rozliczonych różnic inwentaryzacyjnych.

d)Przychody i koszty finansowe obejmują naliczone odsetki, zysk ze zbycia inwestycji, a także nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

e)Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy od osób prawnych za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą jak i część odroczoną. Część bieżąca obliczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wykazana część odroczona stanowi różnicę pomiędzy wysokością rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w formie elektronicznej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 397 951,714 163 290,17
IWartości niematerialne i prawne1 361,88
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 361,88
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe4 392 947,694 156 485,38
1Środki trwałe3 645 530,724 156 485,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)323 738,04326 289,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 856 455,072 955 838,23
c) urządzenia techniczne i maszyny321 532,98621 999,08
d) środki transportu143 804,63252 342,41
e) inne środki trwałe16,66
2Środki trwałe w budowie747 416,97
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 004,025 442,91
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 004,025 442,91
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe8 379 798,2611 555 334,93
IZapasy4 658 778,706 691 833,44
1Materiały433 094,79287 154,75
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe3 356 831,352 688 682,06
4Towary766 973,06933 346,65
5Zaliczki na dostawy i usługi101 879,502 782 649,98
IINależności krótkoterminowe2 092 653,654 169 819,31
1Należności od jednostek powiązanych1 004 258,98313 753,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 004 258,98313 753,25
– do 12 miesięcy1 004 258,98313 753,25
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 088 394,673 856 066,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:830 602,942 072 736,15
– do 12 miesięcy830 602,942 072 736,15
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych232 431,161 744 519,87
c) inne25 360,5738 810,04
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe319 740,58299 152,09
1Krótkoterminowe aktywa finansowe319 740,58299 152,09
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne319 740,58299 152,09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach319 740,58299 152,09
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 308 625,33394 530,09
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem12 777 749,9715 718 625,10
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny333 808,022 553 981,29
IKapitał (fundusz) podstawowy715 400,00715 400,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:238 466,67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)238 466,67
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:538,91538,91
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
- pozostały538,91538,91
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:5 179 353,985 179 353,98
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
- pozostały5 179 353,985 179 353,98
VZysk (strata) z lat ubiegłych-3 385 211,07-6 458 289,92
VIZysk (strata) netto-2 414 740,473 116 978,32
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 443 941,9513 164 643,81
IRezerwy na zobowiązania31 891,80113 646,94
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego31 891,80113 646,94
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe9 885 443,2610 770 362,99
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek9 885 443,2610 770 362,99
a) kredyty i pożyczki2 550 999,712 862 875,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe76 209,48
d) zobowiązania wekslowe
e) inne7 334 443,557 831 278,46
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 841 201,762 054 786,25
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 845,05349 606,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 845,05349 606,56
– do 12 miesięcy1 845,05349 606,56
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 839 356,711 705 179,69
a) kredyty i pożyczki304 570,78132 320,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe74 338,2060 539,43
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 264 754,521 171 235,78
– do 12 miesięcy1 264 754,521 171 235,78
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych128 886,46263 206,91
h) z tytułu wynagrodzeń65 550,5773 486,49
i) inne1 256,184 391,08
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe685 405,13225 847,63
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe685 405,13225 847,63
– długoterminowe641 724,00225 847,63
– krótkoterminowe43 681,13
Pasywa razem12 777 749,9715 718 625,10
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:77 285 181,4088 304 227,68
– od jednostek powiązanych29 928 879,77
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów58 320 738,7167 797 852,07
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)667 537,49-126 633,38
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 296 905,2020 633 008,99
BKoszty działalności operacyjnej79 362 937,4185 581 936,83
IAmortyzacja360 884,53472 687,57
IIZużycie materiałów i energii57 054 011,1459 898 358,29
IIIUsługi obce1 472 328,772 074 797,10
IVPodatki i opłaty, w tym:198 841,83221 926,08
– podatek akcyzowy
- inne podatki198 841,83221 926,08
VWynagrodzenia2 175 600,442 577 026,74
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:539 083,20549 002,23
– emerytalne212 508,67216 116,23
- pozostałe składki326 574,53332 886,00
VIIPozostałe koszty rodzajowe143 472,40196 331,71
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów17 418 715,1019 591 807,11
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 077 756,012 722 290,85
DPozostałe przychody operacyjne345 119,62135 204,76
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje20 235,6337 142,10
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne324 883,9998 062,66
EPozostałe koszty operacyjne388 521,3562 579,34
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych43 633,151 994,54
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne344 888,2060 584,80
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 121 157,742 794 916,27
GPrzychody finansowe59 479,05960 374,14
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- innych
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- innych
IIOdsetki, w tym:47 951,203 481,10
– od jednostek powiązanych
- od innych jednostek47 951,203 481,10
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:11 527,85
– w jednostkach powiązanych
- w innych jednostkach11 527,85
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne956 893,04
HKoszty finansowe434 378,03122 056,22
IOdsetki, w tym:100 207,6553 049,14
– dla jednostek powiązanych
- dla innych jednostek100 207,6553 049,14
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:69 007,08
– w jednostkach powiązanych
- w innych jednostkach69 007,08
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne334 170,38
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-2 496 056,723 633 234,19
JPodatek dochodowy294 044,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-81 316,25222 211,87
LZysk (strata) netto (I–J–K)-2 414 740,473 116 978,32
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 553 981,29-5 742 351,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 553 981,29-5 742 351,01
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu715 400,00715 400,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu715 400,00715 400,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego238 466,67
a) zwiększenie (z tytułu)238 466,67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)238 466,67
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu238 466,67
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości538,91538,91
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu538,91538,91
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu5 179 353,98
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych5 179 353,98
a) zwiększenie (z tytułu)5 179 353,98
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5 179 353,985 179 353,98
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-6 458 289,92-194 463,31
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)-6 458 289,92
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-6 458 289,92
b) zmniejszenie (z tytułu)3 385 211,07
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-3 385 211,07-6 458 289,92
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-3 385 211,07-6 458 289,92
6Wynik netto-2 414 740,473 116 978,32
Azysk netto3 116 978,32
Bstrata netto2 414 740,47
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)333 808,022 553 981,29
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)333 808,022 553 981,29
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej744 195,16-115 982,10
IZysk (strata) netto-2 414 740,473 116 978,32
IIKorekty razem3 158 935,63-3 232 960,42
1Amortyzacja360 884,53472 687,57
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-315 139,441 033 116,04
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)89 935,1118 931,79
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-81 755,14106 740,04
6Zmiana stanu zapasów2 033 054,74-2 783 066,91
7Zmiana stanu należności2 077 165,66-964 197,62
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-385 835,27-1 957 233,47
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-454 537,74-29 109,60
10Inne korekty-164 836,82869 171,74
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)744 195,16-115 982,10
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-633 672,34-292 427,07
IWpływy132 717,9838 373,66
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych132 717,9838 373,66
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki766 390,32330 800,73
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych766 390,32330 800,73
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-633 672,34-292 427,07
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-89 934,33-18 931,26
IWpływy0,780,53
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe0,780,53
IIWydatki89 935,1118 931,79
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki89 935,1118 931,79
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-89 934,33-18 931,26
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)20 588,49-427 340,43
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
- pozostałe zmiany
FŚrodki pieniężne na początek okresu299 152,09726 492,52
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:319 740,58299 152,09
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 496 056,723 633 234,19
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:241 983,40241 983,40651 941,79
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:598 154,07598 154,0714 079,11
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:400 866,02400 866,02425 917,37
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:82 287,7782 287,77712 754,22
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 160 934,80
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 821 307,801 547 599,86
K. Podatek dochodowy294 044,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki