Szczegóły spółki

Nazwa "BOLMET" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6370101995
REGON 271043752
KRS 0000042426
Adres ul. Wyzwolenia 1D, 32-329 Bolesław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4672Z — sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 4677Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 3832Z — odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 2443Z — produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 4941Z — transport drogowy towarów
 • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 2454A — odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
 • 2454B — odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.84 0.97
Zadłużenie / kapitał (D/E) 5.15 37.28
Płynność bieżąca (CR) 5.62 4.55
Płynność szybka (QR) 2.37 2.02
Złota/srebrna reguła bilansowa 5.15 37.28
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.53% -3.12%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 122.04% -723.39%
Rentowność aktywów (ROA) 19.83% -18.9%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-02-09 29/2018 52 6119
Poz. 6119. „BOLMET” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Bolesławiu. KRS 0000042426. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 października 2001 r., sygn. akt VIII GRs 6/16.
[BMSiG-5291/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości,
że postanowieniem z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII
GRs 6/16, zatwierdzono układ zawarty przez dłużnika: BOL-
MET S.A. w Bolesławiu o treści:

I. Postanowienia ogólne
1. Pojęcia użyte w niniejszych propozycjach układowych
  przyjmują poniższe znaczenie:
  1) PrRest - ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restruk-
    turyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1574);
  2) Sąd - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Kra-
    kowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościo-
    wych i Restrukturyzacyjnych;
  3) Spis wierzytelności - spis wierzytelności sporządzony
    przez Zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym    Spółki toczącym się przed Sąd Rejonowy dla Krakowa-
    -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy
    dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, do
    sygn. akt VIII GRs 6/16;
  4) Spółka lub Dłużnik - BOLMET Spółka Akcyjna w restruk-
    turyzacji z siedzibą w Bolesławiu (32-329), ul. Wyzwole-
    nia 1D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
    Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejo-
    nowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
    Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
    numerem KRS: 0000042426, NIP: 6370101995, REGON:
    271043752, o kapitale zakładowym w wysokości
    715.400,00 zł (w całości wpłaconym).
2. Przez łączną sumę wierzytelności należy rozumieć należ-
  ność główną, należności odsetkowe (z jakichkolwiek tytu-
  łów, tj. umowne bądź za opóźnienie) do dnia poprzedza-
  jącego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz
  wszelkie pozostałe objęte układem koszty dodatkowe
  (np. koszty procesu, koszty egzekucji, koszty upomnienia,
  dodatkowa opłata etc.).
3. Układ na nowo określa terminy wymagalności dla objętych
  nim wierzytelności. Terminami tymi są terminy płatności
  poszczególnych rat układowych.
4. Zgodnie art. 166 PrRest, układ wiąże wierzycieli, których
  wierzytelności według ustawy są objęte układem, cho-
  ciażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności.
  W przypadku zgłoszenia w okresie wykonywania układu
  wierzytelności, które zostałyby uznane przez Spółkę bądź
  zasądzone prawomocnym wyrokiem lub stwierdzone osta-
  teczną decyzją administracyjną, podlegają one przyporząd-
  kowaniu do danej grupy według wskazanych kryteriów
  wyodrębnienia i są spłacane zgodnie z propozycjami ukła-
  dowymi. Niniejsza zasada znajduje odpowiednie zastoso-
  wanie do wierzycieli, których wierzytelności uległy takiemu
  zwiększeniu, które powoduje zmianę przyporządkowania
  do danej grupy.
5. Dniem spłaty rat układowych jest dzień roboczy rozumiany
  jako dzień od poniedziałku do piątku. W wypadku gdyby
  ostatni dzień płatności przypadał na sobotę lub dzień
  ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem płatności jest
  kolejny dzień roboczy.
6. Sposób restrukturyzacji zobowiązań jest zgodny z bez-
  względnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczegól-
  ności z treścią art. 160 PrRest.

II. Podział wierzycieli na grupy obejmujący poszczególne kate-
gorie interesów
1) Grupa 1 - Wierzyciele finansowi - wierzyciele, którym przy-
  sługują wobec Spółki wierzytelności z tytułu umów kredytu
  (pożyczek) i faktoringu;
2) Grupa 2 - Wierzyciele leasingowi - wierzyciele, którym przy-
  sługują wierzytelności z tytułu umów leasingu;
3) Grupa 3 - Wierzyciele publicznoprawni - wierzyciele posia-
  dający wierzytelności z tytułu podatków lub innych danin
  publicznych;
4) Grupa 4 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej nie wyższej niż 10.000,00 zł;
5) Grupa 5 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej powyżej 10.000,00 zł i nie
  wyższej niż 1.000.000,00 zł;6) Grupa 6 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej powyżej 1.000.000,00 zł.

III. Propozycje układowe dla poszczególnych grup wierzycieli
1. Postanowienia wspólne dla wszystkich grup:
  Odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restruktury-
  zacyjnego podlegają umorzeniu w całości, z wyjątkiem odse-
  tek naliczanych od wierzytelności, o których mowa w art. 160
  PrRest., to jest: zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia
  społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako praco-
  dawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwaranto-
  wanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomo-
  stowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne
  i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań
  dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz kosz-
  tów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty
  od wymienionych wierzytelności.
2. Grupa 1 - Wierzyciele finansowi - wierzyciele, którym przy-
  sługują wobec Spółki wierzytelności z tytułu umów kredytu
  (pożyczek) i faktoringu;
   a. Redukcja o 40% (czterdzieści procent) należności głów-
    nej każdego z wierzycieli oraz 95% (dziewięćdziesiąt
    pięć procent) odsetek powstałych przed dniem otwar-
    cia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% (dziewięć-
    dziesiąt pięć procent) wszelkich pozostałych objętych
    układem kosztów dodatkowych (np. koszty procesu,
    koszty egzekucji, etc.);
   b. Spłata niezredukowanych wierzytelności w 24 półrocznych
    ratach, płatnych na koniec każdego półrocza, przy czym
    pierwsza rata płatna będzie do końca drugiego półrocza
    następującego po półroczu, w którym nastąpiło stwier-
    dzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu
    układu, a wysokość każdej z półrocznych rat określona
    zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podle-
    gającej zaspokojeniu w następujący sposób:
     i. Raty 1-8 - 3,4% (trzy i cztery dziesiąte procenta) [łącz-
       nie 27,2%],
     ii. Raty 9-20 - 3,6% (trzy i sześć dziesiątych procenta)
       [łącznie 43,2%],
    iii. Raty 21-24 - 7,4% (siedem i cztery dziesiąte procenta)
       [łącznie 29,6%].
3. Grupa 2 - Wierzyciele leasingowi - wierzyciele, którym przy-
  sługują wierzytelności z tytułu umów leasingu:
   a. Redukcja o 40% (czterdzieści procent) należności głów-
    nej każdego z wierzycieli oraz 95% (dziewięćdziesiąt
    pięć procent) odsetek powstałych przed dniem otwar-
    cia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% (dziewięć-
    dziesiąt pięć procent) wszelkich pozostałych objętych
    układem kosztów dodatkowych (np. koszty procesu,
    koszty egzekucji, etc.);
   b. Spłata niezredukowanych wierzytelności w 24 pół-
    rocznych ratach, płatnych na koniec każdego półrocza,
    przy czym pierwsza rata płatna będzie do końca dru-
    giego półrocza następującego po półroczu, w którym
    nastąpiło stwierdzenie prawomocności postanowienia
    o zatwierdzeniu układu, a wysokość każdej z półrocz-
    nych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy
    wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następu-
    jący sposób:
     i. Raty 1-8 - 3,4% (trzy i cztery dziesiąte procenta) [łącz-
       nie 27,2%],    ii. Raty 9-20 - 3,6% (trzy i sześć dziesiątych procenta)
      [łącznie 43,2%],
    iii. Raty 21-24 - 7,4% (siedem i cztery dziesiąte procenta)
      [łącznie 29,6%].
4. Grupa 3 - Wierzyciele publicznoprawni - wierzyciele posia-
  dający wierzytelności z tytułu podatków lub innych danin
  publicznych:
  a. Spłata łącznej sumy wierzytelności - lecz nie więcej
    niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) na
    jednego wierzyciela zaliczonego do Grupy 3 - nastąpi
    w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło
    stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwier-
    dzeniu układu;
  b. Redukcja o 90% (dziewięćdziesiąt procent) łącznej sumy
    wierzytelności przekraczających kwotę 120.000,00 zł (sto
    dwadzieścia tysięcy złotych), z wyłączeniem wierzytel-
    ności wskazanych w art. 160 PrRest;
  c. Spłata niezredukowanych wierzytelności, o których
    mowa w lit. b. powyżej, nastąpi w 24 półrocznych
    ratach, płatnych na koniec każdego półrocza, przy czym
    pierwsza rata płatna będzie do końca drugiego półrocza
    następującego po półroczu, w którym nastąpiło stwier-
    dzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu
    układu, a wysokość każdej z półrocznych rat określona
    zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności pod-
    legającej zaspokojeniu w następujący sposób:
     i. Raty 1-8 - 3,4% (trzy i cztery dziesiąte procenta) [łącz-
      nie 27,2%],
    ii. Raty 9-20 - 3,6% (trzy i sześć dziesiątych procenta)
      [łącznie 43,2%],
    iii. Raty 21-24 - 7,4% (siedem i cztery dziesiąte procenta)
      [łącznie 29,6%];
  d. W przypadku wierzytelności, o których mowa w art. 160
    PrRest, spłata wierzytelności odsetkowych naliczanych
    od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
    do dnia ich faktycznej zapłaty nastąpi w jednej racie
    w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło
    stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwier-
    dzeniu układu.
5. Grupa 4 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej nie wyższej niż 10.000,00 zł:
  a. Spłata 100% (sto procent) wierzytelności głównej w jed-
    nej racie, płatnej w terminie 1 miesiąca od dnia, w któ-
    rym nastąpiło stwierdzenie prawomocności postano-
    wienia o zatwierdzeniu układu;.
  b. Redukcja o 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) odse-
    tek powstałych przed dniem otwarcia postępowania
    restrukturyzacyjnego i 95% (dziewięćdziesiąt pięć pro-
    cent) wszelkich pozostałych objętych układem kosztów
    dodatkowych (np. koszty procesu, koszty egzekucji,
    etc.). Spłata niezredukowanych wierzytelności odset-
    kowych oraz wszelkich pozostałych objętych układem
    kosztów dodatkowych, w jednej racie, płatnej w termi-
    nie 1 miesiąca od dnia, w którym nastąpiło stwierdzenie
    prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.
6. Grupa 5 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej powyżej 10.000,00 zł i nie
  wyższej od 1.000.000,00 zł:
  a. Redukcja o 10% (dziesięć procent) należności głównej
    każdego z wierzycieli oraz 95% (dziewięćdziesiąt pięć    procent) odsetek powstałych przed dniem otwarcia
    postępowania restrukturyzacyjnego i 95% (dziewięć-
    dziesiąt pięć procent) wszelkich pozostałych objętych
    układem kosztów dodatkowych (np. koszty procesu,
    koszty egzekucji, etc.);
  b. Spłata pierwszej raty niezredukowanych wierzytelno-
    ści - w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na
    jednego wierzyciela zaliczonego do Grupy 5 - nastąpi
    w terminie do końca 2 kwartału kalendarzowego nastę-
    pującego po kwartale, w którym nastąpiło stwierdzenie
    prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  c. Spłata pozostałej części niezredukowanych wierzytel-
    ności w 20 półrocznych ratach, płatnych na koniec każ-
    dego półrocza, przy czym pierwsza rata płatna będzie
    do końca drugiego półrocza następującego po półro-
    czu, w którym nastąpiło stwierdzenie prawomocności
    postanowienia o zatwierdzeniu układu, a wysokość
    każdej z półrocznych rat określona zostaje jako procent
    ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu
    w następujący sposób:
     i. Raty 1-6 - 3,4% (trzy i cztery dziesiąte procenta) [łącz-
      nie 20,4%],
    ii. Raty 7-10 - 4,7% (cztery i siedem dziesiątych procenta)
      [łącznie 18,8%],
    iii. Raty 11-15 - 5,5% (pięć i pięć dziesiątych procenta)
      [łącznie 27,5%],
    iv. Raty 16-17 - 6,6% (sześć i sześć dziesiątych procenta)
      [łącznie 13,2%];
    v. Raty 18-20 - 6,7% (sześć i siedem dziesiątych pro-
      centa) [łącznie 20,1%].
7. Grupa 6 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej powyżej 1.000.000,00 zł:
  a. Redukcja o 40% (czterdzieści procent) należności głów-
    nej każdego z wierzycieli oraz 95% (dziewięćdziesiąt
    pięć procent) odsetek powstałych przed dniem otwar-
    cia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% (dziewięć-
    dziesiąt pięć procent) wszelkich pozostałych objętych
    układem kosztów dodatkowych (np. koszty procesu,
    koszty egzekucji, etc.);
  b. Spłata niezredukowanych wierzytelności w 14 pół-
    rocznych ratach, płatnych na koniec każdego półrocza,
    przy czym pierwsza rata płatna będzie do końca dru-
    giego półrocza następującego po półroczu, w którym
    nastąpiło stwierdzenie prawomocności postanowienia
    o zatwierdzeniu układu, a wysokość każdej z półrocz-
    nych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy
    wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następu-
    jący sposób:
     i. Raty 1-10 - 6,8% (sześć i osiem dziesiątych procenta)
      [łącznie 68%],
    ii. Raty 11-14 - 8,0% (osiem procent) [łącznie 32%].

IV. Sposób spłaty wierzytelności nieujawnionych
1. W wypadku gdyby po dniu zawarcia układu zostało wyka-
  zane istnienie wierzytelności objętej z mocy prawa ukła-
  dem, o której mowa w art. 166 ust. 1 Pr. Rest, która nie
  jest przedawniona według powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa, podlega ona zaliczeniu do odpowiedniej
  grupy i jest spłacana zgodnie z propozycjami układowymi,
  przy czym pierwszym dniem, od którego należy liczyć ter-
  min spłaty przewidziany w propozycjach układowych, jest  dzień zapłaty najbliższej raty układowej następujący po
  dniu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się orzeczenia
  sądowego lub decyzja ujawniająca wierzytelność układową
  stała się ostateczna albo Spółka dokonała uznania wierzy-
  telności układowej.
2. Postanowienie pkt. 1 nie narusza wykonania układu zgod-
  nie z pkt II i III powyżej”.

Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przy-
sługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch
tygodni.
Poz. 6119. „BOLMET” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Bolesławiu. KRS 0000042426. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 października 2001 r., sygn. akt VIII GRs 6/16.
[BMSiG-5291/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości,
że postanowieniem z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII
GRs 6/16, zatwierdzono układ zawarty przez dłużnika: BOL-
MET S.A. w Bolesławiu o treści:

I. Postanowienia ogólne
1. Pojęcia użyte w niniejszych propozycjach układowych
  przyjmują poniższe znaczenie:
  1) PrRest - ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restruk-
    turyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1574);
  2) Sąd - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Kra-
    kowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościo-
    wych i Restrukturyzacyjnych;
  3) Spis wierzytelności - spis wierzytelności sporządzony
    przez Zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym    Spółki toczącym się przed Sąd Rejonowy dla Krakowa-
    -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy
    dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, do
    sygn. akt VIII GRs 6/16;
  4) Spółka lub Dłużnik - BOLMET Spółka Akcyjna w restruk-
    turyzacji z siedzibą w Bolesławiu (32-329), ul. Wyzwole-
    nia 1D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
    Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejo-
    nowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
    Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
    numerem KRS: 0000042426, NIP: 6370101995, REGON:
    271043752, o kapitale zakładowym w wysokości
    715.400,00 zł (w całości wpłaconym).
2. Przez łączną sumę wierzytelności należy rozumieć należ-
  ność główną, należności odsetkowe (z jakichkolwiek tytu-
  łów, tj. umowne bądź za opóźnienie) do dnia poprzedza-
  jącego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz
  wszelkie pozostałe objęte układem koszty dodatkowe
  (np. koszty procesu, koszty egzekucji, koszty upomnienia,
  dodatkowa opłata etc.).
3. Układ na nowo określa terminy wymagalności dla objętych
  nim wierzytelności. Terminami tymi są terminy płatności
  poszczególnych rat układowych.
4. Zgodnie art. 166 PrRest, układ wiąże wierzycieli, których
  wierzytelności według ustawy są objęte układem, cho-
  ciażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności.
  W przypadku zgłoszenia w okresie wykonywania układu
  wierzytelności, które zostałyby uznane przez Spółkę bądź
  zasądzone prawomocnym wyrokiem lub stwierdzone osta-
  teczną decyzją administracyjną, podlegają one przyporząd-
  kowaniu do danej grupy według wskazanych kryteriów
  wyodrębnienia i są spłacane zgodnie z propozycjami ukła-
  dowymi. Niniejsza zasada znajduje odpowiednie zastoso-
  wanie do wierzycieli, których wierzytelności uległy takiemu
  zwiększeniu, które powoduje zmianę przyporządkowania
  do danej grupy.
5. Dniem spłaty rat układowych jest dzień roboczy rozumiany
  jako dzień od poniedziałku do piątku. W wypadku gdyby
  ostatni dzień płatności przypadał na sobotę lub dzień
  ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem płatności jest
  kolejny dzień roboczy.
6. Sposób restrukturyzacji zobowiązań jest zgodny z bez-
  względnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczegól-
  ności z treścią art. 160 PrRest.

II. Podział wierzycieli na grupy obejmujący poszczególne kate-
gorie interesów
1) Grupa 1 - Wierzyciele finansowi - wierzyciele, którym przy-
  sługują wobec Spółki wierzytelności z tytułu umów kredytu
  (pożyczek) i faktoringu;
2) Grupa 2 - Wierzyciele leasingowi - wierzyciele, którym przy-
  sługują wierzytelności z tytułu umów leasingu;
3) Grupa 3 - Wierzyciele publicznoprawni - wierzyciele posia-
  dający wierzytelności z tytułu podatków lub innych danin
  publicznych;
4) Grupa 4 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej nie wyższej niż 10.000,00 zł;
5) Grupa 5 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej powyżej 10.000,00 zł i nie
  wyższej niż 1.000.000,00 zł;6) Grupa 6 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej powyżej 1.000.000,00 zł.

III. Propozycje układowe dla poszczególnych grup wierzycieli
1. Postanowienia wspólne dla wszystkich grup:
  Odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restruktury-
  zacyjnego podlegają umorzeniu w całości, z wyjątkiem odse-
  tek naliczanych od wierzytelności, o których mowa w art. 160
  PrRest., to jest: zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia
  społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako praco-
  dawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwaranto-
  wanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomo-
  stowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne
  i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań
  dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz kosz-
  tów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty
  od wymienionych wierzytelności.
2. Grupa 1 - Wierzyciele finansowi - wierzyciele, którym przy-
  sługują wobec Spółki wierzytelności z tytułu umów kredytu
  (pożyczek) i faktoringu;
   a. Redukcja o 40% (czterdzieści procent) należności głów-
    nej każdego z wierzycieli oraz 95% (dziewięćdziesiąt
    pięć procent) odsetek powstałych przed dniem otwar-
    cia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% (dziewięć-
    dziesiąt pięć procent) wszelkich pozostałych objętych
    układem kosztów dodatkowych (np. koszty procesu,
    koszty egzekucji, etc.);
   b. Spłata niezredukowanych wierzytelności w 24 półrocznych
    ratach, płatnych na koniec każdego półrocza, przy czym
    pierwsza rata płatna będzie do końca drugiego półrocza
    następującego po półroczu, w którym nastąpiło stwier-
    dzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu
    układu, a wysokość każdej z półrocznych rat określona
    zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podle-
    gającej zaspokojeniu w następujący sposób:
     i. Raty 1-8 - 3,4% (trzy i cztery dziesiąte procenta) [łącz-
       nie 27,2%],
     ii. Raty 9-20 - 3,6% (trzy i sześć dziesiątych procenta)
       [łącznie 43,2%],
    iii. Raty 21-24 - 7,4% (siedem i cztery dziesiąte procenta)
       [łącznie 29,6%].
3. Grupa 2 - Wierzyciele leasingowi - wierzyciele, którym przy-
  sługują wierzytelności z tytułu umów leasingu:
   a. Redukcja o 40% (czterdzieści procent) należności głów-
    nej każdego z wierzycieli oraz 95% (dziewięćdziesiąt
    pięć procent) odsetek powstałych przed dniem otwar-
    cia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% (dziewięć-
    dziesiąt pięć procent) wszelkich pozostałych objętych
    układem kosztów dodatkowych (np. koszty procesu,
    koszty egzekucji, etc.);
   b. Spłata niezredukowanych wierzytelności w 24 pół-
    rocznych ratach, płatnych na koniec każdego półrocza,
    przy czym pierwsza rata płatna będzie do końca dru-
    giego półrocza następującego po półroczu, w którym
    nastąpiło stwierdzenie prawomocności postanowienia
    o zatwierdzeniu układu, a wysokość każdej z półrocz-
    nych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy
    wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następu-
    jący sposób:
     i. Raty 1-8 - 3,4% (trzy i cztery dziesiąte procenta) [łącz-
       nie 27,2%],    ii. Raty 9-20 - 3,6% (trzy i sześć dziesiątych procenta)
      [łącznie 43,2%],
    iii. Raty 21-24 - 7,4% (siedem i cztery dziesiąte procenta)
      [łącznie 29,6%].
4. Grupa 3 - Wierzyciele publicznoprawni - wierzyciele posia-
  dający wierzytelności z tytułu podatków lub innych danin
  publicznych:
  a. Spłata łącznej sumy wierzytelności - lecz nie więcej
    niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) na
    jednego wierzyciela zaliczonego do Grupy 3 - nastąpi
    w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło
    stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwier-
    dzeniu układu;
  b. Redukcja o 90% (dziewięćdziesiąt procent) łącznej sumy
    wierzytelności przekraczających kwotę 120.000,00 zł (sto
    dwadzieścia tysięcy złotych), z wyłączeniem wierzytel-
    ności wskazanych w art. 160 PrRest;
  c. Spłata niezredukowanych wierzytelności, o których
    mowa w lit. b. powyżej, nastąpi w 24 półrocznych
    ratach, płatnych na koniec każdego półrocza, przy czym
    pierwsza rata płatna będzie do końca drugiego półrocza
    następującego po półroczu, w którym nastąpiło stwier-
    dzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu
    układu, a wysokość każdej z półrocznych rat określona
    zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności pod-
    legającej zaspokojeniu w następujący sposób:
     i. Raty 1-8 - 3,4% (trzy i cztery dziesiąte procenta) [łącz-
      nie 27,2%],
    ii. Raty 9-20 - 3,6% (trzy i sześć dziesiątych procenta)
      [łącznie 43,2%],
    iii. Raty 21-24 - 7,4% (siedem i cztery dziesiąte procenta)
      [łącznie 29,6%];
  d. W przypadku wierzytelności, o których mowa w art. 160
    PrRest, spłata wierzytelności odsetkowych naliczanych
    od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
    do dnia ich faktycznej zapłaty nastąpi w jednej racie
    w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło
    stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwier-
    dzeniu układu.
5. Grupa 4 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej nie wyższej niż 10.000,00 zł:
  a. Spłata 100% (sto procent) wierzytelności głównej w jed-
    nej racie, płatnej w terminie 1 miesiąca od dnia, w któ-
    rym nastąpiło stwierdzenie prawomocności postano-
    wienia o zatwierdzeniu układu;.
  b. Redukcja o 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) odse-
    tek powstałych przed dniem otwarcia postępowania
    restrukturyzacyjnego i 95% (dziewięćdziesiąt pięć pro-
    cent) wszelkich pozostałych objętych układem kosztów
    dodatkowych (np. koszty procesu, koszty egzekucji,
    etc.). Spłata niezredukowanych wierzytelności odset-
    kowych oraz wszelkich pozostałych objętych układem
    kosztów dodatkowych, w jednej racie, płatnej w termi-
    nie 1 miesiąca od dnia, w którym nastąpiło stwierdzenie
    prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.
6. Grupa 5 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej powyżej 10.000,00 zł i nie
  wyższej od 1.000.000,00 zł:
  a. Redukcja o 10% (dziesięć procent) należności głównej
    każdego z wierzycieli oraz 95% (dziewięćdziesiąt pięć    procent) odsetek powstałych przed dniem otwarcia
    postępowania restrukturyzacyjnego i 95% (dziewięć-
    dziesiąt pięć procent) wszelkich pozostałych objętych
    układem kosztów dodatkowych (np. koszty procesu,
    koszty egzekucji, etc.);
  b. Spłata pierwszej raty niezredukowanych wierzytelno-
    ści - w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na
    jednego wierzyciela zaliczonego do Grupy 5 - nastąpi
    w terminie do końca 2 kwartału kalendarzowego nastę-
    pującego po kwartale, w którym nastąpiło stwierdzenie
    prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  c. Spłata pozostałej części niezredukowanych wierzytel-
    ności w 20 półrocznych ratach, płatnych na koniec każ-
    dego półrocza, przy czym pierwsza rata płatna będzie
    do końca drugiego półrocza następującego po półro-
    czu, w którym nastąpiło stwierdzenie prawomocności
    postanowienia o zatwierdzeniu układu, a wysokość
    każdej z półrocznych rat określona zostaje jako procent
    ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu
    w następujący sposób:
     i. Raty 1-6 - 3,4% (trzy i cztery dziesiąte procenta) [łącz-
      nie 20,4%],
    ii. Raty 7-10 - 4,7% (cztery i siedem dziesiątych procenta)
      [łącznie 18,8%],
    iii. Raty 11-15 - 5,5% (pięć i pięć dziesiątych procenta)
      [łącznie 27,5%],
    iv. Raty 16-17 - 6,6% (sześć i sześć dziesiątych procenta)
      [łącznie 13,2%];
    v. Raty 18-20 - 6,7% (sześć i siedem dziesiątych pro-
      centa) [łącznie 20,1%].
7. Grupa 6 - Pozostali wierzyciele nieuwzględnieni w gru-
  pach 1-3, którym przysługują wobec Spółki wierzytelności
  w kwocie należności głównej powyżej 1.000.000,00 zł:
  a. Redukcja o 40% (czterdzieści procent) należności głów-
    nej każdego z wierzycieli oraz 95% (dziewięćdziesiąt
    pięć procent) odsetek powstałych przed dniem otwar-
    cia postępowania restrukturyzacyjnego i 95% (dziewięć-
    dziesiąt pięć procent) wszelkich pozostałych objętych
    układem kosztów dodatkowych (np. koszty procesu,
    koszty egzekucji, etc.);
  b. Spłata niezredukowanych wierzytelności w 14 pół-
    rocznych ratach, płatnych na koniec każdego półrocza,
    przy czym pierwsza rata płatna będzie do końca dru-
    giego półrocza następującego po półroczu, w którym
    nastąpiło stwierdzenie prawomocności postanowienia
    o zatwierdzeniu układu, a wysokość każdej z półrocz-
    nych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy
    wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następu-
    jący sposób:
     i. Raty 1-10 - 6,8% (sześć i osiem dziesiątych procenta)
      [łącznie 68%],
    ii. Raty 11-14 - 8,0% (osiem procent) [łącznie 32%].

IV. Sposób spłaty wierzytelności nieujawnionych
1. W wypadku gdyby po dniu zawarcia układu zostało wyka-
  zane istnienie wierzytelności objętej z mocy prawa ukła-
  dem, o której mowa w art. 166 ust. 1 Pr. Rest, która nie
  jest przedawniona według powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa, podlega ona zaliczeniu do odpowiedniej
  grupy i jest spłacana zgodnie z propozycjami układowymi,
  przy czym pierwszym dniem, od którego należy liczyć ter-
  min spłaty przewidziany w propozycjach układowych, jest  dzień zapłaty najbliższej raty układowej następujący po
  dniu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się orzeczenia
  sądowego lub decyzja ujawniająca wierzytelność układową
  stała się ostateczna albo Spółka dokonała uznania wierzy-
  telności układowej.
2. Postanowienie pkt. 1 nie narusza wykonania układu zgod-
  nie z pkt II i III powyżej”.

Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przy-
sługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch
tygodni.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki