Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INVENA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy INVENA S.A. KOSZALIN
Siedziba
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat KOSZALIN
Gmina M.KOSZALIN
Miejscowość KOSZALIN
Adres
Kod kraju PL
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat KOSZALIN
Gmina M.KOSZALIN
Ulica GRABSKIEGO
Nr domu 3
Miejscowość KOSZALIN
Kod pocztowy 75-209
Poczta KOSZALIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4674Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000041835

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W zakresie w jakim Ustawa o rachunkowości pozostawiła prawo wyboru stosowanych rozwiązań Spółka przyjęła i stosowała poniżej przedstawione zasady oraz metody wyceny aktywów i pasywów, sposób pomiaru wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosowała stawki odpowiadające przewidywanemu okresowi ich zużycia, stosując metodę amortyzacji – liniową, oraz do używanych środków trwałych metodę stawek indywidualnych.
Składniki majątku trwałego o cenie nabycia (lub koszcie wytworzenia) nie przekraczającym 10.000,00 zł., odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.
2) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalono w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami pomiędzy wartościami podatkowymi i bilansowymi aktywów i pasywów, uwzględniając stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku realizacji różnic przejściowych.
Wykazana w rachunku zysków i strat część odroczona podatku dochodowego stanowi różnice stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz nierozliczonych rezerw.
3) Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo - wartościową, zapasów wycenia się następująco:
a) materiały i towary - w cenie nabycia,
b) produkty - w całkowitych kosztach wytworzenia.
Przy wycenie stanu wszystkich zapasów uwzględnia się zasadę ostrożnej wyceny.
4) Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Odpisów aktualizacyjnych wartości należności dokonuje się z uwzględnieniem oceny
stopnia ryzyka związanego z brakiem możliwości wyegzekwowania należności.
Oceny stopnia ryzyka dokonuje się indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych
sald należności.
5) Należności i zobowiązania w walucie obcej wyceniane są wg zasad rachunkowości.
6) Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniane są w wysokości realnie uzyskanych kwot przychodów.
7) Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej, a sprawozdanie z przepływów finansowych – metodą pośrednią.
W zakresie pozostałych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, stosowano obligatoryjne rozwiązania określone przepisami Ustawy o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Metody ustalania wyniku finansowego spółki
Na wynik finansowy Spółki netto składa się:
1) wynik działalności operacyjnej spółki, z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych,
2) wynik z operacji finansowych,
3) wynik z operacji nadzwyczajnych,
4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych .
5) wynik odroczonego podatku dochodowego, zmniejszający lub zwiększający wynik finansowy netto.

Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto: produktów, usług, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, a także upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów bez VAT, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi - a wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytworzenia, w cenach nabycia - powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu spółki, kosztów sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu: odsetek, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności poniesionymi z tytułu: strat ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę pomiędzy zyskami a stratami nadzwyczajnymi powstałymi od początku roku obrotowego.

Obowiązkowe obciążenie z tytułu podatku dochodowego wyliczony w oparciu o przepisy podatkowe, obciążają wynik finansowy zaś odroczony podatek dochodowy zmniejsza lub zwiększa wynik finansowy netto.
Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto spółki prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat, w oparciu o ewidencję księgową kosztów działalności operacyjnej, w tym kosztów zarządu i kosztów sprzedaży, na kontach zespołu 5 - „Koszty według rodzajów", a także przychody ustalane w oparciu o ewidencję księgową w zespole kont 7.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Spółka Invena S.A. posiada 100% udziałów w Spółce Invena LOG Sp. z o.o., a Invena LOG Sp. z o.o. posiada 1% udziału w Centrum Logistycznym Invena LOG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, w której jest komplementariuszem. Między podmiotami powiązanymi w roku 2018 wystąpiły transakcje, które warunkują sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DZ.U z 2017 roku, poz. 2342 z późniejszymi zmianami) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 14 279 490,28 14 978 954,02
I Wartości niematerialne i prawne 82 520,83 20 925,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 82 520,83 20 925,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 11 828 208,81 12 567 682,33
1 Środki trwałe 11 828 208,81 12 567 682,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 692 597,35 3 879 539,15
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 779 360,34 7 021 189,54
c) urządzenia techniczne i maszyny 110 742,67 177 319,31
d) środki transportu 1 230 364,87 1 466 896,32
e) inne środki trwałe 15 143,58 22 738,01
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 1 402 319,62 1 607 233,69
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 1 402 319,62 1 607 233,69
a) w jednostkach powiązanych 1 389 654,43 1 599 901,82
– udziały lub akcje 5 000,00 5 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 1 384 654,43 1 594 901,82
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 12 665,19 7 331,87
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 12 665,19 7 331,87
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 966 441,02 783 113,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 966 441,02 783 113,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 59 257 415,18 47 181 536,07
I Zapasy 37 088 985,71 25 014 736,92
1 Materiały 265 977,46 365 062,58
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 33 961 485,86 23 467 312,09
5 Zaliczki na dostawy i usługi 2 861 522,39 1 182 362,25
II Należności krótkoterminowe 17 745 197,95 17 792 087,23
1 Należności od jednostek powiązanych 13 442,56 45 483,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 442,56 45 483,05
– do 12 miesięcy 13 442,56 45 483,05
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 17 731 755,39 17 746 604,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17 631 237,40 17 263 769,83
– do 12 miesięcy 17 631 237,40 17 263 769,83
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 339 590,00
c) inne 100 517,99 143 244,35
III Inwestycje krótkoterminowe 4 053 293,39 3 947 748,70
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 053 293,39 3 947 748,70
a) w jednostkach powiązanych 235 000,00 245 350,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 235 000,00 245 350,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 3 535 897,75 3 417 927,81
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 3 535 897,75 3 417 927,81
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 282 395,64 284 470,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 282 395,64 284 470,89
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 369 938,13 426 963,22
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 73 536 905,46 62 160 490,09
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 38 477 606,92 38 382 387,63
I Kapitał (fundusz) podstawowy 16 781 720,00 16 781 720,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 202 170,08 2 098 083,89
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 18 748 505,35 18 201 506,36
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 18 748 505,35 18 201 506,36
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 745 211,49 1 301 077,38
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 059 298,54 23 778 102,46
I Rezerwy na zobowiązania 1 480 790,38 1 300 713,41
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 259 140,00 315 456,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 1 221 650,38 985 257,41
– długoterminowe
– krótkoterminowe 1 221 650,38 985 257,41
II Zobowiązania długoterminowe 337 052,21 575 245,04
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 337 052,21 575 245,04
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 337 052,21 575 245,04
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 33 139 893,10 21 797 331,20
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 527 954,66 504 648,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 527 954,66 504 648,87
– do 12 miesięcy 527 954,66 504 648,87
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32 453 370,60 21 159 822,73
a) kredyty i pożyczki 25 370 457,45 14 762 011,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 454 773,80 490 154,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 089 602,12 2 582 398,15
– do 12 miesięcy 2 089 602,12 2 582 398,15
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 340 177,60 1 149 001,18
h) z tytułu wynagrodzeń 319 011,12 310 709,21
i) inne 2 879 348,51 1 865 548,38
4 Fundusze specjalne 158 567,84 132 859,60
IV Rozliczenia międzyokresowe 101 562,85 104 812,81
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 101 562,85 104 812,81
– długoterminowe 101 562,85 104 812,81
– krótkoterminowe
Pasywa razem 73 536 905,46 62 160 490,09
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 79 487 805,44 76 381 521,80
– od jednostek powiązanych 130 640,19 128 370,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 954 492,63 862 719,03
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 936 342,17 754 821,18
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 77 596 970,64 74 763 981,59
B Koszty działalności operacyjnej 76 892 518,57 74 951 075,91
I Amortyzacja 799 653,65 867 924,88
II Zużycie materiałów i energii 2 108 520,26 1 878 005,60
III Usługi obce 9 554 270,24 10 088 834,35
IV Podatki i opłaty, w tym: 388 135,64 389 212,96
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 7 472 242,00 7 462 541,69
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 544 189,56 1 647 023,78
– emerytalne 598 572,46 590 107,90
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 767 002,61 1 660 965,13
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53 258 504,61 50 956 567,52
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 595 286,87 1 430 445,89
D Pozostałe przychody operacyjne 1 095 677,59 471 246,36
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 447 684,59
II Dotacje 13 233,96 59 446,04
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 165 276,72 21 365,63
IV Inne przychody operacyjne 469 482,32 390 434,69
E Pozostałe koszty operacyjne 982 534,20 758 375,19
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 31 720,52
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 144 201,53
III Inne koszty operacyjne 982 534,20 582 453,14
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 708 430,26 1 143 317,06
G Przychody finansowe 224 192,41 856 314,12
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 199 439,80 206 109,91
– od jednostek powiązanych 68 177,64 77 443,54
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 24 752,61
V Inne 650 204,21
H Koszty finansowe 1 987 523,20 742 095,80
I Odsetki, w tym: 629 090,50 616 362,14
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 1 358 432,70 125 733,66
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 945 099,47 1 257 535,38
J Podatek dochodowy 199 887,98 -43 542,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 745 211,49 1 301 077,38
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38 382 387,63 37 735 297,85
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 38 382 387,63 37 735 297,85
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16 781 720,00 16 781 720,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16 781 720,00 16 781 720,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 098 083,89 3 828 136,91
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 104 086,19 -1 730 053,02
a) zwiększenie (z tytułu) 104 086,19
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 104 086,19
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 730 053,02
– pokrycia straty 1 730 053,02
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 202 170,08 2 098 083,89
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 18 201 506,36 19 151 493,96
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 546 998,99 -949 987,60
a) zwiększenie (z tytułu) 546 998,99
podział zysku - kapitał na przyszłe dywidendy 273 000,00
podział zysku - kapitał na umorzenie lub wykupienie akcji własnych 273 998,99
b) zmniejszenie (z tytułu) 949 987,60
wypłata dywidendy 949 987,60
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 18 748 505,35 18 201 506,36
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 301 077,38 -1 730 053,02
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu) 1 301 077,38
– podziału zysku z lat ubiegłych 1 301 077,38
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 301 077,38
podział zysku 1 301 077,38
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 730 053,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 730 053,02
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 730 053,02
pokrycie strart 1 730 053,02
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 745 211,49 1 301 077,38
A zysk netto 745 211,49 1 301 077,38
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38 477 606,92 38 382 387,63
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 745 211,49 1 301 077,38
II Korekty razem -10 298 084,00 8 558 429,38
1 Amortyzacja 799 653,65 867 924,88
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 153 236,83 -315 653,95
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 424 865,04 510 248,87
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -447 684,59 31 720,52
5 Zmiana stanu rezerw 180 076,97 461 832,59
6 Zmiana stanu zapasów -12 074 248,79 5 512 543,28
7 Zmiana stanu należności 46 889,28 1 575 691,63
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 734 115,51 197 083,25
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -129 552,89 -319 282,78
10 Inne korekty 14 564,99 36 321,09
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -9 552 872,51 9 859 506,76
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 1 236 121,19 1 771 847,98
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 771 322,63 1 020 309,77
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 464 798,56 751 538,21
a) w jednostkach powiązanych 313 527,64 580 990,42
b) w pozostałych jednostkach 151 270,92 170 547,79
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 21 366,76 58 253,63
– odsetki 129 904,16 112 294,16
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 265 304,11 259 322,73
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 101 304,11 102 322,73
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 164 000,00 157 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 164 000,00 157 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe 164 000,00 157 000,00
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 970 817,08 1 512 525,25
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 11 957 430,27 1 556 009,60
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 11 908 713,31 1 500 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 48 716,96 56 009,60
II Wydatki 3 377 450,09 12 766 322,37
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 649 992,20 653 987,60
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 500 000,00 10 857 665,84
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 496 493,13 421 135,48
8 Odsetki 629 090,50 728 533,45
9 Inne wydatki finansowe 101 874,26 105 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8 579 980,18 -11 210 312,77
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2 075,25 161 719,24
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 075,25 161 719,24
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 284 470,89 122 751,65
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 282 395,64 284 470,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania 160 812,41 131 359,60
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 945 099,47
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -116 288,98 -116 288,98
Różnice kursowe od podatku VAT -454,25 -454,25 art 12 ust 4
Przych.z tyt.wyceny pożyczek wg SCN -24 752,61 -24 752,61 art 12 ust 4 pkt 2
Rozw.odpisów aktualizujących -20 599,67 -20 599,67 art 12 ust 4 pkt 6a
Likwid.sam w leas.operacyjnym bilansowo leas.finansowy -67 232,49 -67 232,49 art 12 ust 4
Amortyzacja dofin.z dotacji -3 249,96 -3 249,96 art 12 ust 4
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -133 533,40 -133 533,40
Odsetki naliczone w 2018 niezapłacone -120 744,59 -120 744,59 art 12 ust 4 pkt 2
Różnice kurs bilansowe na 31.12.2018 -12 788,81 -12 788,81 art 12 ust 4
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 1 108 277,97 1 108 277,97
Fakt.kor wyst w 2018 dot.roku 2017 premie pieniężne -1 809 884,59 -1 809 884,59 art 12 ust 3j
Fakt.kor wyst w 2019 dot.roku 2018 premie pieniężne 2 733 128,59 2 733 128,59 art 12 ust 3j
Odsetki nalicz.w 2017 zapł. w 2018 125 530,25 12 530,25 art 12 ust 4 pkt 2
Nalicz.w 2016 i 2017 odszkodowania zapł. 2018 32 939,30 32 939,30 art 12 ust 3e
Różnice bil. na 31.12.2017 26 564,42 26 564,42 art 12 ust 4
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -923 972,69 -923 972,69
Amortyzacja ŚT -427 949,89 -427 949,89 art 16a
Koszty reprezentacji -157 446,08 -157 446,08 art 16 ust 1 pkt 28
Podatek VAT nkup -55 802,31 -55 802,31 art 16 ust 1 pkt 46
Kary za braki i opóźnienia -30 681,54 -30 681,54 art 16 ust 1 pkt 22
Umorzenie od sam w leas.oper.bilansowo leas.finansowy -145 983,57 -145 983,57 art 16a
Składki członkowskie -41 020,00 -41 020,00 art 16 ust 1 pkt 37
Koszt spisanych należnośći -21 255,50 -21 255,50 art 16 ust 1 pkt 25
Ubezpieczenia -18 060,86 -18 060,86 art 16 ust 1 pkt 49
Koszty Rady Nadzorczej -3 855,56 -3 855,56 art 16 ust 1 pkt 38a
Pozostałe koszty nkup -5 552,39 -5 552,39 art 16 ust 1
pozostałe -16 364,99 -16 364,99
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: -1 348 377,68 -1 348 377,68
Róż.kurs.bil.31.12.2018 -219 500,67 -219 500,67 art 15a
Kszt del 2018 wypł.w 2019 -1 180,25 -1 180,25 art 16 ust 1 pkt 57
Otrzym.bonus do polsy ubezp.za 2018 nalicz.w 2019 9 358,01 9 358,01 art 15 ust 4i
F.kor wyst w 2019 dot. roku 2018 79,80 79,80 art 15 ust 4i
Rezerwa na premie dla prac.za rok 2018 wraz z ZUS -1 137 134,57 -1 137 134,57 art 16 ust 1 pkt 57
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 1 051 208,22 1 051 208,22
Róż.kurs.bil.31.12.2017 77 494,19 77 494,19 art 15a
Premie dla prac.za 2017 wypł.w 2018 985 117,72 985 117,72 art 16 ust 1 pkt 57
Bonus do polis. z 2017 nalicz.wypł.2018 -12 368,16 -12 368,16 art 15 ust 4i
Koszt del 2017 wypł.2018 964,47 964,47 art 16 ust 1 pkt 57
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 227 877,35 227 877,35
Strata z 2017 roku 50%
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 483 493,13 483 493,13
Raty leasingu oper. 496 493,13 496 493,13 art 17b
Darowizna -295 000,00 -295 000,00 art 16 ust 1 pkt 14
Darowizna 282 000,00 282 000,00 art 18 ust 1 pkt 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 313 326,73
K. Podatek dochodowy 439 532,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja

-

Sprawozdanie finansowe Invena S.A. Koszalin

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki