Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Wydawnictwa Akcydensowe Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica Bema
Nr domu 60A
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-225
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4719Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
5819Z - pozostała działalność wydawnicza
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000041792

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka stosuje zakładowy plan kont oraz zasady wyceny aktywów i pasywów wg zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości z 29 września 1994 roku.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 roku.
Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej. Spółka nie prowadzi rozliczeń w walutach obcych.
Towary wycenia się według cen zakupu (ceny ewidencyjne netto pomniejszone o odchylenia). Materiały według cen zakupu.
Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Należności i roszczenia objęte są odpisem aktualizującym zgodnie z zasadą ostrożności, według indywidualnej oceny stopnia prawdopodobieństwa zapłaty.
Kapitały wycenia się według wartości nominalnej.
Rezerwy tworzy się na pewne i przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. W szczególności tworzy się na:
- przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych,
- pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania,
- odroczony podatek dochodowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się na koncie "860" na koniec roku obrotowego. Prezentacji danych wynikających z ksiąg rachunkowych dokonuje się w rachunku zysków i strat. Przychody ze sprzedaży krajowej ujmuje się wg cen sprzedaży, bez podatku od towarów i usług. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się stosując pełną ewidencje kosztów tzn. koszty ujmuje się na kontach zespołu "4" i równocześnie na kontach zespołu "5".

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wersji kalkulacyjnej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 134 525,35 4 605 256,93
I Wartości niematerialne i prawne 39 273,11 31 276,27
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 39 273,11 31 276,27
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 019 282,21 4 497 837,41
1 Środki trwałe 4 019 282,21 4 497 837,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 052 653,68 1 357 213,56
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 782 174,31 2 883 587,00
c) urządzenia techniczne i maszyny 115 999,32 132 962,06
d) środki transportu 65 495,31 117 619,39
e) inne środki trwałe 2 959,59 6 455,40
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 4 000,00 4 000,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 4 000,00 4 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 4 000,00 4 000,00
– udziały lub akcje 4 000,00 4 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 71 970,03 72 143,25
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 71 970,03 72 143,25
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 5 453 205,39 5 946 807,06
I Zapasy 3 188 526,30 3 320 116,89
1 Materiały 49 989,28 88 688,26
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe 110 408,18
4 Towary 3 138 537,02 3 121 020,45
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 619 274,96 841 960,42
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 619 274,96 841 960,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 463 172,61 456 330,49
– do 12 miesięcy 463 172,61 456 330,49
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 11,00
c) inne 156 102,35 385 618,93
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 1 614 688,46 1 753 030,81
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 614 688,46 1 753 030,81
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 614 688,46 1 753 030,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 612 888,46 1 712 630,81
– inne środki pieniężne 1 800,00 40 400,00
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 715,67 31 698,94
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 9 587 730,74 10 552 063,99
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 6 681 156,58 7 331 458,17
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 502 000,00 2 502 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 655 217,27 5 428 771,87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1 059 015,91 780 142,01
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -884 775,01 -884 775,01
VI Zysk (strata) netto -650 301,59 -494 680,70
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 906 574,16 3 220 605,82
I Rezerwy na zobowiązania 180 846,37 187 256,44
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 170 246,37 164 339,99
– długoterminowa 153 546,37 159 689,99
– krótkoterminowa 16 700,00 4 650,00
3 Pozostałe rezerwy 10 600,00 22 916,45
– długoterminowe
– krótkoterminowe 10 600,00 22 916,45
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 720 805,45 1 823 866,76
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 471 793,59 1 553 207,83
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 944 652,97 890 546,33
– do 12 miesięcy 944 652,97 890 546,33
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 350 713,64 375 667,12
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 176 426,98 286 994,38
4 Fundusze specjalne 249 011,86 270 658,93
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 004 922,34 1 209 482,62
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 004 922,34 1 209 482,62
– długoterminowe 600 362,46 904 922,88
– krótkoterminowe 404 559,88 304 559,74
Pasywa razem 9 587 730,74 10 552 063,99
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 960 927,30 17 901 910,80
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 088 407,12 3 003 813,36
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15 872 520,18 14 898 097,44
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 736 315,68 9 178 912,18
– jednostkom powiązanym
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 787 699,65
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 736 315,68 8 391 212,53
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8 224 611,62 8 722 998,62
D Koszty sprzedaży 5 747 991,73 5 783 787,90
E Koszty ogólnego zarządu 3 473 858,57 4 011 438,95
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -997 238,68 -1 072 228,23
G Pozostałe przychody operacyjne 367 427,16 630 329,39
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 600,00 246 691,06
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 366 827,16 383 638,33
H Pozostałe koszty operacyjne 33 373,05 59 325,08
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 33 373,05 59 325,08
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -663 184,57 -501 223,92
J Przychody finansowe 13 069,52 14 704,69
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 11 629,64 14 704,69
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 1 439,88
K Koszty finansowe 13,32 1 545,49
I Odsetki, w tym: 13,32 1 545,49
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -650 128,37 -488 064,72
M Podatek dochodowy 173,22
N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6 615,98
O Zysk (strata) netto (L–M–N) -650 301,59 -494 680,70
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7 331 458,17 7 826 138,87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7 331 458,17 7 826 138,87
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 502 000,00 2 502 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 502 000,00 2 502 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 428 771,87 5 892 722,92
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 773 554,60 463 951,05
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 773 554,60 463 951,05
– pokrycia straty 494 680,70 463 951,05
- inne 278 873,90
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 655 217,27 5 428 771,87
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 780 142,01 780 142,01
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 278 873,90
- inne 278 873,90
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1 059 015,91 780 142,01
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -884 775,01 -884 775,01
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 884 775,01 884 775,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 884 775,01 884 775,01
a) zwiększenie (z tytułu) 494 680,70 463 951,05
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 494 680,70 463 951,05
b) zmniejszenie (z tytułu) 494 680,70 463 951,05
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 494 680,70 463 951,05
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 884 775,01 884 775,01
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -884 775,01 -884 775,01
6 Wynik netto -650 301,59 -494 680,70
A zysk netto
B strata netto 650 301,59 494 680,70
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 681 156,58 7 331 458,17
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 681 156,58 7 331 458,17
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -650 301,59 -494 680,70
II Korekty razem 454 264,39 302 345,13
1 Amortyzacja 513 463,51 527 442,80
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -100 600,00 -236 733,94
5 Zmiana stanu rezerw -6 410,07 -28 966,24
6 Zmiana stanu zapasów 131 590,59 600 191,47
7 Zmiana stanu należności 222 685,46 -231 009,10
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -103 061,31 4 179,90
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -203 403,79 -332 759,76
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -196 037,20 -192 335,57
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 100 600,00 246 691,06
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 600,00 246 691,06
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne 100 000,00
II Wydatki 42 905,15 142 122,88
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 42 905,15 142 122,88
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 57 694,85 104 568,18
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -138 342,35 -87 767,39
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -138 342,35 -87 767,39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 1 753 030,81 1 840 798,20
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 614 688,46 1 753 030,81
– o ograniczonej możliwości dysponowania 76 053,66 63 633,57
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -650 128,37
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 304 560,28
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 429 796,81
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -22 916,45
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 547 808,00
K. Podatek dochodowy 173,22
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Majątek trwały - umorzenie

-

Majątek trwały

-

Przeciętne zatrudnienie

-

Rozliczenia międzyokresowe czynne

-

Różnice między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania

-

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki