Szczegóły spółki

Nazwa WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5271201598
REGON 011971910
KRS 0000041792
Adres ul. Józefa Bema 60 A, 01-225 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4719Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 5819Z — pozostała działalność wydawnicza
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.31 0.3
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.44 0.44
Płynność bieżąca (CR) 3.26 3.17
Płynność szybka (QR) 1.44 1.32
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.44 0.44
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -2.76% -3.83%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -6.75% -9.73%
Rentowność aktywów (ROA) -4.69% -6.78%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-28 18/2020 272 40854
Poz. 40854. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2015/20/470]

W dniu 21.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@WA.COM.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.WA.COM.PL
Poz. 40854. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2015/20/470]

W dniu 21.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@WA.COM.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.WA.COM.PL
2019-06-13 114/2019 667 397650
Poz. 397650. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/119228/19/174]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397650. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/119228/19/174]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 667 397651
Poz. 397651. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/119228/19/575]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397651. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/119228/19/575]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 667 397652
Poz. 397652. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/119228/19/976]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397652. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/119228/19/976]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 667 397653
Poz. 397653. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/119228/19/377]
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397653. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/119228/19/377]
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 20 23074
Poz. 23074. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000041792. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 września 2001 r.
[BMSiG-22762/2019]

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie
(zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie § 20 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się 29 maja 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie
Spółki, w Warszawie przy ul. J. Bema 60a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
   Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu za 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Rady Nadzorczej za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego za 2018 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   z wykonania obowiązków członkom Zarządu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
 10. Wybory Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia
   straty.  12. Zatwierdzenie planu ekonomiczno-inwestycyjnego
    Spółki na 2019 r.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa w formie pisemnej
należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie
Spółki w Warszawie, ul. J. Bema 60a, przez 3 dni robocze
przed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych
porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu również
w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgro-
madzenia.

                          Za Zarząd
                       Prezes Zarządu
                       Krzysztof Lippa
Poz. 23074. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000041792. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 września 2001 r.
[BMSiG-22762/2019]

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie
(zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie § 20 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się 29 maja 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie
Spółki, w Warszawie przy ul. J. Bema 60a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
   Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu za 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Rady Nadzorczej za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego za 2018 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   z wykonania obowiązków członkom Zarządu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
 10. Wybory Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia
   straty.  12. Zatwierdzenie planu ekonomiczno-inwestycyjnego
    Spółki na 2019 r.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa w formie pisemnej
należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie
Spółki w Warszawie, ul. J. Bema 60a, przez 3 dni robocze
przed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych
porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu również
w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgro-
madzenia.

                          Za Zarząd
                       Prezes Zarządu
                       Krzysztof Lippa
2018-09-26 187/2018 577 488915
Poz. 488915. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34013/18/854]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. WIĄCZEK 2. WIOLETTA EWA 3. 70091701001)
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. LIPPA 2. KRZYSZ-
TOF MARCIN 3. 67090407670) wykreślić: 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 488915. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34013/18/854]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. WIĄCZEK 2. WIOLETTA EWA 3. 70091701001)
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. LIPPA 2. KRZYSZ-
TOF MARCIN 3. 67090407670) wykreślić: 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
2018-07-18 138/2018 354 282493
Poz. 282493. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/136116/18/370]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 282493. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/136116/18/370]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-18 138/2018 354 282494
Poz. 282494. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/136117/18/771]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 282494. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/136117/18/771]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-18 138/2018 354 282495
Poz. 282495. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/136118/18/172]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 282495. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/136118/18/172]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-18 138/2018 354 282496
Poz. 282496. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/136119/18/573]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 282496. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[RDF/136119/18/573]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-09 89/2018 20 19203
Poz. 19203. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000041792. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 września 2001 r.
[BMSiG-18600/2018]

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie,
działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
5 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Warsza-
wie przy ul. J. Bema 60a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
   Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  5. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej,
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   z wykonania obowiązków członkom Zarządu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia
   straty.
 11. Zatwierdzenie planu ekonomiczno-inwestycyjnego
   Spółki na 2018 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa w formie pisemnej
należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie
Spółki, w Warszawie, ul. J. Bema 60a, przez 3 dni roboczeprzed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych
porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu również
w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgro-
madzenia.

                      Wioletta Wiączek
Poz. 19203. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000041792. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 września 2001 r.
[BMSiG-18600/2018]

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie,
działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
5 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Warsza-
wie przy ul. J. Bema 60a.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
   Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  5. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej,
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   z wykonania obowiązków członkom Zarządu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia
   straty.
 11. Zatwierdzenie planu ekonomiczno-inwestycyjnego
   Spółki na 2018 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa w formie pisemnej
należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie
Spółki, w Warszawie, ul. J. Bema 60a, przez 3 dni roboczeprzed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych
porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu również
w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgro-
madzenia.

                      Wioletta Wiączek
2018-05-04 86/2018 285 114760
Poz. 114760. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23818/18/589]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZYSZKO 2. GERTA
3. 41021401881
Poz. 114760. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041792. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23818/18/589]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZYSZKO 2. GERTA
3. 41021401881

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki