Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO "FILTEX" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO "FILTEX" S.A.
Siedziba
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat ŁÓDŹ
Gmina M.ŁÓDŹ
Miejscowość ŁÓDŹ
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat ŁÓDŹ
Gmina M.ŁÓDŹ
Ulica SENATORSKA
Nr domu 35/37
Miejscowość ŁÓDŹ
Kod pocztowy 93-192
Poczta ŁÓDŹ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1395Z - produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000041689

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadzi pełną księgowość na podstawie wprowadzonego Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Generalnego ZPF "FILTEX" S.A. z dnia 02.01.2009 r. Zakładowego planu kont regulującego w szczegółowy sposób przyjętą do stosowania politykę rachunkowości, zgodną ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z póź. zm.
Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przy zastosowaniu licecjonowanego oprogramowania komputerowego wykonanego przez Zakład Doradztwa i Usług Rachunkowości "RAI" Spółka z o.o. wprowadzonego w spółce od dnia 01.01.2009 r.
Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Rachunek przepływów pieniężnych prowadzony jest metodą pośrednią.
W zakresie różnic kursowych stosowana jest metoda podatkowa. do przychodów i kosztów finansowych zaliczane są zrealizowane różnice kursowe.
W zależności od potrzeb tworzone są rezerwy na oprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne przyszłe koszty, których wystąpienie w przyszłych okresach jest z dużym prawdopodobieństwem.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stosowane wyceny aktywów:

1/ Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Amortyzacja prowadzona jest w sposób systematyczny od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
2/ Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w wysości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową od miesiąca następnego po przyjęciu do eksploatacji stawkami zgodnymi z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
3/ Prawo wieczystego Użytkowania gruntu - z dniem 01.01.2002 r. prawo to zostałowprowadzone do ewidencji środków trwałych w cenie wyrazającej wartość godziwą.
4/ Długoterminowe aktywa finansowe wycaniane są w cenie nabycia.
5/ Zapasy:
5.1. Materiały - stosowana jest ewidencja ilościwo wartościowa w rzeczywistych cenach zakupu. Zużycie odnoszone w koszty wyceniane jest metodą FIFO.
5.2. Produkcja w toku wyceniana jest w cenie kosztów materiałów bezpośrednich.
5.3 Wyroby gotowe - ewidencja bieżąca prowadzona jest w cenach ewidencyjnych na poziomie jednostkowego planowanego technicznego kosztu wytworzenia, a wartość do rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia korygują odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów rozliczane proporcjonalnie do sprzedaży i zapasów wyrobów. Wycena na koniec roku następuje wg technicznego kosztu wytworzenia nie wyższego od ceny sprzedaży netto.
6/ Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności tj. skorygowane o odpisy aktualizacyjne dotyczące należności zagrożonych nieściągalnością.
Występujące na dzien bilansowy należności krótkoterminowe wyrażone w walucie obcej wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień.
Na należności z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę tworzony jest odpis aktualizujący.
7. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są na koniec roku wg aktualnej ceny rynkowej. Różnice z wyceny odnoszone są w koszty lub przychody finansowe niepodatkowe.
Stosowane wyceny pasywów:
1/ Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wyceniane są na dzień bilansowy wg kursu średniego danej waluty określonego przez NBP . Wynikające z tej wyceny różnice kursowe zaliczane są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych niepodatkowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
Koszty ewidencjnowane są wg rodzajów na kontach zespołu "4" oraz równolegle wg działalności i miejsca ich powstawania na kontach zespołu "5".

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. spółka sporządza w pełnym zakresie według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości po zmianach, przy czym rachunek zysków i strat sporządza w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych - metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 344 109,74 358 393,92
I Wartości niematerialne i prawne 1 125,00 2 025,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 125,00 2 025,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 292 742,54 296 957,72
1 Środki trwałe 292 742,54 283 213,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 41 523,75 55 365,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 92 868,39 63 201,08
c) urządzenia techniczne i maszyny 134 456,21 157 795,22
d) środki transportu 6 852,25
e) inne środki trwałe 23 894,19
2 Środki trwałe w budowie 13 744,17
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 500,00 500,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 500,00 500,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 500,00 500,00
– udziały lub akcje 500,00 500,00
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49 742,20 58 911,20
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 177,00 33 510,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 11 565,20 25 401,20
B Aktywa obrotowe 6 740 027,85 4 667 580,20
I Zapasy 1 044 240,39 899 266,78
1 Materiały 599 595,45 502 213,69
2 Półprodukty i produkty w toku 20 965,98 3 030,24
3 Produkty gotowe 423 678,96 394 022,85
II Należności krótkoterminowe 4 264 887,98 3 409 207,23
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 4 264 887,98 3 409 207,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 042 850,10 3 349 330,36
– do 12 miesięcy 4 042 850,10 3 349 330,36
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 39 510,86 8 535,04
c) inne 182 527,02 51 341,83
III Inwestycje krótkoterminowe 1 410 841,16 316 795,25
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 410 841,16 316 795,25
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 10 644,00 10 728,00
– udziały lub akcje 10 644,00 10 728,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 400 197,16 306 067,25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 400 197,16 306 067,25
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 058,32 42 310,94
Aktywa razem 7 084 137,59 5 025 974,12
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 3 988 131,14 2 921 147,81
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 016 410,00 1 016 410,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 974 957,29 974 957,29
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 929 780,52 647 492,52
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 102 269,09
VI Zysk (strata) netto 1 066 983,33 180 018,91
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 096 006,45 2 104 826,31
I Rezerwy na zobowiązania 201 821,00 163 990,66
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 821,00 3 814,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 200 000,00 160 176,66
– długoterminowa 200 000,00 160 176,66
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 2 852 661,70 1 885 470,65
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 684 441,45 1 686 382,40
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 272 856,19 1 307 026,75
– do 12 miesięcy 2 272 856,19 1 307 026,75
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 7 887,77 568,13
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 299 220,82 293 613,53
h) z tytułu wynagrodzeń 94 865,58 74 663,82
i) inne 9 611,09 10 510,17
4 Fundusze specjalne 168 220,25 199 088,25
IV Rozliczenia międzyokresowe 41 523,75 55 365,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 41 523,75 55 365,00
– długoterminowe 27 682,50 41 523,75
– krótkoterminowe 13 841,25 13 841,25
Pasywa razem 7 084 137,59 5 025 974,12
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22 446 258,85 16 087 154,75
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 471 576,93 16 062 796,84
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -28 320,11 22 354,41
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 002,03 2 003,50
B Koszty działalności operacyjnej 21 382 704,18 16 006 467,00
I Amortyzacja 91 364,57 120 179,81
II Zużycie materiałów i energii 16 020 378,56 11 571 694,04
III Usługi obce 1 165 716,80 524 777,83
IV Podatki i opłaty, w tym: 344 788,65 362 195,64
V Wynagrodzenia 3 057 282,16 2 732 356,86
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 629 438,31 600 896,94
– emerytalne 260 088,48 239 942,55
VII Pozostałe koszty rodzajowe 73 290,47 94 149,42
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 444,66 216,46
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 063 554,67 80 687,75
D Pozostałe przychody operacyjne 45 621,88 125 540,28
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 000,00 90 000,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 44 621,88 35 540,28
E Pozostałe koszty operacyjne 26 425,16 26 280,25
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 004,40
III Inne koszty operacyjne 26 425,16 18 275,85
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 082 751,39 179 947,78
G Przychody finansowe 4 487,33 11 379,82
II Odsetki, w tym: 4 487,33 6 879,82
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4 500,00
H Koszty finansowe 23 456,39 9 366,69
I Odsetki, w tym: 109,15 76,65
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 84,00
IV Inne 23 263,24 9 290,04
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 063 782,33 181 960,91
J Podatek dochodowy -3 201,00 1 942,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 066 983,33 180 018,91
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 921 147,81 2 741 128,90
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 921 147,81 2 741 128,90
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 016 410,00 1 016 410,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 016 410,00 1 016 410,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 974 957,29 974 957,29
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 974 957,29 974 957,29
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 647 492,52 1 205 377,17
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 282 288,00 -557 884,65
a) zwiększenie (z tytułu) 282 288,00
przekazania zysku z lat ubiegłych 102 269,09
przekazania zysku z 2017 r. 180 018,91
b) zmniejszenie (z tytułu) 557 884,65
pokrycie straty 557 884,65
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 929 780,52 647 492,52
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 102 269,09 102 269,09
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 102 269,09 102 269,09
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 102 269,09 102 269,09
a) zwiększenie (z tytułu) 180 018,91
– podziału zysku z lat ubiegłych 180 018,91
b) zmniejszenie (z tytułu) 282 288,00
przekazanie zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy 102 269,09
przekazanie zysku z 2017 r na kapitał rezerwowy 180 018,91
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 102 269,09
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 102 269,09
6 Wynik netto 1 066 983,33 180 018,91
A zysk netto 1 066 983,33 180 018,91
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 988 131,14 2 921 147,81
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 784 849,14 2 921 147,81
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 174 891,97 -504 561,52
I Zysk (strata) netto 1 066 983,33 180 018,91
II Korekty razem 107 908,64 -684 580,43
1 Amortyzacja 91 364,57 120 179,81
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 487,33 -7 184,15
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4 500,00
5 Zmiana stanu rezerw 37 830,34 -20 878,85
6 Zmiana stanu zapasów -144 973,61 117 556,83
7 Zmiana stanu należności -855 680,75 -800 096,84
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 967 191,05 -6 584,75
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 17 580,37 6 927,52
10 Inne korekty -916,00 -90 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 174 891,97 -504 561,52
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -80 726,06 50 891,90
I Wpływy 5 487,33 97 184,15
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 000,00 90 000,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 4 487,33 7 184,15
b) w pozostałych jednostkach 4 487,33 7 184,15
– odsetki 4 487,33 7 184,15
II Wydatki 86 249,39 46 292,25
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 86 249,39 46 292,25
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -80 762,06 50 891,90
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 094 129,91 -453 669,62
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 094 129,91 453 669,62
F Środki pieniężne na początek okresu 306 067,25 759 736,87
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 400 197,16 306 067,25
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 063 782,33
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 50 032,70
przychody w związku z umorzeniemwieczystego użytkowania gruntu 13 841,25 art 12
rozw. rezerwy na przyszłe koszty 20 000,00 art 12
Różnice kursowe z wyceny billans w 2017 ,wyksięgowane w 2018 16 191,45 art 12
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 139,91
Różnice kursowe z wyc. bilans.zobow. walut. na koniec 2018 139,91 art 12
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 37 251,14
darowizny 10 919,90 art 16 ust 1 pkt 14
amortyzacja wieczystego użytkowania gruntu 13 841,25 art 16 ust 1 pkt 63 lit a
koszty reprezentacji 10 772,99 art 16 ust 28
odsetki budżetowe 41,00 art 16 ust 21
odpisanie należności przetrminowanych 76,00 art 16 ust 20
składki na rzecz organizacji, do których przynależnośc nie jest obowiązkowa 1 600,00 art 16 ust 37
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 232 893,64
Różnice kursowe z wyceny bilans. należn. w 2018 r. rozl. na podst . updop 933,79 art 16 ust 27
Różnice z wyceny bilansowej 2017 a przeks. w 2018 10 553,48 art 16 ust 27
utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne 120 000,00 art 16 ust 27
utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe 80 000,00 art 16 ust 27
odpis aktualizujący aktywa finansowe 84,00 art 16 ust 27
odpis aktualizujący aktywa obrotowe - wyroby gotowe 1 322,37 art 16 ust 27
utworzenie rezerwy na inne koszty 20 000,00 art 16 ust 27
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 160 176,66
rozwiązanie rezerwyna wypłacone w roku bieżącym nagrody jubileuszowe 160 176,66 art 15 ust 4
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 1 102 872,24
strata z 2014 r.
strata z 2015 r.
strata z 2016 r.
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -2 500,00
darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego -2 500,00 art 18 ust 1 pkt 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 18 206,00
K. Podatek dochodowy 3 459,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki