Szczegóły spółki

Nazwa ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO "FILTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7291016600
REGON 470956935
KRS 0000041689
Adres ul. Senatorska 35/37, 93-192 Łódź
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1395Z — produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.42 0.44
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.72 0.78
Płynność bieżąca (CR) 2.48 2.36
Płynność szybka (QR) 2.0 2.0
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.72 0.78
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.12% 4.75%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.16% 26.75%
Rentowność aktywów (ROA) 3.58% 15.06%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-11 90/2020 22 20888
Poz. 20888. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-20571/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi
Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego - pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 wrze-
śnia 2001 r. zwołuje w dniu 20 czerwca 2020 r., o godzinie 900,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senator-
ska 35/37.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
 5. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok
  2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
  2019, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny badania
  sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny sprawoz-
  dania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i wniosków
  Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działal-
  ności Rady Nadzorczej w roku 2019.
 6. Informacja Zarządu Spółki o dematerializacji akcji.
 7. Zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozda-
  nia finansowego Spółki za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
  zorczej.
10. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału
  zysku za rok 2019.
11. Wybór Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa z Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni
przed odbyciem ZWZ, w Łodzi przy ul. Senatorskiej 35/37.


      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE

           1.

        Postanowienie

      o ogłoszeniu upadłości
Poz. 20888. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-20571/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi
Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego - pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 wrze-
śnia 2001 r. zwołuje w dniu 20 czerwca 2020 r., o godzinie 900,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senator-
ska 35/37.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
 5. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok
  2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
  2019, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny badania
  sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny sprawoz-
  dania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i wniosków
  Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działal-
  ności Rady Nadzorczej w roku 2019.
 6. Informacja Zarządu Spółki o dematerializacji akcji.
 7. Zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozda-
  nia finansowego Spółki za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
  zorczej.
10. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału
  zysku za rok 2019.
11. Wybór Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa z Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni
przed odbyciem ZWZ, w Łodzi przy ul. Senatorskiej 35/37.


      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE

           1.

        Postanowienie

      o ogłoszeniu upadłości
2019-12-19 245/2019 311 1181762
Poz. 1181762. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28789/19/494]

W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu      h) Spółdzielnie
Poz. 1181762. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28789/19/494]

W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu      h) Spółdzielnie
2019-03-20 56/2019 15 14749
Poz. 14749. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-14314/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 września 2001 r.,
zwołuje w dniu 1 czerwca 2019 r., o godzinie 1000, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senator-
ska 35/37.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
    dzenia.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
   5. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za
    rok 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za rok 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
    badania sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
    i wniosków Zarządu co do podziału zysku, oraz rozpa-
    trzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
    w roku 2018.
   6. Zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawoz-
    dania finansowego Spółki za 2018 rok.  7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
   zorczej.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału
   zysku za rok 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia
   dla członków Rady Nadzorczej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na
trzy dni przed odbyciem ZWZ, w Łodzi przy ul. Senator-
skiej 35/37.

         4.
      Towarzystwa

    ubezpieczeń wzajemnych
Poz. 14749. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-14314/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 września 2001 r.,
zwołuje w dniu 1 czerwca 2019 r., o godzinie 1000, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senator-
ska 35/37.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
    dzenia.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
   5. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za
    rok 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za rok 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
    badania sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
    i wniosków Zarządu co do podziału zysku, oraz rozpa-
    trzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
    w roku 2018.
   6. Zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawoz-
    dania finansowego Spółki za 2018 rok.  7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
   zorczej.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału
   zysku za rok 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia
   dla członków Rady Nadzorczej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na
trzy dni przed odbyciem ZWZ, w Łodzi przy ul. Senator-
skiej 35/37.

         4.
      Towarzystwa

    ubezpieczeń wzajemnych
2018-07-30 146/2018 259 302187
Poz. 302187. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152890/18/969]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302187. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152890/18/969]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 259 302188
Poz. 302188. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152891/18/370]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302188. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152891/18/370]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 259 302189
Poz. 302189. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FIL-
TEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152892/18/771]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
Poz. 302189. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FIL-
TEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152892/18/771]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
2018-04-12 72/2018 15 15329
Poz. 15329. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-14727/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 września 2001 r.
zwołuje w dniu 9 czerwca 2018 r., o godzinie 1000, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senatorska 35/37.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
    dzenia.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
   5. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za
    rok 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za rok 2017, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
    badania sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017
    i wniosków Zarządu co do podziału zysku, oraz rozpa-
    trzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
    w roku 2017.
   6. Zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawoz-
    dania finansowego Spółki za 2017 rok.
   7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
    zorczej.  8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
  9. Powzięcie uchwały w sprawie niepodzielonego zysku
   z roku 2013.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa z Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni
przed odbyciem ZWZ, w Łodzi przy ul. Senatorskiej 35/37.


               5.

              Inne
Poz. 15329. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-14727/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 września 2001 r.
zwołuje w dniu 9 czerwca 2018 r., o godzinie 1000, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senatorska 35/37.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
    dzenia.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
   5. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za
    rok 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za rok 2017, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
    badania sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017
    i wniosków Zarządu co do podziału zysku, oraz rozpa-
    trzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
    w roku 2017.
   6. Zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawoz-
    dania finansowego Spółki za 2017 rok.
   7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
    zorczej.  8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
  9. Powzięcie uchwały w sprawie niepodzielonego zysku
   z roku 2013.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa z Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni
przed odbyciem ZWZ, w Łodzi przy ul. Senatorskiej 35/37.


               5.

              Inne

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki