Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoLubelskie
PowiatM.ZAMOŚĆ
GminaM.ZAMOŚĆ
MiejscowośćZAMOŚĆ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoLubelskie
PowiatM.ZAMOŚĆ
GminaM.ZAMOŚĆ
UlicaSZCZEBRZESKA
Nr domu19
MiejscowośćZAMOŚĆ
Kod pocztowy22-400
PocztaZAMOŚĆ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2893Z - produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000041580

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A.sporządza rachunek zysków i strat,począwszy od roku 2018,w wariancie kalkulacyjnym.Rachunek przepływów pieniężnych sporzadzany jest metodą pośrednią. W trakcie roku wartość przychodu materiałow ustalana jest w/g cen zakupu.Wartość rozchodu materiałów i wyrobów ustala się metodą "pierwsze przyszło,perwsze wyszło" .Produkty produkcji podstawowej wyceniane są w/g planowanych (normatywnych)kosztów wytworzenia.Różnice między planowanym a rzeczywistym kosztem wytworzenia stanowią odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów ,które rozliczne są miesięcznie w ślad za rozchodem danego wyrobu.Różnice kursowe ustalane są na podstawie przepisów o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Na dzień bilansowy materiały wyceniane są w/g rzeczywistych cen zakupu a produkty gotowe w/g rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto.Zapasy wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.)Odpisy aktualizacyjne wyrobów gotowych obejmują wyroby zalegające w magazynie dłużej niż rok,których wartość jest odpisywana sukcesywnie w okresie nie dłuższym niż 5 lat.Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto(pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne).Spółka dokonuje odpisów na należności wątpliwe do odzyskania lub skierowane na drogę postępowania sadowego.W zakresie amortyzacji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła metodę liniową na poziomie stawek podatkowych.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 amortyzowane są metodą liniową w/g stawek procentowych określonych w załaczniku do ustawy o.p.d.o.p.Srodki trwałe "niskocenne" w cenie jednostkowej do 10 000,00 amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym.Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną podatku.Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Przejściowymi różnicami są między innymi utworzone rezerwy na zobowiązania wobec pracowników z tytułu nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych i niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych..

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.Nie są znane na dzień podpisania sprawozdania finansowego okoliczności ,które wskazywałyby na zagrożenie dalszej kontunuacji lub ograniczenia dotychczasowej działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 522 176,474 364 375,02
IWartości niematerialne i prawne149 168,27189 720,23
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne149 168,27189 720,23
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe5 813 127,203 624 468,79
1Środki trwałe3 588 969,623 488 236,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej332 683,98354 793,62
c) urządzenia techniczne i maszyny2 946 974,532 788 687,96
d) środki transportu165 824,68162 181,05
e) inne środki trwałe143 486,43182 574,31
2Środki trwałe w budowie2 060 157,58136 231,85
3Zaliczki na środki trwałe w budowie164 000,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe559 881,00550 186,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego559 881,00550 186,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe12 937 637,8911 886 877,41
IZapasy5 659 842,205 283 391,09
1Materiały2 124 523,831 252 989,28
2Półprodukty i produkty w toku2 159 385,822 223 426,85
3Produkty gotowe1 375 932,551 438 142,27
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi368 832,69
IINależności krótkoterminowe4 750 107,513 493 159,55
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek4 750 107,513 493 159,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 610 340,143 340 599,95
– do 12 miesięcy4 610 340,143 280 599,95
– powyżej 12 miesięcy60 000,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych55 719,95116 438,94
c) inne84 047,4236 120,66
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 510 693,553 067 817,86
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 510 693,553 067 817,86
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 510 693,553 067 817,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 510 693,553 067 817,86
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe16 994,6342 508,91
Aktywa razem19 459 814,3616 251 252,43
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny11 202 040,759 462 401,08
IKapitał (fundusz) podstawowy1 000 220,001 000 220,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 090 000,006 340 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:100 000,00100 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne100 000,00100 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto3 011 820,752 022 181,08
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 257 773,616 788 851,36
IRezerwy na zobowiązania2 946 742,002 895 716,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 946 742,002 895 716,00
– długoterminowa2 308 229,002 015 072,00
– krótkoterminowa638 513,00880 644,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe47 374,3254 142,08
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne47 374,3254 142,08
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 544 293,582 370 232,07
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 518 362,462 350 714,52
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 211 678,761 258 284,45
– do 12 miesięcy2 211 678,761 258 284,45
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi70 520,00134 343,02
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych897 870,17649 589,22
h) z tytułu wynagrodzeń311 533,77274 793,74
i) inne26 759,7633 704,09
4Fundusze specjalne25 931,1219 517,55
IVRozliczenia międzyokresowe1 719 363,711 468 761,20
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 719 363,711 468 761,20
– długoterminowe469 413,13292 270,92
– krótkoterminowe1 249 950,581 176 490,28
Pasywa razem19 459 814,3616 251 252,43
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:31 068 624,8626 479 447,26
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów29 562 579,3025 760 229,78
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 506 045,56719 217,48
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:22 789 758,0920 075 254,60
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów21 716 575,6419 636 543,91
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 073 182,45438 710,69
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)8 278 866,776 404 192,66
DKoszty sprzedaży389 161,50347 848,04
EKoszty ogólnego zarządu4 184 003,293 783 264,23
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)3 705 701,982 273 080,39
GPozostałe przychody operacyjne568 701,97646 843,75
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje177 539,8395 694,73
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych386 812,42526 285,37
IVInne przychody operacyjne4 349,7224 863,65
HPozostałe koszty operacyjne548 013,17303 053,52
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych544 962,44300 919,95
IIIInne koszty operacyjne3 050,732 133,57
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 726 390,782 616 870,62
JPrzychody finansowe34 970,8311 798,11
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:11 568,4311 798,11
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne23 402,40
KKoszty finansowe332,86103 709,65
IOdsetki, w tym:332,86
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne103 709,65
LZysk (strata) brutto (I+J–K)3 761 028,752 524 959,08
MPodatek dochodowy749 208,00502 778,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)3 011 820,752 022 181,08
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)9 462 401,088 692 819,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach9 462 401,088 692 819,71
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 000 220,001 000 220,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 000 220,001 000 220,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 340 000,005 400 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego750 000,00940 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)750 000,00940 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)750 000,00940 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 090 000,006 340 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu100 000,00100 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 022 181,082 192 599,71
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 022 181,082 192 599,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 022 181,082 192 599,71
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)2 022 181,082 192 599,71
podział zysku2 022 181,082 192 599,71
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto3 011 820,752 022 181,08
Azysk netto3 011 820,752 022 181,08
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)11 202 040,759 462 401,08
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)9 640 220,008 190 220,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 578 001,322 466 715,21
IZysk (strata) netto3 011 820,752 022 181,08
IIKorekty razem566 180,57444 534,13
1Amortyzacja714 838,10550 956,45
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw51 026,00-335 938,00
6Zmiana stanu zapasów-376 451,11-12 675,39
7Zmiana stanu należności-1 256 947,96-841 076,65
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 167 293,75437 386,38
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych266 421,79645 881,34
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 578 001,322 466 715,21
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-2 862 944,55-1 250 676,86
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 862 944,551 250 676,86
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 862 944,551 250 676,86
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 862 944,55-1 250 676,86
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 272 181,08-1 252 599,71
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 272 181,081 252 599,71
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 200 264,001 200 264,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku71 917,0852 335,71
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 272 181,08-1 252 599,71
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-557 124,31-36 561,36
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 067 817,863 104 379,22
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 510 693,553 067 817,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 761 028,75
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-542 627,23-542 627,23
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:450 957,80450 957,80
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:-8 626,12-8 626,12
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:773 039,49773 039,49
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:87 220,0287 220,02
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-75 811,21-75 811,21
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-450 957,80-450 957,80
otzymana dotacja zwol.z opodatkowania-450 957,80-450 957,80art 17 ust 1 pkt 21 lit Ust.
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 994 223,70
K. Podatek dochodowy758 903,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finasowego za 2018r ujęto w załączonym pliku.W zestawieniach tabelarycznych ,jeżeli jakieś informacje dotyczące poszczególnych pozycji nie wystąpiły zarówno w roku obrotowym jak i za rok poprzedzajacy rok obrotowy,to pozycje te pominięto.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki