Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SA
Siedziba
Województwo POMORSKIE
Powiat M. GDYNIA
Gmina M.GDYNIA
Miejscowość GDYNIA
Adres
Kod kraju PL
Województwo POMORSKIE
Powiat M.GDYNIA
Gmina M.GDYNIA
Ulica HUTNICZA
Nr domu 4
Miejscowość GDYNIA
Kod pocztowy 81-963
Poczta GDYNIA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2529Z - produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000041118

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach Ministra Finansów.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

A. Zasady wyceny aktywów trwałych

Do składników aktywów trwałych (długotrwałego użytku) zalicza się składniki majątku posiadające w dniu nabycia wartość wyższą aniżeli 10.000,- zł.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów trwałych Spółka dokonuje odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia (koszty zakończonych prac rozwojowych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
Wartość oprogramowania komputerowego, które zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się wg stawki 30%.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów trwałych dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Dla nowo zakupionych składników wartości niematerialnych i prawnych stosuje się następujące okresy umarzania:
Ilość lat
 Licencje 2
 Koszty zakończonych prac rozwojowych 3
 Wartość firmy 5
 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5

Rzeczowe aktywa trwałe

1). Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Amortyzowanie rozpoczyna się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
Do środków trwałych zaliczamy te składniki majątku, których wartość jest równa lub wyższa aniżeli 10.000,- zł.
Składniki, których wartość nie przekracza 10.000,- zł nie stanowią majątku trwałego. Są one odnoszone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Obejmuje się je ewidencją ilościową, jeżeli ich wartość jednostkowa jest równa lub wyższa niż 500,- zł.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składnikó
Na dzień 01.01.2002 r. ujawniono w aktywach trwałych prawo do wieczystego użytkowania gruntów pozostające do tego dnia w ewidencji pozabilansowej. Jego wartość oszacowano na poziomie 20% ich wartości określonej w decyzji Urzędu Miasta Gdyni dotyczącej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
Stosowane okresy umarzania:
Ilość lat
 Prawo wieczystego użytkowania gruntów 20
 Budynki 10 używane, 40 nowe
 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 używane, 40 nowe
 Urządzenia techniczne i maszyny 2-10
 Środki transportu 2,5 używane, 5 nowe
 Inne środki trwałe 5
2). Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmuje także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. W przypadku poniesienia nakładów nie zakończonych efektem w formie oddania do użytkowania dok

onuje się odpisów aktualizujących w wysokości całości poniesionych nakładów pomniejszonych o ewentualne zyski z likwidacji środków trwałych w budowie.

Inwestycje długoterminowe

1). Długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość w cenie nabycia nie przeszacowuje się do wartości w cenie rynkowej. Pożyczka długoterminowa nie została wyceniona w skorygowanej cenie nabycia.
Odpis aktualizujący dokonuje się do poziomu ceny sprzedaży netto a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.
2). Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
W długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych ujęto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i inne czynne rozliczenia międzyokresowe.

B. Zasady wyceny aktywów obrotowych

Zapasy środków obrotowych:
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę sprzedaży pomniejszoną o koszty związane z przystosowaniem składnika zapasów do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku.
1). Materiały
Materiały ewidencjonowane są ilościowo-wartościowo, w ujęciu obrotów i stanów dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Przychód materiałów prowadzony jest w rzeczywistych cenach zakupu netto natomiast do wyceny rozchodu i stanu materiałów stosuje się ceny przeciętne ustalone w wysokości średnio ważonej ceny zakupu danego materiału. Z dniem 01.01.2019 r. spółka zamierza zmienić zasady wyceny zapasu materiałów i zastosować metodę FIFO.
Ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów ewidencjonowane są na koncie 341- Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i rozliczane są całkowicie na koniec każdego miesiąca sprawozdawczego.
Materiały w drodze wycenia się według rzeczywistych cen zakupu netto.
Dostawy niefakturowane wycenia się według rzeczywistych cen zakupu netto.
Materiały wytworzone we własnym zakresie wycenia się w wysokości rzeczywistego kosztu wytworzenia.
2). Produkcja w toku
Zapasy półproduktów i produkcji w toku wycenia się według rzeczywistego kosztu wytworzenia.
3). Wyroby gotowe
Zapasy produktów gotowych wycenia się po koszcie planowanym rozumianym, jako cena ewidencyjna, jednak nie wyższym od ich cen sprzedaży netto.
W ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku nie uwzględnia się: kosztów ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich znajduje się na dzień wyceny; kosztów sprzedaży wyrobów oraz kosztów będących konsekwencją nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych.
Zapasy wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone są o wartość odpisów aktualizujących wynikających z doprowadzenia ich wartości do cen sprzedaży netto.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciążają pozostałe koszty operacyjne.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z tym, że należności wątpliwe, sporne oraz przeterminowane (niespłacone w terminie przewidzianym umową) podlegają aktualizacji. Nie podlegają obowiązkowi aktualizacji należności spłacone do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany okres.
Należności wycenia się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji.
Na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie usta
lonym dla danej waluty przez NBP.
Należności wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące.
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie po kursie średnim NBP poprzedzającym dzień transakcji w przypadku zakupu i sprzedaży waluty obcej.
Na dzień bilansowy środki te wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

C. Zasady wyceny zobowiązań i rezerw

Rezerwy
Rezerwy wyceniane są w uzasadnionych i wiarygodnie oszacowanych kwotach.
Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Przy ustalaniu wielkości posługuje się metodą aktuarialną. Wielkość rezerw jest corocznie aktualizowana.
Spółka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi przez kontrahentów i oszacowanymi przez jednostkę odsetkami z tytułu zwłoki.
Zobowiązania wycenia się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji.
Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

D. Zasady wyceny kapitałów własnych oraz pozostałych aktywów i pasywów

Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat

Przychody i koszty są ewidencjonowane według zasady memoriału, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Stosowana jest zasada współmierności przychodów i kosztów, która oznacza, że do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. W myśl tej zasady na osiągnięty wynik wpływ wywierają zrealizowane i przypadające na dany okres przychody i nieodzowne dla uzyskania, a więc współmierne z nimi koszty.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i rozlicza je wg miejsc powstawania kosztów ze szczegółowością zapewniającą możliwość zarządzania nimi oraz sporządzania wszelkiego rodzaju sprawozdawczości

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w zł.
Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 5 036 039,63 5 322 895,88
I Wartości niematerialne i prawne 4 632,61
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 632,61
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 615 124,90 1 864 420,90
1 Środki trwałe 1 580 524,90 1 830 920,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 56 347,57 65 471,12
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 343 855,76 1 517 836,91
c) urządzenia techniczne i maszyny 89 937,18 129 222,97
d) środki transportu 26 331,51 39 559,14
e) inne środki trwałe 64 052,88 78 830,76
2 Środki trwałe w budowie 34 600,00 33 500,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 3 033 490,88 3 033 490,88
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 999 753,38 2 999 753,38
a) w jednostkach powiązanych 2 999 753,38 2 999 753,38
– udziały lub akcje 2 999 753,38 2 999 753,38
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe 33 737,50 33 737,50
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 387 423,85 420 351,49
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 381 111,00 414 256,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 6 312,85 6 095,49
B Aktywa obrotowe 18 446 463,22 11 017 028,46
I Zapasy 5 689 796,59 5 413 510,80
1 Materiały 3 797 965,16 4 022 666,28
2 Półprodukty i produkty w toku 1 635 840,60 1 342 958,95
3 Produkty gotowe 4 198,06 4 198,06
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 251 792,77 43 687,51
II Należności krótkoterminowe 4 225 827,24 2 356 921,38
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 4 225 827,24 2 356 921,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 952 633,04 2 273 060,98
– do 12 miesięcy 3 952 633,04 2 273 060,98
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 153 167,00 38 147,47
c) inne 120 027,20 45 712,93
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 8 124 083,81 2 830 146,11
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 124 083,81 2 830 146,11
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 124 083,81 2 830 146,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 124 083,81 2 830 146,11
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 406 755,58 416 450,17
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 23 482 502,85 16 339 924,34
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 12 444 457,78 11 846 361,08
I Kapitał (fundusz) podstawowy 812 520,00 812 520,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8 431 665,37 8 431 665,37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2 480 594,88 2 480 594,88
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 121 680,83 28 285,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 597 996,70 93 295,83
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 038 045,07 4 493 563,26
I Rezerwy na zobowiązania 1 352 207,00 990 435,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 195 239,00 95 736,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 366 968,00 309 699,00
– długoterminowa 281 968,00 204 699,00
– krótkoterminowa 85 000,00 105 000,00
3 Pozostałe rezerwy 790 000,00 585 000,00
– krótkoterminowe 790 000,00 585 000,00
II Zobowiązania długoterminowe 317 340,00
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 317 340,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 317 340,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 9 342 430,47 3 461 629,86
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9 322 943,51 3 437 674,90
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 107 306,31 1 574 286,21
– do 12 miesięcy 1 107 306,31 1 574 286,21
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 7 030 695,83
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 442 092,78 997 557,88
h) z tytułu wynagrodzeń 8 392,42
i) inne 742 848,59 857 438,39
4 Fundusze specjalne 19 486,96 23 954,96
IV Rozliczenia międzyokresowe 26 067,60 41 498,40
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 26 067,60 41 498,40
– długoterminowe 17 378,20 28 615,29
– krótkoterminowe 8 689,40 12 883,11
Pasywa razem 23 482 502,85 16 339 924,34
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21 522 337,33 17 794 694,14
– od jednostek powiązanych 1 920,00 1 920,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 215 997,58 18 383 326,61
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 241 344,43 -610 905,05
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 7,08
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 64 995,32 22 265,50
B Koszty działalności operacyjnej 20 396 113,96 17 838 075,74
I Amortyzacja 269 028,61 313 014,40
II Zużycie materiałów i energii 6 081 195,86 5 316 114,12
III Usługi obce 5 578 111,12 3 467 436,92
IV Podatki i opłaty, w tym: 656 991,35 878 072,61
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 6 182 249,52 6 354 355,62
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 327 619,49 1 363 321,72
– emerytalne 507 146,24 506 730,68
VII Pozostałe koszty rodzajowe 191 629,27 134 463,92
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 109 288,74 11 296,43
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 126 223,37 -43 381,60
D Pozostałe przychody operacyjne 851 322,10 562 985,80
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 26 775,03
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 851 322,10 536 210,77
E Pozostałe koszty operacyjne 1 060 579,30 275 556,91
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 625 734,77 251 342,66
III Inne koszty operacyjne 434 844,53 24 214,25
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 916 966,17 244 047,29
G Przychody finansowe 50 929,27 8 180,16
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 29 122,14 8 180,15
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 21 807,13 0,01
H Koszty finansowe 19 399,74 108 985,62
I Odsetki, w tym: 5 070,69 10 088,55
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 212,00
IV Inne 14 329,05 97 685,07
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 948 495,70 143 241,83
J Podatek dochodowy 217 851,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 132 648,00 49 946,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 597 996,70 93 295,83
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11 846 361,08 12 173 098,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11 846 361,08 12 173 098,07
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 812 520,00 812 520,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 812 520,00 812 520,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8 431 665,37 8 431 665,37
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8 431 665,37 8 431 665,37
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2 480 594,88 2 480 594,88
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 480 594,88 2 480 594,88
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 28 285,00 161 654,07
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 93 395,83 -133 369,07
a) zwiększenie (z tytułu) 93 395,83 28 285,00
PRZEDAWNIONA DYWIDENDA 100,00 28 285,00
ODPIS Z ZYSKU 93 295,83
b) zmniejszenie (z tytułu) 161 654,07
WYPŁATA DYWIDENDY 161 654,07
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 121 680,83 28 285,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 93 295,83 286 663,75
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 93 295,83 286 663,75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 93 295,83 286 663,75
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 93 295,83 286 663,75
ODPIS NA KAPITAŁ REZERWOWY 93 295,83
DYWIDENDA 286 663,75
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 597 996,70 93 295,83
A zysk netto 597 996,70 93 295,83
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12 444 457,78 11 846 361,08
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12 444 457,78 11 846 361,08
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 329 813,93 1 676 576,85
I Zysk (strata) netto 597 996,70 93 295,83
II Korekty razem 4 731 817,23 1 583 281,02
1 Amortyzacja 269 028,61 313 014,40
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -12 084,77 -2 873,58
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -29 563,03
5 Zmiana stanu rezerw 361 772,00 46 699,00
6 Zmiana stanu zapasów -276 285,79 862 344,03
7 Zmiana stanu należności -1 868 905,86 573 430,09
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 236 569,61 200 446,04
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 958,38 -346 484,63
10 Inne korekty 17 765,05 -33 731,30
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5 329 813,93 1 676 576,85
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 915,23 1 557,75
I Wpływy 12 084,77 37 007,27
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30 133,69
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 12 084,77 2 873,58
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 12 084,77 2 873,58
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki 12 084,77 2 873,58
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne 4 000,00
II Wydatki 14 000,00 35 449,52
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 000,00 35 449,52
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 915,23 1 557,75
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -33 961,00 -55 200,00
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 33 961,00 55 200,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 33 961,00 55 200,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -33 961,00 -55 200,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5 293 937,70 1 622 934,60
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 293 937,70 1 622 934,60
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 2 830 146,11 1 207 211,51
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8 124 083,81 2 830 146,11
– o ograniczonej możliwości dysponowania 608,96 11 128,58
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 948 495,70
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 15 430,80
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 525 987,11
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 1 281,77
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 501 266,56
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 487 934,76
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 8 392,42
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 242 583,50
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 146 584,96
K. Podatek dochodowy 19,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA-OPIS

-

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

-

ZMIANY AKTYWA

-

ZMIANY ST

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki