Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.
Siedziba
Województwomałopolskie
Powiatnowotarski
GminaSzaflary
MiejscowośćSzaflary
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
Powiatnowotarski
GminaSzaflary
UlicaBañska Nizna, Cieplice
Nr domu1
MiejscowośćSzaflary
Kod pocztowy34-424
PocztaSzaflary
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000040456

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi przez kontrahentów i oszacowanymi przez jednostkę odsetkami z tytułu zwłoki.
Rezerwy
Rezerwy wyceniane są w uzasadnionych i wiarygodnie oszacowanych kwotach.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe wycenia się wg wartości nominalnej.
W pozycji tej ujęte są dotacje otrzymane na zakup środków trwałych, środków trwałych w budowie lub materiałów oraz przyznane prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnych źródłach energii.
Rozliczenie dotacji księgowane jest w pozostałe przychody operacyjne w pozycji dotacje równolegle do odpisów amortyzacyjnych dotowanych środków trwałych do wysokości amortyzacji w danym roku lub równolegle do wydanych do zużycia materiałów z magazynu.
Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia w momencie sprzedaży stanowią przychód ze sprzedaży energii elektrycznej. Rozchód praw majątkowych obciąża rozliczenie międzyokresowe przychodów natomiast uznaje zapasy towarów.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne – to nabyte przez Spółkę, zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe, nie zakwalifikowane do inwestycji, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności są to:
- autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych
- know-how.
- prawa do emisji zanieczyszczeń
Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 3 500 zł odpisy umorzeniowe dokonuje się metodą liniową począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tą wartość niematerialną lub prawną przyjęto do używania, przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej w wysokości:
- 30 % dla licencji na programy komputerowe i prawa autorskie,
- 30 % dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
Natomiast dla wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej wartości równej lub nieprzekraczającej 3 500 zł stosuje się amortyzację w wysokości 100 % w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym WNiP oddano do używania.
Dla koncesji górniczej przyjęto okres umarzania 20 lat ze względu na to, iż koncesja przyznana jest na 20 lat.
Prawa do emisji zanieczyszczeń księguje się według Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stanowisko to odnosi się do uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011, zwanej ustawą o handlu emisjami.
Przyznane i nabyte prawa do emisji spełniają definicję wartości niematerialnych i prawnych. Ujmuje się je w księgach rachunkowych pod datą nabycia (przyznania) w cenie nabycia oraz wykazuje w bilansie w pozycji wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na przeznaczenie. Dla każdej instalacji prowadzi się odrębną ewidencję ilościowo-wartościową przyznanych praw do emisji.
Przyznane prawa do emisji ujmuję się w księgach jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, które zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych praw. Rozliczenie przychodów następuje w chwili wykorzystania lub sprzedaży przyznanych praw do emisji.
Dla praw do emisji zanieczyszczeń umorzenia metodą liniową dokonuje się w wysokości zużytych w danym roku praw. Wysokość amortyzacji ustala się jako iloczyn zużytych wykorzystanych praw do emisji w danym okresie oraz jednostkowej ceny ich nabycia. Jeżeli ceny nabycia są różne, to do wyceny kwoty amortyzacji uwzględniającej wykorzystanie tych praw jednostka przyjmuje metodę pierwsze przyszło – pierwsze wyszło /FIFO/.
W przypadku gdy liczba posiadanych praw do emisji jest mniejsza od przewidywanej do wykorzystania liczby praw do emisji za rok obrotowy, kwotę równą wartości brakujących praw do emisji odnosi się w ciężar kosztów wytworzenia produktów, jednocześnie ujmując ją jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Środki trwałe Do środków trwałych (aktywa długotrwałego użytku) zalicza się składniki majątkowe, jeżeli ich jednostkowa wartość początkowa jest wyższa niż 2 000 zł. Dla środków trwałych o wartości początkowej od 2 000 zł do 3 500 zł stosuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 100 % w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym środek oddano do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł podlegają amortyzacji liniowej wg przyjętych stawek amortyzacyjnych. Do środków trwałych prowadzona jest tabela amortyzacyjna. Aktywa o jednostkowej wartości do 2 000 zł. niezaliczone do środków trwałych stanowią koszt zużycia materiałów.
Środki trwałe ujmuje się w księgach na dzień oddania ich do używania wg wartości początkowej stanowiącej ich cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Wartość środków trwałych powiększają koszty ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodujące, że ich wartość użytkowa po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonych składników rzeczowego majątku trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową środków trwałych pomniejszają odpisy amortyzacyjne.
Stosowane okresy umarzania: % umorzenia
 Budynki 1,5 – 3,0
 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,0; 2,5; 4,0; 4,38; 4,5; 14,13
 Urządzenia techniczne i maszyny 5 - 30
 Środki transportu 14 - 20
 Inne środki trwałe (grupa 8 KŚT) 20

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów trwałych Spółka dokonuje odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Środki trwałe w budowie
Wartość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Należności długoterminowe
Należności długoterminowe są to należności wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego, tzn. te, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego. Nie obejmują one należności z tytułu dostaw i usług.
Należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Zasady wyceny aktywów obrotowych
Zapasy aktywów obrotowych
Zapasy wyceniane są według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę sprzedaży pomniejszoną o koszty związane z przystosowaniem składnika zapasów do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku.
Zapasy materiałów wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu. Koszty zakupu obciążają koszty rodzajowe w dacie ich poniesienia. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się wg metody pierwsze przyszło – pierwsze wyszło /FIFO/ z uwzględnieniem aktualizacji ich wartości na dzień bilansowy.
Wszystkie zapasy materiałowe podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej.
Zapasy towarów giełdowych – praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia wycenia się jako iloczyn ilości przyznanych praw i jednostkowej ceny rynkowej prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa pochodzenia z dnia przyznania świadectwa i nabycia praw majątkowych. Ceny rynkowe prawa majątkowego pobierane są z Towarowej Giełdy Energii S. A z pozycji notowania ciągłe – cena minimalna. Rozchód praw majątkowych obciąża przychód ze sprzedaży energii elektrycznej i uznaje zapasy towarów giełdowych – prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia. Spółka stosuje metodę wyceny rozchodu magazynowego : pierwsze przyszło – pierwsze wyszło.
Należności
Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług bez względu na okres ich wymagalności oraz należności z innych tytułów, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z tym, że należności wątpliwe, sporne oraz przeterminowane (niespłacone w terminie przewidzianym umową) podlegają aktualizacji. Nie podlegają obowiązkowi aktualizacji należności spłacone do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany okres. Stosuje się następujące zasady aktualizacji:
Odpisu aktualizującego dokonuje się na należności wątpliwe lub sporne, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Obejmują one należność główną oraz zasądzone odsetki i koszty postępowania sądowego.
Inwestycje krótkoterminowe
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki wyrażone w walutach na rachunkach bankowych obcych – walutowych na dzień bilansowy wycenia się wg średniego kursu ustalonego na dzień wyceny, dla danej waluty przez NBP. Powstałe różnice kursowe odnosi się w koszty lub przychody finansowe lub w wartość początkową środka trwałego w budowie. Inwestycje krótkoterminowe
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki wyrażone w walutach na rachunkach bankowych obcych – walutowych na dzień bilansowy wycenia się wg średniego kursu ustalonego na dzień wyceny, dla danej waluty przez NBP. Powstałe różnice kursowe odnosi się w koszty lub przychody finansowe lub w wartość początkową środka trwałego w budowie.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są ewidencjonowane według zasady memoriału, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i rozlicza je wg miejsc powstawania kosztów ze szczegółowością zapewniającą możliwość zarządzania nimi oraz sporządzania wszelkiego rodzaju sprawozdawczości.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w PLN.
Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Sprawozdanie finansowe Spółki podlega obowiązkowemu badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 44 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne także w zakresie zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami.
Sprawozdanie finansowego zgodnie z art.44 Prawo energetyczne: Spółka ewidencjonuje koszty, przychody, zyski i straty w sposób zapewniający równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego. Ewidencja księgowa umożliwia odrębne obliczanie kosztów stałych i zmiennych, przychodów, zysków i strat oraz bilansu z podziałem na poszczególne działalności tj: wytwarzanie energii cieplnej, przesył i dystrybucja energii cieplnej, wytwarzanie energii elektrycznej oraz pozostałą działalność.
Wyróżnia się dwa sposoby wyodrębniania pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu dla poszczególnych działalności:
1) bezpośrednio przypisanie kont lub zapisów księgowych
2) zastosowanie odpowiednich kluczy podziałowych dla kont wspólnych

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe165 764 242,88159 055 191,06
IWartości niematerialne i prawne972 576,621 302 515,49
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne972 576,621 302 515,49
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe164 556 757,26157 574 209,31
1Środki trwałe160 235 173,01153 494 754,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 499 630,302 499 630,30
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej146 107 878,77139 697 014,87
c) urządzenia techniczne i maszyny11 476 556,1811 170 632,82
d) środki transportu133 444,86109 309,80
e) inne środki trwałe17 662,9018 166,34
2Środki trwałe w budowie4 321 584,254 079 455,18
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe234 909,00178 466,26
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego230 909,00169 926,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 000,008 540,26
BAktywa obrotowe18 147 896,0718 797 961,04
IZapasy2 375 602,062 980 764,01
1Materiały1 214 900,561 207 745,28
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary1 160 701,501 773 018,73
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe5 347 278,505 479 586,41
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 347 278,505 479 586,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 524 611,104 200 847,10
– do 12 miesięcy4 240 058,253 916 294,25
– powyżej 12 miesięcy284 552,85284 552,85
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych820 245,751 273 647,75
c) inne2 421,655 091,56
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe9 986 200,079 984 937,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe9 986 200,079 984 937,89
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 986 200,079 984 937,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach9 961 700,079 943 749,39
– inne środki pieniężne24 500,0041 188,50
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe438 815,44352 672,73
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne15 990,00
Aktywa razem183 912 138,95177 869 142,10
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny122 881 725,48120 125 467,27
IKapitał (fundusz) podstawowy145 549 000,00145 569 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 687 173,462 386 191,74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-28 126 696,19-31 541 871,03
VIZysk (strata) netto2 772 248,213 712 146,56
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania61 030 413,475 743 674,83
IRezerwy na zobowiązania1 237 957,07915 642,64
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego22 649,0021 299,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne718 714,74652 213,64
– długoterminowa639 964,74545 312,32
– krótkoterminowa78 750,00106 901,32
3Pozostałe rezerwy496 593,33242 182,90
– długoterminowe
– krótkoterminowe496 593,33242 182,90
IIZobowiązania długoterminowe6 789 932,508 640 332,50
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek6 789 932,508 640 332,50
a) kredyty i pożyczki6 789 932,508 640 332,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 589 198,745 018 016,39
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 695 833,654 218 165,26
a) kredyty i pożyczki1 850 400,001 850 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 180 355,351 011 675,05
– do 12 miesięcy2 180 355,351 011 675,05
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych423 952,16436 832,29
h) z tytułu wynagrodzeń17 291,15
i) inne1 241 126,14901 966,77
4Fundusze specjalne893 365,09799 851,13
IVRozliczenia międzyokresowe46 413 325,1643 169 630,40
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe46 413 325,1643 169 630,40
– długoterminowe42 377 540,9038 511 258,73
– krótkoterminowe4 035 784,264 658 371,67
Pasywa razem183 912 138,95177 869 142,10
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:27 099 789,9425 552 921,16
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów25 609 427,6725 250 176,66
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-328 116,85-420 435,94
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 082 138,96365 918,07
V. Przychody netto ze sprzedaży energii elekt. i świadectw pochodzenia z kogeneracji459 015,16357 262,37
VI. Przychody netto ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej277 325,00
BKoszty działalności operacyjnej25 887 472,9423 971 934,57
IAmortyzacja7 802 421,737 732 174,90
IIZużycie materiałów i energii6 391 156,055 811 926,07
IIIUsługi obce1 176 821,69974 218,22
IVPodatki i opłaty, w tym:3 755 701,753 652 331,96
– podatek akcyzowy195 155,42195 116,72
VWynagrodzenia4 405 561,854 114 845,93
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:836 408,89820 863,13
– emerytalne360 623,59345 902,90
VIIPozostałe koszty rodzajowe575 436,72535 319,24
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów943 964,26330 255,12
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 212 317,001 580 986,59
DPozostałe przychody operacyjne3 679 360,533 932 753,91
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 669,108 983,74
IIDotacje2 742 464,163 036 093,13
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych566 139,59304 883,60
IVInne przychody operacyjne369 087,68582 793,44
EPozostałe koszty operacyjne1 170 555,08841 278,13
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych451 000,55485 824,79
IIIInne koszty operacyjne719 554,53355 453,34
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 721 122,454 672 462,37
GPrzychody finansowe104 492,44355 367,73
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:104 492,44355 367,73
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe316 718,68383 426,54
IOdsetki, w tym:316 718,68383 407,01
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne19,53
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 508 896,214 644 403,56
JPodatek dochodowy796 281,001 016 529,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-59 633,00-84 272,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 772 248,213 712 146,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)120 125 467,27117 191 716,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach120 125 467,27117 191 716,67
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu145 569 000,00146 578 200,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-20 000,00-1 009 200,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)20 000,001 009 200,00
– umorzenia udziałów (akcji)20 000,001 009 200,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu145 549 000,00145 569 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 386 191,741 830 545,26
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego300 981,72555 646,48
a) zwiększenie (z tytułu)300 981,72555 646,48
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej4 010,00230 804,04
– podziału zysku (ustawowo)296 971,72324 842,44
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 687 173,462 386 191,74
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-31 541 871,03-35 277 559,07
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 712 146,564 060 530,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 712 146,564 060 530,48
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)3 712 146,564 060 530,48
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu3 712 146,564 060 530,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-31 541 871,03-35 277 559,07
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)3 415 174,843 735 688,04
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-28 126 696,19-31 541 871,03
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-28 126 696,19-31 541 871,03
6Wynik netto2 772 248,213 712 146,56
Azysk netto2 772 248,213 712 146,56
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)122 881 725,48120 125 467,27
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)122 881 725,48120 125 467,27
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 772 248,213 712 146,56
IIKorekty razem13 745 001,928 757 435,45
1Amortyzacja7 802 421,737 732 174,90
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)212 226,2428 039,28
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 669,10-8 983,74
5Zmiana stanu rezerw322 314,43238 761,64
6Zmiana stanu zapasów605 161,95-1 890 883,20
7Zmiana stanu należności132 307,91171 821,69
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 571 129,45-1 033 716,65
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-142 585,45-90 361,37
10Inne korekty3 243 694,763 610 582,90
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)16 517 250,1312 469 582,01
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 669,108 983,74
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 669,108 983,74
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki14 455 030,8111 173 423,97
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne14 455 030,8111 173 423,97
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-14 453 361,71-11 164 440,23
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy104 492,44355 367,73
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe104 492,44355 367,73
IIWydatki2 167 118,682 249 797,01
1Nabycie udziałów (akcji) własnych15 990,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 850 400,001 850 400,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki316 718,68383 407,01
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 062 626,24-1 894 429,28
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 262,18-589 287,50
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu9 984 937,8910 574 225,39
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:9 986 200,079 984 937,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania6 701 483,334 388 496,80
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 508 896,214 644 403,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 699 042,046 699 042,04
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 394 171,263 394 171,263 447 064,14
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 425,841 425,841 156,71
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 898 958,583 898 958,583 848 744,51
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-320 964,43
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:145 122,69145 122,69113 431,78
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 190 951,115 350 152,50
K. Podatek dochodowy796 281,001 016 529,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018r.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki