Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7361444064
REGON 491858337
KRS 0000040456
Adres ul. Cieplice 1, 34-424 Bańska Niżna
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 3530Z — wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.03 0.33
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.05 0.5
Płynność bieżąca (CR) 3.75 2.75
Płynność szybka (QR) 3.15 2.39
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.05 0.5
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 14.53% 10.23%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.09% 2.26%
Rentowność aktywów (ROA) 2.09% 1.51%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-30 125/2020 486 361224
Poz. 361224. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/208499/20/540]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361224. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/208499/20/540]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-30 125/2020 486 361225
Poz. 361225. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/208499/20/941]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361225. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/208499/20/941]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-30 125/2020 486 361226
Poz. 361226. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/208499/20/342]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361226. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/208499/20/342]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-30 125/2020 486 361227
Poz. 361227. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/208499/20/743]


W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361227. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/208499/20/743]


W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-10 71/2020 15 18226
Poz. 18226. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPL-
NEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
w Bańskiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-17756/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia
Podhalańska” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bańskiej Niżnej,
ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale
zakładowym 145 549 000,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej
dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 k.s.h.,
art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h oraz § 31 pkt 2, 5, 7
i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r., w Biu-
rze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem,
ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowa-
  nia w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgroma-
  dzenie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC
  Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia
  Podhalańska S.A. za rok 2019.
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
  ków oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania
  Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
  zysku netto za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
  Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A.
  za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
  dania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A.
  za rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działal-
  ności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
  PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezen-
  tacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi
  marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-
  kich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019, przed-
  łożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzor-
  czej Spółki.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
  zorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności
  w roku 2019.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium człon-
  kom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku
  2019.17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium człon-
  kom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
  w roku 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opracowanego
  przez Zarząd Spółki Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa Ener-
  getyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w zakresie
  zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
  ciepło na lata 2021-2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu
  prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w którym zareje-
  strowane będą akcje Spółki PEC Geotermia Podhalań-
  ska S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporzą-
  dzenie przez Spółkę składnikami aktywów trwałych (rozli-
  czenie nakładów - obiekty Kotłowni Pardałówka).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
  cie przez Spółkę umowy z Wykonawcą wyłonionym
  w postępowaniu na „Wykonanie odwiertu chłonnego
  Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłon-
  nego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem”
  oraz umów (dotacji i pożyczki) z NFOŚiGW zawiera-
  nych w ramach dofinansowania z programu prioryte-
  towego „Polska Geotermia Plus” ogłoszonego przez
  NFOŚiGW.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji.
23. Zamknięcie obrad.

                        Prezes Zarządu
                       Wojciech Ignacok
                      Wiceprezes Zarządu
                        Robert Wójciak
Poz. 18226. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPL-
NEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
w Bańskiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-17756/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia
Podhalańska” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bańskiej Niżnej,
ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale
zakładowym 145 549 000,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej
dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 k.s.h.,
art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h oraz § 31 pkt 2, 5, 7
i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r., w Biu-
rze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem,
ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowa-
  nia w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgroma-
  dzenie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC
  Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia
  Podhalańska S.A. za rok 2019.
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
  ków oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania
  Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
  zysku netto za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
  Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A.
  za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
  dania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A.
  za rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działal-
  ności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
  PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezen-
  tacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi
  marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-
  kich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019, przed-
  łożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzor-
  czej Spółki.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
  zorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności
  w roku 2019.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium człon-
  kom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku
  2019.17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium człon-
  kom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
  w roku 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opracowanego
  przez Zarząd Spółki Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa Ener-
  getyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w zakresie
  zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
  ciepło na lata 2021-2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu
  prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w którym zareje-
  strowane będą akcje Spółki PEC Geotermia Podhalań-
  ska S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporzą-
  dzenie przez Spółkę składnikami aktywów trwałych (rozli-
  czenie nakładów - obiekty Kotłowni Pardałówka).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
  cie przez Spółkę umowy z Wykonawcą wyłonionym
  w postępowaniu na „Wykonanie odwiertu chłonnego
  Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłon-
  nego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem”
  oraz umów (dotacji i pożyczki) z NFOŚiGW zawiera-
  nych w ramach dofinansowania z programu prioryte-
  towego „Polska Geotermia Plus” ogłoszonego przez
  NFOŚiGW.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji.
23. Zamknięcie obrad.

                        Prezes Zarządu
                       Wojciech Ignacok
                      Wiceprezes Zarządu
                        Robert Wójciak
2020-01-14 08/2020 285 19190
Poz. 19190. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19907/19/390]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej GEOTERM@GEO-
TERMIA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
GEOTERMIA.PL
Poz. 19190. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19907/19/390]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej GEOTERM@GEO-
TERMIA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
GEOTERMIA.PL
2019-07-11 133/2019 1135 649851
Poz. 649851. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10146/19/826]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 7 CZERWCA 2019 ROK REPERTORIUM A NR
2137/2019 KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA
OZGA - NOTARIUSZ, ROMAN OZGA - NOTARIUSZ,
34-500 ZAKOPANE, 3 MAJA 23. § 8 - STATUTU
SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HOLUK AUGUSTYN
2. MONIKA KLAUDIA 3. 87041715940 wpisać:
2 1. PARA 2. PAWEŁ 3. 71052002937
Poz. 649851. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10146/19/826]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 7 CZERWCA 2019 ROK REPERTORIUM A NR
2137/2019 KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA
OZGA - NOTARIUSZ, ROMAN OZGA - NOTARIUSZ,
34-500 ZAKOPANE, 3 MAJA 23. § 8 - STATUTU
SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HOLUK AUGUSTYN
2. MONIKA KLAUDIA 3. 87041715940 wpisać:
2 1. PARA 2. PAWEŁ 3. 71052002937
2019-06-25 121/2019 600 452824
Poz. 452824. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/124265/19/650]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452824. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/124265/19/650]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 600 452825
Poz. 452825. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/124265/19/51]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452825. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/124265/19/51]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 601 452826
Poz. 452826. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/124265/19/452]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452826. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/124265/19/452]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 601 452827
Poz. 452827. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/124265/19/853]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452827. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/124265/19/853]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-05 68/2019 707 181510
Poz. 181510. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3285/19/16]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZESZEK 2. PAWEŁ
HENRYK 3. 78033020418 wpisać: 2 1. CHRYPLE-
WICZ KAŁWA 2. MONIKA 3. 68122204667
Poz. 181510. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3285/19/16]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZESZEK 2. PAWEŁ
HENRYK 3. 78033020418 wpisać: 2 1. CHRYPLE-
WICZ KAŁWA 2. MONIKA 3. 68122204667
2019-04-04 67/2019 18 17838
Poz. 17838. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
„GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Bań-
skiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-17370/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia
Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej,
ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale
zakładowym 145.549.000,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej
dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 k.s.h.,
art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h oraz § 31 pkt 2, 5, 7
i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r., w Biu-
rze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem,
ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głoso-
    wania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne
    Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
    Spółki.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC
    Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2018.
  9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geoter-
    mia Podhalańska S.A. za rok 2018.
  10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
    ków oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania
    Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
    zysku netto za rok obrotowy 2018.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
    dania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalań-
    ska S.A. za rok 2018.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
    dania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A.
    za rok 2018.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z dzia-
    łalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2018.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
    dania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydat-
    kach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi
    prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie sto-
    sunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
    społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarzą-
    dzaniem za rok 2018, przedłożonego przez Zarząd
    Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.
  15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
    zorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności
    w roku 2018.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
    w roku 2018.
  17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków w roku 2018.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opracowa-
    nej przez Zarząd Spółki zmiany Planu Rozwoju Przed-
    siębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalań-
    ska S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
    zapotrzebowania na ciepło na lata 2018-2020.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
    tego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
    nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych
    w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku
    o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), o war-
    tości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów,
    w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na
    podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
    finansowego.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Sta-
    tucie Spółki.
  22. Zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się
dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu oraz treść
projektowanej zmian:§ 8 w dotychczasowym brzmieniu:
  „Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa
  w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badaw-
  czo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe,
  inne placówki, a także uczestniczyć w innych Spółkach
  w kraju i za granicą”

- otrzymuje nowe brzmienie:
  „Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa
  i postanowień Statutu, Spółka może tworzyć jednostki
  organizacyjne własne, a także wchodzić w związki prawne
  i organizacyjne z innymi podmiotami. Spółka może w szcze-
  gólności tworzyć kapitałowe spółki handlowe w kraju i za
  granicą, a także przystępować do takich spółek”.

                        Prezes Zarządu
                       Wojciech Ignacok

                      Wiceprezes Zarządu
                        Robert Wójciak
Poz. 17838. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
„GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Bań-
skiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-17370/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia
Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej,
ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale
zakładowym 145.549.000,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej
dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 k.s.h.,
art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h oraz § 31 pkt 2, 5, 7
i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r., w Biu-
rze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem,
ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głoso-
    wania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne
    Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
    Spółki.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC
    Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2018.
  9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geoter-
    mia Podhalańska S.A. za rok 2018.
  10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
    ków oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania
    Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
    zysku netto za rok obrotowy 2018.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
    dania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalań-
    ska S.A. za rok 2018.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
    dania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A.
    za rok 2018.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z dzia-
    łalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2018.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
    dania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydat-
    kach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi
    prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie sto-
    sunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
    społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarzą-
    dzaniem za rok 2018, przedłożonego przez Zarząd
    Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.
  15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
    zorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności
    w roku 2018.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
    w roku 2018.
  17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków w roku 2018.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opracowa-
    nej przez Zarząd Spółki zmiany Planu Rozwoju Przed-
    siębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalań-
    ska S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
    zapotrzebowania na ciepło na lata 2018-2020.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
    tego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
    nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych
    w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku
    o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), o war-
    tości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów,
    w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na
    podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
    finansowego.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Sta-
    tucie Spółki.
  22. Zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się
dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu oraz treść
projektowanej zmian:§ 8 w dotychczasowym brzmieniu:
  „Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa
  w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badaw-
  czo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe,
  inne placówki, a także uczestniczyć w innych Spółkach
  w kraju i za granicą”

- otrzymuje nowe brzmienie:
  „Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa
  i postanowień Statutu, Spółka może tworzyć jednostki
  organizacyjne własne, a także wchodzić w związki prawne
  i organizacyjne z innymi podmiotami. Spółka może w szcze-
  gólności tworzyć kapitałowe spółki handlowe w kraju i za
  granicą, a także przystępować do takich spółek”.

                        Prezes Zarządu
                       Wojciech Ignacok

                      Wiceprezes Zarządu
                        Robert Wójciak
2019-02-18 34/2019 212 73611
Poz. 73611. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2068/19/304]

W dniu 11.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUPCZAK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. 84061416651
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WÓJ-
CIAK 2. ROBERT GRZEGORZ 3. 68030110997
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 73611. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2068/19/304]

W dniu 11.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUPCZAK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. 84061416651
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WÓJ-
CIAK 2. ROBERT GRZEGORZ 3. 68030110997
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-10-11 198/2018 783 609026
Poz. 609026. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12879/18/838]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.06.2018 R. - REPERTORIUM A NR 2544/2018,
NOTARIUSZ ROMAN OZGA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W ZAKOPANEM - ZMIANA: § 31 PKT 16,
§ 31 PKT 20, § 31 PKT 17(2), § 31 PKT 17(3), § 31 PKT
17(4), § 33 PKT 4 LIT. I, § 33 PKT 4 LIT. J, DODANO
§ 32 PKT 16, § 32 PKT 17.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PARA 2. PAWEŁ
3. 71052002937 wpisać: 2 1. HOLUK AUGUSTYN
2. MONIKA KLAUDIA 3. 87041715940
Poz. 609026. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12879/18/838]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.06.2018 R. - REPERTORIUM A NR 2544/2018,
NOTARIUSZ ROMAN OZGA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W ZAKOPANEM - ZMIANA: § 31 PKT 16,
§ 31 PKT 20, § 31 PKT 17(2), § 31 PKT 17(3), § 31 PKT
17(4), § 33 PKT 4 LIT. I, § 33 PKT 4 LIT. J, DODANO
§ 32 PKT 16, § 32 PKT 17.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PARA 2. PAWEŁ
3. 71052002937 wpisać: 2 1. HOLUK AUGUSTYN
2. MONIKA KLAUDIA 3. 87041715940
2018-09-05 172/2018 428 354476
Poz. 354476. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/196730/18/254]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354476. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/196730/18/254]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 428 354477
Poz. 354477. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/196731/18/655]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354477. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/196731/18/655]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 428 354478
Poz. 354478. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/196732/18/56]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354478. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/196732/18/56]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 428 354479
Poz. 354479. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/196733/18/457]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354479. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SYSTEM, wpis do
rejestru: 31.08.2001.
[RDF/196733/18/457]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-11 133/2018 17 30501
Poz. 30501. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
„GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Bań-
skiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO wpis do
rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-30081/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia
Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej,
ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śród-
mieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr 0000040456, informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę
o treści:

        UCHWAŁA NR 20/2018
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
  „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH NABYTYCH
    W CELU UMORZENIA Z DNIA 15.06.2018 R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka
Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2
Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 31 pkt 17k Statutu
Spółki uchwala, co następuje:               §1

Umarza się w trybie art. 4181 § 4 Kodeksu spółek handlowych
200 (dwieście) akcji Spółki, co obejmuje:
 - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowa-
  nych serii „C” o numerach od 292 683 do 292 743, o war-
  tości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
 - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowa-
  nych serii „C” o numerach od 293 049 do 293 109, o war-
  tości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
 - 78 (siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejo-
  wanych serii „C” o numerach od 294 581 do 294 658,
  o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

               §2

Podlegające umorzeniu akcje zostały nabyte przez Spółkę
w dniach od 11.07.2017 do 13.07.2017 roku, zgodnie z art. 4181
§ 4 KSH, w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych
w celu umorzenia, zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami
Spółki w dniach od 11.07.2017 do 13.07.2017 roku. Za każdą
z nabytych w celu umorzenia akcji Spółka zapłaciła odpowied-
nio w dniach od 11.07.2017 do 14.07.2017 roku cenę wyno-
szącą 79,95 zł za jedną akcję, nabywając łącznie 200 (dwieście)
akcji Spółki, co obejmuje:
  - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowa-
   nych serii „C” o numerach od 292 683 do 292 743, o war-
   tości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
  - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowa-
   nych serii „C” o numerach od 293 049 do 293 109, o war-
   tości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
  - 78 (siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejo-
   wanych serii „C” o numerach od 294 581 do 294 658,
   o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.
Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka
wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym akcje kwotę
15.990,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt
złotych 00/100).

               §3

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakła-
dowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nomi-
nalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100), z kwoty 145.569.000,00 zł (słownie:
sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy złotych) do kwoty 145.549.000,00 zł (słownie: sto czter-
dzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
złotych 00/100). Obniżenie kapitału zakładowego następuje
w drodze umorzenia części akcji.

               §4

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd
  obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana
  statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych
  przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

               §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Poz. 30501. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
„GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Bań-
skiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO wpis do
rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-30081/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia
Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej,
ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śród-
mieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr 0000040456, informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę
o treści:

        UCHWAŁA NR 20/2018
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
  „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH NABYTYCH
    W CELU UMORZENIA Z DNIA 15.06.2018 R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka
Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2
Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 31 pkt 17k Statutu
Spółki uchwala, co następuje:               §1

Umarza się w trybie art. 4181 § 4 Kodeksu spółek handlowych
200 (dwieście) akcji Spółki, co obejmuje:
 - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowa-
  nych serii „C” o numerach od 292 683 do 292 743, o war-
  tości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
 - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowa-
  nych serii „C” o numerach od 293 049 do 293 109, o war-
  tości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
 - 78 (siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejo-
  wanych serii „C” o numerach od 294 581 do 294 658,
  o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

               §2

Podlegające umorzeniu akcje zostały nabyte przez Spółkę
w dniach od 11.07.2017 do 13.07.2017 roku, zgodnie z art. 4181
§ 4 KSH, w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych
w celu umorzenia, zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami
Spółki w dniach od 11.07.2017 do 13.07.2017 roku. Za każdą
z nabytych w celu umorzenia akcji Spółka zapłaciła odpowied-
nio w dniach od 11.07.2017 do 14.07.2017 roku cenę wyno-
szącą 79,95 zł za jedną akcję, nabywając łącznie 200 (dwieście)
akcji Spółki, co obejmuje:
  - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowa-
   nych serii „C” o numerach od 292 683 do 292 743, o war-
   tości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
  - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowa-
   nych serii „C” o numerach od 293 049 do 293 109, o war-
   tości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
  - 78 (siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejo-
   wanych serii „C” o numerach od 294 581 do 294 658,
   o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.
Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka
wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym akcje kwotę
15.990,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt
złotych 00/100).

               §3

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakła-
dowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nomi-
nalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100), z kwoty 145.569.000,00 zł (słownie:
sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy złotych) do kwoty 145.549.000,00 zł (słownie: sto czter-
dzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
złotych 00/100). Obniżenie kapitału zakładowego następuje
w drodze umorzenia części akcji.

               §4

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd
  obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana
  statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych
  przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

               §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2018-07-11 133/2018 18 30502
Poz. 30502. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
„GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Bań-
skiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO wpis do
rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-30133/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia
Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej,
ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456,
informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 21/2018 w spra-
wie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem
akcji własnych, z kwoty 145.569.000,00 zł (słownie: sto czter-
dzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy
złotych 00/100) do kwoty 145.549.000,00 zł (słownie: sto czter-
dzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
złotych 00/100), tj. o kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej
umarzanych akcji własnych Spółki. Wynagrodzenie akcjo-
nariuszy akcji umorzonych nie zostało wypłacone wyłącznie
z kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Informując o powyższym, zgodnie z art. 456 § 1 ksh, Zarząd
Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń
wobec Spółki, (do siedziby w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1,
34-424 Szaflary) w terminie trzech miesięcy, licząc od daty
niniejszego ogłoszenia.
Poz. 30502. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
„GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Bań-
skiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO wpis do
rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-30133/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia
Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej,
ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456,
informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 21/2018 w spra-
wie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem
akcji własnych, z kwoty 145.569.000,00 zł (słownie: sto czter-
dzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy
złotych 00/100) do kwoty 145.549.000,00 zł (słownie: sto czter-
dzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
złotych 00/100), tj. o kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej
umarzanych akcji własnych Spółki. Wynagrodzenie akcjo-
nariuszy akcji umorzonych nie zostało wypłacone wyłącznie
z kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Informując o powyższym, zgodnie z art. 456 § 1 ksh, Zarząd
Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń
wobec Spółki, (do siedziby w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1,
34-424 Szaflary) w terminie trzech miesięcy, licząc od daty
niniejszego ogłoszenia.
2018-05-09 89/2018 16 19201
Poz. 19201. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
„GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Bań-
skiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-18620/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia
Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej,
ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kra-
kowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr 0000040456, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 ksh,
art. 399 § 1 ksh oraz § 31 pkt 2, 5, 7, 8 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2018 r.,
które odbędzie się w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalań-
ska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000,
z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
   Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głoso-
   wania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne
   Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC
   Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2017.
  9. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PEC Geoter-
   mia Podhalańska S.A. za rok 2017.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
   ków oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania
   Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
   zysku netto za rok obrotowy 2017.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
  dania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalań-
  ska S.A. za rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozda-
  nia finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za
  rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z dzia-
  łalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
  dania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach
  reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne,
  usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków mię-
  dzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej
  oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za
  rok 2017.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
  zorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności
  w roku 2017 - podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
  członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
  w roku 2017.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
  członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obo-
  wiązków w roku 2017.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 200 (słownie:
  dwustu) akcji Spółki, co obejmuje:
   - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejo-
    wanych serii „C”, o numerach od 292 683 do 292 743,
    o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
   - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejo-
    wanych serii „C”, o numerach od 293 049 do 293 109,
    o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
   - 78 (siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych
    serii „C”, o numerach od 294 581 do 294 658, o warto-
    ści nominalnej 100,00 zł (uprzywilejowanych słownie:
    sto złotych) każda.
  Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia
  Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym
  akcje kwotę 15.990 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset
  dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
20. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału
  zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej
  wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę
  20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z kwoty
  145.569.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów
  pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty
  145.549.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów
  pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). Obniże-
  nie kapitału zakładowego następuje w drodze umorze-
  nia części akcji. Obniżenie kapitału zakładowego ma na
  celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej,
  w związku z umorzeniem akcji (pkt 19 porządku obrad),
  liczby akcji.
21. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w Statucie
  Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regula-
  minie Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagro-
  dzeń Członków Rady Nadzorczej.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie obrad.W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się
dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść
projektowanych zmian (część 1):

§ 10 w dotychczasowym brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.569.000 zł (słownie:
sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto)
złotych.

- otrzymuje nowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.549.000 zł (słownie:
sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć
tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto)
złotych

§ 13 w dotychczasowym brzmieniu:
276.882 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset
osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki o numerach kolejnych od
4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246
(dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czter-
dzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz
od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset
siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt
tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście
dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290
848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści
osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiem-
set sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięć-
dziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920
(dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia)
do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset
czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden)
do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdzie-
siąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488
(dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiem-
dziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dzie-
więćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od
291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dzie-
więćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400
(dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439
(dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści
dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście
dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do
292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa-
dzieścia jeden), od 292 683 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa
tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) do 292 743 (dwieście
dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy), od
293 049 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści
dziewięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące
sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt
trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieściedziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa),
od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta
piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące
czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dzie-
więćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841
(dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści
jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące
osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt
cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście
dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć)
do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset
dwa), od 294 581 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące
pięćset osiemdziesiąt jeden) do 294 658 (dwieście dzie-
więćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem), od
294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dzie-
więćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251
(dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt
jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dzie-
więćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od
296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do
297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset
szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć),
od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem-
dziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dzie-
więć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506
(dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od
299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset
dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”.
Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich
przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

- otrzymuje nowe brzmienie:
276.682 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki o numerach kolejnych od
4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246
(dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czter-
dzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz
od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset
siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt
tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście
dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do
290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czter-
dzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy
osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dzie-
więćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od
290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa-
dzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dzie-
więćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdzie-
siąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwie-ście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt
jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dzie-
więćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do
291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt
osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dzie-
więćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325
(dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia
pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czte-
rysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące
czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dzie-
więćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć),
od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset
sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt
dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 293 110 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) do 293 170
(dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście
trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście
dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475
(dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdzie-
siąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące
siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt
trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do
294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czter-
dzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery
tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dzie-
więćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 971 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdzie-
siąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden),
od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedem-
set siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięć-
dziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od
296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do
297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset
szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć),
od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem-
dziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dzie-
więć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506
(dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć),
od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako
serię „C”.

Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich
przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.§ 31 pkt 16 w dotychczasowym brzmieniu:
16. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Regula-
  minu Walnego Zgromadzenia. Uchwalanie Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia należy do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia.

- otrzymuje nowe brzmienie:
16. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Regula-
  minu Walnego Zgromadzenia. Uchwalenie Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia należy do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia.

§ 31 pkt 20 w dotychczasowym brzmieniu:
20. Kompetencje wymienione w § 31 pkt 17 Walne Zgroma-
  dzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedsta-
  wiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na
  wniosek akcjonariuszy przedstawiających 5% (pięć pro-
  cent) wartości kapitału zakładowego, po zaopiniowaniu
  przez Zarząd i Radę Nadzorczą na piśmie. Niezłożenie
  opinii przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od daty
  pisemnego powiadomienia uważa się za przyjęcie wnio-
  sku bez zastrzeżeń.

- otrzymuje nowe brzmienie:
20. Kompetencje wymienione w § 31 pkt 17 oraz pkt 171-
  174 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu
  Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady
  Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiają-
  cych 5% (pięć procent) wartości kapitału zakładowego, po
  zaopiniowaniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą na piśmie.
  Niezłożenie opinii przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni
  od daty pisemnego powiadomienia uważa się za przyjęcie
  wniosku bez zastrzeżeń.

w § 32 po pkt 15 dodaje się nowy punkt 16 w brzmieniu:
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie
  pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośred-
  niego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest
  ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiado-
  mieni o treści projektu uchwały.

w § 32 po pkt 16 dodaje się nowy punkt 17 w brzmieniu:
17. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 32 pkt 15
  i pkt 16 Statutu nie dotyczy wyborów przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania
  członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynno-
  ściach tych osób.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się
dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść
projektowanych zmian (część 2):

§ 31 pkt 172 w dotychczasowym brzmieniu:
172. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również
   wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwa-
   łych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
   o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
   a) 10 000 000 zł lub
   b) Wartość 1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy
     z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalo-
     nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-
     wozdania finansowego.- otrzymuje nowe brzmienie:
172. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również
   wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwa-
   łych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
   o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
   a) 100 000 000 zł lub
   b) Wartość 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy
     z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalo-
     nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-
     wozdania finansowego.

§ 31 pkt 173 w dotychczasowym brzmieniu:
173. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rów-
   nież wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej
   spółki o wartości przekraczającej:
   a) 10 000 000 zł lub
   b) wartość 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
     z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalo-
     nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-
     wozdania finansowego.

- otrzymuje nowe brzmienie:
173. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rów-
   nież wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej
   spółki o wartości przekraczającej:
   a) 100 000 000 zł lub
   b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
     z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalo-
     nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-
     wozdania finansowego.

§ 31 pkt 174 w dotychczasowym brzmieniu:
174. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również
   wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości
   przekraczającej:
   a) 10 000 000 zł lub
   b) 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
     29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na
     podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
     finansowego.

- otrzymuje nowe brzmienie:
174. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również
   wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości
   przekraczającej:
   a) 100 000 000 zł lub
   b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
     29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na
     podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
     finansowego.


§ 33 pkt 4 lit. i) w dotychczasowym brzmieniu:
i) wyraża zgodę na zawarcie:
  - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
   w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
   i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związa-
   nego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia
   przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza
   50 000 zł netto, w stosunku rocznym,
  - zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
   usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-   tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
   związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagro-
   dzenie powyżej kwoty, o której mowa w tiret pierwszym
   powyżej,
  - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
   w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
   i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związa-
   nego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość
   wynagrodzenia nie jest przewidziana.

- otrzymuje nowe brzmienie:
i) wyraża zgodę na zawarcie:
  - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
   w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
   i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związa-
   nego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia
   przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza
   500 000 zł netto, w stosunku rocznym,
  - zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
   usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-
   tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
   związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagro-
   dzenie powyżej kwoty, o której mowa w tiret pierwszym
   powyżej,
  - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
   w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
   i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związa-
   nego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość
   wynagrodzenia nie jest przewidziana.

§ 33 w pkt 4 lit. j) w dotychczasowym brzmieniu:
j): wyraża zgodę na zawarcie umowy:
  - darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o warto-
   ści przekraczającej 10 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów,
   w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-
   kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo-
   nego sprawozdania finansowego,
  - zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku
   o wartości przekraczającej 25 000 złotych lub 0,1%
   sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze-
   śnia 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podsta-
   wie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finanso-
   wego.

- otrzymuje nowe brzmienie:
j): wyraża zgodę na zawarcie umowy:
  - darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o warto-
   ści przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów
   w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-
   kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo-
   nego sprawozdania finansowego,
  - zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku
   o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy
   aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
   o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
   zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

                         Prezes Zarządu
                        Wojciech Ignacok

                      Wiceprezes Zarządu
                        Paweł Kupczak
Poz. 19201. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
„GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Bań-
skiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-18620/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia
Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej,
ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kra-
kowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr 0000040456, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 ksh,
art. 399 § 1 ksh oraz § 31 pkt 2, 5, 7, 8 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2018 r.,
które odbędzie się w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalań-
ska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000,
z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
   Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głoso-
   wania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne
   Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC
   Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2017.
  9. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PEC Geoter-
   mia Podhalańska S.A. za rok 2017.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
   ków oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania
   Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
   zysku netto za rok obrotowy 2017.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
  dania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalań-
  ska S.A. za rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozda-
  nia finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za
  rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z dzia-
  łalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
  dania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach
  reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne,
  usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków mię-
  dzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej
  oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za
  rok 2017.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nad-
  zorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności
  w roku 2017 - podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
  członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
  w roku 2017.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
  członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obo-
  wiązków w roku 2017.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 200 (słownie:
  dwustu) akcji Spółki, co obejmuje:
   - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejo-
    wanych serii „C”, o numerach od 292 683 do 292 743,
    o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
   - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejo-
    wanych serii „C”, o numerach od 293 049 do 293 109,
    o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda;
   - 78 (siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych
    serii „C”, o numerach od 294 581 do 294 658, o warto-
    ści nominalnej 100,00 zł (uprzywilejowanych słownie:
    sto złotych) każda.
  Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia
  Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym
  akcje kwotę 15.990 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset
  dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
20. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału
  zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej
  wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę
  20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z kwoty
  145.569.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów
  pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty
  145.549.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów
  pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). Obniże-
  nie kapitału zakładowego następuje w drodze umorze-
  nia części akcji. Obniżenie kapitału zakładowego ma na
  celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej,
  w związku z umorzeniem akcji (pkt 19 porządku obrad),
  liczby akcji.
21. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w Statucie
  Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regula-
  minie Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagro-
  dzeń Członków Rady Nadzorczej.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie obrad.W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się
dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść
projektowanych zmian (część 1):

§ 10 w dotychczasowym brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.569.000 zł (słownie:
sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto)
złotych.

- otrzymuje nowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.549.000 zł (słownie:
sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć
tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto)
złotych

§ 13 w dotychczasowym brzmieniu:
276.882 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset
osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki o numerach kolejnych od
4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246
(dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czter-
dzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz
od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset
siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt
tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście
dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290
848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści
osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiem-
set sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięć-
dziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920
(dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia)
do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset
czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden)
do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdzie-
siąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488
(dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiem-
dziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dzie-
więćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od
291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dzie-
więćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400
(dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439
(dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści
dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście
dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do
292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa-
dzieścia jeden), od 292 683 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa
tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) do 292 743 (dwieście
dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy), od
293 049 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści
dziewięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące
sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt
trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieściedziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa),
od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta
piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące
czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dzie-
więćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841
(dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści
jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące
osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt
cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście
dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć)
do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset
dwa), od 294 581 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące
pięćset osiemdziesiąt jeden) do 294 658 (dwieście dzie-
więćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem), od
294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dzie-
więćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251
(dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt
jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dzie-
więćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od
296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do
297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset
szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć),
od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem-
dziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dzie-
więć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506
(dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od
299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset
dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”.
Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich
przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

- otrzymuje nowe brzmienie:
276.682 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki o numerach kolejnych od
4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246
(dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czter-
dzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz
od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset
siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt
tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście
dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do
290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czter-
dzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy
osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dzie-
więćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od
290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa-
dzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dzie-
więćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdzie-
siąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwie-ście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt
jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dzie-
więćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do
291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt
osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dzie-
więćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325
(dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia
pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czte-
rysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące
czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dzie-
więćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć),
od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset
sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt
dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 293 110 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) do 293 170
(dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście
trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście
dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475
(dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdzie-
siąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące
siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt
trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do
294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czter-
dzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery
tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dzie-
więćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 971 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdzie-
siąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden),
od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedem-
set siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięć-
dziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od
296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwie-
ście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do
297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset
szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć),
od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem-
dziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dzie-
więć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506
(dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć),
od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako
serię „C”.

Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich
przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.§ 31 pkt 16 w dotychczasowym brzmieniu:
16. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Regula-
  minu Walnego Zgromadzenia. Uchwalanie Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia należy do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia.

- otrzymuje nowe brzmienie:
16. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Regula-
  minu Walnego Zgromadzenia. Uchwalenie Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia należy do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia.

§ 31 pkt 20 w dotychczasowym brzmieniu:
20. Kompetencje wymienione w § 31 pkt 17 Walne Zgroma-
  dzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedsta-
  wiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na
  wniosek akcjonariuszy przedstawiających 5% (pięć pro-
  cent) wartości kapitału zakładowego, po zaopiniowaniu
  przez Zarząd i Radę Nadzorczą na piśmie. Niezłożenie
  opinii przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od daty
  pisemnego powiadomienia uważa się za przyjęcie wnio-
  sku bez zastrzeżeń.

- otrzymuje nowe brzmienie:
20. Kompetencje wymienione w § 31 pkt 17 oraz pkt 171-
  174 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu
  Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady
  Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiają-
  cych 5% (pięć procent) wartości kapitału zakładowego, po
  zaopiniowaniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą na piśmie.
  Niezłożenie opinii przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni
  od daty pisemnego powiadomienia uważa się za przyjęcie
  wniosku bez zastrzeżeń.

w § 32 po pkt 15 dodaje się nowy punkt 16 w brzmieniu:
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie
  pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośred-
  niego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest
  ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiado-
  mieni o treści projektu uchwały.

w § 32 po pkt 16 dodaje się nowy punkt 17 w brzmieniu:
17. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 32 pkt 15
  i pkt 16 Statutu nie dotyczy wyborów przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania
  członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynno-
  ściach tych osób.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się
dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść
projektowanych zmian (część 2):

§ 31 pkt 172 w dotychczasowym brzmieniu:
172. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również
   wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwa-
   łych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
   o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
   a) 10 000 000 zł lub
   b) Wartość 1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy
     z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalo-
     nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-
     wozdania finansowego.- otrzymuje nowe brzmienie:
172. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również
   wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwa-
   łych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
   o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
   a) 100 000 000 zł lub
   b) Wartość 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy
     z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalo-
     nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-
     wozdania finansowego.

§ 31 pkt 173 w dotychczasowym brzmieniu:
173. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rów-
   nież wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej
   spółki o wartości przekraczającej:
   a) 10 000 000 zł lub
   b) wartość 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
     z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalo-
     nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-
     wozdania finansowego.

- otrzymuje nowe brzmienie:
173. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rów-
   nież wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej
   spółki o wartości przekraczającej:
   a) 100 000 000 zł lub
   b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
     z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalo-
     nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-
     wozdania finansowego.

§ 31 pkt 174 w dotychczasowym brzmieniu:
174. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również
   wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości
   przekraczającej:
   a) 10 000 000 zł lub
   b) 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
     29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na
     podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
     finansowego.

- otrzymuje nowe brzmienie:
174. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również
   wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości
   przekraczającej:
   a) 100 000 000 zł lub
   b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
     29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na
     podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
     finansowego.


§ 33 pkt 4 lit. i) w dotychczasowym brzmieniu:
i) wyraża zgodę na zawarcie:
  - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
   w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
   i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związa-
   nego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia
   przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza
   50 000 zł netto, w stosunku rocznym,
  - zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
   usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-   tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
   związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagro-
   dzenie powyżej kwoty, o której mowa w tiret pierwszym
   powyżej,
  - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
   w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
   i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związa-
   nego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość
   wynagrodzenia nie jest przewidziana.

- otrzymuje nowe brzmienie:
i) wyraża zgodę na zawarcie:
  - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
   w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
   i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związa-
   nego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia
   przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza
   500 000 zł netto, w stosunku rocznym,
  - zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
   usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-
   tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
   związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagro-
   dzenie powyżej kwoty, o której mowa w tiret pierwszym
   powyżej,
  - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
   w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
   i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związa-
   nego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość
   wynagrodzenia nie jest przewidziana.

§ 33 w pkt 4 lit. j) w dotychczasowym brzmieniu:
j): wyraża zgodę na zawarcie umowy:
  - darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o warto-
   ści przekraczającej 10 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów,
   w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-
   kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo-
   nego sprawozdania finansowego,
  - zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku
   o wartości przekraczającej 25 000 złotych lub 0,1%
   sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze-
   śnia 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podsta-
   wie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finanso-
   wego.

- otrzymuje nowe brzmienie:
j): wyraża zgodę na zawarcie umowy:
  - darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o warto-
   ści przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów
   w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-
   kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo-
   nego sprawozdania finansowego,
  - zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku
   o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy
   aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
   o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
   zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

                         Prezes Zarządu
                        Wojciech Ignacok

                      Wiceprezes Zarządu
                        Paweł Kupczak
2018-01-24 17/2018 234 22350
Poz. 22350. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/29663/17/410]

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19
CZERWCA 2017 ROK REPETYTORIUM A NR
2411/2017 KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA
OZGA - NOTARIUSZ, ROMAN OZGA - NOTARIUSZ,
34-500 ZAKOPANE, 3 MAJA 23. § 10, 13, 14 STA-
TUTU SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 146578200,00 ZŁ
wpisać: 1. 145569000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1465782
wpisać: 3. 1455690 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 146578200,00 ZŁ wpisać:
5. 145569000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreślić:
2. 276974 wpisać: 2. 276882 wykreślić: 3. NA KAŻDA
Z AKCJI PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM
ZGROMADZENIU wpisać: 3. NA KAŻDĄ Z AKCJI
PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMA-
DZENIU 2 (dla pozycji: 1. F) wykreślić: 2. 10000
wpisać: 2. 5000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 3 (dla pozycji: 1. G) wykreślić: 2. 50000 wpi-
sać: 2. 45000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 22350. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/29663/17/410]

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19
CZERWCA 2017 ROK REPETYTORIUM A NR
2411/2017 KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA
OZGA - NOTARIUSZ, ROMAN OZGA - NOTARIUSZ,
34-500 ZAKOPANE, 3 MAJA 23. § 10, 13, 14 STA-
TUTU SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 146578200,00 ZŁ
wpisać: 1. 145569000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1465782
wpisać: 3. 1455690 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 146578200,00 ZŁ wpisać:
5. 145569000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreślić:
2. 276974 wpisać: 2. 276882 wykreślić: 3. NA KAŻDA
Z AKCJI PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM
ZGROMADZENIU wpisać: 3. NA KAŻDĄ Z AKCJI
PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMA-
DZENIU 2 (dla pozycji: 1. F) wykreślić: 2. 10000
wpisać: 2. 5000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 3 (dla pozycji: 1. G) wykreślić: 2. 50000 wpi-
sać: 2. 45000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki