Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EDISON SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEdison Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomałopolskie
Powiatkrakowski
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
Powiatkrakowski
GminaKraków
UlicaDobrego Pasterza
Nr domu122a
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-416
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000040306

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości zostało opisane w załączniku pdf "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego".

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów zostało opisane w załączniku pdf "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego".

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Omówienie ustalenia wyniku finansowego zostało opisane w załączniku pdf "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego".

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Omówienie ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zostało opisane w załączniku pdf "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego".

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 013 450,212 771 834,43
IWartości niematerialne i prawne987 812,19129 890,77
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne987 812,19129 890,77
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 907 296,482 568 544,37
1Środki trwałe1 169 139,74920 070,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)323 274,67323 274,67
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej344 076,51351 944,43
c) urządzenia techniczne i maszyny81 112,0068 191,65
d) środki transportu406 667,85156 645,05
e) inne środki trwałe14 008,7120 015,07
2Środki trwałe w budowie1 678 156,741 648 473,50
3Zaliczki na środki trwałe w budowie60 000,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe118 341,5473 399,29
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego110 168,6137 716,39
2Inne rozliczenia międzyokresowe8 172,9335 682,90
BAktywa obrotowe2 460 474,155 692 534,07
IZapasy778 114,37767 466,95
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary778 114,37767 466,95
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe666 214,56879 224,69
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek666 214,56879 224,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:615 811,63436 926,54
– do 12 miesięcy615 811,63436 926,54
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych55 789,00
c) inne50 402,93386 509,15
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe807 048,743 908 785,61
1Krótkoterminowe aktywa finansowe807 048,743 908 785,61
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach783 926,113 810 935,29
– udziały lub akcje690 320,002 953 425,00
– inne papiery wartościowe89 476,19811 160,76
– udzielone pożyczki4 129,9246 349,53
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne23 122,6397 850,32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach19 323,1297 850,32
– inne środki pieniężne3 799,51
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe209 096,48137 056,82
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem6 473 924,368 464 368,50
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 350 073,385 237 977,43
IKapitał (fundusz) podstawowy2 951 567,002 951 567,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 286 410,43193 644,91
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-399 280,54
VIZysk (strata) netto-2 887 904,052 492 046,06
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 123 850,983 226 391,07
IRezerwy na zobowiązania154 023,41391 194,47
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego136 360,00362 049,75
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne9 663,4121 144,72
– długoterminowa
– krótkoterminowa9 663,4121 144,72
3Pozostałe rezerwy8 000,008 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe8 000,008 000,00
IIZobowiązania długoterminowe2 142 450,141 501 831,89
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek2 142 450,141 501 831,89
a) kredyty i pożyczki1 758 120,001 500 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe384 330,141 831,89
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 797 076,541 327 495,34
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 797 040,541 327 459,34
a) kredyty i pożyczki831 932,43687 717,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe66 299,8030 797,07
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:385 934,11380 448,31
– do 12 miesięcy385 934,11380 448,31
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych422 519,44152 141,25
h) z tytułu wynagrodzeń85 754,7676 052,33
i) inne4 600,00303,16
4Fundusze specjalne36,0036,00
IVRozliczenia międzyokresowe30 300,895 869,37
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe30 300,895 869,37
– długoterminowe
– krótkoterminowe30 300,895 869,37
Pasywa razem6 473 924,368 464 368,50
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 395 047,123 909 445,85
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 393 530,053 901 847,47
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 517,077 598,38
BKoszty działalności operacyjnej4 070 483,403 577 259,89
IAmortyzacja341 568,32252 829,95
IIZużycie materiałów i energii82 035,1880 455,49
IIIUsługi obce1 606 277,881 384 053,69
IVPodatki i opłaty, w tym:11 626,5023 658,41
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 614 931,761 371 868,28
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:322 232,86294 508,91
– emerytalne122 667,43103 883,49
VIIPozostałe koszty rodzajowe90 293,83162 286,78
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 517,077 598,38
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)324 563,72332 185,96
DPozostałe przychody operacyjne36 842,079 032,49
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne36 842,079 032,49
EPozostałe koszty operacyjne61 947,3912 476,22
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych11 109,86
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych15 727,986 808,84
IIIInne koszty operacyjne35 109,555 667,38
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)299 458,40328 742,23
GPrzychody finansowe68 405,232 664 910,43
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:68 405,2330 649,23
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych2 634 261,20
VInne
HKoszty finansowe3 526 182,6546 373,23
IOdsetki, w tym:91 996,2945 055,56
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych3 422 314,96
IVInne11 871,401 317,67
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-3 158 319,022 947 279,43
JPodatek dochodowy-270 414,97455 233,37
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-2 887 904,052 492 046,06
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)5 237 977,432 745 931,37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach5 237 977,432 745 931,37
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 951 567,002 951 567,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 951 567,002 951 567,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu193 644,91193 644,91
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 092 765,52
a) zwiększenie (z tytułu)2 092 765,52
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)2 092 765,52
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 286 410,43193 644,91
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-399 280,54-399 280,54
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-399 280,54-399 280,54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-399 280,54-399 280,54
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)399 280,54
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-399 280,54
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-399 280,54
6Wynik netto-2 887 904,052 492 046,06
Azysk netto2 492 046,06
Bstrata netto-2 887 904,05
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 350 073,385 237 977,43
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 350 073,385 237 977,43
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-2 887 904,052 492 046,06
IIKorekty razem3 626 808,17-1 950 988,80
1Amortyzacja341 568,32252 829,95
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)43 910,5115 636,09
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej3 078 824,82-2 634 261,20
5Zmiana stanu rezerw-237 171,06312 396,08
6Zmiana stanu zapasów-10 647,42
7Zmiana stanu należności213 010,13-127 320,47
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów289 863,26207 774,24
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-92 550,3921 956,51
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)738 904,12541 057,26
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy145 827,16117 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych115 447,16
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:117 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach117 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych117 000,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne30 380,00
IIWydatki1 202 695,942 451 108,95
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 179 695,942 289 108,95
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne23 000,00162 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 056 868,78-2 334 108,95
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 250 051,542 222 500,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 250 051,542 222 500,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 006 814,57348 641,93
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek847 717,22263 644,80
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego67 101,9542 658,79
8Odsetki91 995,4042 338,34
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)243 236,971 873 858,07
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-74 727,6980 806,38
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-74 727,6980 806,38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-742,11-623,66
FŚrodki pieniężne na początek okresu97 850,3217 043,94
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:23 122,6397 850,32
– o ograniczonej możliwości dysponowania3 835,5136,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-3 158 319,022 947 279,43
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:637 208,18637 208,183 005 385,49
Odsetki naliczone, w tym również od udzielonych pożyczek68 085,7868 085,78art 12 ust 4 pkt 229 419,47
Rozwiązane odpisy aktualizująceart -1 180,80
Przychody zafakturowane, usługa rozliczana w okresach rozliczeniowych23 073,9523 073,95art 12 ust 3 pkt 3 lit c1 785,42
Wycena papierów wartościowych487 100,00487 100,00art 16 ust 1 pkt 82 971 980,00
Różnice kursowe niezrealizowane (wyceny walutowe)56 793,2056 793,20art 15a ust 21 019,80
Wpłata należności umorzonych, poprzednio nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów2 155,252 155,25art -
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 814,422 814,426 248,66
Odsetki zapłacone, bilansowo ujęte w latach poprzednichart 12 ust 4 pkt 26 008,00
Przychody zafakturowane, usługa rozliczana w okresach rozliczeniowych1 086,421 086,42art 12 ust 3 pkt 3 lit c240,66
Korekta sprzedaży lat poprzednich bilansowo zmniejszająca przychody bieżące1 728,001 728,00art -
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 966 601,183 966 601,18379 360,86
Odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych1 118,001 118,00art 16 ust 1 pkt 21104,00
Odpisy aktualizujące wartość należności1 852 987,941 852 987,94art 16 ust 1 pkt 26 lit a1 812,14
Koszty (wg paragonów) niepotwierdzone rachunkiem lub fakturą11 463,1311 463,13art -6 103,43
Składki członkowskie3 818,553 818,55art 16 ust 1 pkt 372 897,84
Koszty reprezentacji - usł. gastronomiczne, żywność, napoje, w tym alkoholowe14 345,1914 345,19art 16 ust 1 pkt 2819 509,04
Ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro2 614,932 614,93art 16 ust 1 pkt 493 064,91
Koszty lat poprzednich2 226,742 226,74art -
Wydatki, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika5 530,925 530,92art 16 ust 1 pkt 512 441,40
Wydatki na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika340,78340,78art 16 ust 1 pkt 30448,89
Wycena papierów wartościowych2 072 155,002 072 155,00art 16 ust 1 pkt 8337 718,80
Koszty Rady nadzorczejart -5 260,41
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:512 123,10512 123,10206 712,85
Naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)59,7559,75art 16 ust 1 pkt 119 503,33
Różnice kursowe niezrealizowane (wyceny walutowe)56 051,0956 051,09art 15a ust 21 643,46
Bilansowa amortyzacja niezgodna z przepisami podatkowymi217 980,92217 980,92art 15 ust 693 038,93
Bilansowa nieumorzona wartość środków trwałych126 557,02126 557,02art 15 ust 6
Bilansowe ubezpieczenie straty finansowej (podatkowo ujęte w ratach leasingowych)804,30804,30art -742,68
Wynagrodzenia niewypłacone18 268,0018 268,00art 16 ust 1 pkt 5718 268,00
Nieopłacone składki ZUS70 714,6170 714,61art 16 ust 1 pkt 57 lit a34 563,19
Wartość utworzonych rezerw na wynagrodzenia9 663,419 663,41art 15 ust 4e21 144,72
Wartość utworzonych rezerw na pozostałe koszty8 000,008 000,00art 15 ust 4e8 000,00
Nieopłacony podatek CIT 104 024,004 024,00art -2 801,00
Usługa prawna - podwyższenie kapitałuart -16 609,00
Wyksięgowanie niezgodności rozrachunków oraz zaokrągleńart -398,54
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:87 494,1387 494,1377 783,55
Zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek2 717,222 717,22art 16 ust 1 pkt 11
Wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego18 268,0018 268,00art 15 ust 4g30 427,95
Opłacone składki ZUS z lat poprzednich34 563,1934 563,19art 15 ust 4h34 697,60
Wykorzystanie rezerw na wynagrodzenia21 144,7221 144,72art 15 ust 4g
Wykorzystanie rezerw na pozostałe koszty8 000,008 000,00art -7 000,00
Spisanie nieściągalnych należności (rozwiązanie odpisów aktualizujących)art -3 360,00
Zwiekszenia kosztów podatkowych o wyksięgowane korekty (składki QBS)art -2 212,00
Zapłacony podatek CIT-102 801,002 801,00art -86,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-413 670,30-413 670,30-115 558,25
Wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie4 623,004 623,00art 12 ust 1 pkt 2
Raty leasingowe-67 841,88-67 841,88art 15 ust 1-42 658,79
Podatkowa amortyzacja odmiennie rozliczana od bilansowej-335 663,67-335 663,67art 15 ust 6-72 899,46
Podatkowa nieumorzona wartość środków trwałych-14 787,75-14 787,75art 15 ust 6
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym184 847,07340 874,51
K. Podatek dochodowy27 727,0651 131,18
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

załącznik

-

załącznik

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki