Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BSP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBSP S.A.
Siedziba
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDZKI
GminaM.ŁÓDŹ
MiejscowośćŁÓDŹ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDZKI
GminaM.ŁÓDŹ
UlicaPABIANICKA
Nr domu94/96
MiejscowośćŁÓDŹ
Kod pocztowy93-548
PocztaŁÓDŹ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000040268

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono:

1) Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr. 54 z 2000 r. z późn. zm. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości 3,5 tys. zł. spisywane są jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji w m-cu przyjęcia do użytkowania.

2) Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr. 54 z 2000 r. z późn. zm. co z uwagi na kryterium istotności nie zniekształca sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego.

Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. zł. są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów amortyzacji w m-cu przekazania do użytkowania.

3) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

4) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy

- materiały-cena zakupu

- produkty w toku – materiałów bezpośrednich

- towary- cena zakupu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Stosowana metoda rozchodu:

- materiały- po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła

- towary – po rzeczywistych cenach zakupu.

5) Należności- wycenia się w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej

wyceny.

6) Środki pieniężne krajowe – w wartości nominalnej

7) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

8) Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

9) Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zgodnie z zakładowym systemem wynagradzania pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych i rentowych zgodnie z kodeksem pracy w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Ponieważ kwoty ponoszone z tego tytułu nie wpływają w sposób istotny na wielkość wyniku finansowego, Spółka nie tworzy rezerw na te świadczenia.

10) Zobowiązania spółki wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Kredyty i pożyczki wycenia się w wartości nominalnej. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe.

11) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne, dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

12) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują przychody przyszłych okresów.

13) Obciążenia podatkowe.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczone są zgodnie z przepisami podatkowymi.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego z uwzględnieniem zasady ostrożności.

W przypadku gdy Spółka ma uprawnienia do obliczania podatku dochodowego z uwzględnieniem zarówno rezerwy, jak i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego to przed ich wykazaniem w bilansie dopuszcza się ich kompensatę.

14) Inne aktywa finansowe wyceniane są zgodnie z ustawą.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego w niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 638 224,783 297 654,56
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe4 637 279,782 762 028,67
1Środki trwałe2 451 183,082 601 713,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)616 038,48616 038,48
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 833 025,931 982 060,80
c) urządzenia techniczne i maszyny2 118,673 614,19
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie2 186 096,70160 315,20
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe531 922,89
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe531 922,89
a) w jednostkach powiązanych531 922,89
– udziały lub akcje1 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki530 922,89
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe945,003 703,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego945,003 703,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe165 075,861 466 553,48
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe91 785,126 995,90
1Należności od jednostek powiązanych297,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:297,00
– do 12 miesięcy297,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek91 785,126 698,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 083,002 509,40
– do 12 miesięcy1 083,002 509,40
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych59 158,013 948,00
c) inne31 544,11241,50
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe73 290,741 459 201,16
1Krótkoterminowe aktywa finansowe73 290,741 459 201,16
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach505 417,80
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe505 417,80
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne73 290,74953 783,36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach73 191,74950 522,36
– inne środki pieniężne99,003 261,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe356,42
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 803 300,644 764 208,04
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 753 533,584 680 398,22
IKapitał (fundusz) podstawowy3 725 490,003 725 490,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:516 387,74371 479,52
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:438 520,48438 520,48
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto73 135,36144 908,22
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 767,0683 809,82
IRezerwy na zobowiązania1 029,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 029,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe49 767,0682 780,82
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych476,00468,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:476,00468,00
– do 12 miesięcy476,00468,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek49 291,0682 312,82
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:21 479,6221 786,18
– do 12 miesięcy21 479,6221 786,18
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych18 898,0139 297,22
h) z tytułu wynagrodzeń8 750,4321 027,42
i) inne163,00202,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem4 803 300,644 764 208,04
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:975 931,281 006 958,93
– od jednostek powiązanych799 536,28791 283,40
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów975 931,281 006 958,93
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:524 291,45528 972,72
– jednostkom powiązanym344 360,94342 299,99
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów524 291,45528 972,72
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)451 639,83477 986,21
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu367 558,64391 308,37
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)84 081,1986 677,84
GPozostałe przychody operacyjne60 730,1059 001,84
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne60 730,1056 001,84
HPozostałe koszty operacyjne65 282,0823 045,54
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych49 525,75
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne15 756,3323 045,54
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)79 529,21122 634,14
JPrzychody finansowe11 434,8456 461,27
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:325,00
Aod jednostek powiązanych, w tym:325,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale325,00
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:10 909,8456 461,27
– od jednostek powiązanych6 510,62
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:200,00
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe513,6920,19
IOdsetki, w tym:513,6920,19
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
LZysk (strata) brutto (I+J–K)90 450,36179 075,22
MPodatek dochodowy17 315,0034 167,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)73 135,36144 908,22
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 680 398,227 304 567,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 680 398,227 304 567,11
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 725 490,003 725 490,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 725 490,003 725 490,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu371 479,52371 479,52
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego144 908,22
a) zwiększenie (z tytułu)144 908,22
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
4- podział zysku za rok ubiegły144 908,22
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu516 387,74371 479,52
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości438 520,48438 520,48
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu438 520,48438 520,48
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 769 077,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 769 077,11
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)2 769 077,11
wypłata dywidendy2 769 077,11
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto73 135,36144 908,22
Azysk netto73 135,36144 908,22
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 753 533,584 680 398,22
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 753 533,584 680 398,22
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto73 135,36144 908,22
IIKorekty razem49 916,0955 570,53
1Amortyzacja102 054,64102 278,09
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-11 146,74-56 461,27
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej49 525,75-3 000,00
5Zmiana stanu rezerw-1 029,00-1 287,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-59 389,22-4 183,12
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-33 013,7620 598,13
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 114,42-2 374,30
10Inne korekty-200,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)123 051,45200 478,75
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 948 687,4313 935 308,13
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 948 687,4313 932 308,13
a) w jednostkach powiązanych530 922,892 769 077,11
b) w pozostałych jednostkach1 417 764,5411 163 231,02
– zbycie aktywów finansowych1 400 000,0011 100 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach325,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki16 239,5463 231,02
– inne wpływy z aktywów finansowych1 200,00
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 952 231,5013 222 002,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 052 231,5021 002,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:900 000,0013 201 000,00
a) w jednostkach powiązanych3 301 000,00
b) w pozostałych jednostkach900 000,009 900 000,00
– nabycie aktywów finansowych900 000,009 900 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 003 544,07713 306,13
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 769 077,11
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2 769 077,11
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 769 077,11
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-880 492,62-1 855 292,23
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-880 492,62-1 855 292,23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu953 783,362 809 075,59
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:73 290,74953 783,36
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:88,1088,10
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:5 417,80
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:5 417,805 417,8012 187,55
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:766,14766,14329,50
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:4 974,854 974,8519 487,32
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:19 487,3219 487,324 946,86
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy15 586,0038 136,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZAŁ NR 1

-

ZAŁ NR 2

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki