Szczegóły spółki

Nazwa BSP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7292425660
REGON 472316743
KRS 0000040268
Adres ul. Pabianicka 94/96, 93-548 Łódź
Telefon 0426811702, wewn. 21
Faks 0426811702
E-mail bsp@opel-bsp.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.02 0.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.02 0.01
Płynność bieżąca (CR) 17.72 3.32
Płynność szybka (QR) 17.72 3.32
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.02 0.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 14.39% 7.49%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.1% 1.54%
Rentowność aktywów (ROA) 3.04% 1.52%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-31 251/2019 12 67350
Poz. 67350. BSP SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000040268. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 wrze-
śnia 2001 r.
[BMSiG-67391/2019]

„BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisana do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040268,
niniejszym ogłasza, że Zarządy Spółek: Firma Handlowa
„BSP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łodzi oraz BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpi-
sana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS 0000040268 na podstawie art. 498 oraz art. 499 § 1
w związku z art. 516 § 5 i 6 k.s.h. sporządziły plan połączenia
o następującej treści:

          PLAN POŁĄCZENIA
Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
          z siedzibą w Łodzi
     z BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Na podstawie art. 498 oraz art. 499 § 1 w związku z przepisem
art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej K.s.h.) Zarządy
opisanych poniżej łączących się Spółek:

Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Łodzi, działająca pod adresem:
ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005784,
NIP 8970031382, REGON 930307603, kapitał zakładowy:
425.130,00 zł („Spółka Przejmująca”),
oraz
BSP Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, działająca pod adre-
sem: ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisana do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040268,
NIP 7292425660, REGON 472316743, kapitał zakładowy
3.725.490 zł w całości wpłacony („Spółka Przejmowana”),(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane
łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”),
sporządziły „Plan połączenia” o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba Spółek
Spółka Przejmująca:
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Firma: Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością.
Siedziba: Łódź, adres: ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź.

Spółka Przejmowana:
Typ: Spółka Akcyjna
Firma: BSP Spółka Akcyjna
Siedziba: Łódź adres: ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź.

2. Sposób połączenia
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. w związku
z przepisem art. 516 § 6 K.s.h., tj. łączenie przez przejęcie,
przez przeniesienie całego majątku BSP Spółki Akcyjnej, jako
Spółki Przejmowanej, na Spółkę Firma Handlowa „BSP”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przej-
mującej. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej, jako jedynego wspólnika
Spółki Przejmowanej.

3. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka Przejmująca posiada
wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, a co za tym idzie sto-
sownie do przepisu art. 516 § 6 K.s.h. nie ma zastosowania
przepis art. 494 § 4 K.s.h., iż dniem połączenia wspólnicy
Spółki Przejmowanej stają się wspólnikami Spółki Przejmują-
cej, w wykonaniu przepisu art. 516 § 6 K.s.h. w związku z prze-
pisem art. 516 § 5 K.s.h. nie opisuje się stosunku wymiany
akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej
i wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przy-
znania akcji w Spółce Przejmującej, ani nie określa się dnia,
od którego udziały, przyznane akcjonariuszowi Spółki Przej-
mowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przej-
mującej.

4. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka Przejmująca posiada
wszystkie akcje Spółki przejmowanej, a co za tym idzie sto-
sownie do przepisu art. 516 § 6 K.s.h. nie ma zastosowania
przepis art. 494 § 4 K.s.h., iż dniem połączenia wspólnicy
Spółki Przejmowanej stają się wspólnikami Spółki Przejmu-
jącej, nie zostały przyznane przez Spółkę Przejmującą szcze-
gólne prawa wspólnikom w Spółce Przejmowanej. Dotych-
czasowym wspólnikom Spółki Przejmującej przysługują
uprawnienia wynikające z przepisów prawa i umowy Spółki
Przejmującej. Ponadto nie zostały przyznane żadne prawa
osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się
Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu,
jeżeli takie zostały przyznane
W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szcze-
gólnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek
lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. Zezwolenia i zgody
Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
na połączenie Spółek nie jest wymagana.Załączniki:
Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w sprawie
połączenia Spółek.
Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadze-
nia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia
Spółek.
Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowa-
nej na dzień 30 listopada 2019 r.
Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o sta-
nie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów
połączenia na dzień 30 listopada 2019 r.
Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie
księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połą-
czenia na dzień 30 listopada 2019 r.

Uzgodniono w Łodzi dnia 20 grudnia 2019 r.
Poz. 67350. BSP SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000040268. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 wrze-
śnia 2001 r.
[BMSiG-67391/2019]

„BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisana do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040268,
niniejszym ogłasza, że Zarządy Spółek: Firma Handlowa
„BSP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łodzi oraz BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpi-
sana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS 0000040268 na podstawie art. 498 oraz art. 499 § 1
w związku z art. 516 § 5 i 6 k.s.h. sporządziły plan połączenia
o następującej treści:

          PLAN POŁĄCZENIA
Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
          z siedzibą w Łodzi
     z BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Na podstawie art. 498 oraz art. 499 § 1 w związku z przepisem
art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej K.s.h.) Zarządy
opisanych poniżej łączących się Spółek:

Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Łodzi, działająca pod adresem:
ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005784,
NIP 8970031382, REGON 930307603, kapitał zakładowy:
425.130,00 zł („Spółka Przejmująca”),
oraz
BSP Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, działająca pod adre-
sem: ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisana do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040268,
NIP 7292425660, REGON 472316743, kapitał zakładowy
3.725.490 zł w całości wpłacony („Spółka Przejmowana”),(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane
łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”),
sporządziły „Plan połączenia” o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba Spółek
Spółka Przejmująca:
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Firma: Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością.
Siedziba: Łódź, adres: ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź.

Spółka Przejmowana:
Typ: Spółka Akcyjna
Firma: BSP Spółka Akcyjna
Siedziba: Łódź adres: ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź.

2. Sposób połączenia
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. w związku
z przepisem art. 516 § 6 K.s.h., tj. łączenie przez przejęcie,
przez przeniesienie całego majątku BSP Spółki Akcyjnej, jako
Spółki Przejmowanej, na Spółkę Firma Handlowa „BSP”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przej-
mującej. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej, jako jedynego wspólnika
Spółki Przejmowanej.

3. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka Przejmująca posiada
wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, a co za tym idzie sto-
sownie do przepisu art. 516 § 6 K.s.h. nie ma zastosowania
przepis art. 494 § 4 K.s.h., iż dniem połączenia wspólnicy
Spółki Przejmowanej stają się wspólnikami Spółki Przejmują-
cej, w wykonaniu przepisu art. 516 § 6 K.s.h. w związku z prze-
pisem art. 516 § 5 K.s.h. nie opisuje się stosunku wymiany
akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej
i wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przy-
znania akcji w Spółce Przejmującej, ani nie określa się dnia,
od którego udziały, przyznane akcjonariuszowi Spółki Przej-
mowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przej-
mującej.

4. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka Przejmująca posiada
wszystkie akcje Spółki przejmowanej, a co za tym idzie sto-
sownie do przepisu art. 516 § 6 K.s.h. nie ma zastosowania
przepis art. 494 § 4 K.s.h., iż dniem połączenia wspólnicy
Spółki Przejmowanej stają się wspólnikami Spółki Przejmu-
jącej, nie zostały przyznane przez Spółkę Przejmującą szcze-
gólne prawa wspólnikom w Spółce Przejmowanej. Dotych-
czasowym wspólnikom Spółki Przejmującej przysługują
uprawnienia wynikające z przepisów prawa i umowy Spółki
Przejmującej. Ponadto nie zostały przyznane żadne prawa
osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się
Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu,
jeżeli takie zostały przyznane
W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szcze-
gólnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek
lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. Zezwolenia i zgody
Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
na połączenie Spółek nie jest wymagana.Załączniki:
Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w sprawie
połączenia Spółek.
Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadze-
nia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia
Spółek.
Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowa-
nej na dzień 30 listopada 2019 r.
Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o sta-
nie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów
połączenia na dzień 30 listopada 2019 r.
Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie
księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połą-
czenia na dzień 30 listopada 2019 r.

Uzgodniono w Łodzi dnia 20 grudnia 2019 r.
2019-12-20 246/2019 19 66245
Poz. 66245. BSP SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000040268.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2001 r.
[BMSiG-66371/2019]

Zarząd Spółki „BSP” S.A. z siedzibą w Łodzi, działającej pod
adresem: ul. Pabianicka nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisanej do
KRS pod numerem KRS 0000040268, informuje, iż nie doszło
do skutku połączenie Spółki pod firmą Firma Handlowa„BSP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łodzi, ul. Pabianicka nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisanej do
KRS pod numerem KRS 0000005784, jako Spółki przejmującej
ze Spółką pod firmą BSP Spółka Akcyjna w Łodzi jako Spółką
Przejmowaną, na zasadach określonych w uzgodnionym, spo-
rządzonym przez zarządy obydwu Spółek w dniu 16.07.2019 r.
Planie Połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym z dnia 22.07.2019 r. Numer 140 (5779),
poz. 37952.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej
w dniu 17.10.2019 r. podjęło uchwałę o połączeniu obydwu
Spółek oraz zgodzie na wyżej opisany plan połączenia.
W tym samym dniu taką samą uchwałę podjęło Nadzwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

Jednakże w dniu 19 listopada 2019 r. jeszcze przed złoże-
niem wniosku o wpis połączenia do KRS Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej podjęło uchwałę
o uchyleniu wyżej opisanej uchwały o połączeniu Spółek i w
konsekwencji o niewyrażeniu zgody na połączenie spółek na
zasadach określonych w ww. Planie Połączenia.
W tym samym dniu taką samą uchwałę podjęło Nadzwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

Zatem ze względu na uchylenie uchwały o połączeniu zanim
wywołała ona skutki w postaci wpisu połączenia do KRS,
a także ze względu na brak zgody Walnego Zgromadzenia
na połączenie na zasadach określonych w Planie Połączenia,
połączenie to nie może dojść do skutku.      III.

 OGŁOSZENIA WYMAGANE

   PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 66245. BSP SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000040268.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2001 r.
[BMSiG-66371/2019]

Zarząd Spółki „BSP” S.A. z siedzibą w Łodzi, działającej pod
adresem: ul. Pabianicka nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisanej do
KRS pod numerem KRS 0000040268, informuje, iż nie doszło
do skutku połączenie Spółki pod firmą Firma Handlowa„BSP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łodzi, ul. Pabianicka nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisanej do
KRS pod numerem KRS 0000005784, jako Spółki przejmującej
ze Spółką pod firmą BSP Spółka Akcyjna w Łodzi jako Spółką
Przejmowaną, na zasadach określonych w uzgodnionym, spo-
rządzonym przez zarządy obydwu Spółek w dniu 16.07.2019 r.
Planie Połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym z dnia 22.07.2019 r. Numer 140 (5779),
poz. 37952.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej
w dniu 17.10.2019 r. podjęło uchwałę o połączeniu obydwu
Spółek oraz zgodzie na wyżej opisany plan połączenia.
W tym samym dniu taką samą uchwałę podjęło Nadzwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

Jednakże w dniu 19 listopada 2019 r. jeszcze przed złoże-
niem wniosku o wpis połączenia do KRS Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej podjęło uchwałę
o uchyleniu wyżej opisanej uchwały o połączeniu Spółek i w
konsekwencji o niewyrażeniu zgody na połączenie spółek na
zasadach określonych w ww. Planie Połączenia.
W tym samym dniu taką samą uchwałę podjęło Nadzwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

Zatem ze względu na uchylenie uchwały o połączeniu zanim
wywołała ona skutki w postaci wpisu połączenia do KRS,
a także ze względu na brak zgody Walnego Zgromadzenia
na połączenie na zasadach określonych w Planie Połączenia,
połączenie to nie może dojść do skutku.      III.

 OGŁOSZENIA WYMAGANE

   PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-07-22 140/2019 16 37952
Poz. 37952. BSP SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000040268. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 wrze-
śnia 2001 r.
[BMSiG-37838/2019]

BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Reje-
stru Sądowego, po numerem KRS 0000040268, niniejszym
ogłasza, że Zarządy Spółek: Firma Handlowa „BSP” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oraz
BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisana do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Reje-
stru Sądowego po numerem KRS 0000040268, na podstawieart. 498 oraz art. 499 § 1 w związku z art. 516 § 5 i 6 k.s.h.
sporządziły plan połączenia o następującej treści:

           PLAN POŁĄCZENIA

Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Łodzi z BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Na podstawie art. 498 oraz art. 499 § 1 w związku z przepisem
art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.) Zarządy
opisanych poniżej łączących się spółek:

1. Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Łodzi, działająca pod adresem:
ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005784,
NIP 8970031382, REGON 930307603, kapitał zakładowy:
425.130,00 zł („Spółka Przejmująca”),
oraz
2. BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działająca pod
adresem: ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040268,
NIP 7292425660, REGON 472316743, kapitał zakładowy
3.725.490 zł w całości wpłacony („Spółka Przejmowana”),
(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane
łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”),
sporządziły „Plan połączenia” o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Siedziba: Łódź, adres: ul. Pabianicka nr 94/96,
93-548 Łódź.
Spółka Przejmowana:
Typ: Spółka Akcyjna
Firma: BSP Spółka Akcyjna
Siedziba: Łódź adres: ul. Pabianicka nr 94/96, 93-548 Łódź.

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. w związku
z przepisem art. 516 § 6 K.s.h., tj. łączenie przez przejęcie,
przez przeniesienie całego majątku BSP Spółki Akcyjnej jako
Spółki Przejmowanej na Spółkę Firma Handlowa „BSP”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przej-
mującej. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej, jako jedynego wspólnika
Spółki Przejmowanej.

3. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszyst-
kie akcje Spółki Przejmowanej, a co za tym idzie stosownie do
przepisu art. 516 § 6 K.s.h. nie ma zastosowania przepis art. 494
§ 4 K.s.h., iż dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej
stają się wspólnikami Spółki Przejmującej, w wykonaniu prze-
pisu art. 516 § 6 K.s.h. w związku z przepisem art. 516 § 5 K.s.h.
nie opisuje się: stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanejna udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych
dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmu-
jącej, ani nie określa się dnia, od którego udziały, przyznane
akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczest-
nictwa w zysku Spółki Przejmującej.

4. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka Przejmująca posiada
wszystkie akcje Spółki przejmowanej, a co za tym idzie sto-
sownie do przepisu art. 516 § 6 K.s.h. nie ma zastosowania
przepis art. 494 § 4 K.s.h., iż dniem połączenia wspólnicy
Spółki Przejmowanej stają się wspólnikami Spółki Przejmu-
jącej, nie zostały przyznane przez Spółkę Przejmującą szcze-
gólne prawa wspólnikom w Spółce Przejmowanej. Dotych-
czasowym wspólnikom Spółki Przejmującej przysługują
uprawnienia wynikające z przepisów prawa i umowy Spółki
Przejmującej. Ponadto nie zostały przyznane żadne prawa
osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się
Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu,
jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szcze-
gólnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek
lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
na połączenie Spółek nie jest wymagana.
Załączniki:
Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w sprawie
połączenia Spółek
Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek
Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowa-
nej na dzień 30 czerwca 2019 r.
Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o sta-
nie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów
połączenia na dzień 30 czerwca 2019 r.
Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie
księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połą-
czenia na dzień 30 czerwca 2019 r. r.
Uzgodniono w Łodzi dnia 16 lipca 2019 r.
Poz. 37952. BSP SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000040268. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 wrze-
śnia 2001 r.
[BMSiG-37838/2019]

BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Reje-
stru Sądowego, po numerem KRS 0000040268, niniejszym
ogłasza, że Zarządy Spółek: Firma Handlowa „BSP” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oraz
BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisana do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Reje-
stru Sądowego po numerem KRS 0000040268, na podstawieart. 498 oraz art. 499 § 1 w związku z art. 516 § 5 i 6 k.s.h.
sporządziły plan połączenia o następującej treści:

           PLAN POŁĄCZENIA

Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Łodzi z BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Na podstawie art. 498 oraz art. 499 § 1 w związku z przepisem
art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.) Zarządy
opisanych poniżej łączących się spółek:

1. Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Łodzi, działająca pod adresem:
ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005784,
NIP 8970031382, REGON 930307603, kapitał zakładowy:
425.130,00 zł („Spółka Przejmująca”),
oraz
2. BSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działająca pod
adresem: ul. Pabianicka, nr 94/96, 93-548 Łódź, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040268,
NIP 7292425660, REGON 472316743, kapitał zakładowy
3.725.490 zł w całości wpłacony („Spółka Przejmowana”),
(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane
łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”),
sporządziły „Plan połączenia” o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Firma Handlowa „BSP” Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Siedziba: Łódź, adres: ul. Pabianicka nr 94/96,
93-548 Łódź.
Spółka Przejmowana:
Typ: Spółka Akcyjna
Firma: BSP Spółka Akcyjna
Siedziba: Łódź adres: ul. Pabianicka nr 94/96, 93-548 Łódź.

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. w związku
z przepisem art. 516 § 6 K.s.h., tj. łączenie przez przejęcie,
przez przeniesienie całego majątku BSP Spółki Akcyjnej jako
Spółki Przejmowanej na Spółkę Firma Handlowa „BSP”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przej-
mującej. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej, jako jedynego wspólnika
Spółki Przejmowanej.

3. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszyst-
kie akcje Spółki Przejmowanej, a co za tym idzie stosownie do
przepisu art. 516 § 6 K.s.h. nie ma zastosowania przepis art. 494
§ 4 K.s.h., iż dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej
stają się wspólnikami Spółki Przejmującej, w wykonaniu prze-
pisu art. 516 § 6 K.s.h. w związku z przepisem art. 516 § 5 K.s.h.
nie opisuje się: stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanejna udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych
dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmu-
jącej, ani nie określa się dnia, od którego udziały, przyznane
akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczest-
nictwa w zysku Spółki Przejmującej.

4. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka Przejmująca posiada
wszystkie akcje Spółki przejmowanej, a co za tym idzie sto-
sownie do przepisu art. 516 § 6 K.s.h. nie ma zastosowania
przepis art. 494 § 4 K.s.h., iż dniem połączenia wspólnicy
Spółki Przejmowanej stają się wspólnikami Spółki Przejmu-
jącej, nie zostały przyznane przez Spółkę Przejmującą szcze-
gólne prawa wspólnikom w Spółce Przejmowanej. Dotych-
czasowym wspólnikom Spółki Przejmującej przysługują
uprawnienia wynikające z przepisów prawa i umowy Spółki
Przejmującej. Ponadto nie zostały przyznane żadne prawa
osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się
Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu,
jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szcze-
gólnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek
lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
na połączenie Spółek nie jest wymagana.
Załączniki:
Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w sprawie
połączenia Spółek
Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek
Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowa-
nej na dzień 30 czerwca 2019 r.
Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o sta-
nie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów
połączenia na dzień 30 czerwca 2019 r.
Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie
księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połą-
czenia na dzień 30 czerwca 2019 r. r.
Uzgodniono w Łodzi dnia 16 lipca 2019 r.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki