Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGas-Trading Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
Powiatwarszawski
GminaM.St.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
Powiatwarszawski
GminaM.St.Warszawa
UlicaRóżana
Nr domu8
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-548
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000039178

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Podstawowe zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę:
- z uwagi na jednorodność prowadzonej działalności (głównie działalność han-dlowa z bardzo ograniczonym asortymentem towarowym oraz usługowa), Spółka nie prowadzi rozbudowanego rachunku kosztów; prezentacja wyniku odbywa się w uproszczonej postaci; Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

- środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amorty-zacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1888 z późn. zmia-nami)

- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są w drodze systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (na podstawie planu amortyzacji)

- od składników majątku, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500,00 złotych odpisy amortyzacyjne dokonywane są w sposób uproszczony poprzez odpisy jednorazowe w koszty amortyzacji w momencie przyjęcia składnika do używania

- nabyte przez Spółkę prawo wieczystego użytkowania gruntów rozliczane jest w ciężar kosztów Spółki w ciągu 40 lat

- długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w spółkach prawa han-dlowego) na dzień zawarcia kontraktu wycenia się w cenie nabycia tj. warto-ści godziwej, a odpisów z tytułu trwałej utraty wartości wywołanej ważnymi przyczynami dokonuje się zgodnie z art. 35 ustawy o rachunkowości

- zobowiązania wobec kontrahentów zagranicznych w ciągu roku przeliczane są przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP w dniu robo-czym poprzedzającym dzień (datę) wystawienia faktury od dostawcy

- regulowane w ciągu roku obrotowego zobowiązania wobec dostawców za-granicznych przeliczane są po kursie waluty stosowanym przez bank, z któ-rego usług korzysta Spółka; występujące różnice kursowe odnosi się odpo-wiednio w przychody lub koszty finansowe

- inwentaryzacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych przeprowadza-na jest co 4 lata

- na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadza się inwentaryza-cję:
- środków pieniężnych w kasie, w drodze porównania stanu faktyczne-go z danymi ksiąg rachunkowych
- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dro-gą otrzymania od banków potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych Spółki stanu tych środków
- należności i roszczeń, w drodze uzyskania od kontrahentów potwier-dzeń sald figurujących w księgach rachunkowych Spółki

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się w sposób następujący:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- udziały w jednostkach podporządkowanych, w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej
- składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto Spółki składają się:
• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
• wynik operacji finansowych
• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest Spółka.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień kończący rok obrotowy) tj. 31 grudnia 2018 roku z zastosowaniem odpowiednich zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały zgodnie z załącznikami do ustawy o rachunkowości.
W bilansie wykazane zostały stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe18 788 857,4215 149 541,24
IWartości niematerialne i prawne110 711,60136 626,87
1Koszty zakończonych prac rozwojowych60 000,00
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne50 711,60136 626,87
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe8 948 601,725 283 370,27
1Środki trwałe7 644 859,975 283 370,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)82 453,5486 156,55
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 245 770,671 051 390,85
c) urządzenia techniczne i maszyny143 389,75329 063,67
d) środki transportu5 166 023,613 807 298,93
e) inne środki trwałe7 222,409 460,27
2Środki trwałe w budowie61 500,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie1 242 241,75
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe9 729 544,109 729 544,10
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe9 729 544,109 729 544,10
a) w jednostkach powiązanych6 529 524,106 529 524,10
– udziały lub akcje6 529 524,106 529 524,10
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale3 200 000,003 200 000,00
– udziały lub akcje3 200 000,003 200 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach20,0020,00
– udziały lub akcje20,0020,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe8 305 532,5018 814 403,88
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe4 541 503,678 611 978,44
1Należności od jednostek powiązanych2 997 028,614 240 938,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 997 028,614 240 938,91
– do 12 miesięcy2 997 028,614 240 938,91
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 544 475,064 371 039,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 544 475,06320 974,74
– do 12 miesięcy1 544 475,06320 974,74
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 862 017,80
c) inne188 046,99
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 657 258,7510 148 761,93
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 657 258,7510 148 761,93
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 657 258,7510 148 761,93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 657 258,755 148 761,93
– inne środki pieniężne5 000 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe106 770,0853 663,51
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem27 094 389,9233 963 945,12
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny24 124 322,4033 443 525,59
IKapitał (fundusz) podstawowy2 975 000,002 975 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:30 468 525,5932 766 719,30
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-6 122 711,00
VIZysk (strata) netto-3 196 492,19-2 298 193,71
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 970 067,52520 419,53
IRezerwy na zobowiązania66 317,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy66 317,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe66 317,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 970 067,52386 769,03
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 970 067,52386 769,03
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 411 183,79294 256,66
– do 12 miesięcy1 411 183,79294 256,66
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 552 100,7385 871,12
h) z tytułu wynagrodzeń4 911,816 091,25
i) inne1 871,19550,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe67 333,50
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe67 333,50
– długoterminowe
– krótkoterminowe67 333,50
Pasywa razem27 094 389,9233 963 945,12
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 179 563,7422 493 932,39
– od jednostek powiązanych7 494 315,006 463 159,44
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 616 544,741 034 411,67
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)66 317,00643 638,00
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 496 702,0020 815 882,72
BKoszty działalności operacyjnej13 758 664,7625 012 604,34
IAmortyzacja667 484,30273 966,56
IIZużycie materiałów i energii235 867,20161 872,98
IIIUsługi obce2 316 145,741 242 778,82
IVPodatki i opłaty, w tym:52 354,5025 847,23
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 143 813,982 121 091,12
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:394 389,54391 176,33
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe525 489,31293 710,22
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów7 423 120,1920 502 161,08
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 579 101,02-2 518 671,95
DPozostałe przychody operacyjne72 818,37182 467,44
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 219,51
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne71 598,86182 467,44
EPozostałe koszty operacyjne98 922,8472 592,94
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne98 922,8472 592,94
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 605 205,49-2 408 797,45
GPrzychody finansowe510 061,15359 592,02
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:390 597,20344 592,02
– od jednostek powiązanych352 881,55218 002,26
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne119 463,9515 000,00
HKoszty finansowe101 347,85248 988,28
IOdsetki, w tym:8 476,8518 943,37
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne92 871,00230 044,91
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-3 196 492,19-2 298 193,71
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-3 196 492,19-2 298 193,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)33 443 525,5935 741 719,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach33 443 525,5935 741 719,30
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 975 000,002 975 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 975 000,002 975 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu32 766 719,3037 170 473,13
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-2 298 193,71-4 403 753,83
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)2 298 193,714 403 753,83
– pokrycia straty2 298 193,714 403 753,83
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu30 468 525,5932 766 719,30
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 298 193,71-4 403 753,83
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-2 298 193,71-4 403 753,83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-6 122 711,00
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-8 420 904,71-4 403 753,83
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)-2 298 193,71-4 403 753,83
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-6 122 711,00
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-6 122 711,00
6Wynik netto-3 196 492,19-2 298 193,71
Azysk netto
Bstrata netto-3 196 492,19-2 298 193,71
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)24 124 322,4033 443 525,59
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)24 124 322,4033 443 525,59
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-3 196 492,19-2 298 193,71
IIKorekty razem1 010 569,981 092 585,63
1Amortyzacja667 484,30273 966,56
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 219,51
5Zmiana stanu rezerw-66 317,00-643 638,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności4 070 474,771 931 318,19
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 583 298,49-495 524,10
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-120 440,0726 462,98
10Inne korekty-6 122 711,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-2 185 922,21-1 205 608,08
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 219,51
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 219,51
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki4 306 800,484 261 712,40
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 064 558,734 261 692,40
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne1 242 241,7520,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-4 305 580,97-4 261 712,40
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy15 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe15 000,00
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)15 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-6 491 503,18-5 452 320,48
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-6 491 503,18-5 452 320,48
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 148 761,9315 601 082,41
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 657 258,7510 148 761,93
– o ograniczonej możliwości dysponowania3 146 152,948 062 571,63
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-3 196 492,19-2 298 193,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-548 233,42-548 233,42-986 006,01
zmiana stanu produktów (wykorzystanie rezerwy na świadczenia pracownicze)-66 317,00-66 317,00art 15 ust 4e
różnice kursowe z wyceny bilansowej-129 034,87-129 034,87art 15a
odsetki od należności, naliczone lecz nieotrzymane-352 881,55-352 881,55art 12 ust 4 pkt 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:220 474,38220 474,3824 005,80
odsetki od należności naliczone w ubiegłym roku, zapacone z roku bieżącym174 232,38174 232,38art 12 ust 4 pkt 2
nieodpłatne świadczenie po stronie spółki (nieodpłatne sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej)46 242,0046 242,00art 12 ust 1 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:239 272,87239 272,87291 311,67
odpisy z tytuu zużycia samochodu osobowego13 354,2213 354,22art 16 ust 1 pkt 4
koszty reprezentacji41 008,2141 008,21art 16 ust 1 pkt 28
odpisy aktualizujące należności66 976,7566 976,75art 16 ust 1 pkt 26 lit a
inne koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (skadka do PZU)100 000,00100 000,00art 15 ust 4
pozostałe 17 933,6917 933,69
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

sprawozdanie finansowe GTSA 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki