Szczegóły spółki

Nazwa GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5260151448
REGON 010609845
KRS 0000039178
Adres ul. Różana 8 lok. 17, 02-548 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.02 0.11
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.02 0.12
Płynność bieżąca (CR) 48.65 2.8
Płynność szybka (QR) 48.65 2.8
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.02 0.12
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -10.22% -31.4%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -6.87% -13.25%
Rentowność aktywów (ROA) -6.77% -11.8%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-26 39/2020 346 88530
Poz. 88530. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1627/20/128]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@GTSA.PL
4. Adres strony internetowej HTTP://WWW.GAS-
-TRADING.COM.PL/


Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.12.2019
R., REP. A NR 3653/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA
GURDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA-
WIE, ZMIANA: § 3, § 18, § 19 UST. 4, § 21 UST. 5,
§ 28, DODANIE § 21 UST. 6, 7, 8.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POCHINSHCHIKOV
2. ALEXANDER SERGEEVICH wpisać: 2 1. MIKHA-
LOVNA 2. KNYAZEVA ALENA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ-
GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
3 2. 73 1 REKLAMA
Poz. 88530. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1627/20/128]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@GTSA.PL
4. Adres strony internetowej HTTP://WWW.GAS-
-TRADING.COM.PL/


Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.12.2019
R., REP. A NR 3653/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA
GURDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA-
WIE, ZMIANA: § 3, § 18, § 19 UST. 4, § 21 UST. 5,
§ 28, DODANIE § 21 UST. 6, 7, 8.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POCHINSHCHIKOV
2. ALEXANDER SERGEEVICH wpisać: 2 1. MIKHA-
LOVNA 2. KNYAZEVA ALENA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ-
GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
3 2. 73 1 REKLAMA
2019-10-15 200/2019 402 1074205
Poz. 1074205. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58575/19/388]

W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 90 Z DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA, W TYM
HANDEL ZAGRANICZNY ORAZ HANDEL HURTOWY
IMPORTOWANYMI TOWARAMI KONSUMPCYJ-
NYMI wpisać: 2 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW wykreślić: 1 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERY-
FERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 2 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW62 3 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 62 09 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPU-
TEROWYCH 5 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 6 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 7 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ-
ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 8 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 9 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MOR-
SKI 10 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Poz. 1074205. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58575/19/388]

W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 90 Z DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA, W TYM
HANDEL ZAGRANICZNY ORAZ HANDEL HURTOWY
IMPORTOWANYMI TOWARAMI KONSUMPCYJ-
NYMI wpisać: 2 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW wykreślić: 1 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERY-
FERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 2 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW62 3 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 62 09 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPU-
TEROWYCH 5 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 6 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 7 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ-
ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 8 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 9 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MOR-
SKI 10 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2019-07-12 134/2019 1110 669462
Poz. 669462. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143465/19/925]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669462. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143465/19/925]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1110 669463
Poz. 669463. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143465/19/326]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669463. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143465/19/326]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1110 669464
Poz. 669464. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143465/19/727]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669464. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143465/19/727]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1110 669465
Poz. 669465. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143465/19/128]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669465. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143465/19/128]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1110 669466
Poz. 669466. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143757/19/278]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669466. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143757/19/278]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1110 669467
Poz. 669467. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143757/19/679]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669467. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143757/19/679]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1110 669468
Poz. 669468. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143757/19/80]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669468. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/143757/19/80]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-18 244/2018 488 1174197
Poz. 1174197. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69537/18/981]

W dniu 07.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.11.2018 R., REP. A NR 2512/2018, NOTARIUSZ
KATARZYNA GURDA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, DO STATUTU DODANO: § 3 PKT
22-36 ORAZ § 3 Z INDEKSEM 1


Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BIELECKI 2. PRZE-
MYSŁAW KONRAD 3. 84051421337
Poz. 1174197. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69537/18/981]

W dniu 07.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.11.2018 R., REP. A NR 2512/2018, NOTARIUSZ
KATARZYNA GURDA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, DO STATUTU DODANO: § 3 PKT
22-36 ORAZ § 3 Z INDEKSEM 1


Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BIELECKI 2. PRZE-
MYSŁAW KONRAD 3. 84051421337
2018-10-31 212/2018 1223 873133
Poz. 873133. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/627167/18/790]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873133. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/627167/18/790]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1223 873134
Poz. 873134. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/627168/18/191]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873134. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/627168/18/191]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1223 873135
Poz. 873135. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/627169/18/592]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873135. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/627169/18/592]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1081 833026
Poz. 833026. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/586937/18/536]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833026. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/586937/18/536]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1081 833027
Poz. 833027. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/586938/18/937]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833027. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/586938/18/937]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1081 833028
Poz. 833028. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/586939/18/338]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833028. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/586939/18/338]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1075 753245
Poz. 753245. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/665095/18/736]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753245. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/665095/18/736]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1075 753246
Poz. 753246. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/665096/18/137]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753246. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/665096/18/137]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1076 753247
Poz. 753247. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/665097/18/538]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753247. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2001.
[RDF/665097/18/538]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-22 15/2018 373 19864
Poz. 19864. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/91422/17/4]

W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ODINTSOVA 2. LUD-
MILA 2 1. KAPITSKIY 2. ALEXEY wpisać: 3 1. RYN-
DIN 2. GENNADY 4 1. KACHARAVA 2. SOFYA
Poz. 19864. GAS - TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000039178. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/91422/17/4]

W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ODINTSOVA 2. LUD-
MILA 2 1. KAPITSKIY 2. ALEXEY wpisać: 3 1. RYN-
DIN 2. GENNADY 4 1. KACHARAVA 2. SOFYA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki