Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyREMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoPomorskie
PowiatGDAŃSK
GminaMIASTO GDAŃSK
MiejscowośćGDAŃSK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPomorskie
PowiatGDAŃSK
GminaMIASTO GDAŃSK
UlicaSWOJSKA
Nr domu8
MiejscowośćGDAŃSK
Kod pocztowy80-958
PocztaGDAŃSK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3011Z - produkcja statków i konstrukcji pływających
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000038656

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe209 902 189,28251 937 176,72
IWartości niematerialne i prawne232 499,79427 448,17
3Inne wartości niematerialne i prawne209 019,07423 348,17
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne23 480,724 100,00
IIRzeczowe aktywa trwałe49 170 760,0354 150 004,97
1Środki trwałe49 103 426,6354 105 112,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 386 876,784 572 237,78
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej36 317 018,4439 497 266,55
c) urządzenia techniczne i maszyny5 876 975,526 789 276,00
d) środki transportu1 954 615,91298 688,60
e) inne środki trwałe567 939,98947 643,56
2Środki trwałe w budowie67 333,4044 892,48
IIINależności długoterminowe3 946 968,9133 946 968,91
3Od pozostałych jednostek3 946 968,9133 946 968,91
IVInwestycje długoterminowe78 091 899,5584 080 187,67
1Nieruchomości77 024 029,5583 012 317,67
3Długoterminowe aktywa finansowe1 067 870,001 067 870,00
a) w jednostkach powiązanych1 064 870,001 064 870,00
– udziały lub akcje1 064 870,001 064 870,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale3 000,003 000,00
– udziały lub akcje3 000,003 000,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe78 460 061,0079 332 567,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego78 460 061,0079 332 567,00
BAktywa obrotowe760 857 514,10613 167 735,35
IZapasy578 888 467,30455 040 778,44
1Materiały86 921 707,3372 279 743,70
2Półprodukty i produkty w toku364 162 264,05345 086 783,81
5Zaliczki na dostawy i usługi127 804 495,9237 674 250,93
IINależności krótkoterminowe34 081 736,9840 481 162,25
1Należności od jednostek powiązanych275 522,457 845 824,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:275 522,457 845 824,45
– do 12 miesięcy275 522,457 845 824,45
3Należności od pozostałych jednostek33 806 214,5332 635 337,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 301 676,0919 568 000,05
– do 12 miesięcy3 301 676,0919 568 000,05
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych8 986 415,792 793 734,87
c) inne21 518 122,6510 273 602,88
IIIInwestycje krótkoterminowe118 146 488,3887 725 938,66
1Krótkoterminowe aktywa finansowe118 146 488,3887 725 938,66
a) w jednostkach powiązanych5 486,68
– udzielone pożyczki5 486,68
b) w pozostałych jednostkach1 142 242,703 273 403,11
– udzielone pożyczki859 580,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe282 662,703 273 403,11
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne117 004 245,6884 447 048,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach43 441 257,0472 484 066,04
– inne środki pieniężne73 562 988,6411 962 982,83
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe29 740 821,4429 919 856,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem970 759 703,38865 104 912,07
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny195 971 590,65194 532 672,88
IKapitał (fundusz) podstawowy294 000 000,00294 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 409 803,66281,19
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:22 088 955,6728 282 004,83
VZysk (strata) z lat ubiegłych-127 749 613,14-136 423 406,86
VIZysk (strata) netto4 222 444,468 673 793,72
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania774 788 112,73670 572 239,19
IRezerwy na zobowiązania27 814 983,0035 087 632,76
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 067 321,008 016 698,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne6 291 508,125 968 676,85
– długoterminowa5 525 328,195 321 910,57
– krótkoterminowa766 179,93646 766,28
3Pozostałe rezerwy13 456 153,8821 102 257,91
– krótkoterminowe13 456 153,8821 102 257,91
IIZobowiązania długoterminowe169 316 212,8446 343 333,28
3Wobec pozostałych jednostek169 316 212,8446 343 333,28
a) kredyty i pożyczki169 316 212,8446 343 333,28
IIIZobowiązania krótkoterminowe569 522 664,56582 345 451,79
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych39 097 193,8434 463 627,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:390 097 193,8422 913 627,09
– do 12 miesięcy39 097 193,8422 913 627,09
b) inne11 550 000,00
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek530 138 013,51547 579 276,85
a) kredyty i pożyczki163 400 000,05330 521 325,88
c) inne zobowiązania finansowe445 712,28
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:102 384 224,8983 102 755,89
– do 12 miesięcy102 384 224,8983 102 755,89
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi255 779 754,73125 897 440,94
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 163 961,704 113 499,75
h) z tytułu wynagrodzeń3 032 789,713 190 794,84
i) inne931 570,15753 459,55
4Fundusze specjalne287 457,21302 547,85
IVRozliczenia międzyokresowe8 134 252,336 795 821,36
2Inne rozliczenia międzyokresowe8 134 252,336 795 821,36
– długoterminowe5 364 850,005 647 210,00
– krótkoterminowe2 769 402,331 148 611,36
Pasywa razem970 759 703,38865 104 912,07
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:315 362 192,35334 705 586,94
– od jednostek powiązanych18 329 107,0924 421 590,01
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów317 918 095,66312 018 821,40
Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa (w ramach UE)110 065 920,9983 161 607,96
Sprzedaż na eksport ( poza UE)29 770 712,3485 609 934,27
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-5 337 020,9018 312 580,85
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki786 595,7663 183,40
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 994 521,834 311 001,29
BKoszty działalności operacyjnej311 845 368,71334 154 801,75
IAmortyzacja5 371 119,706 876 127,61
IIZużycie materiałów i energii117 408 417,43103 587 952,12
W tym media12 507 606,2812 424 857,93
IIIUsługi obce111 846 893,59132 459 944,44
IVPodatki i opłaty, w tym:5 285 210,746 318 800,86
– podatek akcyzowy1 842,00
VWynagrodzenia53 605 304,4462 339 179,58
W tym ze stosunku pracy49 299 698,3056 488 098,47
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:11 281 330,3112 904 022,70
W tym szkolenia pracowników76 628,98109 069,77
W tym składki na ubezpieczenia społeczne9 863 893,6711 385 286,57
VIIPozostałe koszty rodzajowe5 279 579,045 892 902,13
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 767 513,463 775 872,31
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 516 823,64550 785,19
DPozostałe przychody operacyjne18 322 227,8430 877 194,16
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 159,99112 454,85
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych6 353 868,2116 267 830,61
IVInne przychody operacyjne11 967 199,6414 496 908,70
EPozostałe koszty operacyjne5 504 755,6813 404 695,99
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych259 751,58251 694,45
IIIInne koszty operacyjne5 245 004,1013 153 001,54
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)16 334 295,8018 023 283,36
GPrzychody finansowe4 086 185,4313 668 206,32
IIOdsetki, w tym:315 358,01410 546,34
VInne3 770 827,4213 257 659,98
HKoszty finansowe14 621 981,7719 970 480,96
IOdsetki, w tym:8 914 515,7911 526 928,28
– dla jednostek powiązanych2 510 627,41
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych34 800,00
IVInne5 707 465,988 408 752,68
IZysk (strata) brutto (F+G–H)5 798 499,4611 721 008,72
JPodatek dochodowy1 576 055,003 047 215,00
Część odroczona1 576 055,003 047 215,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 222 444,468 673 793,72
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)194 532 672,8811 004 705,26
Kapitał zakładowy na początek okresu294 000 000,00125 700 000,00
Zmiany kapitału podstawowego168 300 000,00
Zwiększenie168 300 000,00
wydania udziałów (emisji akcji)168 300 000,00
Kapitał na koniec okresu294 000 000,00294 000 000,00
Kapitał zapasowy na początek okresu281,1994 701 774,91
Zmiany kapitału zapasowego3 409 522,47-94 701 493,72
Zwiększenie3 409 522,47281,19
z aktualizacji środków trwałych3 409 522,47281,19
Zmniejszenie94 701 774,91
pokrycia straty94 701 774,91
Kapitał zapasowy na koniec okresu3 409 803,66281,19
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu28 282 004,8321 728 112,12
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-6 193 049,166 553 892,71
Zwiększenie228 956,706 725 796,44
Wycena instrumentów pochodnych228 956,706 725 796,44
Zmniejszenie6 422 005,86171 903,73
Zbycia i likwidacji środków trwałych3 409 522,47281,19
Wycena instrumentów pochodnych3 012 483,39171 622,54
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu22 088 955,6728 282 004,83
Zysk strata z lat ubiegłych na początek okresu8 673 793,72-231 125 181,77
strata z lat ubiegłych na początek okresu136 423 406,86231 125 181,77
Zmniejszenia8 673 793,7294 701 774,91
zmniejszenie kapitału zapasowego8 673 793,7294 701 774,91
Zysk strata z lat ubiegłych na koniec okresu-127 749 613,14-136 423 406,86
Wynik netto4 222 444,468 673 793,72
Zysk netto4 222 444,468 673 793,72
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)195 971 590,65194 532 672,88
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)195 971 590,65194 532 672,88
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej83 994 920,23-84 697 962,24
IZysk (strata) netto4 222 444,468 673 793,72
IIKorekty razem79 772 475,77-93 371 755,96
1Amortyzacja5 556 480,707 121 249,21
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych3 961 302,46-4 765 352,87
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)8 727 444,339 558 672,70
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-6 355 028,20-16 345 485,46
5Zmiana stanu rezerw-6 704 408,7611 682 142,68
6Zmiana stanu zapasów-123 847 688,8629 833 443,02
7Zmiana stanu należności36 399 425,27-10 596 255,14
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów153 852 826,32-346 537 516,66
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 474 656,53221 199 555,60
10Inne korekty5 707 465,985 477 790,96
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)83 994 920,23-84 697 962,24
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej13 736 415,341 405 884,63
IWpływy12 898 722,14257 500,34
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 722,14257 500,34
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne12 846 000,00
IIWydatki887 693,201 148 384,29
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych887 693,201 075 866,19
4Inne wydatki inwestycyjne72 518,10
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)11 961 028,94-890 883,95
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej64 234 088,75263 924 146,33
IWpływy168 300 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału168 300 000,00
IIWydatki64 234 088,7595 624 146,33
4Spłaty kredytów i pożyczek49 804 665,1277 656 720,95
8Odsetki8 721 957,659 558 672,70
9Inne wydatki finansowe5 707 465,988 408 752,68
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-64 234 088,7572 675 853,67
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)31 721 860,42-12 912 992,52
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:32 557 196,81-14 984 105,34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych835 336,39-2 071 112,82
FŚrodki pieniężne na początek okresu85 365 566,9498 278 559,46
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:117 087 427,3685 365 566,94
– o ograniczonej możliwości dysponowania101 678 531,1378 520 226,86
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 798 499,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:282 406,04
Przychody z tyłułu prawa do wieczystego użytkowania gruntu 282 360,00art 12 ust 1
pozostałe 46,04
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:222 214 105,05
Zarachowane przychody z kontraktów długoterminowych 210 913 797,99art 12 ust 1
Rozwiazanie rezerwy na wynagrodzenia warunkowe347 654,00art 12 ust 1
Wycena nieruchomości inwestycyjnych6 353 868,21art 12 ust 1
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej568 722,27art 9b ust 1 pkt 1
Rozwiązanie rezerw na koszty po zdaniu statku3 242 764,72art 12 ust 1
Odwrócenie odpisu aktualizujacego wartość należności785 949,76art 12 ust 1
pozostałe 1 348,10
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:87 474 657,14
Przychody z roku 2017 dot. sprzedanych kontraktów długoterminowych70 155 674,68art 12 ust 1
Odwrócone dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej z roku 20178 919 207,26art 9b ust 1
Wycena dotycząca sprzedanej w 2018 roku nieruchomości8 399 083,61art 12 ust 1
pozostałe 691,59
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 825 655,83
Koszty lat ubiegłych474 300,68art 16 ust 1
Koszty zaniechanej produkcji162 126,06art 16 ust 1
Przekroczona rezerwa na koszty po zdaniu statku925 801,14art 16 ust 1 pkt 27
Amortyzacja prawa do wieczystego użytkowania gruntów185 361,00art 16c
Składki PFRON364 409,00art 16c
Koszty reprezentacji31 262,44art 16 ust 1 pkt 28
VAT nie podlegający odliczeniu, Vat od reprezentacji i należnosci, na które utworzono odpis aktual.405 020,80art 16 ust 1 pkt 46
Wydatki na rzecz organizacji związkowych 26 009,61art 16 ust 1
Koszty egzekucyjne i obsługi windykacyjnej36 059,99art 16 ust 1
Niedobory z inwentaryzacji196 369,20art 16 ust 1
pozostałe 18 935,91
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:224 384 927,50
Zarachowane koszty kontraktów długoterminowych183 562 579,29art 16 ust 1
Rezerwa na straty z czynnych kontraktów długoterminowych2 772 585,12art 16 ust 1 pkt 27
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej18 114 232,92art 15a
Poniesione koszty finansowe kontraktów anulowanych9 920 141,91art 16 ust 1
Utworzona rezerwa na urlopy zaległe2 388 746,73art 16 ust 1 pkt 27
Utworzona rezerwa na koszty po zdaniu statku1 075 653,35art 16 ust 1 pkt 27
Utworzona rezerwa na fundusz gwarancyjny1 256 930,30art 16 ust 1 pkt 27
Niewpłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych za 2018 rok.927 630,28art 16 ust 1
Niewypłacone składki ZUS za listopad i grudzień 20181 598 493,17art 15 ust 4h
Niewypłacone wynagrodzenia dot. powołania i bzosobowego funduszu płac za 2018 rok398 472,20art 15 ust 4g
Rezerwa na wynagrodzenia warunkowe za grudzień 2018 wypłacone w styczniu 2019336 718,00art 15 ust 4g
Rezerwa na świadczenia emeryt.rent. i pośmiertne944 230,65art 16 ust 1 pkt 27
Odpis aktualizujący wartość należności871 989,91art 16 ust 1
Odsetki i amortyzacja od środ. trw.w leasingu oper. bilansowo ujetych jako finansowy69 566,27art 16h
Zarachowane prowizje od kredytów146 957,40art 16 ust 1
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:98 188 209,44
ZUS za listopad i grudzień 2017 roku zapłacony w roku 20181 608 599,17art 15 ust 4h
Wykorzystany fundusz gwarancyjny oraz rezerwa na koszty po zdaniu statku5 343 854,46art 16 ust 1 pkt 27
Wykorzystana rezerwa na urlopy zaległe2 918 740,77art 16 ust 1 pkt 27
Wykorzystana rezerwa na świadczenia emer.rent. i odprawy pośmiertne621 399,38art 16 ust 1 pkt 27
Wynagrodzenia z grudnia 2017 wypłacone w 2018 roku441 433,80art 15 ust 4h
Odwrócone ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej z 2017 roku.28 218 468,10art 15a
Koszty z 2017 roku dot. zakończonych kontraktów długoterminowych56 423 577,94art 16 ust 1
Koszty leasingu operacyjnego prezentowanego w bilansie jako leasing finansowy41 246,81art 16 ust 1
Wpłacony odpis na Zakłądowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2016 rok758 548,40art 16 ust 1
Amortyzacja podatkowa środków trwałych służących produkcji specjalnej472 909,08art 16h
Wykorzystana rezerwa na straty nakontraktach długoterminowych1 326 467,17art 16 ust 1
pozostałe 12 964,36
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-200 981,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki