Szczegóły spółki

Nazwa REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5830000902
REGON 190233930
KRS 0000038656
Adres ul. Swojska 8, 80-958 Gdańsk
Telefon 583 096 404
Faks 583 096 404
E-mail mmostowy@remontowa-north.eu
WWW b.d.
PKD
 • 3011Z — produkcja statków i konstrukcji pływających
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.78 0.8
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.45 3.95
Płynność bieżąca (CR) 1.05 1.34
Płynność szybka (QR) 0.27 0.32
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.45 3.95
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.59% 1.34%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.46% 2.15%
Rentowność aktywów (ROA) 1.0% 0.43%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-23 120/2020 429 337056
Poz. 337056. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8978/20/934]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
REMONTOWA-RSB.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.REMONTOWA-RSB.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.05.2020,
REPERTORIUM A NR 3627/2020, MARIA DAMBEK,
KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY CHLEB-
NICKIEJ NR 45/46/3 W GDAŃSKU, DODANO §28
UST.4, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.
Poz. 337056. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8978/20/934]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
REMONTOWA-RSB.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.REMONTOWA-RSB.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.05.2020,
REPERTORIUM A NR 3627/2020, MARIA DAMBEK,
KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY CHLEB-
NICKIEJ NR 45/46/3 W GDAŃSKU, DODANO §28
UST.4, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.
2020-06-16 115/2020 532 311635
Poz. 311635. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204453/20/390]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311635. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204453/20/390]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 532 311636
Poz. 311636. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204453/20/791]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311636. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204453/20/791]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 532 311637
Poz. 311637. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204454/20/503]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311637. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204454/20/503]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 532 311638
Poz. 311638. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204454/20/904]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311638. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204454/20/904]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-22 78/2020 12 19024
Poz. 19024. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-18562/2020]

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdań-
sku, działając na podstawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h.
oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
21 maja 2020 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy
ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
    dzenia.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    Spółki za 2019 rok.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za 2019 rok.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki
    za 2019 rok.  7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
    organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków w 2019 roku.
  8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz określeniem
    liczby jej członków oraz ustaleniem ich wynagrodzenia.
  9. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia
    Spółki.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  12. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z punktem 11 porządku obrad Zarząd Remontowa
Shipbuilding S.A. informuje, że w § 28 Statutu Spółki pro-
ponowane jest dodanie nowego ust. 4 o następującej treści:

4. Dywidenda wypłacana jest bezpośrednio przez Spółkę.
Poz. 19024. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-18562/2020]

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdań-
sku, działając na podstawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h.
oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
21 maja 2020 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy
ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
    dzenia.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    Spółki za 2019 rok.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za 2019 rok.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki
    za 2019 rok.  7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
    organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków w 2019 roku.
  8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz określeniem
    liczby jej członków oraz ustaleniem ich wynagrodzenia.
  9. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia
    Spółki.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  12. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z punktem 11 porządku obrad Zarząd Remontowa
Shipbuilding S.A. informuje, że w § 28 Statutu Spółki pro-
ponowane jest dodanie nowego ust. 4 o następującej treści:

4. Dywidenda wypłacana jest bezpośrednio przez Spółkę.
2019-07-24 142/2019 1029 830154
Poz. 830154. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/156778/19/100]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830154. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/156778/19/100]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1029 830155
Poz. 830155. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/156778/19/501]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830155. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/156778/19/501]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1029 830156
Poz. 830156. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/156779/19/213]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830156. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/156779/19/213]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1029 830157
Poz. 830157. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/156779/19/614]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830157. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/156779/19/614]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 21 29787
Poz. 29787. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-29630/2019]

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdań-
sku, działając na podstawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h.
oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
28 czerwca 2019 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy
ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
    dzenia.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    Spółki za 2018 rok.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za 2018 rok.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki
    za 2018 rok.
   7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
    organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków w 2018 roku.
   8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
   9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  10. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia
    Spółki.
  12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 29787. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-29630/2019]

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdań-
sku, działając na podstawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h.
oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
28 czerwca 2019 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy
ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
    dzenia.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    Spółki za 2018 rok.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za 2018 rok.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki
    za 2018 rok.
   7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
    organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
    obowiązków w 2018 roku.
   8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
   9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  10. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia
    Spółki.
  12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2019-03-19 55/2019 224 120093
Poz. 120093. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4534/19/384]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DORSKI 2. JACEK
HENRYK 3. 53120300774 wpisać: 2 1. MAKOWSKI
2. MICHAŁ JERZY 3. 77070300734 3 1. ZNYK 2. BAR-
TOSZ JERZY 3. 75050702493
Poz. 120093. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4534/19/384]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DORSKI 2. JACEK
HENRYK 3. 53120300774 wpisać: 2 1. MAKOWSKI
2. MICHAŁ JERZY 3. 77070300734 3 1. ZNYK 2. BAR-
TOSZ JERZY 3. 75050702493
2019-02-01 23/2019 15 5705
Poz. 5705. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-5329/2019]

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdań-
sku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 18
ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
28 lutego 2019 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy
ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
  5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
               5.

              Inne
Poz. 5705. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-5329/2019]

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdań-
sku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 18
ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
28 lutego 2019 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy
ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
  5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
               5.

              Inne
2019-01-28 19/2019 258 43276
Poz. 43276. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/606/19/40]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. DOWŻENKO 2. PIOTR BOGUSŁAW
3. 68032202014 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. RYNGWELSKI 2. MARCIN ŁUKASZ
3. 81061604437 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 43276. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/606/19/40]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. DOWŻENKO 2. PIOTR BOGUSŁAW
3. 68032202014 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. RYNGWELSKI 2. MARCIN ŁUKASZ
3. 81061604437 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-28 230/2018 428 1138346
Poz. 1138346. REMONTOWA SHIPBUILDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJO-
NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22113/18/806]

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MALISZEWSKI
2. MARCIN ANDRZEJ 3. 87041617273 2 1. CZAPIEW-
SKI 2. ZYGMUNT JACEK 3. 48120101777 wpisać:
3 1. SEROKA 2. MARCIN 3. 75120701331
Poz. 1138346. REMONTOWA SHIPBUILDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJO-
NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22113/18/806]

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MALISZEWSKI
2. MARCIN ANDRZEJ 3. 87041617273 2 1. CZAPIEW-
SKI 2. ZYGMUNT JACEK 3. 48120101777 wpisać:
3 1. SEROKA 2. MARCIN 3. 75120701331
2018-09-19 182/2018 12 40587
Poz. 40587. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-40592/2018]

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdań-
sku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 18
ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 16 paździer-
nika 2018 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Swoj-
skiej 8, 80-958 Gdańsk.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 6. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 40587. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-40592/2018]

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdań-
sku, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 18
ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 16 paździer-
nika 2018 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Swoj-
skiej 8, 80-958 Gdańsk.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 6. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2018-09-07 174/2018 382 364297
Poz. 364297. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204571/18/602]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364297. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204571/18/602]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 382 364298
Poz. 364298. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204572/18/3]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364298. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204572/18/3]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 382 364299
Poz. 364299. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204573/18/404]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364299. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204573/18/404]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 382 364300
Poz. 364300. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204574/18/805]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364300. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[RDF/204574/18/805]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-20 140/2018 436 291127
Poz. 291127. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11217/18/433]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.05.2018 R., REPERTORIUM A NR 2428/2018,
NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI KANCELARIA
NOTARIALNA UL. GARNCARSKA 10/16 C LOK.3,
80-894 GDAŃSKU, ZMIANA §9 UST.2 STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MILLER 2. ROSE
MARIE 3. 62031707648 2 1. ZIELONKA 2. TADEUSZ
3. 47040703919 wpisać: 3 1. MALISZEWSKI 2. MAR-
CIN ANDRZEJ 3. 87041617273 4 1. CZAPIEWSKI
2. ZYGMUNT JACEK 3. 48120101777 5 1. RUSZ-
KOWSKI 2. ADAM FRANCISZEK 3. 71022502311
Poz. 291127. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11217/18/433]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.05.2018 R., REPERTORIUM A NR 2428/2018,
NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI KANCELARIA
NOTARIALNA UL. GARNCARSKA 10/16 C LOK.3,
80-894 GDAŃSKU, ZMIANA §9 UST.2 STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MILLER 2. ROSE
MARIE 3. 62031707648 2 1. ZIELONKA 2. TADEUSZ
3. 47040703919 wpisać: 3 1. MALISZEWSKI 2. MAR-
CIN ANDRZEJ 3. 87041617273 4 1. CZAPIEWSKI
2. ZYGMUNT JACEK 3. 48120101777 5 1. RUSZ-
KOWSKI 2. ADAM FRANCISZEK 3. 71022502311
2018-04-10 70/2018 232 95428
Poz. 95428. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5789/18/264]

W dniu 30.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. FLA-
SIŃSKI 2. JACEK PIOTR 3. 84032204931 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 95428. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5789/18/264]

W dniu 30.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. FLA-
SIŃSKI 2. JACEK PIOTR 3. 84032204931 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2018-04-05 67/2018 18 14237
Poz. 14237. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-13581/2018]

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdań-
sku, działając na podstawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h.
oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
8 maja 2018 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Swoj-
skiej 8, 80-958 Gdańsk.Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
   a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
     2017,
   b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
     wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego
     badania,
   c. wniosku Zarządu co do podziału zysku albo pokryciu
     straty Spółki wypracowanego w roku 2017.
  5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
   ze swojej działalności za 2017 rok.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych
   porządkiem obrad w punktach 4 i 5.
  7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
   obowiązków w 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na
     X kadencję,
   b. Powołania członków Rady Nadzorczej na X kadencję,
   c. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na
     X kadencję.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 9 ust. 2 Sta-
   tutu Spółki o dotychczasowej treści:
    „Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata”,
   poprzez nadanie mu brzmienia:
    „Wspólna kadencja Zarządu trwa jeden rok”
   i uchwalenie tekstu jednolitego Statutu.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia
   Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 14237. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdańsku. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-13581/2018]

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdań-
sku, działając na podstawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h.
oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
8 maja 2018 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Swoj-
skiej 8, 80-958 Gdańsk.Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
   a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
     2017,
   b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
     wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego
     badania,
   c. wniosku Zarządu co do podziału zysku albo pokryciu
     straty Spółki wypracowanego w roku 2017.
  5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
   ze swojej działalności za 2017 rok.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych
   porządkiem obrad w punktach 4 i 5.
  7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
   obowiązków w 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na
     X kadencję,
   b. Powołania członków Rady Nadzorczej na X kadencję,
   c. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na
     X kadencję.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 9 ust. 2 Sta-
   tutu Spółki o dotychczasowej treści:
    „Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata”,
   poprzez nadanie mu brzmienia:
    „Wspólna kadencja Zarządu trwa jeden rok”
   i uchwalenie tekstu jednolitego Statutu.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia
   Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2018-01-26 19/2018 314 25144
Poz. 25144. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/38916/17/247]

W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2017 R., REPERTO-
RIUM A NR 22453/2017, NOTARIUSZ AGATA DAM-
BEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU
UL. CHLEBNICKA 45/46/3; - ZMIANA §6 STATUTU,
UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 225000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 294000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 4500000
wpisać: 3. 5880000 wykreślić: 4. 50,00 ZŁ wpisać:
4. 50,00 ZŁ wykreślić: 5. 181000000,00 ZŁ wpisać:
5. 250000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 1380000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 25144. REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000038656. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/38916/17/247]

W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2017 R., REPERTO-
RIUM A NR 22453/2017, NOTARIUSZ AGATA DAM-
BEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU
UL. CHLEBNICKA 45/46/3; - ZMIANA §6 STATUTU,
UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 225000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 294000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 4500000
wpisać: 3. 5880000 wykreślić: 4. 50,00 ZŁ wpisać:
4. 50,00 ZŁ wykreślić: 5. 181000000,00 ZŁ wpisać:
5. 250000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 1380000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki