Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FABRYKA WÓDEK "POLMOS ŁAŃCUT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Fabryka Wódek "Polmos Łańcut" Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo PODKARPACKIE
Powiat łańcucki
Gmina Łańcut
Miejscowość Łańcut
Adres
Kod kraju PL
Województwo PODKARPACKIE
Powiat łańcucki
Gmina Łańcut
Ulica ul. Kolejowa
Nr domu 1
Miejscowość Łańcut
Kod pocztowy 37-100
Poczta Łańcut
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1101Z - destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000038445

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka (zasady) rachunkowości
===============================
Jednostka posiada politykę rachunkowości wprowadzoną Uchwałą nr U/24/II/2002/ZS z dnia 24.07.2002r.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.
U. z 2019r. poz. 351) a także na podstawie rozporządzenia o instrumentach finansowych.
Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości stosowane w sposób ciągły. Istotnym
elementem tej dokumentacji jest zbiór określonych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, w tym zasad, co do których Spółka miała w świetle ustawy o rachunkowości, prawo wyboru rozwiązań lub
stosowania uproszczeń.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
===============================
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do
Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości
niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości
niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

Patenty, licencje, znaki firmowe 5 lat

Oprogramowanie komputerowe 4 lata

Inne wartości niematerialne i prawne 3 lata

W bilansie wartości niematerialne i prawne są wykazywane w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o skumulowane umorzenie
oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Rzeczowe aktywa trwałe
======================
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie
oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji
wyceny. Po sprzedaży środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał
zapasowy.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne,
wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie,
że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka
trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności, który kształtuje się następująco:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28 lat

Urządzenia techniczne i maszyny 11 lat

Środki transportu 5 lat

Inne środki trwałe 7 lat

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 złotych włącznie ujmowane są w ewidencji środków trwałych i odpisywane jednorazowo
w koszty w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej przeznaczone na
wyposażenie wydziałów odnoszone są jednorazowo w koszty.
Wartość środków trwałych aktualizuje się uwzględniając ich wykorzystywanie w działalności poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego. Odpisy aktualizujące środki trwałe zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
W bilansie rzeczowy majątek trwały jest wykazywany w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o skumulowane umorzenie oraz
dokonane odpisy aktualizujące jego wartość.
Środki trwałe w budowie
=======================
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do
momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Wartość środków trwałych w budowie aktualizuje się uwzględniając prawdopodobieństwo oddania ich do używania w przyszłości
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie zalicza się do pozostałych kosztów
operacyjnych.
Udziały w innych jednostkach
============================
Udziały w innych jednostkach są ujęte jako inwestycje długoterminowe.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
===========================================
Inwestycje długoterminowe wyceniane są – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Do inwestycji długoterminowych zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z
przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków oraz aktywa
stanowiące nieruchomości, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych.
Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych wyceniane się według ceny nabycia
lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza
się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
=========================================
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy.
Spółka rozpoznaje rozliczenia międzyokresowe przychodów w celu zaliczenia tych przychodów do przyszłych okresów
sprawozdawczych.
Wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów aktualizuje się uwzględniając ich zasadność poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość RMK zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
Zapasy materiałów i surowców, towarów handlowych
================================================
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane
są w następujący sposób:

* materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą „średniej ważonej”.

Rozchody materiałów i towarów dokonywane są w cenie ustalonej jako średnia ważona.

Odpisy aktualizujące zapasy obejmują wartość zapasów, które są przestarzałe lub utraciły swoją przydatność (głównie
zalegające w magazynie ponad rok). Odpisy te mogą być również spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen
sprzedaży netto możliwych do uzyskania.
Zapasy półproduktów i produkcja w toku
======================================
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane
są w następujący sposób:
* półfabrykaty - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów
produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

* produkcja w toku – według kosztu materiałów bezpośrednich.

Odpisy aktualizujące zapasy obejmują wartość zapasów, które są przestarzałe lub utraciły swoją przydatność (głównie
zalegające w magazynie ponad rok). Odpisy te mogą być również spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen
sprzedaży netto możliwych do uzyskania.
Zapasy produktów gotowych
=========================
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane
są w następujący sposób:
* produkty gotowe - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów
produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Odpisy aktualizujące zapasy obejmują wartość zapasów, które są przestarzałe lub utraciły swoją przydatność (głównie
zalegające w magazynie ponad rok). Odpisy te mogą być również spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen
sprzedaży netto możliwych do uzyskania.
Zapasy towarów
==============
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane
są w następujący sposób:

* towary – według ceny nabycia ustalonej metodą „średniej ważonej”.

Rozchody towarów dokonywane są w cenie ustalonej jako średnia ważona.

Odpisy aktualizujące zapasy obejmują wartość zapasów, które są przestarzałe lub utraciły swoją przydatność (głównie
zalegające w magazynie ponad rok). Odpisy te mogą być również spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen
sprzedaży netto możliwych do uzyskania.
Należności krótkoterminowe
==========================
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub
do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub
dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych.
Na dzień bilansowy należności krótkoterminowe wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie
przy zastosowaniu średniego kursu NBP dla danej waluty ustalonego na ten dzień. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:

USD - 3,7597

EUR - 4,3000

Środki pieniężne
================
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według
wartości nominalnej.
Wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z
gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane
jako działalność lokacyjna.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy
zastosowaniu średniego kursu NBP dla danej waluty ustalonego na ten dzień. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:

USD - 3,7597

EUR - 4,3000

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
==========================================
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy.
Spółka rozpoznaje rozliczenia międzyokresowe przychodów w celu zaliczenia tych przychodów do przyszłych okresów
sprawozdawczych.
Wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów aktualizuje się uwzględniając ich zasadność poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość RMK zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
Kapitał własny
==============
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał własny stanowi suma poniższych pozycji:

- kapitał podstawowy (zakładowy)

- kapitał rezerwowy

- zysk (strata) z lat ubiegłych

- zysk (strata) netto bieżącego roku

Rezerwy
=======
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne
lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści
ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu
odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród jubileuszowych na cały
okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny
prognozowanych uprawnień jednostkowych.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
=========================================
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych
środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z
wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu),
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania długo i krótkoterminowe
====================================
Zobowiązania niefinansowe w ciągu roku ujmowane są w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w
kwocie wymagającej zapłaty tzn. łącznie z odsetkami przypadającymi na ten dzień.
Fundusze specjalne
==================
Fundusze specjalne wykazuje się jako saldo naliczonych i wykorzystanych środków powiększonych o saldo z roku
poprzedniego. Wycenia się według wartości nominalnej.
Inne rozliczenia międzyokresowe
===============================
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy.
Spółka rozpoznaje rozliczenia międzyokresowe przychodów w celu zaliczenia tych przychodów do przyszłych okresów
sprawozdawczych.
Instrumenty finansowe
=====================
W roku sprawozdawczym Spółka nie posiadała pochodnych instrumentów finansowych. Pozostałe instrumenty finansowe obejmują:

- udziały w pozostałych jednostkach

- należności z tytułu dostaw i usług

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i zyski
=================
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można
wiarygodnie wycenić.
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów
zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów
i usług (VAT).
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest
możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem
usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
Jeżeli ich otrzymanie jest wątpliwe podlegają aktualizacji.
Koszty i straty
===============
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Koszt towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi
związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą.
Obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
===================================================
Podatek dochodowy od osób prawnych stanowi obciążenie wyniku brutto.
Podatek dochodowy składa się z dwóch części, z części bieżącej oraz części odroczonej. Część bieżąca podatku dotyczy
wyliczonego podatku dochodowego od osób prawnych należnego za bieżący rok obrotowy. Część odroczona oznacza różnicę
pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich dodatnich różnic
przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową
wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych,
jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych
na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który
pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega
stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do
częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych,
które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana,
przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.
Rachunek zysków i strat
=======================
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
============================================
 • Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych za rok obrotowy ze
 • stanem na ostatni dzień roku obrotowego.

  * Dane liczbowe wykazuje się w tysiącach złotych.

  * Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Inne istotne informacje

  INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

  Podmiotem dominującym wobec Spółki jest Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Transakcje
  z jednostkami powiązanymi wchodzącymi w skład grupy Marie Brizard Wine & Spirits zostały przedstawione poniżej:S

  Sprzedaż na rzecz spółek powiązanych

  Marie Brizard Wine & Spirits Polska Warszawa 119 964 tys. zł

  Destylarnia Sobieski Starogard Gd. 68 tys. zł

  Sobieski Trade Kołaczkowo 157 tys. zł

  Marie Brizard Wine & Spirits Francja 90 tys. zł

  Imperial Brands USA 92 tys. zł

  Domain Menada Eood Bułgaria 40 tys. zł

  AB Vilniaus Degtine Litwa 45 tys. zł

  Marie Brizard Wine & Spirits (Belvedere) Francja 3 971 tys. zł

  RAZEM 124 427 tys. zł

  Zakupy od jednostek powiązanych

  Marie Brizard Wine & Spirits Polska Warszawa 336 tys. zł

  Destylarnia Sobieski Starogard Gd. 10 834 tys. zł

  AB Vilniaus Degtine Litwa 20 tys. zł

  Marie Brizard Wine & Spirits (Belvedere) Francja 1 482 tys. zł

  RAZEM 12 672 tys. zł

  Należności od jednostek powiązanych

  Marie Brizard Wine & Spirits Polska Warszawa 32 476 tys. zł

  Destylarnia Sobieski Starogard Gd. 28 tys. zł

  Sobieski Trade Kołaczkowo 17 tys. zł

  Marie Brizard Wine & Spirits Francja 90 tys. zł

  Imperial Brands USA 27 tys. zł

  Domain Menada Eood Bułgaria 40 tys. zł

  RAZEM 32 678 tys. zł

  Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

  Destylarnia Sobieski Starogard Gd. 8 818 tys. zł

  RAZEM 8 818 tys. zł

  Rozrachunki finansowe z jednostkami powiązanymi (cash pooling)

  Marie Brizard Wine & Spirits (Belvedere) Francja 53 354 tys. zł

  RAZEM 53 354 tys. zł

  W bieżącym roku obrotowym nie zawierano z jednostkami powiązanymi transakcji na innych warunkach, niż rynkowe.

  Bilans
  Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Aktywa trwałe 41 020,00 37 311,00
  I Wartości niematerialne i prawne 305,00 390,00
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 305,00 390,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe 40 702,00 36 905,00
  1 Środki trwałe 523,00 642,00
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 523,00 638,00
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3,00
  e) inne środki trwałe 1,00
  2 Środki trwałe w budowie 40 179,00 36 263,00
  IV Inwestycje długoterminowe 11,00 11,00
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 11,00 11,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 11,00 11,00
  – udziały lub akcje 11,00 11,00
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2,00 5,00
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2,00 5,00
  B Aktywa obrotowe 41 567,00 76 588,00
  I Zapasy 3 162,00 3 394,00
  1 Materiały 2 010,00 749,00
  2 Półprodukty i produkty w toku 156,00 160,00
  3 Produkty gotowe 310,00 1 685,00
  5 Zaliczki na dostawy i usługi 686,00 800,00
  II Należności krótkoterminowe 37 964,00 73 100,00
  1 Należności od jednostek powiązanych 32 677,00 68 523,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32 677,00 30 560,00
  – do 12 miesięcy 32 677,00 30 560,00
  b) inne 37 963,00
  3 Należności od pozostałych jednostek 5 287,00 4 577,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 375,00 48,00
  – do 12 miesięcy 375,00 48,00
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 911,00 1 523,00
  c) inne 3 001,00 3 006,00
  III Inwestycje krótkoterminowe 417,00 80,00
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 417,00 80,00
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 417,00 80,00
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 417,00 80,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24,00 14,00
  Aktywa razem 82 587,00 113 899,00
  Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Kapitał (fundusz) własny -3 770,00 -5 122,00
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 92 145,00 92 145,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 327,00 327,00
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 327,00 327,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych -97 594,00 -66 986,00
  VI Zysk (strata) netto 1 352,00 -30 608,00
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86 357,00 119 021,00
  I Rezerwy na zobowiązania 1 814,00 1 885,00
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2,00 5,00
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 812,00 1 845,00
  – długoterminowa 1 419,00 1 450,00
  – krótkoterminowa 393,00 395,00
  3 Pozostałe rezerwy 35,00
  – krótkoterminowe 35,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 84 084,00 116 562,00
  1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 62 187,00 65 199,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 542,00 230,00
  – do 12 miesięcy 1 542,00 230,00
  b) inne 60 645,00 64 969,00
  3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21 881,00 51 336,00
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 524,00 2 873,00
  – do 12 miesięcy 3 524,00 2 873,00
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 16 697,00 25 250,00
  h) z tytułu wynagrodzeń 212,00 143,00
  i) inne 1 448,00 23 070,00
  4 Fundusze specjalne 16,00 27,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 459,00 574,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 459,00 574,00
  – długoterminowe 344,00 459,00
  – krótkoterminowe 115,00 115,00
  Pasywa razem 82 587,00 113 899,00
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 119 709,00 84 588,00
  – od jednostek powiązanych 120 456,00 83 412,00
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 121 136,00 83 428,00
  II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1 634,00 243,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 207,00 917,00
  B Koszty działalności operacyjnej 114 339,00 83 960,00
  I Amortyzacja 670,00 565,00
  II Zużycie materiałów i energii 13 314,00 11 081,00
  III Usługi obce 1 185,00 1 009,00
  IV Podatki i opłaty, w tym: 96 497,00 68 506,00
  – podatek akcyzowy 95 064,00 67 159,00
  V Wynagrodzenia 2 005,00 1 349,00
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 452,00 396,00
  – emerytalne 242,00 180,00
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 97,00 168,00
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 119,00 886,00
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5 370,00 628,00
  D Pozostałe przychody operacyjne 1 087,00 6 121,00
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 808,00 4 805,00
  IV Inne przychody operacyjne 279,00 1 316,00
  E Pozostałe koszty operacyjne 5 013,00 37 049,00
  I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 100,00 61,00
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 65,00 31 585,00
  III Inne koszty operacyjne 4 848,00 5 403,00
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 444,00 -30 300,00
  G Przychody finansowe 6,00
  II Odsetki, w tym: 2,00
  – od jednostek powiązanych 2,00
  V Inne 4,00
  H Koszty finansowe 92,00 314,00
  I Odsetki, w tym: 27,00 5,00
  IV Inne 65,00 309,00
  I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 352,00 -30 608,00
  L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 352,00 -30 608,00
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -5 122,00 25 486,00
  IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -5 122,00 25 486,00
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 92 145,00 92 145,00
  2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 92 145,00 92 145,00
  4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 327,00 327,00
  2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 327,00 327,00
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -97 594,00 -66 986,00
  1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 476,00
  2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 476,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 2 476,00
  podział zysku na pozostałe kapitały rezerwowe 2 476,00
  3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 97 594,00 69 462,00
  5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 97 594,00 69 462,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 2 476,00
  podział zysku 2 476,00
  6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 97 594,00 66 986,00
  7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -97 594,00 -66 986,00
  6 Wynik netto 1 352,00 -30 608,00
  A zysk netto 1 352,00
  B strata netto 30 608,00
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -3 770,00 -5 122,00
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -3 770,00 -5 122,00
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 1 352,00 -30 608,00
  II Korekty razem 26 808,00 31 507,00
  1 Amortyzacja 670,00 565,00
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 240,00
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -205,00 14 034,00
  5 Zmiana stanu rezerw -71,00 -1 069,00
  6 Zmiana stanu zapasów 232,00 163,00
  7 Zmiana stanu należności 35 135,00 -16 606,00
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 313,00 31 753,00
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -121,00 2 260,00
  10 Inne korekty 1 481,00 167,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 28 160,00 899,00
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 3 971,00 609,00
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 971,00 609,00
  II Wydatki 19 399,00 70 715,00
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 399,00 70 715,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -15 428,00 -70 106,00
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 15 105,00 64 100,00
  2 Kredyty i pożyczki 15 105,00 64 100,00
  II Wydatki 27 500,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 27 500,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12 395,00 64 100,00
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 337,00 -5 107,00
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 337,00 -5 107,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 80,00 5 187,00
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 417,00 80,00
  – o ograniczonej możliwości dysponowania 22,00 21,00
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
  Łącznie
  Podstawa prawna
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 352,00
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 1 223,00
  rozwiązanie rezerwy na koszt audytu nie stanowiącej k.u.p. 77,00 art 12 ust 1 pkt 5 lit a
  dodatnie niezrealizowane różnice kursowe (wycena 31.12.2018) 11,00 art 15a ust 1
  rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 99,00 art 12 ust 1 pkt 5 lit a
  rozwiązanie rezerwy na koszty restrukturyzacji 35,00 art 12 ust 1 pkt 5 lit a
  rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów 503,00 art 12 ust 1 pkt 5 lit a
  rozwiązanie odpisu aktualizującego aktywa trwałe 305,00 art 12 ust 1 pkt 5 lit a
  prawo wieczystego użytkowania gruntów 115,00 art 16c ust 1
  rozwiązanie rezerwy na koszty likwidacji materiałów 78,00 art 12 ust 1 pkt 5 lit a
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 3 141,00
  dodatnie niezrealizowane różnice kursowe (wycena 31.12.2017) 27,00 art 15a ust 1
  korekta przychodu ze sprzedaży 2017r. 3 114,00 art 12 ust 1 pkt 3 lit j
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 5 555,00
  rezerwa na RMK bierne (31.12.2018) 444,00 art 15 ust 4e
  odpisy amortyzacyjne nie stanowiące k.u.p. 115,00 art 16c ust 1
  kary, grzywny, odszkodowania 296,00 art 16 ust 1 pkt 22
  aktualizacja wartości aktywów obrotowych 65,00 art 16 ust 1 pkt 27
  opłata za moc zamówioną ciepła 4 008,00 art 16 ust 1 pkt 22
  wpłaty na PFRON 64,00 art 16 ust 1 pkt 36
  rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 84,00 art 16 ust 1 pkt 27
  rezerwa na niewykorzystane urlopy i premie 104,00 art 16 ust 1 pkt 27
  koszty sądowe, usługi prawne 83,00 art 16 ust 1 pkt 17
  koszty likwidacji butelek 62,00 art 16 ust 1
  nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne finans. przez płatnika w 2018 r. 65,00 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
  dodatkowy odpis na fundusz socjalny 29,00 art 16 ust 1 pkt 9 lit b
  ujemne niezrealizowane różnice kursowe (wycena 31.12.2018) 22,00 art 15a ust 1
  pozostałe 114,00
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 469,00
  nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne finans. przez płatnika w 2017r. 57,00 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
  niezrealizowane ujemne różnice kursowe (wycena na 31.12.2017.) 281,00 art 15a ust 1
  rezerwa na RMK bierne (31.12.2017) 131,00 art 15 ust 4e
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 8 356,00
  2014
  2016
  2017
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
  K. Podatek dochodowy
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Opis Nazwa pliku

  Dodatkowe informacje (noty)

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki