Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCement Ożarów S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
UlicaKS. I. SKORUPKI
Nr domu5
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-546
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2351Z - produkcja cementu
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000038326

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Załączono jako plik w informacji dodatkowej - informacje_dodatkowe_cz.1

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Załączono jako plik w informacji dodatkowej - informacje_dodatkowe_cz.1

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Załączono jako plik w informacji dodatkowej - informacje_dodatkowe_cz.1

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Załączono jako plik w informacji dodatkowej - informacje_dodatkowe_cz.1

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe942 158 320,151 065 458 681,61
IWartości niematerialne i prawne1 732 646,652 851 955,58
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 732 646,652 851 955,58
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe487 214 409,41608 636 205,61
1Środki trwałe359 661 671,60377 725 844,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)7 706 156,818 050 631,35
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej107 248 220,26117 148 136,31
c) urządzenia techniczne i maszyny230 311 259,43242 251 682,08
d) środki transportu14 396 035,1010 275 394,30
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie125 323 730,06226 164 645,94
3Zaliczki na środki trwałe w budowie2 229 007,754 745 715,63
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe396 393 611,09428 116 408,10
1Nieruchomości865 269,85915 824,34
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe395 528 341,24427 200 583,76
a) w jednostkach powiązanych395 528 341,24427 200 583,76
– udziały lub akcje395 528 341,24427 200 583,76
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe56 817 653,0025 854 112,32
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego56 817 653,0025 854 112,32
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe481 651 488,42331 436 898,48
IZapasy76 155 572,0867 475 537,58
1Materiały44 667 966,7838 331 368,82
2Półprodukty i produkty w toku12 363 597,6813 470 340,81
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe18 952 705,7515 318 984,66
4Towary117 709,72
5Zaliczki na dostawy i usługi53 592,15354 843,29
IINależności krótkoterminowe136 334 169,8791 567 227,27
1Należności od jednostek powiązanych57 595 133,0531 768 205,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:57 564 383,0521 988 438,58
– do 12 miesięcy57 564 383,0521 988 438,58
– powyżej 12 miesięcy
b) inne30 750,009 779 766,66
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 016 556,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 016 556,13
3Należności od pozostałych jednostek78 739 036,8258 782 465,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:34 260 916,4934 367 471,55
– do 12 miesięcy34 260 916,4934 367 471,55
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych15 219 078,7614 984 833,33
c) inne29 259 041,579 430 161,02
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe257 829 293,74167 126 595,59
1Krótkoterminowe aktywa finansowe257 829 293,74167 126 595,59
a) w jednostkach powiązanych82 004 050,1811 105 957,28
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 006 152,052 510 086,58
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe79 997 898,138 595 870,70
b) w pozostałych jednostkach3 254 789,844 432 262,46
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki3 254 789,844 432 262,46
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne172 570 453,72151 588 375,85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach167 384 857,79151 588 375,85
– inne środki pieniężne5 185 595,93
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe11 332 452,735 267 538,04
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 423 809 808,571 396 895 580,09
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 069 057 008,001 012 953 380,40
IKapitał (fundusz) podstawowy114 979 980,00114 979 980,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:706 682 832,54706 077 213,49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:70 857 748,1370 950 001,51
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-936 514,41-485 123,54
VIZysk (strata) netto177 472 961,74121 431 308,94
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania354 752 800,57383 942 199,69
IRezerwy na zobowiązania41 247 107,41119 485 306,08
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego26 118 882,0026 634 599,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 940 575,002 660 575,00
– długoterminowa2 620 437,001 977 219,00
– krótkoterminowa320 138,00683 356,00
3Pozostałe rezerwy12 187 650,4190 190 132,08
– długoterminowe90 104 358,00
– krótkoterminowe12 187 650,4185 774,08
IIZobowiązania długoterminowe18 036,02120 020 512,02
1Wobec jednostek powiązanych120 000 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek18 036,0220 512,02
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne18 036,0220 512,02
IIIZobowiązania krótkoterminowe262 270 895,14113 796 237,22
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych151 822 417,118 617 887,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 902 475,588 387 034,52
– do 12 miesięcy4 902 475,588 387 034,52
– powyżej 12 miesięcy
b) inne146 919 941,53230 852,89
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek105 668 813,79100 634 167,34
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:72 387 443,5261 731 879,46
– do 12 miesięcy72 387 443,5261 731 879,46
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi731 999,3617 506,45
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych14 455 620,6013 082 950,07
h) z tytułu wynagrodzeń3 063 408,073 011 952,75
i) inne15 030 342,2422 789 878,61
4Fundusze specjalne4 779 664,244 544 182,47
IVRozliczenia międzyokresowe51 216 762,0030 640 144,37
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe51 216 762,0030 640 144,37
– długoterminowe382 692,77397 061,45
– krótkoterminowe50 834 069,2330 243 082,92
Pasywa razem1 423 809 808,571 396 895 580,09
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:799 474 350,58705 586 410,67
– od jednostek powiązanych204 380 983,42179 234 371,38
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów783 877 225,63708 559 951,92
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 553 462,60-12 955 782,15
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki-79 946,69168 317,87
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów13 123 609,049 813 923,03
BKoszty działalności operacyjnej585 123 951,51511 244 406,64
IAmortyzacja46 140 368,8444 889 681,25
IIZużycie materiałów i energii229 407 534,24202 789 186,25
IIIUsługi obce193 119 113,81158 344 726,65
IVPodatki i opłaty, w tym:24 106 161,9724 322 341,34
– podatek akcyzowy996 382,001 108 780,00
VWynagrodzenia55 976 771,3254 307 114,14
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:15 605 873,5214 684 166,00
– emerytalne4 733 773,54397 940 131,00
VIIPozostałe koszty rodzajowe10 302 553,936 839 035,52
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów10 465 573,885 068 155,49
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)214 350 399,07194 342 004,03
DPozostałe przychody operacyjne509 602,324 023 999,46
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 577 240,87
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych146,23
IVInne przychody operacyjne509 602,32446 612,36
EPozostałe koszty operacyjne170 330 040,514 368 437,56
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 572 258,38
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych150 814 843,072 632 636,07
IIIInne koszty operacyjne17 942 939,061 735 801,49
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)44 529 960,88193 997 565,93
GPrzychody finansowe149 945 661,89110 797 996,96
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:111 698 409,9897 796 866,65
AOd jednostek powiązanych, w tym:111 624 844,0797 796 866,65
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale111 624 844,0797 796 866,65
BOd jednostek pozostałych, w tym:73 565,91
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale73 565,91
IIOdsetki, w tym:3 777 831,5312 072 678,34
– od jednostek powiązanych100 902,04144 289,32
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:33 416 408,08
– w jednostkach powiązanych33 416 408,08
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 053 012,30928 451,97
HKoszty finansowe5 282 090,71162 907 880,51
IOdsetki, w tym:3 926 090,71174 143,60
– dla jednostek powiązanych3 905 358,90152 021,92
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych1 350 000,00162 536 940,00
IVInne6 000,00196 796,91
IZysk (strata) brutto (F+G–H)189 193 532,06141 887 682,38
JPodatek dochodowy11 720 570,3220 456 373,44
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)177 472 961,74121 431 308,94
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 012 953 380,402 089 383 649,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 012 953 380,402 089 383 649,95
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu114 979 980,00114 979 980,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu114 979 980,00114 979 980,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu706 077 213,491 344 634 612,70
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego605 619,05-638 557 399,21
a) zwiększenie (z tytułu)605 619,054 118 733,98
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)513 365,67
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych92 253,3832 406,38
– połączenie ze spółką zależną OKSM i Cementy Ożarowskie4 086 327,60
b) zmniejszenie (z tytułu)642 676 133,19
– pokrycia straty1 487 051,65
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– dywidenda dla akcjonariusza641 189 081,54
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu706 682 832,54706 077 213,49
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości70 950 001,5170 982 407,89
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-92 253,38-32 406,38
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)92 253,3832 406,38
– zbycia środków trwałych92 253,3832 406,38
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu70 857 748,1370 950 001,51
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu147 254 354,20
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-147 254 354,20
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)147 254 354,20
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy147 254 354,20
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu120 946 185,40411 532 295,16
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu121 882 699,81411 556 564,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach121 882 699,81411 556 564,26
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)121 431 308,94411 556 564,26
– wypłaty dywidendy121 369 334,14411 556 564,26
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego61 974,80
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu451 390,87
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu936 514,4124 269,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach936 514,4124 269,10
a) zwiększenie (z tytułu)451 390,87460 854,44
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia451 390,87460 854,44
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 387 905,28485 123,54
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-936 514,41-485 123,54
6Wynik netto177 472 961,74121 431 308,94
Azysk netto177 472 961,74121 882 699,81
Bstrata netto451 390,87
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 069 057 008,001 012 953 380,40
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 069 057 008,001 012 953 380,40
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej148 713 249,47180 849 293,22
IZysk (strata) netto177 472 961,74121 431 308,94
IIKorekty razem-28 759 712,2759 417 984,28
1Amortyzacja46 140 368,8444 889 681,25
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-109 611 319,76-99 208 347,99
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej117 726 470,70159 549 964,59
5Zmiana stanu rezerw-78 238 198,67922 623,10
6Zmiana stanu zapasów-8 680 034,5021 540 492,88
7Zmiana stanu należności-15 966 942,60-9 852 930,49
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów36 271 226,97-47 439 199,26
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-16 451 837,74-11 000 796,78
10Inne korekty50 554,4916 496,98
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)148 713 249,47180 849 293,22
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-2 437 114,17147 816 121,03
IWpływy160 143 207,11222 138 116,57
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych685 327,753 977 582,43
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:159 457 879,36218 160 534,14
a) w jednostkach powiązanych112 303 246,55170 288 956,84
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach111 698 409,9897 796 866,65
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych500 000,001 850 000,00
– odsetki104 836,57157 375,19
– inne wpływy z aktywów finansowych70 484 715,00
b) w pozostałych jednostkach47 154 632,8147 871 577,30
– zbycie aktywów finansowych45 680 176,0020 003 380,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki760 310,30
– inne wpływy z aktywów finansowych1 474 456,8127 107 887,00
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki162 580 321,2874 321 995,54
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych81 453 214,2974 209 239,74
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:78 065 216,59
a) w jednostkach powiązanych78 065 216,59
– nabycie aktywów finansowych6 752 936,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
– krótkoterminowe aktywa finansowe71 312 280,59
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne3 061 890,40112 755,80
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 437 114,17147 816 121,03
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-125 294 057,43
IWpływy120 000 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki120 000 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki125 294 057,431 200 000 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli121 369 334,141 200 000 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki3 924 723,29
9Inne wydatki finansowe
– przekwalifikowanie pożyczki długoterminowej do zobowiązań krótkoterminowych
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-125 294 057,43-1 080 000 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)20 982 077,87-751 334 585,75
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:20 982 077,87-751 334 585,75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-17 519,00103 264,19
FŚrodki pieniężne na początek okresu151 588 375,85902 922 961,60
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:172 570 453,72151 588 375,85
– o ograniczonej możliwości dysponowania5 185 595,934 329 038,83
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok189 193 532,06141 768 629,14
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:111 698 409,98111 698 409,9897 796 866,65
przychody z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych111 698 409,98111 698 409,98art 22 ust 497 796 866,65
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:63 763 834,6763 763 834,673 791 065,41
naliczone, nieotrzymane odsetki od naleznosci, w tym rowniez od udzielonych pozyczek (kredytow);606 717,38606 717,38art 12 ust 4 pkt 2652 597,34
roznice kursowe niezrealizowane19 201,8919 201,89art 15a ust 237 585,59
przychody bilansowe nie ujete podatkowo63 115 697,7063 115 697,70art 12 ust 3a3 067 775,49
pozostałe 22 217,7022 217,7033 106,99
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:9 528 650,829 528 650,821 498 549,51
zaplacone odsetki bilansowo ujete w poprzednim okresie sprawozdawczym479 304,15479 304,15art 12 ust 4 pkt 21 238 621,17
zrealizowane roznice kursowe37 585,5937 585,59art 12 ust 1 pkt 1100 770,77
korekta przychodow9 011 761,089 011 761,08art 12 ust 3 pkt 3 lit j159 157,57
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:158 423 453,55158 423 453,55170 409 076,38
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, za wyjatkiem okreslonych przepisami59 195,9059 195,90art 16 ust 1 pkt 1448 327,63
wierzytelnosci odpisanych jako przedawnione724,53724,53art 16 ust 1 pkt 201 540,00
odsetek za zwloke z tytulu nieterminowych wplat naleznosci budzetowych 2 574,002 574,00art 16 ust 1 pkt 2114 905,00
odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci1 051 757,851 051 757,85art 16 ust 1 pkt 26a2 276 639,46
kosztow reprezentacji, w szczegolnosci poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup zywnosci oraz napojow, w tym alkoholowych2 224 575,332 224 575,33art 16 ust 1 pkt 281 657 033,63
wplat na PFRON797 918,00797 918,00art 16 ust 1 pkt 36683 223,00
skladek na rzecz organizacji, do ktorych przynaleznosc podatnika nie jest obowiazkowa1 039 732,001 039 732,00art 16 ust 1 pkt 37955 430,65
wydatki na rzecz osob wchodzacych w sklad rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organow stanowiacych osob prawnych35 908,2835 908,28art 16 ust 1 pkt 38 lit a27 991,11
odpisy aktualizujace aktywa153 211 067,66153 211 067,66art …164 743 985,90
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:118 182 867,64118 182 867,64104 492 284,04
roznice kursowe niezrealizowane13 632,8113 632,81art 15a ust 315 994,43
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi3 749 578,543 749 578,54art 15 ust 6216 868,01
koszty niewyplaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wyplat, swiadczen oraz innych naleznosci z tytułow okreslonych w art. 12308 984,05308 984,05art 16 ust 1 pkt 5749 828,55
koszty nieoplaconych do Zakladu Ubezpieczeń Spolecznych skladek, z zastrzezeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h1 587 811,491 587 811,49art 16 ust 1 pkt 57a1 495 180,61
wartosc utworzonych rezerw na koszty103 853 779,29103 853 779,29art 15 ust 4e58 939 186,26
pozostale NKUP8 669 081,468 669 081,46art 16 ust 143 775 226,18
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:99 341 787,8899 341 787,88190 179 050,70
wyplacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego49 828,5549 828,55art 15 ust 4g42 397,00
oplacone skladki spoleczne z okresu poprzedniego1 495 180,611 495 180,61art 15 ust 4h1 443 589,23
zafakturowane koszty dotyczace roku poprzedniego68 740 055,1368 740 055,13art 15 ust 187 023 036,91
wydatki nie ujete ksiegowo w kosztach29 056 723,5929 056 723,59art 15 ust 1101 670 027,56
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-33 387,90-33 387,90
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartosc ujemna)-33 387,90-33 387,90art 18 ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym227 607 587,00126 401 556,00
K. Podatek dochodowy43 245 442,0024 016 296,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia- wprowadzenie i zasady (polityka) rachunkowości

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki