Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LIBAN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyLiban Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatpiaseczyński
GminaKonstancin-Jeziorna
MiejscowośćKonstancin-Jeziorna
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatpiaseczyński
GminaKonstancin-Jeziorna
UlicaJasiowa
Nr domu2
MiejscowośćKonstancin-Jeziorna
Kod pocztowy05-510
PocztaKonstancin-Jeziorna
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000037889

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Uproszczenia przewidziane dla małych jednostek zastosowane w sprawozdaniu finansowym " Jednostka przedstawia informacje dodatkowe i uzupełniające do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy. " Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a, ust. 4. " Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b, ust.5. " Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności na podstawie z art. 49 pkt.5 i 6 ustawy o rachunkowości . " Jednostka dokonuje kwalifikacji umów dotyczących odpłatnego użytkowania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wg przepisów podatkowych na podstawie art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości. " Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie Art.37 ust.10. " Jednostka odstąpiła, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, od stosowania przepisów określonych w art. 81 ust. 2 pkt 4 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Informacje ogólne
Sprawozdanie finansowe LIBAN SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w KONSTANCIN-JEZIORNA UL. JASIOWA 2/4 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000037889 .

Czas trwania Spółki zgodnie ze UMOWĄ SPÓŁKI jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2018 i kończący się 31.12.2018
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Liban Spółka Akcyjna w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 01.01.2018 DO 31.12.2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 DO 31.12 2017.

Spółka Liban S.A. zgodnie z podjętą uchwałą sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe za rok 2018-wg artykułu 45 i załącznika nr. 5 ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe obejmuje: uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek zysków i strat, sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr. 5 do ustawy o rachunkowości.
Na podstawie art.48 ust. 4 ww. ustawy Spółka wybiera uproszczoną informację dodatkową w zakresie nie mniejszym niż w załączniku nr.5 do ustawy o rachunkowości.
Na podstawie art.49 ust.5 ww. ustawy odstępuje się od obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności spółki, pod warunkiem ujawnienia w informacjach uzupełniających do bilansu informacji dotyczących nabycia udziałów (akcji) własnych.
Spółka będzie stosowała następujące uproszczenia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych:
- kwalifikacja umów leasingowych na podstawie zasad określonych w przepisach podatkowych (art.3 ust. 6 ustawy o rachunkowości),
- odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37 ust.10 ustawy o rachunkowości).

4. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Liban Spółka Akcyjna sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Liban Spółka Akcyjna wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Liban Spółka Akcyjna za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

4.2. Bilans
4.2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:
- wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.
4.2.2. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok i wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
4.2.4. Inwestycje długoterminowe
4.2.4.1. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków - wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości godziwej.
4.2.4.2. Długoterminowe aktywa finansowe:
Udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały lub akcje po początkowym ujęciu w cenie nabycia podlegają przeszacowaniu do wartości w cenie rynkowej.
4.2.5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe
Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe
w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.
Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w
zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:
- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
4.2.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych, albo aktywa o krótkim czasie trwania nabytego instrumentu, a także inne składniki portfela, co do których jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca.
Skutki okresowej wyceny (przeszacowania do wartości godziwej), z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego w którym nastąpiło przeszacowanie.
Gdy wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Przez skorygowaną cenę nabycia należy rozumieć wartość nabytych aktywów finansowych pomniejszona o należne wpłaty.
4.2.5.2. Pożyczki udzielone i należności własne, niezależnie od terminu wymagalności, to aktywa finansowe powstałe wskutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli zbywający nie utracił kontroli nad tymi instrumentami. Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie.
Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy
procentowej należy wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również pozostałe różnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
4.2.5.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to nie zakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których kontrakty określają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych o ile jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest ustalony termin wymagalności, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również pozostałe różnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których nie jest ustalony termin wymagalności wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w cenie nabycia.
4.2.5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty nie spełniające warunków zaliczenia do innych kategorii aktywów finansowych.
Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca.
Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, wykazuje się:
- zyski lub straty z przeszacowania zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu w którym nastąpiło przeszacowanie, albo
Gdy wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Skutki przeszacowania, jak również pozostałe różnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się wówczas odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
4.2.5.5. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
4.2.6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
Towary cena zakupu
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do:
- pozostałych kosztów operacyjnych,
- kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług,
- kosztów sprzedaży.
Stosowane metody rozchodu :
- przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła) tzw. FIFO.
4.2.7. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W rachunku Zysków i Strat prezentuje się nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi jako inne przychody finansowe lub nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi jako pozostałe koszty finansowe
4.2.8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
4.2.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
4.2.10. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z
aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
4.2.11. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
4.2.12. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe - które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
W rachunku Zysków i Strat prezentuje się nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi jako inne przychody finansowe lub nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi jako pozostałe koszty finansowe

4.2.13. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:
- rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
- koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń,
- wartość niewykorzystanych urlopów pracowniczych,
- koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego.
b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

4.3 Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- Przychody- wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie przychodu,
- Koszty wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego poniesienie kosztu,
- Wpływ i wypływ waluty - wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ lub wypływ środków pieniężnych
- Import-wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs
Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

4.1. Rachunek zysków i strat

4.1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

4.1.2. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
" Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
" Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
" Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

4.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:
" bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
" zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

4.1.3.2. Podatek dochodowy odroczony

Spółka Liban S.A. stosuje uproszczenie zgodnie z art. 4 ust r Ustawy o Rachunkowości i nie ustala oraz nie oblicza podatku dochodowego odroczonego.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe10 940 781,4411 160 931,24
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:10 548 231,4410 768 381,24
– środki trwałe10 548 231,4410 768 381,24
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:392 550,00392 550,00
– nieruchomości392 550,00392 550,00
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe121 189,82277 910,69
IZapasy
IINależności krótkoterminowe, w tym:76 777,30182 707,14
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:40 000,0045 193,02
– do 12 miesięcy40 000,0045 193,02
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:40 610,4191 650,24
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:40 610,4191 650,24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach10 456,9031 623,25
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 802,113 553,31
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem11 061 971,2611 438 841,93
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny11 049 797,5911 393 512,72
IKapitał (fundusz) podstawowy465 155,85465 155,85
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:10 928 356,8710 709 334,02
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-343 715,13219 022,85
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 173,6745 329,21
IRezerwy na zobowiązania, w tym:24 580,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:12 173,6720 409,21
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:7 674,5914 438,22
– Do 12 miesięcy7 674,5914 438,22
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe340,00
Pasywa razem11 061 971,2611 438 841,93
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi42 040,0044 080,00
IPrzychody netto ze sprzedaży42 040,0044 080,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej323 702,91355 445,00
IAmortyzacja19 392,9012 303,63
IIZużycie materiałów i energii9 600,1212 670,05
IIIUsługi obce123 427,2896 504,51
IVWynagrodzenia135 800,00200 200,00
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 439,002 439,00
– emerytalne
VIPozostałe koszty, w tym:33 043,6131 327,81
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)-281 662,91-311 365,00
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:36 744,93516 331,24
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:100 721,8414 355,98
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:1 924,8228 717,60
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 863,0628 717,60
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:0,13305,01
IOdsetki, w tym:0,13133,21
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-343 715,13219 022,85
IPodatek dochodowy
JZysk (strata) netto (H - I)-343 715,13219 022,85
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-343 715,13219 022,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:24 673,9724 673,97534 536,83
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);art 12 ust 4 pkt 232 768,91
róznice kursowe niezrealizowane66,7866,78art 15a ust 2
rozwiązanie rezerwy24 580,0024 580,00art 12 ust 1 pkt 4e,5a501 767,92
pozostałe 27,1927,19
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:32 768,9132 768,91
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym32 768,9132 768,91art 12 ust 4 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 163,881 163,88941,82
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów844,78844,78art 16 ust 1 pkt 4
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 250,00250,00art 16 ust 1 pkt 21126,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne10,1010,10art 16 ust 1 pkt 25
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych59,0059,00art 16 ust 1 pkt 28815,82
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:153,41153,4111 142,80
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)art 16 ust 1 pkt 119 141,42
różnice kursowe niezrealizowane46,2146,21art 15a ust 3171,80
pozostałe 107,20107,201 829,58
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Noty

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki