Szczegóły spółki

Nazwa LIBAN SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000037889
Adres Jasiowa 2 lok. 4, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-27 40/2020 13 10586
Poz. 10586. LIBAN SPÓŁKA AKCYJNA w Konstancinie-Jezior-
nie. KRS 0000037889. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-10307/2020]

Liban Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
(„Spółka”) ponownie zawiadamia o zamiarze powzięcia
uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Plan przekształcenia, sporządzony przez Zarząd
Spółki w dniu 5.12.2019 r. został przedłożony akcjonariuszom
w siedzibie Spółki (ul. Jasiowa 2/4, Konstancin-Jeziorna),
gdzie będzie dostępny wraz załącznikami do dnia powzięcia
uchwały o przekształceniu. Plan został uzupełniony o opinię
biegłego rewidenta Agnieszki Hajduk z 31.12.2019 r. Zgodnie
z ww. dokumentacją: planuje się przekształcenie w spółkę
działającą pod firmą BLN spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, określona w sprawozdaniu finansowym war-
tość bilansowa majątku Spółki na dzień 1.12.2019 r. wynosi
10 848 465,10 zł, a wartość jednej akcji 0,23 zł. W opinii
biegłego rewidenta stwierdzono kompletność, rzetelność
i poprawność Planu przekształcenia.Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż 3.03.2020 r. odbę-
dzie się w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Rtm.
Dunin-Wąsowicza 8/5, o godz. 1500, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, celem podjęcia uchwały w sprawie
przekształcenia.
Poz. 10586. LIBAN SPÓŁKA AKCYJNA w Konstancinie-Jezior-
nie. KRS 0000037889. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-10307/2020]

Liban Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
(„Spółka”) ponownie zawiadamia o zamiarze powzięcia
uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Plan przekształcenia, sporządzony przez Zarząd
Spółki w dniu 5.12.2019 r. został przedłożony akcjonariuszom
w siedzibie Spółki (ul. Jasiowa 2/4, Konstancin-Jeziorna),
gdzie będzie dostępny wraz załącznikami do dnia powzięcia
uchwały o przekształceniu. Plan został uzupełniony o opinię
biegłego rewidenta Agnieszki Hajduk z 31.12.2019 r. Zgodnie
z ww. dokumentacją: planuje się przekształcenie w spółkę
działającą pod firmą BLN spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, określona w sprawozdaniu finansowym war-
tość bilansowa majątku Spółki na dzień 1.12.2019 r. wynosi
10 848 465,10 zł, a wartość jednej akcji 0,23 zł. W opinii
biegłego rewidenta stwierdzono kompletność, rzetelność
i poprawność Planu przekształcenia.Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż 3.03.2020 r. odbę-
dzie się w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Rtm.
Dunin-Wąsowicza 8/5, o godz. 1500, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, celem podjęcia uchwały w sprawie
przekształcenia.
2020-02-10 27/2020 16 6833
Poz. 6833. LIBAN SPÓŁKA AKCYJNA w Konstancinie-Jezior-
nie. KRS 0000037889. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-6594/2020]

Liban Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
(„Spółka”) zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o prze-
kształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan
przekształcenia sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu
5.12.2019 r. został przedłożony akcjonariuszom w siedzibie
Spółki (ul. Jasiowa 2/4, Konstancin-Jeziorna), gdzie będzie
dostępny wraz załącznikami do dnia powzięcia uchwały
o przekształceniu. Plan został uzupełniony o opinię biegłego
rewidenta Agnieszki Hajduk z 31.12.2019 r. Zgodnie z ww.
dokumentacją: planuje się przekształcenie w spółkę działa-jącą pod firmą BLN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
określona w sprawozdaniu finansowym wartość bilansowa
majątku Spółki na dzień 1.12.2019 r. wynosi 10.848 465,10 zł,
a wartość jednej akcji 0,23 zł. W opinii biegłego rewidenta
stwierdzono kompletność, rzetelność i poprawność Planu
przekształcenia.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż 3 marca 2020 r.
odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy
ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/5, o godz. 15.00, Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia uchwały w spra-
wie przekształcenia.
Poz. 6833. LIBAN SPÓŁKA AKCYJNA w Konstancinie-Jezior-
nie. KRS 0000037889. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-6594/2020]

Liban Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
(„Spółka”) zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o prze-
kształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan
przekształcenia sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu
5.12.2019 r. został przedłożony akcjonariuszom w siedzibie
Spółki (ul. Jasiowa 2/4, Konstancin-Jeziorna), gdzie będzie
dostępny wraz załącznikami do dnia powzięcia uchwały
o przekształceniu. Plan został uzupełniony o opinię biegłego
rewidenta Agnieszki Hajduk z 31.12.2019 r. Zgodnie z ww.
dokumentacją: planuje się przekształcenie w spółkę działa-jącą pod firmą BLN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
określona w sprawozdaniu finansowym wartość bilansowa
majątku Spółki na dzień 1.12.2019 r. wynosi 10.848 465,10 zł,
a wartość jednej akcji 0,23 zł. W opinii biegłego rewidenta
stwierdzono kompletność, rzetelność i poprawność Planu
przekształcenia.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż 3 marca 2020 r.
odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy
ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/5, o godz. 15.00, Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia uchwały w spra-
wie przekształcenia.
2020-01-24 16/2020 18 3813
Poz. 3813. LIBAN SPÓŁKA AKCYJNA w Konstancinie-Jezior-
nie. KRS 0000037889. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-3251/2020]

Liban Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu
Spółki oraz o przedłożeniu akcjonariuszom Planu przekształ-
cenia Spółki.

Plan przekształcenia wraz z załącznikami został przedłożony
dnia 17 stycznia 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Jasiowa nr 2/4,
05-510 Konstancin-Jeziorna, i będzie dostępny pod ww. adre-
sem do dnia przekształcenia.

Zgodnie z Planem Przekształcenia Spółka ma zostać prze-
kształcona w BLN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 1 grudnia 2019 r.
została określona na kwotę 10 848 465,10 zł, a wartość jednej
akcji na kwotę 0,23 zł.
Poz. 3813. LIBAN SPÓŁKA AKCYJNA w Konstancinie-Jezior-
nie. KRS 0000037889. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-3251/2020]

Liban Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu
Spółki oraz o przedłożeniu akcjonariuszom Planu przekształ-
cenia Spółki.

Plan przekształcenia wraz z załącznikami został przedłożony
dnia 17 stycznia 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Jasiowa nr 2/4,
05-510 Konstancin-Jeziorna, i będzie dostępny pod ww. adre-
sem do dnia przekształcenia.

Zgodnie z Planem Przekształcenia Spółka ma zostać prze-
kształcona w BLN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 1 grudnia 2019 r.
została określona na kwotę 10 848 465,10 zł, a wartość jednej
akcji na kwotę 0,23 zł.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki