Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6371001853
REGON 272307070
KRS 0000037268
Adres ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom
Telefon 326 497 100
Faks 326 497 100
E-mail ftt@fttwolbrom.com.pl
WWW www.fttwolbrom.com.pl
PKD
 • 2219Z — produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.2 0.23
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.25 0.3
Płynność bieżąca (CR) 3.5 3.24
Płynność szybka (QR) 2.29 2.01
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.25 0.3
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 6.32% 11.13%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8.78% 17.67%
Rentowność aktywów (ROA) 7.0% 13.57%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-05 86/2020 14 20177
Poz. 20177. FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOL-
BROM SPÓŁKA AKCYJNA w Wolbromiu. KRS 0000037268.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r.
[BMSiG-19828/2020]

Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Wolbromiu, ul. 1 Maja 100, 32-340 Wol-
brom, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisanej do KRS pod nr 0000037268, NIP 6371001853, wyso-
kość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 18 327
200 zł, działając na podstawie przepisów art. 395 § 1-§ 3 i § 5,
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt 2 Statutu
Spółki Akcyjnej, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 1 czerwca 2020 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki:
ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchylenie tajności głosowania w sprawach dotyczących
  powoływania komisji przez Zwyczajne Walne Zgromadze-
  nie.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
 7. Sprawozdanie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki w 2019 r.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
 9. Sprawozdanie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego
  Spółki za 2019 r.
10. Sprawozdanie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawoz-
  dania finansowego za 2019 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w 2019 r.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za
  2019 r.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finanso-
  wego za 2019 r.14. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2019 r.
15. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
  z wykonywania przez nich obowiązków.
16. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną
  kadencję.
17. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
18. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Poz. 20177. FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOL-
BROM SPÓŁKA AKCYJNA w Wolbromiu. KRS 0000037268.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r.
[BMSiG-19828/2020]

Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Wolbromiu, ul. 1 Maja 100, 32-340 Wol-
brom, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisanej do KRS pod nr 0000037268, NIP 6371001853, wyso-
kość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 18 327
200 zł, działając na podstawie przepisów art. 395 § 1-§ 3 i § 5,
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt 2 Statutu
Spółki Akcyjnej, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 1 czerwca 2020 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki:
ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchylenie tajności głosowania w sprawach dotyczących
  powoływania komisji przez Zwyczajne Walne Zgromadze-
  nie.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
 7. Sprawozdanie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki w 2019 r.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
 9. Sprawozdanie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego
  Spółki za 2019 r.
10. Sprawozdanie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawoz-
  dania finansowego za 2019 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w 2019 r.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za
  2019 r.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finanso-
  wego za 2019 r.14. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2019 r.
15. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
  z wykonywania przez nich obowiązków.
16. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną
  kadencję.
17. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
18. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2019-06-05 108/2019 19 29453
Poz. 29453. FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOL-
BROM SPÓŁKA AKCYJNA w Wolbromiu. KRS 0000037268.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r.
[BMSiG-29275/2019]

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna ogła-
sza, że 29 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki podjęło uchwałę o umorzeniu akcji następującej treści:

        UCHWAŁA NR 15/2019
   ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 FABRYKI TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM S.A.
      Z DNIA 29 KWIETNIA 2019 r.

W sprawie: umorzenia dobrowolnego 55 akcji własnych,
nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Taśm Transportero-
wych Wolbrom S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2
oraz art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i na pod-
stawie § 9 pkt. 4 i 5 Statutu Spółki uchwala:

                §1

Dokonuje się dobrowolnego umorzenia 55 (pięćdziesięciu
pięciu) akcji Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.,
o wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych) każda. Umo-
rzeniu podlega:
  55 (pięćdziesiąt pięć) akcji serii A, uprzywilejowanych
  2 (dwoma) głosami każda, o numerach: od 26 564
  do 26 583, od 26 594 do 26598, od 22 817 do 22 846.
Kapitał zakładowy obniża się przez umorzenie 55 (pięćdzie-
sięciu pięciu) akcji.

                §2

Ustala się wynagrodzenie dla Akcjonariuszy umarzanych akcji
w kwocie 1 233,69 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści trzy
i 69/100 złotego) za każdą akcję.
Wypłata wynagrodzenia dla Akcjonariuszy akcji umorzonych
następuje wyłącznie z kapitału rezerwowego, utworzonego z kwot,
które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogą
być przeznaczone do podziału. W związku z tym, obniżenie kapitału
zakładowego nastąpi bez postępowania konwokacyjnego.

                §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Taśm Transporterowych
Wolbrom S.A. stwierdza, że akcji serii A uprzywilejowanych pię-
cioma glosami jest 12 339 (dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści
dziewięć), akcji serii A uprzywilejowanych trzema głosami jest
3 912 (trzy tysiące dziewięćset dwanaście), akcji serii A uprzywi-
lejowanych dwoma glosami jest 10 614 (dziesięć tysięcy sześćset
czternaście). Akcji serii A dających prawo do jednego głosu jest
2 842 (dwa tysiące osiemset czterdzieści dwie).
                 §4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Umorzenie
akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
Poz. 29453. FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOL-
BROM SPÓŁKA AKCYJNA w Wolbromiu. KRS 0000037268.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r.
[BMSiG-29275/2019]

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna ogła-
sza, że 29 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki podjęło uchwałę o umorzeniu akcji następującej treści:

        UCHWAŁA NR 15/2019
   ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 FABRYKI TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM S.A.
      Z DNIA 29 KWIETNIA 2019 r.

W sprawie: umorzenia dobrowolnego 55 akcji własnych,
nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Taśm Transportero-
wych Wolbrom S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2
oraz art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i na pod-
stawie § 9 pkt. 4 i 5 Statutu Spółki uchwala:

                §1

Dokonuje się dobrowolnego umorzenia 55 (pięćdziesięciu
pięciu) akcji Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.,
o wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych) każda. Umo-
rzeniu podlega:
  55 (pięćdziesiąt pięć) akcji serii A, uprzywilejowanych
  2 (dwoma) głosami każda, o numerach: od 26 564
  do 26 583, od 26 594 do 26598, od 22 817 do 22 846.
Kapitał zakładowy obniża się przez umorzenie 55 (pięćdzie-
sięciu pięciu) akcji.

                §2

Ustala się wynagrodzenie dla Akcjonariuszy umarzanych akcji
w kwocie 1 233,69 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści trzy
i 69/100 złotego) za każdą akcję.
Wypłata wynagrodzenia dla Akcjonariuszy akcji umorzonych
następuje wyłącznie z kapitału rezerwowego, utworzonego z kwot,
które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogą
być przeznaczone do podziału. W związku z tym, obniżenie kapitału
zakładowego nastąpi bez postępowania konwokacyjnego.

                §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Taśm Transporterowych
Wolbrom S.A. stwierdza, że akcji serii A uprzywilejowanych pię-
cioma glosami jest 12 339 (dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści
dziewięć), akcji serii A uprzywilejowanych trzema głosami jest
3 912 (trzy tysiące dziewięćset dwanaście), akcji serii A uprzywi-
lejowanych dwoma glosami jest 10 614 (dziesięć tysięcy sześćset
czternaście). Akcji serii A dających prawo do jednego głosu jest
2 842 (dwa tysiące osiemset czterdzieści dwie).
                 §4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Umorzenie
akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
2018-04-04 66/2018 13 14027
Poz. 14027. FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOL-
BROM SPÓŁKA AKCYJNA w Wolbromiu. KRS 0000037268. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r.
[BMSiG-13261/2018]

Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. z sie-
dzibą w Wolbromiu, ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, wpisa-
nej w dniu 1.10.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000037268, kapitał zakła-
dowy 18 854 200,00 zł wpłacony w całości, działając na pod-
stawie art. 395 § 1 - § 3 i § 5 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych i § 31 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2018 roku, na
godzinę 1000, w siedzibie Spółki, ul. 1 Maja 100, 32-340 Wol-
brom, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenie i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Uchylenie tajności głosowania w sprawach dotyczą-
    cych powoływania komisji przez Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  7. Sprawozdanie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w 2017 r.
  8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
  9. Sprawozdanie finansowe i rozpatrzenie sprawozdania
    finansowego Spółki za 2017 r. i skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego za 2017 r.
  10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki w 2017 r. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za
   2017 r.
 12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finan-
   sowego za 2017 r.
 13. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2017 r.
 14. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonywania przez nich obowiązków.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie dobrowolnego umorze-
   nia 2.580 akcji własnych, nabytych przez Spółkę w celu
   ich umorzenia.
 17. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę
   516.000 zł poprzez dobrowolne umorzenie 2.580 akcji -
   celem ograniczenia liczby akcjonariuszy.
 18. Zmiana Statutu, w ten sposób, że zmienia się § 8:

Dotychczasowe brzmienie:

                §8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 854 200,00 zł (osiemna-
ście milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście
złotych) i dzieli się na 31 102 (trzydzieści jeden tysięcy sto
dwie) akcje serii A, 15 800 (piętnaście tysięcy osiemset) akcji
serii B, 47 369 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdzie-
siąt dziewięć) akcji serii C, z których każda akcja ma wartość
nominalną 200,00 zł (dwieście złotych).

Projektowana zmiana:

                §8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 338 200,00 zł (osiem-
naście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście
złotych) i dzieli się na 29 762 (dwadzieścia dziewięć tysięcy
siedemset sześćdziesiąt dwie) akcji serii A, 15 766 (piętnaście
tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji serii B, 46 163
(czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcje serii C,
z których każda akcja ma wartość nominalną 200,00 zł (dwie-
ście złotych).

 19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednoli-
   tego tekstu zmienionego Statutu.
 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Poz. 14027. FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOL-
BROM SPÓŁKA AKCYJNA w Wolbromiu. KRS 0000037268. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r.
[BMSiG-13261/2018]

Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. z sie-
dzibą w Wolbromiu, ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, wpisa-
nej w dniu 1.10.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000037268, kapitał zakła-
dowy 18 854 200,00 zł wpłacony w całości, działając na pod-
stawie art. 395 § 1 - § 3 i § 5 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych i § 31 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2018 roku, na
godzinę 1000, w siedzibie Spółki, ul. 1 Maja 100, 32-340 Wol-
brom, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenie i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Uchylenie tajności głosowania w sprawach dotyczą-
    cych powoływania komisji przez Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  7. Sprawozdanie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w 2017 r.
  8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
  9. Sprawozdanie finansowe i rozpatrzenie sprawozdania
    finansowego Spółki za 2017 r. i skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego za 2017 r.
  10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki w 2017 r. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za
   2017 r.
 12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finan-
   sowego za 2017 r.
 13. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2017 r.
 14. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonywania przez nich obowiązków.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie dobrowolnego umorze-
   nia 2.580 akcji własnych, nabytych przez Spółkę w celu
   ich umorzenia.
 17. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę
   516.000 zł poprzez dobrowolne umorzenie 2.580 akcji -
   celem ograniczenia liczby akcjonariuszy.
 18. Zmiana Statutu, w ten sposób, że zmienia się § 8:

Dotychczasowe brzmienie:

                §8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 854 200,00 zł (osiemna-
ście milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście
złotych) i dzieli się na 31 102 (trzydzieści jeden tysięcy sto
dwie) akcje serii A, 15 800 (piętnaście tysięcy osiemset) akcji
serii B, 47 369 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdzie-
siąt dziewięć) akcji serii C, z których każda akcja ma wartość
nominalną 200,00 zł (dwieście złotych).

Projektowana zmiana:

                §8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 338 200,00 zł (osiem-
naście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście
złotych) i dzieli się na 29 762 (dwadzieścia dziewięć tysięcy
siedemset sześćdziesiąt dwie) akcji serii A, 15 766 (piętnaście
tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji serii B, 46 163
(czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcje serii C,
z których każda akcja ma wartość nominalną 200,00 zł (dwie-
ście złotych).

 19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednoli-
   tego tekstu zmienionego Statutu.
 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki