Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZAKŁADY MECHANICZNE "TARNÓW" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat TARNÓW
Gmina TARNÓW
Miejscowość TARNÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat TARNÓW
Gmina TARNÓW
Ulica KOCHANOWSKIEGO
Nr domu 30
Miejscowość TARNÓW
Kod pocztowy 33-100
Poczta TARNÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2540Z - produkcja broni i amunicji
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000036320

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka rachunkowości stworzona została w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

"1. Odsetki
Odsetki od lokat bankowych i udzielonych pożyczek prezentowane są jako przychody finansowe. Naliczone przez jednostkę na dzień bilansowy odsetki zwiększają przychody, a drugostronnie zostają ujęte w pozostałych rozliczeniach międzyokresowych.
2. Dywidendy
Dywidendy należne ujmuje się w księgach pod datą powstania prawa do dywidendy lub zysku. W ten sam sposób wykazuje się należne (uchwalone) zaliczki na poczet dywidendy od udziałów (akcji) posiadanych w innych spółkach kapitałowych. Jeżeli dywidenda nie jest wypłacona w terminie to udziałowcom (akcjonariuszom) przysługują odsetki za zwłokę, które zwiększają dywidendę.
3. Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia. Na dzień przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do używania ustala się okres lub stawkę i metodę jej amortyzacji.
4. Środki trwałe
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej. Ustalając wartość początkową, przyjmuje się:
a) cenę nabycia – gdy nabycia dokonano w drodze kupna,
b) koszt wytworzenia – gdy wytworzenia dokonano we własnym zakresie,
c) wartość godziwą – dla środków trwałych przejętych.
Za wartość godziwą, zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości, przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi stronami.
Wartość rynkowa z dnia nabycia – gdy nabycia dokonano w drodze spadku, darowizny lub w inny sposób, np. jako wkład niepieniężny w postaci aportu, w tym także, gdy wnoszone jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przyjmuje się na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą od wartości rynkowej. Cena nabycia przedmiotu leasingu finansowego obejmuje cenę zakupu oraz koszty zakupu i przystosowania. Wartość początkową, stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji, adaptacji lub rekonstrukcji w tym także wyposażenie w części składowe i peryferyjne lub podniesienie w inny sposób walorów użytkowych istniejących środków trwałych, które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszania przewyższa wartość posiadaną przy przyjęciu wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Na dzień przyjęcia środków trwałych do używania ustala się okres lub stawkę i metodę jej amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega weryfikacji na dzień kończący rok obrotowy. Środki trwałe amortyzowane są przez okres ekonomicznej użyteczności metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amo
rtyzacyjne są następujące:
a) inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
b) laptopy i zestawy komputerowe 30%
c) wyposażenie 20%
d) środki transportu nowe 20%, natomiast używane 40%.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Do środków trwałych w budowie zalicza się aktywa trwałe w okresie budowy, montażu, ulepszenia lub modernizacji. Ujmowane są one w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem czy przekazaniem do użytkowania nowego środka trwałego, poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zaliczki na środki trwałe w budowie wykazuje się w kwocie przekazanej zapłaty.
5. Inwestycje
Inwestycje obejmują akcje i udziały, udzielone pożyczki, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty.
6. Inwestycje długoterminowe
1. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wprowadzane są do ksiąg w cenach nabycia. Wartość udziałów i akcji weryfikowana jest przez sporządzenie testów na utratę wartości. Odpisy aktualizujące odnoszone są na wynik finansowy roku obrotowego.
2. W pozycji „Inne długoterminowe aktywa finansowe" Spółka prezentuje certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa. Są one wyceniane w wartości godziwej a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na dobro lub w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny. Podstawą wystąpienia przesłanek do aktualizacji wyceny są informacje Zarządu Funduszu o wartości jednostkowej certyfikatów lub jednostek uczestnictwa.
3. W pozycji udzielone pożyczki prezentowane są pożyczki udzielone przez Spółkę, które wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, chyba że występuje krótki okres zapadalności do 3 miesięcy lub wartość wyceny jest nie istotna. Wtedy wycena następuje w kwocie wymaganej zapłaty, a więc niespłaconego kapitału powiększonego o wymagające zapłaty odsetki.
4. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (instrumenty finansowe takie jak: lokaty, instrumenty pochodne oznaczone jako instrumenty zabezpieczające, obligacje skarbu państwa zakupione z zamiarem utrzymania ich do terminu wymagalności) wprowadza się do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej. Na koniec okresu sprawozdawczego następuje wycena w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Skutki wyceny odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
7. Trwała utrata wartości aktywów
W większości przypadków utrata wartości jest wynikiem działania wielu czynników i na ogół nie jest możliwe określenie tylko jednego czynnika, który ją wywołuje. Określenie przesłanek, że nastąpiła utrata wartości jest bardzo złożone i wymaga nie tylko ustalenia wszystkich istotnych faktów, ale przede wszystkim oparcia się na osądzie, szacunku i analizie różnych czynników mogących wpływać na przyszłe przepływy pieniężne związane z danym składnikiem aktywów finansowych.
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizuj
ącego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
Odpis aktualizujący wartość udziałów lub akcji ujmuje się drugostronnie w kosztach finansowych.
W przypadku ustania przyczyny dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość odpisu aktualizującego zwiększa wartość udziałów lub akcji i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
8. Zapasy
Jednostka prezentuje zapasy materiałów i towarów:
- w ciągu roku obrotowego – w stosunku do zasobów unikatowych oznaczonych przez producenta numerem seryjnym metodą szczegółowej identyfikacji a w stosunku do pozostałego jednorazowego asortymentu metodą FIFO.
- na dzień bilansowy - wycena według rzeczywistych cen nabycia lub zakupu, jednak nie wyższych od cen sprzedaży towarów lub materiałów. W wypadku, gdy nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego Jednostki, składniki majątku można wykazywać w księgach rachunkowych również w rzeczywistych cenach zakupu. Odpisywanie w całości kosztów zakupu w okresie sprawozdawczym, w którym koszty te poniesiono, jest zasadne, gdy koszty te są nieistotne.
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość odpisu aktualizującego zwiększa wartość zapasów i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych. W tej pozycji bilansu ujmuje się również przekazane dostawcom zaliczki na poczet nie wykonanych jeszcze dostaw towarów, a także robót i usług służących bieżącej działalności operacyjnej.
9.Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Na dzień bilansowy krótkoterminowe należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, pomniejszonej o dokonane w uzasadnionych przypadkach odpisy aktualizujące. Każdą pozycję analizuje się indywidulanie, a wysokość odpisu jest uzależniona od sytuacji dłużnika, rodzaju należności i formy zabezpieczenia. Na należności przeterminowane powyżej 180 dni tworzy się odpis aktualizujący w wysokości 50% należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Na należności powyżej 270 dni tworzy się odpis aktualizujący w wysokości niepokrytą gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy aktualizacja. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Natomiast, w przypadku gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej wysokości, należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące powoduje zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej należności oraz rozwiązanie odpisu w korespondencji z pozostałymi przy
chodami operacyjnymi lub przychodami finansowymi. Należności wyrażone w walutach przelicza się według średniego kursu NBP na dzień dokonania odpisu.
Kwota wymaganej zapłaty, oprócz należności głównej obejmuje także naliczone odsetki od zwłoki w zapłacie należności.
Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się na dzień:
• ich powstania - według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP, z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu,
• bilansowy - w kwocie wymaganej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie następuje zgodnie z umową drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości godziwej lub w wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
10. Rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują w szczególności:
a) poniesione w danym roku obrotowym wydatki dotyczące przyszłych okresów,
b) poniesione wydatki w danym roku obrotowym, których jednorazowe odpisanie w koszty ze względu na długotrwałość skutkowania lub znaczącą ich wysokość mogłaby w sposób istotny zniekształcić wynik finansowy roku ich poniesienia,
c) inne wydatki, których obowiązek ujęcia wynika na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych wynika z przepisów ustawy o rachunkowości,
d) VAT naliczony do rozliczenia w kolejnym okresie.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) wycenia się według wartości nominalnej proporcjonalnie do upływu czasu.""
11.Rezerwy na gwarancje
Spółka tworzy rezerwy na naprawy gwarancyjne. Rezerwę na naprawy gwarancyjne szacuje się na dzień bilansowy w podziale na poszczególne umowy. Utworzona w danym roku rezerwa jest wykorzystywana w sposób równomierny przez okres gwarancji. Utworzenie oraz wykorzystanie rezerw na naprawy gwarancyjne ujmuje się w koszcie własnym sprzedaży. Utworzenie oraz rozwiązanie rezerw na naprawy gwarancyjne ujmuje się w koszcie własnym sprzedanych produktów i usług.
Utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów obciąża koszty działalności operacyjnej. Wyjątek stanowią rozliczenia międzyokresowe z tytułu rabatów. Jego utworzenie zmniejsza przychody ze sprzedaży.
12. Rezerwy na świadczenie emerytalne i podobne
Rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe te kalkuluje się dla wszystkich pracowników. Rezerwy te odnosi się na koszty działalności podstawowej. Zgodnie z postanowieniami KSR nr 6 Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody, są w bilansie ujmowane jako rezerwy. Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się na zobowiązania wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, które dokonywane są z tytułu:
a) odpraw emerytalnych,
b) odpraw rentowych,
c) nagród jubileuszowych,
d) inne świadczenia długoterminowe lub po ustaniu stosunku pracy, wynikające z układów zbiorowych lub regulacji wewnętrznych jednostki.
Rezerwy te powinny być ustalane w wiarygodnie oszacowanej wartości. Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są przepisy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami. Szacunek kwoty rezerwy powinien uwzględniać obowiązkowe obciążenie pra
codawcy wynikające z obowiązujących na dzień szacowania rezerwy przepisów prawa (np. składki emerytalne i rentowe).
Metodą szacowania rezerw na te świadczenia jest metoda aktuarialna.
13. Rezerwy na urlopy
Jednostka utworzyła rezerwę na niewykorzystane urlopy pracowników w wysokości wartości ekwiwalentu pieniężnego (powiększonego o narzut składek ZUS będących kosztem pracodawcy) urlopów wypoczynkowych przysługujących pracownikom, z uwzględnieniem ich wynagrodzeń oraz przysługującego wymiaru dni wolnych na dzień bilansowy.
14. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
15. Pozostałe rezerwy
Pozostałe rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się Jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku można rzetelnie oszacować i są one na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki. Tylko skutki wykonania obowiązku wynikającego ze zdarzeń przeszłych, istniejącego niezależnie od przyszłych działań jednostki lub jej intencji są ujmowane w księgach rachunkowych w postaci rezerwy (lub biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów).
16. Inne zobowiązania
Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw są prezentowane w bilansie w pozycji otrzymane zaliczki na dostawy i usługi w zobowiązaniach krótkoterminowych.
17. Kontrakty długoterminowe
Koszty i przychody z realizacji umów długoterminowych ujmuje się w księgach rachunkowych metodą stopnia zaawansowania, tj. odpowiednio do stanu zaawansowania realizacji umowy.
18. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
19. Instrumenty finansowe
19.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
b) pożyczki udzielone i należności własne,
c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
d) aktywa finansowe dostępne

do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:
a) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
b) pozostałe zobowiązania finansowe.
19.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/rozliczenia.
20.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
21. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
22. Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przez
nacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
23. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
"

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

"1. Przychody i koszty
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, w momencie kiedy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
2. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny, a w przypadku dotyczącym rozliczania przez wynik odnosi się na wynik finansowy. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
"

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

"1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
2. Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
"

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 144 687 644,07 137 034 713,20
I Wartości niematerialne i prawne 28 353 132,79 28 443 108,15
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 28 037 485,56 27 727 776,80
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 315 647,23 715 331,35
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 95 185 533,03 95 886 664,92
1 Środki trwałe 94 418 981,92 88 531 156,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 493 027,30 517 027,30
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26 013 531,56 27 076 988,94
c) urządzenia techniczne i maszyny 62 684 988,94 56 140 258,14
d) środki transportu 1 143 969,53 1 353 276,93
e) inne środki trwałe 4 083 464,59 3 443 605,02
2 Środki trwałe w budowie 766 551,11 1 282 757,08
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 6 072 751,51
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 5 099 297,00 5 099 297,00
1 Nieruchomości 5 036 070,00 5 036 070,00
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 63 227,00 63 227,00
a) w jednostkach powiązanych 2 000,00 2 000,00
– udziały lub akcje 2 000,00 2 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 61 227,00 61 227,00
– udziały lub akcje 61 227,00 61 227,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 049 681,25 7 605 643,13
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 926 475,27 3 974 128,19
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 10 123 205,98 3 631 514,94
B Aktywa obrotowe 213 702 702,44 207 420 758,38
I Zapasy 108 796 747,10 98 444 423,12
1 Materiały 44 187 294,71 31 280 993,38
2 Półprodukty i produkty w toku 60 935 844,27 57 653 658,17
3 Produkty gotowe 342 795,22 8 829 735,62
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 3 330 812,90 680 035,95
II Należności krótkoterminowe 20 810 260,71 17 183 018,70
1 Należności od jednostek powiązanych 1 040 950,20 4 400,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 040 950,20 4 400,14
– do 12 miesięcy 1 040 950,20 4 400,14
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 19 769 310,51 17 178 618,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 829 427,36 14 530 552,36
– do 12 miesięcy 7 829 427,36 14 530 552,36
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 513 332,33 1 380,00
c) inne 9 426 550,82 2 646 686,20
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 62 586 916,14 77 682 044,22
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 62 586 916,14 77 682 044,22
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 62 586 916,14 77 682 044,22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 363 854,51 4 722 044,22
– inne środki pieniężne 58 223 061,63 72 960 000,00
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 508 778,49 14 111 272,34
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 358 390 346,51 344 455 471,58
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 89 344 567,59 86 637 961,79
I Kapitał (fundusz) podstawowy 32 173 350,00 32 173 350,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27 974 363,08 26 007 985,28
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 9 704 777,16 10 239 501,26
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 10 792 002,05
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 10 792 002,05
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 116 062,51
VI Zysk (strata) netto 8 584 012,79 18 217 125,25
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 269 045 778,92 257 817 509,79
I Rezerwy na zobowiązania 21 768 541,98 20 182 287,26
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 206 959,31 1 380 211,41
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9 391 987,00 7 914 181,00
– długoterminowa 8 537 618,00 7 225 363,00
– krótkoterminowa 854 369,00 688 818,00
3 Pozostałe rezerwy 11 169 595,67 10 887 894,85
– długoterminowe
– krótkoterminowe 11 169 595,67 10 887 894,85
II Zobowiązania długoterminowe 103 272 649,63 107 044 526,41
1 Wobec jednostek powiązanych 73 153 257,88 68 185 778,20
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 30 119 391,75 38 858 748,21
a) kredyty i pożyczki 24 724 105,82 29 074 505,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 5 395 285,93 5 753 348,08
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 4 030 894,31
III Zobowiązania krótkoterminowe 118 664 617,94 105 706 792,79
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7 970 625,30 4 460 605,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 645 636,94 3 150 263,41
– do 12 miesięcy 3 645 636,94 3 150 263,41
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 4 324 988,36 1 310 342,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 109 852 306,44 100 855 363,78
a) kredyty i pożyczki 38 317 118,69 17 789 629,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 1 767 602,76 2 318 790,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20 897 422,80 25 582 208,57
– do 12 miesięcy 20 897 422,80 25 582 208,57
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 38 798 217,81 46 199 172,58
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 380 509,23 4 179 978,02
h) z tytułu wynagrodzeń 3 189 512,84 3 223 314,32
i) inne 2 501 922,31 1 562 269,64
4 Fundusze specjalne 841 686,20 390 823,60
IV Rozliczenia międzyokresowe 25 339 969,37 24 883 903,33
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 25 339 969,37 24 883 903,33
– długoterminowe 19 833 517,21 19 781 108,06
– krótkoterminowe 5 506 452,16 5 102 795,27
Pasywa razem 358 390 346,51 344 455 471,58
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 180 533 549,05 182 503 398,07
– od jednostek powiązanych 7 202 528,22 20 381 910,84
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 160 439 471,55 180 777 552,79
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 14 853 613,98 -891 609,57
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 4 407 863,38 1 933 293,65
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 832 600,14 684 161,20
B Koszty działalności operacyjnej 152 077 610,99 159 623 761,23
I Amortyzacja 15 411 625,22 14 718 420,08
II Zużycie materiałów i energii 50 030 505,20 48 249 739,00
III Usługi obce 21 256 633,34 26 607 712,27
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 810 413,05 2 376 154,22
– podatek akcyzowy 36 074,00 198 030,00
V Wynagrodzenia 47 655 928,75 49 275 435,74
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 11 276 174,81 11 920 415,33
– emerytalne 4 436 562,33 4 553 028,56
VII Pozostałe koszty rodzajowe 4 034 010,75 5 925 131,14
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 602 319,87 550 753,45
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 28 455 938,06 22 879 636,84
D Pozostałe przychody operacyjne 3 467 787,99 4 611 821,42
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 46 512,50
II Dotacje 251 784,30 101 833,09
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 22 762,89 636 619,23
IV Inne przychody operacyjne 3 193 240,80 3 826 856,60
E Pozostałe koszty operacyjne 20 081 606,95 8 439 200,06
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10 920,07
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12 984 504,23 115 988,43
III Inne koszty operacyjne 7 086 182,65 8 323 211,63
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11 842 119,10 19 052 258,20
G Przychody finansowe 1 208 959,94 5 530 628,67
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 1 207 811,34 1 046 252,98
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 1 148,60 4 484 375,69
H Koszty finansowe 3 841 161,43 2 423 272,45
I Odsetki, w tym: 2 736 826,77 1 443 476,35
– dla jednostek powiązanych 46 417,77
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 1 104 334,66 979 796,10
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9 209 917,61 22 159 614,42
J Podatek dochodowy 625 904,82 3 942 489,17
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 8 584 012,79 18 217 125,25
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 86 637 961,79 68 420 836,54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów 116 062,51
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 86 754 024,30 68 420 836,54
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 32 173 350,00 32 173 350,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
- inne
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 32 173 350,00 32 173 350,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26 007 985,28 25 806 382,19
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 966 377,80 201 603,09
a) zwiększenie (z tytułu) 1 966 377,80 201 603,09
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 1 455 653,70 193 411,16
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów
- inne 510 724,10 8 191,93
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
- inne
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27 974 363,08 26 007 985,28
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 10 239 501,26 10 247 693,19
- korekty błędów
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - po korektach 10 239 501,26 10 247 693,19
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -534 724,10 -8 191,93
a) zwiększenie (z tytułu)
- wycena instrumentów finansowych księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- podatku odroczonego dotyczącego transakcji księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
- aktualizacji wartości godziwej-zwiększenie
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu) -534 724,10 -8 191,93
- podatku odroczonego dotyczącego transakcji księgowanych bezpośrednio z kapitałem
- wycena instrumentów finansowych księgowanych bezpośrednio z kapitałem
– zbycia środków trwałych -24 000,00
- przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
- aktualizacji wartości godziwej-zmniejszenie
- inne -510 724,10 -8 191,93
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9 704 777,16 10 239 501,26
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 10 792 002,05
a) zwiększenie (z tytułu) 10 792 002,05
- z podziału zysku 10 792 002,05
- kapitał zakładowy w trakcie rejestracji
- na udziały (akcje) własne
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycie straty
- przeniesienia na kapitał podstawowy
- na udziały (akcje) własne
- przeniesienia na kapitał zapasowy
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 10 792 002,05
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18 217 125,25 193 411,16
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18 217 125,25 193 411,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów 116 062,51
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 18 333 187,76 193 411,16
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu) -18 217 125,25 -193 411,16
- pokrycie straty z lat ubiegłych
- podział na kapitał zapasowy -1 455 653,70 -193 411,16
- podział na kapitał rezerwowy -10 792 002,05
- dywidendy -5 469 469,50
- podziału zysku - przeznaczenie na ZFŚS -500 000,00
- pozostale wypłaty z zysku
- inne
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 116 062,51
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie straty z lat ubiegłych z tyt umorzenia udziałów z czystego zysku
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycie straty zyskiem
- pokrycie straty z kapitałem zapasowym
- pokrycie straty z kapitałem rezerwowym
- inne
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 8 584 012,79 18 217 125,25
A zysk netto 8 584 012,79 18 217 125,25
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 89 344 567,59 86 637 961,79
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 87 835 491,50 86 637 961,79
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 8 584 012,79 18 217 125,25
II Korekty razem -33 700 859,44 48 493 094,43
1 Amortyzacja 15 411 625,22 14 718 420,08
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 158 044,75 1 322 627,94
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 10 920,07 -248 409,50
5 Zmiana stanu rezerw 1 586 254,72 8 599 683,78
6 Zmiana stanu zapasów -10 352 323,98 -16 840 087,31
7 Zmiana stanu należności -3 627 242,01 -10 388 146,67
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 206 890,47 65 172 921,39
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -18 749 467,74 -10 532 785,28
10 Inne korekty -10 931 780,00 -3 311 130,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -25 116 846,65 66 710 219,68
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 24 486,50 79 298,96
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24 486,50 79 298,96
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 13 256 421,55 25 286 049,93
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 256 421,55 19 213 298,42
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym
4 Inne wydatki inwestycyjne 6 072 751,51
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -13 231 935,05 -25 206 750,97
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 61 164 958,57 64 388 966,81
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 45 904 374,95 58 752 497,49
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 15 260 583,62 5 636 469,32
II Wydatki 37 911 304,95 36 062 663,31
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 289 392,10 2 910,08
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 30 950 739,90 31 689 795,97
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 461 425,78 2 400 214,51
8 Odsetki 2 244 933,06 1 235 739,63
9 Inne wydatki finansowe 964 814,11 734 003,12
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 23 253 653,62 28 326 303,50
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -15 095 128,08 69 829 772,21
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -15 095 128,08 69 829 772,21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 77 682 044,22 7 852 272,01
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 62 586 916,14 77 682 044,22
– o ograniczonej możliwości dysponowania 68 100 097,59 64 969 254,57
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 9 209 917,61 22 159 614,42
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -20 588,08
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -3 048 940,37 -8 240 537,39
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: -20 588,08
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -16 764 015,47 -6 118 263,74
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 25 084 635,59 18 889 871,37
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -14 950 887,17 -6 118 263,74
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: -3 311 130,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -2 125 599,18 -495 714,83
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 14 481 597,69 23 358 966,58
K. Podatek dochodowy 625 904,82 3 942 489,17
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Noty objaśniające

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki