Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GRUPA EFI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGRUPA EFI SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
PowiatM. Kraków
GminaM. Kraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatM. Kraków
GminaM. Kraków
UlicaRynek Główny
Nr domu15
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-008
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
1013Z - produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
1032Z - produkcja soków z owoców i warzyw
1039Z - pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
1052Z - produkcja lodów
1071Z - produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
1072Z - produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
1073Z - produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
1082Z - produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
1085Z - wytwarzanie gotowych posiłków i dań
1089Z - produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
5520Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
5530Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
5590Z - pozostałe zakwaterowanie
5610A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
5610B - ruchome placówki gastronomiczne
5621Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
5629Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna
5630Z - przygotowywanie i podawanie napojów
7021Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7911A - działalność agentów turystycznych
7911B - działalność pośredników turystycznych
7990A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
7990B - działalność w zakresie informacji turystycznej
7990C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
8560Z - działalność wspomagająca edukację
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7810Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
7820Z - działalność agencji pracy tymczasowej
7830Z - pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
9001Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
9002Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000035229

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Charakterystyka stosowanych metod wyceny przychodów i kosztów:
Koszty bieżącej działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu "4" - koszty według rodzaju.
Wartość wydanych z magazynu towarów i materiałów (w cenach zakupu) stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży i odnoszona jest na konta kosztów
zespołu "7".
Koszty i przychody jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych jednostka
dokonuje ich rozliczeia w czasie według zasad okreslonych w ustawie o rachunkowości
art. 39, art. 41.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości art.28, w nastepujacy sposób:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartośći. Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się przedmioty długotrwałego użytku o wartości od 1 500,00 zł.
Przedmioty te których wartość nabycia lub kosztów wytworzenia w momencie przyjęcia do użytkowania nie przekraczają kwoty 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo odpisując jego wartość. Gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej lub
prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000,00 zł, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych
według jej górnej granicy. Stawki amortyzacji dla środków trwałych ustalane są w zależności od przyporządkowanego danemu środkowi trwałemu KŚT. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową i degresywną
uwzględniając okres ich ekonomicznej użyteczności. Pozostałe przedmioty krótkotrwałego użytku o wartości poniżej 1 500,00 zł odnoszone są w koszty zużycia materiałów w momencie ich zakupu.
- Udziały w innych jednostkach Spółka wycenia według cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją
przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące.
- Materiały i towary stanowiące zapasy wycenia się w cenach zakupu, a ewidencjonuje w ujęciu wartościowym. Natomiast materiały takiej jak np. materiały biurowe, które nie stanowią zapasów odnoszone są bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej w momencie ich zakupu.
- Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagajacych zapłaty.
- Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości.
- Udziały własne wycenia się według cen nabycia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza sporządzany jest według ustawy o rachunkowości art. 47, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i reasekuracji załącznik nr 1 do ustawy.
Wynik finansowy za dany rok obrotowy ustala się na poziomie wyniku netto. Spółka może ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone na dzień bilansowy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Spółka w rozumieniu ustawy o rachunkowości
kwalifikuje się jako jednostka mikro, pomimo to zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki przedstawiony został zgodnie z załącznikiem nr 1.
Sprawozdanie finansowe jednostki podlega corocznemu badaniu przez Biegłego Rewidenta w zwiazku z tym sporządzono zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe48 956 677,4348 959 989,23
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe783,332 183,33
1Środki trwałe783,332 183,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe783,332 183,33
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe48 940 800,0048 942 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe48 940 800,0048 942 000,00
a) w jednostkach powiązanych48 940 800,0048 942 000,00
– udziały lub akcje48 940 800,0048 942 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe15 094,1015 805,90
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 094,1015 805,90
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe330 747,97303 808,94
IZapasy65,15794,45
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi65,15794,45
IINależności krótkoterminowe185 929,62161 406,91
1Należności od jednostek powiązanych32 414,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:32 414,99
– do 12 miesięcy32 414,99
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek185 929,62128 991,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:183 996,31124 770,54
– do 12 miesięcy183 996,31124 770,54
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 607,231 141,01
c) inne326,083 080,37
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe144 539,52141 176,59
1Krótkoterminowe aktywa finansowe144 539,52141 176,59
a) w jednostkach powiązanych128 325,89124 325,89
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki128 325,89124 325,89
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne16 213,6316 850,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach16 213,6316 850,70
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe213,68430,99
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem49 287 425,4049 263 798,17
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny48 812 413,2848 812 908,25
IKapitał (fundusz) podstawowy2 790 472,002 790 472,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 061 290,854 061 290,85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:43 472 066,3243 472 066,32
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:43 000,0043 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 553 920,92-1 556 805,09
VIZysk (strata) netto-494,972 884,17
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania475 012,12450 889,92
IRezerwy na zobowiązania4 248,883 648,88
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 248,883 648,88
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe402 327,28403 463,89
1Wobec jednostek powiązanych402 327,28403 463,89
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe68 435,9643 777,15
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych2 754,302 471,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 754,302 471,54
– do 12 miesięcy2 754,302 471,54
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek65 681,6641 305,61
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 157,593 685,70
– do 12 miesięcy4 157,593 685,70
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych61 380,0735 152,15
h) z tytułu wynagrodzeń2 323,76
i) inne144,00144,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem49 287 425,4049 263 798,17
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:652 384,89579 798,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów652 384,89579 798,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej643 844,63568 865,00
IAmortyzacja4 088,004 195,00
IIZużycie materiałów i energii2 902,006 454,13
IIIUsługi obce56 287,1847 188,76
IVPodatki i opłaty, w tym:380,00140,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia498 393,10442 549,44
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:81 794,3565 851,81
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 485,86
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 540,2610 933,00
DPozostałe przychody operacyjne86 980,5823 494,13
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne86 980,5823 494,13
EPozostałe koszty operacyjne85 405,0020 613,94
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne85 405,0020 613,94
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 115,8413 813,19
GPrzychody finansowe4 000,004 056,95
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:4 000,004 056,95
– od jednostek powiązanych4 000,004 056,95
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe12 363,0110 689,09
IOdsetki, w tym:12 096,9310 559,50
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:200,00
– w jednostkach powiązanych200,00
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne66,08129,59
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 752,837 181,05
JPodatek dochodowy2 247,804 296,88
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-494,972 884,17
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)48 812 908,2548 810 024,08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach48 812 908,2548 810 024,08
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 790 472,002 790 472,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 790 472,002 790 472,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 061 290,854 061 290,85
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 061 290,854 061 290,85
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości43 472 066,3243 472 066,32
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu43 472 066,3243 472 066,32
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu43 000,0043 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu43 000,0043 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 556 805,09-1 556 805,09
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 556 805,091 556 805,09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 556 805,091 556 805,09
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)2 884,17
...2 884,17
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 553 920,921 556 805,09
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 553 920,92-1 556 805,09
6Wynik netto-494,972 884,17
Azysk netto2 884,17
Bstrata netto494,97
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)48 812 413,2848 812 908,25
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)48 812 413,2848 812 908,25
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej14 084,47-7 966,42
IZysk (strata) netto-494,972 884,17
IIKorekty razem14 579,44-10 850,59
1Amortyzacja4 088,004 195,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)8 096,936 502,55
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw600,00600,00
6Zmiana stanu zapasów729,30
7Zmiana stanu należności-24 522,711 384,92
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów24 658,81-24 720,76
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych929,111 187,70
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)14 084,47-7 966,42
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 488,00-2 795,00
IWpływy1 200,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 200,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 200,00
– zbycie aktywów finansowych1 200,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 688,002 795,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 688,002 795,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 488,00-2 795,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-13 233,54-34 642,37
IWpływy56,95
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe56,95
IIWydatki13 233,5434 699,32
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki13 233,5434 699,32
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-13 233,54-34 642,37
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-637,07-45 403,79
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-45 403,79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu16 850,7062 254,49
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:16 213,6316 850,70
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 758,837 181,05
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:4 000,004 000,00
Aktualizacja należności - osetki od pożyczki4 000,00art 12 ust 4 pkt 24 000,00
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:12 096,9610 559,51
Naliczone odsetki od zaciągniętych pożyczek12 096,93art 16 ust 1 pkt 1110 559,50
pozostałe 0,030,01
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 675,00
Koszty wynagrodzeń niewypłaconychart 16 ust 1 pkt 571 675,00
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:3 608,753 608,75
Koszty wynagrodzień wypłacone w 2018 roku2 778,00art 16 ust 1 pkt 572 778,00
Koszty składek ZUS zapłacone w 2018 roku830,75art 16 ust 1 pkt 57 lit a830,75
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym6 241,0415 674,31
K. Podatek dochodowy2 587,804 296,88
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki