Szczegóły spółki

Nazwa GRUPA EFI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6750001610
REGON 001237968
KRS 0000035229
Adres Rynek Główny 15, 31-008 Kraków
Telefon 0124249600
Faks 0124249600
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6420Z — działalność holdingów finansowych
 • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 1013Z — produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 1032Z — produkcja soków z owoców i warzyw
 • 1039Z — pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 1052Z — produkcja lodów
 • 1071Z — produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 1072Z — produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 1073Z — produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • 1082Z — produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • 1085Z — wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 1089Z — produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 5520Z — obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 5530Z — pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 5590Z — pozostałe zakwaterowanie
 • 5610A — restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 5610B — ruchome placówki gastronomiczne
 • 5621Z — przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 5629Z — pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 5630Z — przygotowywanie i podawanie napojów
 • 7021Z — stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 7911A — działalność agentów turystycznych
 • 7911B — działalność pośredników turystycznych
 • 7990A — działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 7990B — działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 7990C — pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 8560Z — działalność wspomagająca edukację
 • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 7810Z — działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 7820Z — działalność agencji pracy tymczasowej
 • 7830Z — pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 9001Z — działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 9002Z — działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.01 0.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.01 0.01
Płynność bieżąca (CR) 6.94 4.83
Płynność szybka (QR) 6.92 4.83
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.01 0.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.5% -0.08%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.01% 0.0%
Rentowność aktywów (ROA) 0.01% 0.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-05-21 97/2019 19 25939
Poz. 25939. GRUPA EFI SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000035229. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-25517/2019]

Zarząd GRUPA EFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dzia-
łając na podstawie art. 395, 399 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na
dzień 25 czerwca 2019 roku, na godz. 1100, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie
Spółki, w Krakowie przy Rynku Głównym 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się
   w dniu 31.12.2018 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu
   31.12.2018 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2018 r.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu
   straty.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obo-
   wiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu
   31.12.2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
   obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu
   31.12.2018 r.
 11. Zamknięcie obrad.
Poz. 25939. GRUPA EFI SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000035229. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-25517/2019]

Zarząd GRUPA EFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dzia-
łając na podstawie art. 395, 399 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na
dzień 25 czerwca 2019 roku, na godz. 1100, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie
Spółki, w Krakowie przy Rynku Głównym 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się
   w dniu 31.12.2018 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu
   31.12.2018 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2018 r.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu
   straty.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obo-
   wiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu
   31.12.2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
   obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu
   31.12.2018 r.
 11. Zamknięcie obrad.
2018-05-29 103/2018 17 22681
Poz. 22681. GRUPA EFI SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000035229. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-22069/2018]

Zarząd GRUPA EFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dzia-
łając na podstawie art. 395, 399 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksuspółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na
dzień 26 czerwca 2018 roku, na godz. 1100, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie
Spółki, w Krakowie przy Rynku Głównym 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się
   w dniu 31.12.2017 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu
   31.12.2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obo-
   wiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu
   31.12.2017 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
   obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu
   31.12.2017 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu
   Spółki.
 12. Zamknięcie obrad.
Poz. 22681. GRUPA EFI SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000035229. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierp-
nia 2001 r.
[BMSiG-22069/2018]

Zarząd GRUPA EFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dzia-
łając na podstawie art. 395, 399 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksuspółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na
dzień 26 czerwca 2018 roku, na godz. 1100, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie
Spółki, w Krakowie przy Rynku Głównym 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się
   w dniu 31.12.2017 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu
   31.12.2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obo-
   wiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu
   31.12.2017 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
   rium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
   obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu
   31.12.2017 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu
   Spółki.
 12. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki