Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
Siedziba
WojewództwoPODKARPACKIE
PowiatM. RZESZÓW
GminaM.RZESZÓW
MiejscowośćRZESZÓW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPODKARPACKIE
PowiatM. RZESZÓW
GminaM.RZESZÓW
UlicaSŁOWACKIEGO
Nr domu20
MiejscowośćRZESZÓW
Kod pocztowy35-060
PocztaRZESZÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000035111

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Sprawozdania na potrzeby wewnętrzne sporządza się w okresach miesięcznych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Amortyzacji dokonuje sie metodą liniową, począwszy od miesiaca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zapasy materiałów i towarów wycenia sie w cenach nabycia, dla zapasów prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa, rozchód z magazynu wyceniany jest wg metody FIFO. Rozchód środków pienięznych w walucie - wg metody FIFO.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

wynik finansowy wykazywany jest w wiarygonie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie sporządzone zostało w złotych i groszach, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w załączniku nr 1 Ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jednostka sporządza metodą pośrednią. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały przed wprowadzeniem do ksiąg sprawdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe29 652 914,1228 588 212,88
IWartości niematerialne i prawne521 192,84274 481,59
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne521 192,8424 728,75
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne249 752,84
IIRzeczowe aktywa trwałe26 931 139,5226 238 175,53
1Środki trwałe26 843 528,8325 809 918,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)85 056,7285 056,72
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej12 276 596,9111 666 684,57
c) urządzenia techniczne i maszyny10 850 883,7311 242 111,52
d) środki transportu3 251 055,872 443 556,44
e) inne środki trwałe379 935,60372 509,23
2Środki trwałe w budowie83 984,68359 432,05
3Zaliczki na środki trwałe w budowie3 626,0168 825,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe906 571,76906 571,76
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe906 571,76906 571,76
a) w jednostkach powiązanych789 059,76789 059,76
– udziały lub akcje789 059,76789 059,76
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach117 512,00117 512,00
– udziały lub akcje117 512,00117 512,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 294 010,001 168 984,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 294 010,001 168 984,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe67 651 482,6067 161 349,12
IZapasy10 069 984,628 790 711,94
1Materiały2 971 969,444 615 020,96
2Półprodukty i produkty w toku3 961 973,221 855 415,05
3Produkty gotowe2 936 762,522 299 960,93
4Towary190 664,44
5Zaliczki na dostawy i usługi8 615,0020 315,00
IINależności krótkoterminowe41 418 574,3750 315 265,57
1Należności od jednostek powiązanych747 928,56684 896,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:745 928,56682 896,56
– do 12 miesięcy745 928,56682 896,56
– powyżej 12 miesięcy
b) inne2 000,002 000,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek40 670 645,8149 630 369,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:40 121 523,9444 842 073,26
– do 12 miesięcy37 459 103,1541 089 538,96
– powyżej 12 miesięcy2 662 420,793 752 534,30
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych61 103,00340 437,00
c) inne488 018,87756 613,29
d) dochodzone na drodze sądowej3 691 245,46
IIIInwestycje krótkoterminowe10 361 474,174 356 862,01
1Krótkoterminowe aktywa finansowe10 361 474,174 356 862,01
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 361 474,174 356 862,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach10 361 474,174 356 862,01
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 801 449,443 698 509,60
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem97 304 396,7295 749 562,00
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny50 509 646,5549 109 303,62
IKapitał (fundusz) podstawowy1 650 150,001 650 150,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:6 907 417,766 198 370,16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:1 370 584,651 370 584,65
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:38 406 151,2138 406 151,21
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki37 734 311,0637 734 311,06
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 175 342,931 484 047,60
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania46 794 750,1746 640 258,38
IRezerwy na zobowiązania2 288 827,491 827 334,52
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego891 844,00541 389,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne701 200,49734 584,52
– długoterminowa643 387,43683 707,33
– krótkoterminowa57 813,0650 877,19
3Pozostałe rezerwy695 783,00551 361,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe695 783,00551 361,00
IIZobowiązania długoterminowe2 116 426,221 176 261,55
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek2 116 426,221 176 261,55
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 116 426,221 176 261,55
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe37 476 072,3937 173 899,01
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych329 318,03560 150,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:329 318,03560 150,62
– do 12 miesięcy329 318,03560 150,62
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek36 556 198,2035 997 942,31
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 484 704,771 234 884,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:30 039 863,2830 396 682,36
– do 12 miesięcy27 924 394,4828 119 502,11
– powyżej 12 miesięcy2 115 468,802 277 180,25
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi720 357,01
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 668 423,792 159 811,09
h) z tytułu wynagrodzeń1 142 485,301 221 772,36
i) inne220 721,06264 435,49
4Fundusze specjalne590 556,16615 806,08
IVRozliczenia międzyokresowe4 913 424,076 462 763,30
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 913 424,076 462 763,30
– długoterminowe4 586 586,574 913 424,07
– krótkoterminowe326 837,501 549 339,23
Pasywa razem97 304 396,7295 749 562,00
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:174 685 350,19164 407 548,93
– od jednostek powiązanych2 336 582,211 885 924,19
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów163 439 590,64164 595 234,29
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 749 659,13-1 153 497,57
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki405 615,90282 289,32
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 090 484,52683 522,89
BKoszty działalności operacyjnej173 539 757,46161 994 601,58
IAmortyzacja3 234 402,612 758 020,84
IIZużycie materiałów i energii76 335 256,5270 527 904,80
IIIUsługi obce42 051 289,7745 849 154,47
IVPodatki i opłaty, w tym:1 536 613,571 667 642,02
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia32 182 216,8129 974 833,51
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:7 461 467,416 845 585,13
– emerytalne2 971 598,942 648 764,92
VIIPozostałe koszty rodzajowe3 406 046,773 696 118,92
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów7 332 464,00675 341,89
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 145 592,732 412 947,35
DPozostałe przychody operacyjne5 090 798,73820 370,46
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych131 166,6711 844,63
IIDotacje325 437,50325 437,50
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 373 633,59230 399,81
IVInne przychody operacyjne260 560,97252 688,52
EPozostałe koszty operacyjne4 117 958,271 124 407,40
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 599 142,66740 492,88
IIIInne koszty operacyjne518 815,61383 914,52
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 118 433,192 108 910,41
GPrzychody finansowe919 325,67302 952,30
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:600 000,00285 178,11
AOd jednostek powiązanych, w tym:600 000,00285 178,11
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale600 000,00285 178,11
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:143 738,077 743,25
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne175 587,6010 030,94
HKoszty finansowe171 649,52480 353,11
IOdsetki, w tym:171 649,52121 115,75
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne359 237,36
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 866 109,341 931 509,60
JPodatek dochodowy690 766,41447 462,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 175 342,931 484 047,60
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 650 150,001 650 150,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 650 150,001 650 150,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 198 370,165 781 961,85
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego709 047,60416 408,31
a) zwiększenie (z tytułu)709 047,60416 408,31
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)709 047,60416 408,31
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu6 907 417,766 198 370,16
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1 370 584,651 381 395,43
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-10 810,78
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)10 810,78
– zbycia środków trwałych10 810,78
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 370 584,651 370 584,65
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu38 406 151,2138 395 340,43
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych10 810,78
a) zwiększenie (z tytułu)10 810,78
z kapitału z aktualizacji wyceny10 810,78
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu38 406 151,2138 406 151,21
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 175 342,931 484 047,60
Azysk netto2 175 342,931 484 047,60
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)50 509 646,5549 109 303,62
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)50 509 646,5549 109 303,62
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej9 237 178,833 270 332,08
IZysk (strata) netto2 175 342,931 484 047,60
IIKorekty razem7 061 835,901 786 284,48
1Amortyzacja3 234 402,612 759 400,24
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-48 139,5564 144,00
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-435 965,78-171 789,81
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-106 713,34-12 782,79
5Zmiana stanu rezerw461 492,97105 541,50
6Zmiana stanu zapasów-1 279 272,6846 279,87
7Zmiana stanu należności8 896 691,20-3 494 488,73
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów116 645,543 097 075,99
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 777 305,07-607 095,79
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)9 237 178,833 270 332,08
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-987 934,76-903 875,21
IWpływy743 233,92306 964,78
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych135 618,6214 059,22
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:607 615,30292 905,56
a) w jednostkach powiązanych600 000,00285 178,11
b) w pozostałych jednostkach7 615,307 727,45
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki7 615,307 727,45
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 731 168,681 210 839,99
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 731 168,681 210 839,99
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-987 934,76-903 875,21
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 292 771,46-1 673 644,95
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 292 771,461 673 644,95
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli750 000,00600 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 371 121,94952 529,20
8Odsetki171 649,52121 115,75
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 292 771,46-1 673 644,95
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)5 956 472,61692 811,92
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:6 004 612,16628 667,92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych48 139,55-64 144,00
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 399 004,353 706 192,43
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:10 355 476,964 399 004,35
– o ograniczonej możliwości dysponowania300 666,65144 765,15
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 866 109,34
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8 936 897,94
dywidenda od12 j, zależnej600 000,00art 12 ust 4
dotacja325 437,50art 12
roboty w toku3 740 000,00art 12
rozwiązany odpis - zapasy56 300,50art 12
rozwiązany odpis - należności4 213 544,94art 12
pozostałe 1 615,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 850 438,60
faktury korygujące169 938,60art 12
roboty w toku 20171 680 500,00art 12
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 943 639,35
amortyzacja obcych ŚT1 275 204,38art 16
amortyzacja w wysokości dotacji325 437,50art 16
odsetki od leasingu113 582,83art 16
utworzenie odpisu akt.należności2 318 072,43art 16
umorzone należności136 503,04art 16
darowizny48 605,75art 16
składki na organizacje32 900,00art 16
PFRON494 109,00art 16
koszty reprezentacji158 262,69art 16
ubezpieczenie samochodu12 630,09art 16
pozostałe 28 331,64
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:5 372 653,31
utworzenie odpisu akt.należności1 125 910,33art 16
utworzone rezerwy na św.pracownicze701 200,49art 16
wycena długoterminowych umów2 863 178,00art 16
składki ZUS593 286,25art 16
świadczenia prac. w 2019 r.75 471,32art 16
pozostałe 13 606,92
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:645 097,78
delegacje 15dot.2017 wypł. w 201881 564,70art 15
składki ZUS zapłacone w 2018 r.563 533,08art 15
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-3 470 553,26
czynsz leasingowy-1 484 704,77art 15
amortyzacja podatkowa ŚT-396 482,76art 15
rozwiązanie rezerwy na św. pracownicze-734 584,52art 15
koszt z wyceny długoterminowych umów 2017 r.-611 496,00art 15
dochód osiągnięty za granicą-243 285,21art 7 ust 3
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 980 291,62
K. Podatek dochodowy376 255,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Sprawozdanie zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki