Szczegóły spółki

Nazwa ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8130336688
REGON 690007950
KRS 0000035111
Adres ul. Juliusza Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów
Telefon 178 640 530
Faks 178 640 530
E-mail sekretariat@elektromontaz.com.pl
WWW www.elektromontaz.com.pl
PKD
 • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.49 0.48
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.95 0.93
Płynność bieżąca (CR) 1.81 1.81
Płynność szybka (QR) 1.57 1.54
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.95 0.93
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.9% 1.25%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.02% 4.31%
Rentowność aktywów (ROA) 1.55% 2.24%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-04 108/2020 16 25246
Poz. 25246. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
w Rzeszowie. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY W RZESZO-
WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-25002/2020]

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpis do rejestru: 13.08.2001 r., działając na pod-
stawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2020 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie
(XI piętro) przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
  zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
  za 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawoz-
  dania finansowego za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2019 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności za 2019 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykona-
    nia przez nich obowiązków za 2019 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania przez nich obowiązków za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki
  za 2019 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
  kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finan-
  sowego za 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
  z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowa-
  nego sprawozdania finansowego za 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego spra-
  wozdania finansowego za 2019 r.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych
Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych
zmian w Statucie Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.:

- w § 23 ust. 1 wyrazy „jego Zastępca” zastępuje się wyrazami
„V-ce Przewodniczący”.

- w § 29 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy
z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy,
Spółka wykonuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego
rejestr akcjonariuszy.”
Poz. 25246. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
w Rzeszowie. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY W RZESZO-
WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-25002/2020]

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpis do rejestru: 13.08.2001 r., działając na pod-
stawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2020 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie
(XI piętro) przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
  zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
  za 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawoz-
  dania finansowego za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2019 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności za 2019 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykona-
    nia przez nich obowiązków za 2019 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania przez nich obowiązków za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki
  za 2019 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
  kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finan-
  sowego za 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
  z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowa-
  nego sprawozdania finansowego za 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego spra-
  wozdania finansowego za 2019 r.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych
Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych
zmian w Statucie Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.:

- w § 23 ust. 1 wyrazy „jego Zastępca” zastępuje się wyrazami
„V-ce Przewodniczący”.

- w § 29 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy
z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy,
Spółka wykonuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego
rejestr akcjonariuszy.”
2020-05-05 86/2020 309 216402
Poz. 216402. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3583/20/491]

W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 216402. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3583/20/491]

W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-03 127/2019 1074 531289
Poz. 531289. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8587/19/476]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.05.2019 R., REP. A NR 690/2019, NOTARIUSZ
AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W RZESZOWIE; ZMIANA PAR. 5 UST.
3 PKT 4 ORAZ PAR. 7 UST. 1
Poz. 531289. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8587/19/476]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.05.2019 R., REP. A NR 690/2019, NOTARIUSZ
AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W RZESZOWIE; ZMIANA PAR. 5 UST.
3 PKT 4 ORAZ PAR. 7 UST. 1
2019-05-30 104/2019 682 339758
Poz. 339758. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114656/19/490]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339758. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114656/19/490]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 682 339759
Poz. 339759. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114656/19/891]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339759. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114656/19/891]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 682 339760
Poz. 339760. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114656/19/292]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339760. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114656/19/292]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 682 339761
Poz. 339761. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114657/19/4]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339761. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114657/19/4]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 683 339762
Poz. 339762. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114657/19/613]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339762. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114657/19/613]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 683 339763
Poz. 339763. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114658/19/325]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339763. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114658/19/325]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 683 339764
Poz. 339764. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114658/19/726]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339764. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114658/19/726]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 683 339765
Poz. 339765. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114658/19/127]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339765. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/114658/19/127]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 384 264251
Poz. 264251. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/236/19/599]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PANEK 2. BOGUSŁAW MAREK 3. 69100410414
5. WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZ-
NYCH 6. NIE 2 1. SKAWIŃSKA KOT 2. RENATA
ANNA 3. 73071214346 5. CZŁONEK ZARZĄDU
- DYREKTOR DO SPRAW EKONOMICZNYCH 6. NIE

Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SKAWIŃSKA KOT
2. RENATA ANNA 3. 73071214346 4. PROKURA
ODDZIELNA 2 1. BANAŚ 2. SŁAWOMIR WŁADY-
SŁAW 3. 65090908610 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 264251. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/236/19/599]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PANEK 2. BOGUSŁAW MAREK 3. 69100410414
5. WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZ-
NYCH 6. NIE 2 1. SKAWIŃSKA KOT 2. RENATA
ANNA 3. 73071214346 5. CZŁONEK ZARZĄDU
- DYREKTOR DO SPRAW EKONOMICZNYCH 6. NIE

Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SKAWIŃSKA KOT
2. RENATA ANNA 3. 73071214346 4. PROKURA
ODDZIELNA 2 1. BANAŚ 2. SŁAWOMIR WŁADY-
SŁAW 3. 65090908610 4. PROKURA ODDZIELNA
2019-04-09 70/2019 20 18591
Poz. 18591. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
w Rzeszowie. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY W RZESZO-
WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-18102/2019]

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpis do rejestru: 13.08.2001 r., działając na pod-
stawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 maja 2019 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie
(XI piętro) przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900.Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz
   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności za 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
   z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
   sprawozdania finansowego za 2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2018 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności za 2018 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykona-
    nia przez nich obowiązków za 2018 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za
   2018 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
   kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finan-
   sowego za 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
   z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowa-
   nego sprawozdania finansowego za 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego
   sprawozdania finansowego za 2018 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 13. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnych
i proponowanych zmian Statutu Spółki ELEKTROMONTAŻ
RZESZÓW SA.

§ 5 ust. 4 Statutu - stare brzmienie:
4) Ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych,
  o których mowa w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzy-
  skania zgody Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych
  na rzecz:
  4.1. małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej
     akcjonariusza;
  4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki;
  4.3. aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych
     w stosunku do tych podmiotów legitymujących się
     co najmniej dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem
     pracy w Spółce lub w tych spółkach.

Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej
w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany.

§ 5 ust. 4 Statutu - proponowane, nowe brzmienie:
4) O ile nie zachodzą żadne okoliczności, o których mowa
  w pkt 9 ppkt 9.1. oraz ppkt 9.2 poniżej, ograniczenia
  w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzyskania zgody
 Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz:
  4.1. małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej
    akcjonariusza;
  4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki;
  4.3. aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych
    w stosunku do tych podmiotów legitymujących się
    co najmniej dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem
    pracy w Spółce lub w tych spółkach.
Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej
w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany.

w § 5 po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 o następującym brzmie-
niu:
9) Zarząd, w szczególności, ma prawo odmówić zbycia akcji
  Spółki na rzecz nabywcy, w tym nabywcy określonego rów-
  nież w punkcie 4 powyżej:
  9.1. któremu w toku postępowania sądowego - zarówno
    cywilnego, jak i karnego - zakończonego prawomoc-
    nym rozstrzygnięciem udowodniono działanie na nie-
    korzyść lub szkodę Spółki lub spółek grupy kapitało-
    wej do której należy Spółka;
  9.2. który, prowadzi działalność konkurencyjną wobec
    Spółki lub spółek grupy kapitałowej do której należy
    Spółka.

§ 7 ust. 1 Statutu - stare brzmienie:
1. Prezesa Zarządu Spółki oraz na jego wniosek pozostałych
  członków Zarządu Spółki w liczbie 2-5 osób powołuje Rada
  Nadzorcza.

§ 7 ust. 1 Statutu - proponowane, nowe brzmienie:
1. Prezesa Zarządu Spółki oraz na jego wniosek pozostałych
  członków Zarządu Spółki w liczbie 1-5 powołuje Rada Nad-
  zorcza.
Poz. 18591. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
w Rzeszowie. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY W RZESZO-
WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-18102/2019]

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpis do rejestru: 13.08.2001 r., działając na pod-
stawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 maja 2019 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie
(XI piętro) przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900.Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz
   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności za 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
   z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
   sprawozdania finansowego za 2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2018 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności za 2018 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykona-
    nia przez nich obowiązków za 2018 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za
   2018 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
   kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finan-
   sowego za 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
   z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowa-
   nego sprawozdania finansowego za 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego
   sprawozdania finansowego za 2018 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 13. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnych
i proponowanych zmian Statutu Spółki ELEKTROMONTAŻ
RZESZÓW SA.

§ 5 ust. 4 Statutu - stare brzmienie:
4) Ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych,
  o których mowa w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzy-
  skania zgody Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych
  na rzecz:
  4.1. małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej
     akcjonariusza;
  4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki;
  4.3. aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych
     w stosunku do tych podmiotów legitymujących się
     co najmniej dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem
     pracy w Spółce lub w tych spółkach.

Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej
w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany.

§ 5 ust. 4 Statutu - proponowane, nowe brzmienie:
4) O ile nie zachodzą żadne okoliczności, o których mowa
  w pkt 9 ppkt 9.1. oraz ppkt 9.2 poniżej, ograniczenia
  w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzyskania zgody
 Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz:
  4.1. małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej
    akcjonariusza;
  4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki;
  4.3. aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych
    w stosunku do tych podmiotów legitymujących się
    co najmniej dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem
    pracy w Spółce lub w tych spółkach.
Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej
w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany.

w § 5 po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 o następującym brzmie-
niu:
9) Zarząd, w szczególności, ma prawo odmówić zbycia akcji
  Spółki na rzecz nabywcy, w tym nabywcy określonego rów-
  nież w punkcie 4 powyżej:
  9.1. któremu w toku postępowania sądowego - zarówno
    cywilnego, jak i karnego - zakończonego prawomoc-
    nym rozstrzygnięciem udowodniono działanie na nie-
    korzyść lub szkodę Spółki lub spółek grupy kapitało-
    wej do której należy Spółka;
  9.2. który, prowadzi działalność konkurencyjną wobec
    Spółki lub spółek grupy kapitałowej do której należy
    Spółka.

§ 7 ust. 1 Statutu - stare brzmienie:
1. Prezesa Zarządu Spółki oraz na jego wniosek pozostałych
  członków Zarządu Spółki w liczbie 2-5 osób powołuje Rada
  Nadzorcza.

§ 7 ust. 1 Statutu - proponowane, nowe brzmienie:
1. Prezesa Zarządu Spółki oraz na jego wniosek pozostałych
  członków Zarządu Spółki w liczbie 1-5 powołuje Rada Nad-
  zorcza.
2018-11-19 223/2018 1613 1072043
Poz. 1072043. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000035111. SĄD REJO-
NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16633/18/230]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.05.2018R., REP. A NR 905/2018, NOTARIUSZ
AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA TREŚCI
PAR. 5 UST. 3, PAR. 29 UST. 2
Poz. 1072043. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000035111. SĄD REJO-
NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16633/18/230]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.05.2018R., REP. A NR 905/2018, NOTARIUSZ
AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA TREŚCI
PAR. 5 UST. 3, PAR. 29 UST. 2
2018-07-09 131/2018 341 252337
Poz. 252337. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/111907/18/889]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252337. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/111907/18/889]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 341 252338
Poz. 252338. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/111908/18/290]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252338. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/111908/18/290]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 341 252339
Poz. 252339. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/111909/18/691]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252339. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/111909/18/691]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 341 252340
Poz. 252340. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/111910/18/403]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252340. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/111910/18/403]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 341 252341
Poz. 252341. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/112046/18/934]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252341. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/112046/18/934]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 341 252342
Poz. 252342. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/112047/18/335]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252342. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/112047/18/335]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 341 252343
Poz. 252343. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/112048/18/736]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252343. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/112048/18/736]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 341 252344
Poz. 252344. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/112049/18/137]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252344. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000035111. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.08.2001.
[RDF/112049/18/137]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-27 83/2018 25 17918
Poz. 17918. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
w Rzeszowie. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY W RZESZO-
WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-17342/2018]

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r. działając na podsta-
wie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 maja 2018 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie
(XI piętro) przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności za 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
    z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki
    oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      spółki za 2017 r.
     - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
      łalności za 2017 r.
     - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wyko-
      nania przez nich obowiązków za 2017 r.
     - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
      z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 r.
  10. Wybory członów Rady Nadzorczej
  11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skon-
    solidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowa-
    nego sprawozdania finansowego za 2017 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
    Nadzorczej
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie spółki.
  15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlo-
wych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnej
i proponowanej zmiany Statutu spółki ELEKTROMONTAŻ
RZESZÓW SA.

§ 5 ust. 3 Statutu - stare brzmienie:
„Przeniesienie prawa własności akcji wymaga pisemnego
zezwolenia Zarządu. Pisemne zezwolenie Zarządu winno
być wydane w ciągu dwóch tygodni. Prawo do nabycia akcji
pisemnej przysługuje akcjonariuszom i pracownikom spółek
zależnych”

§ 5 ust. 3 Statutu - proponowane, nowe brzmienie:
„Zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użyt-
kowania na akcjach imiennych wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zarządu z zastrzeżeniem następujących postanowień

1) O udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody na zbycie,
nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na
akcjach imiennych Zarząd zawiadamia akcjonariusza w termi-
nie 30 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego zawiado-
mienia akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje („Zawiado-
mienie”) określającego liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia.
Jeżeli Zarząd odmawia zgody na zbycie akcji, winien wska-
zać nabywcę oraz cenę sprzedaży akcji zgodnie z postano-
wieniami Regulaminu Obrotu Akcjami Spółki - uchwalonym
przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą - w ter-
minie 2 miesięcy, licząc od dnia otrzymania przez Spółkę
Zawiadomienia. Wskazana przez Zarząd cena nabycia akcji
będzie odpowiadała faktycznej średniej cenie sprzedaży akcjiSpółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę Zawiado-
mienia. Jeżeli wskazany przez Zarząd nabywca zaoferuję wyż-
szą cenę za akcje niż faktyczna średnia cena sprzedaży akcji
Spółki z ostatnich 6miesięcy poprzedzających datę Zawiado-
mienia, wówczas Zarząd wskaże cenę zaoferowaną przez tego
nabywcę akcji.
2) W sytuacji, której akcjonariusz zamierza zbyć akcje imienne
Spółki lecz nie porozumiał się jeszcze z żadnym potencjal-
nym nabywcą, akcjonariusz może zwrócić się do Zarządu
z wnioskiem o wskazanie nabywcy w terminie dwóch mie-
sięcy, zgodnie z postanowieniami pkt 1) powyżej („Wniosek
o wskazanie nabywcy”). Wniosek o wskazanie nabywcy okre-
ślać będzie liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia.
3) Umowa przenosząca własność na nabywcę wskazanego
przez Zarząd zostanie zawarta oraz zapłata przez nabywcę
ceny za akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazania
nabywcy przez Zarząd
4) Ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych,
o których mowa w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzyska-
nia zgody Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz:
4.1 małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej akcjo-
nariusza;
4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki;
4.3 aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych w sto-
sunku do tych podmiotów, legitymujących się co najmniej
dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem pracy w Spółce lub
w tych spółkach.
Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej
w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany.
5) Rozporządzanie akcjami imiennymi, o których mowa
w niniejszym ustępie, dokonane z naruszeniem postanowień
niniejszego ustępu jest bezskuteczne wobec Spółki.
6) Jeżeli Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty Zawiadomienia
nie wskaże nabywcy akcji lub w przypadku braku zapłaty ceny
akcji w terminie określonym w pkt 3 powyżej, akcje mogą
być zbyte na rzecz podmiotu wskazanego przez akcjonariusza
zamierzającego zbyć akcje w Zawiadomieniu z tym zastrzeże-
niem, że nie nastąpi ani zmiana ceny, ani również jakichkol-
wiek innych warunków zawartych w Zawiadomieniu.
7) Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji
przez Spółkę w przypadku braku chętnych na zakup akcji
z zachowaniem obowiązujących przepisów.
8) Akcje nie mogą być obciążane zastawem lub użytkowaniem
na rzecz osób, które nie są akcjonariuszami lub pracownikami
spółki lub spółek zależnych z co najmniej 10 letnim nieprze-
rwanym stażem pracy.

§ 29 ust. 2 Statutu - stare brzmienie:

„Terminy wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.
Dywidenda nie może być wypłacona później niż w terminie
6-ciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”

§ 29 ust. 2. Statutu - proponowane, nowe brzmienie:

„Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wal-
nego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia
takiego nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu okre-
ślonym przez radę nadzorczą. Dywidenda nie może być wypła-
cona później niż w terminie 6-ciu miesięcy od dnia powzięcia
uchwały o podziale zysku przez walne zgromadzenie.”
Poz. 17918. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
w Rzeszowie. KRS 0000035111. SĄD REJONOWY W RZESZO-
WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-17342/2018]

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r. działając na podsta-
wie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 maja 2018 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie
(XI piętro) przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności za 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
    z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki
    oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      spółki za 2017 r.
     - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
      łalności za 2017 r.
     - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wyko-
      nania przez nich obowiązków za 2017 r.
     - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
      z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 r.
  10. Wybory członów Rady Nadzorczej
  11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skon-
    solidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowa-
    nego sprawozdania finansowego za 2017 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
    Nadzorczej
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie spółki.
  15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlo-
wych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnej
i proponowanej zmiany Statutu spółki ELEKTROMONTAŻ
RZESZÓW SA.

§ 5 ust. 3 Statutu - stare brzmienie:
„Przeniesienie prawa własności akcji wymaga pisemnego
zezwolenia Zarządu. Pisemne zezwolenie Zarządu winno
być wydane w ciągu dwóch tygodni. Prawo do nabycia akcji
pisemnej przysługuje akcjonariuszom i pracownikom spółek
zależnych”

§ 5 ust. 3 Statutu - proponowane, nowe brzmienie:
„Zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użyt-
kowania na akcjach imiennych wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zarządu z zastrzeżeniem następujących postanowień

1) O udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody na zbycie,
nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na
akcjach imiennych Zarząd zawiadamia akcjonariusza w termi-
nie 30 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego zawiado-
mienia akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje („Zawiado-
mienie”) określającego liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia.
Jeżeli Zarząd odmawia zgody na zbycie akcji, winien wska-
zać nabywcę oraz cenę sprzedaży akcji zgodnie z postano-
wieniami Regulaminu Obrotu Akcjami Spółki - uchwalonym
przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą - w ter-
minie 2 miesięcy, licząc od dnia otrzymania przez Spółkę
Zawiadomienia. Wskazana przez Zarząd cena nabycia akcji
będzie odpowiadała faktycznej średniej cenie sprzedaży akcjiSpółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę Zawiado-
mienia. Jeżeli wskazany przez Zarząd nabywca zaoferuję wyż-
szą cenę za akcje niż faktyczna średnia cena sprzedaży akcji
Spółki z ostatnich 6miesięcy poprzedzających datę Zawiado-
mienia, wówczas Zarząd wskaże cenę zaoferowaną przez tego
nabywcę akcji.
2) W sytuacji, której akcjonariusz zamierza zbyć akcje imienne
Spółki lecz nie porozumiał się jeszcze z żadnym potencjal-
nym nabywcą, akcjonariusz może zwrócić się do Zarządu
z wnioskiem o wskazanie nabywcy w terminie dwóch mie-
sięcy, zgodnie z postanowieniami pkt 1) powyżej („Wniosek
o wskazanie nabywcy”). Wniosek o wskazanie nabywcy okre-
ślać będzie liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia.
3) Umowa przenosząca własność na nabywcę wskazanego
przez Zarząd zostanie zawarta oraz zapłata przez nabywcę
ceny za akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazania
nabywcy przez Zarząd
4) Ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych,
o których mowa w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzyska-
nia zgody Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz:
4.1 małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej akcjo-
nariusza;
4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki;
4.3 aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych w sto-
sunku do tych podmiotów, legitymujących się co najmniej
dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem pracy w Spółce lub
w tych spółkach.
Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej
w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany.
5) Rozporządzanie akcjami imiennymi, o których mowa
w niniejszym ustępie, dokonane z naruszeniem postanowień
niniejszego ustępu jest bezskuteczne wobec Spółki.
6) Jeżeli Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty Zawiadomienia
nie wskaże nabywcy akcji lub w przypadku braku zapłaty ceny
akcji w terminie określonym w pkt 3 powyżej, akcje mogą
być zbyte na rzecz podmiotu wskazanego przez akcjonariusza
zamierzającego zbyć akcje w Zawiadomieniu z tym zastrzeże-
niem, że nie nastąpi ani zmiana ceny, ani również jakichkol-
wiek innych warunków zawartych w Zawiadomieniu.
7) Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji
przez Spółkę w przypadku braku chętnych na zakup akcji
z zachowaniem obowiązujących przepisów.
8) Akcje nie mogą być obciążane zastawem lub użytkowaniem
na rzecz osób, które nie są akcjonariuszami lub pracownikami
spółki lub spółek zależnych z co najmniej 10 letnim nieprze-
rwanym stażem pracy.

§ 29 ust. 2 Statutu - stare brzmienie:

„Terminy wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.
Dywidenda nie może być wypłacona później niż w terminie
6-ciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”

§ 29 ust. 2. Statutu - proponowane, nowe brzmienie:

„Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wal-
nego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia
takiego nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu okre-
ślonym przez radę nadzorczą. Dywidenda nie może być wypła-
cona później niż w terminie 6-ciu miesięcy od dnia powzięcia
uchwały o podziale zysku przez walne zgromadzenie.”

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki