Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki RAMIRENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRamirent Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatSzczecin
GminaSzczecin
MiejscowośćSzczecin
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatSzczecin
GminaSzczecin
UlicaŚwierczewska
Nr domu3
MiejscowośćSzczecin
Kod pocztowy71-066
PocztaSzczecin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7732Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000034051

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych: Wartość firmy 20%, Oprogramowanie 20%, Licencje 20-33%.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym, po miesiącu w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do używania.
Stawki amortyzacyjne są następujące: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5%, Urządzenia techniczne i maszyny 10-33,33%, Środki transportu 10-20%, Pozostałe środki trwałe 10-33,33%.
W przypadku nabycia środków trwałych używanych stawki amortyzacyjne ustalane są indywidualnie.Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
Leasing finansowy
Przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie, gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.Wartość zapasów ustala się w oparciu o cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) nie są zaliczane do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą dzialalnością przyszłych świadczeń na rzecz pracowników w tym świadczeń emerytalnych prezentowane są w pozycji rezerw na świadczenia emerytalne i podobne.
Bierne rozliczenia kosztów wynikające z wykonanych na rzecz jednostki świadczeń przezentowane są jako zobowiązania handlowe.
Kapitał podstawowy
Kapitał postawowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na kapitał podstawowy i prezentowane w aktywach Spółki.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Rezerwy tworzy się w szczególnosci na : rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rezerwa na urlopy, rezrewan premie, rezrewan na sprawy sądowe i sporne, rezerwan na reorganizację.
Klasyfikacja instrumentów finansowychInstrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Podział instrumentów finansowych
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.
Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.
Wartość godziwa ustalana jest w drodze: • wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne,• oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami,• zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego regulowanego rynku,• oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej na aktywnym regulowanym rynku ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, albo cen składników złożonego instrumentu finansowego,• oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy usługi zostały wykonane, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Odsetki
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy:
EUR: 31.12.18 (4,3000), 31.12.17 (4,1709)
USD: 31.12.18 (3,7597), 31.12.17 (3,4813)
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe237 676 607,50179 194 265,06
IWartości niematerialne i prawne964 494,961 037 985,37
3Inne wartości niematerialne i prawne964 494,961 037 985,37
IIRzeczowe aktywa trwałe232 752 782,54174 424 105,69
1Środki trwałe231 162 458,74171 239 847,98
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej821 305,441 050 076,77
c) urządzenia techniczne i maszyny68 147 496,7646 037 044,26
d) środki transportu86 228 975,9162 735 322,43
e) inne środki trwałe75 964 680,6361 417 404,52
2Środki trwałe w budowie1 590 323,803 184 257,71
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 959 330,003 732 174,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 959 330,003 732 174,00
BAktywa obrotowe50 973 662,1554 734 212,60
IZapasy1 309 310,841 060 350,49
4Towary1 309 310,841 060 350,49
IINależności krótkoterminowe40 095 464,1342 866 179,81
1Należności od jednostek powiązanych94 416,93160 041,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:94 416,93160 041,87
– do 12 miesięcy94 416,93160 041,87
3Należności od pozostałych jednostek40 001 047,2042 706 137,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:39 466 183,7341 915 299,74
– do 12 miesięcy39 466 183,7341 915 299,74
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych223 836,99
c) inne534 863,47567 001,21
IIIInwestycje krótkoterminowe9 172 008,0510 427 187,87
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 921 118,0210 119 082,62
a) w jednostkach powiązanych8 921 118,0210 119 082,62
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe8 921 118,0210 119 082,62
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne250 890,03308 105,25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach250 890,03209 265,93
– inne środki pieniężne98 839,32
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe396 879,13380 494,43
Aktywa razem288 650 269,65233 928 477,66
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny247 543 570,07190 855 809,63
IKapitał (fundusz) podstawowy47 882 400,0047 882 400,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:142 973 409,6394 467 535,09
VIZysk (strata) netto56 687 760,4448 505 874,54
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 106 699,5843 072 668,03
IRezerwy na zobowiązania11 708 204,878 232 316,95
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 730 095,001 443 335,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne6 701 219,774 228 776,35
– długoterminowa2 001 386,00937 094,00
– krótkoterminowa4 699 833,773 291 682,35
3Pozostałe rezerwy1 276 890,102 560 205,60
– krótkoterminowe1 276 890,102 560 205,60
IIIZobowiązania krótkoterminowe29 055 100,1134 838 145,89
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 144 639,302 455 612,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 144 639,302 455 612,95
– do 12 miesięcy1 144 639,302 455 612,95
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek27 891 016,9232 380 166,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 609 299,4710 690 942,09
– do 12 miesięcy7 609 299,4710 690 942,09
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 915 422,4011 094 043,40
h) z tytułu wynagrodzeń1 454 098,931 273 178,58
i) inne7 912 196,129 322 002,60
4Fundusze specjalne19 443,892 366,27
IVRozliczenia międzyokresowe343 394,602 205,19
2Inne rozliczenia międzyokresowe343 394,602 205,19
– długoterminowe343 394,602 205,19
– krótkoterminowe343 394,602 205,19
Pasywa razem288 650 269,65233 928 477,66
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:219 432 295,72214 456 640,88
– od jednostek powiązanych1 210 950,311 001 664,77
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów217 759 902,15212 698 939,21
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 672 393,571 757 701,67
BKoszty działalności operacyjnej-158 200 195,14-157 532 949,47
IAmortyzacja-38 884 179,52-34 667 318,91
IIZużycie materiałów i energii-9 211 210,82-9 620 345,59
IIIUsługi obce-65 591 600,99-73 811 916,24
IVPodatki i opłaty, w tym:-805 570,48-736 079,63
VWynagrodzenia-30 829 890,64-26 963 145,59
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-8 443 435,56-7 445 491,29
– emerytalne-2 559 023,22-2 337 828,26
VIIPozostałe koszty rodzajowe-3 194 898,28-2 939 576,60
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-1 239 408,85-1 349 075,62
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)61 232 100,5856 923 691,41
DPozostałe przychody operacyjne12 550 079,429 097 261,61
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych11 849 069,398 409 534,79
IVInne przychody operacyjne701 010,03687 726,82
EPozostałe koszty operacyjne-3 021 272,41-5 336 797,23
IIIInne koszty operacyjne-3 021 272,41-5 336 797,23
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)70 760 907,5960 684 155,79
GPrzychody finansowe225 399,62195 384,58
IIOdsetki, w tym:225 399,62136 930,69
– od jednostek powiązanych76 574,4257 169,42
VInne58 453,89
HKoszty finansowe-613 024,77-440 720,83
IOdsetki, w tym:-274 591,36-440 720,83
– dla jednostek powiązanych-271 923,83-437 291,35
IVInne-338 433,41
IZysk (strata) brutto (F+G–H)70 373 282,4460 438 819,54
JPodatek dochodowy-13 685 522,00-11 932 945,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)56 687 760,4448 505 874,54
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)190 855 809,63142 349 935,09
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach190 855 809,63142 349 935,09
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu47 882 400,0047 882 400,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu47 882 400,0047 882 400,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu94 467 535,0978 177 526,79
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego48 505 874,5416 290 008,30
a) zwiększenie (z tytułu)48 505 874,5416 290 008,30
– podziału zysku (ustawowo)48 505 874,5416 290 008,30
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu142 973 409,6394 467 535,09
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu48 505 874,5416 290 008,30
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu48 505 874,5416 290 008,30
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach48 505 874,5416 290 008,30
b) zmniejszenie (z tytułu)-48 505 874,54-16 290 008,30
- €“ przekazanie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy-48 505 874,54-16 290 008,30
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto56 687 760,4448 505 874,54
Azysk netto56 687 760,4448 505 874,54
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)247 543 570,07190 855 809,63
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)237 543 570,07190 855 809,63
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej87 596 965,0480 831 897,89
IZysk (strata) netto56 687 760,4448 505 874,54
IIKorekty razem30 909 204,6032 326 023,35
1Amortyzacja38 884 179,5234 690 984,28
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych231 400,65-165 216,22
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)268 176,66436 453,22
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-11 572 194,01-8 256 833,40
5Zmiana stanu rezerw3 475 887,924 442 028,17
6Zmiana stanu zapasów-248 960,3571 813,16
7Zmiana stanu należności2 837 032,64-5 010 071,44
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 063 967,147 390 122,79
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych97 648,71-1 273 257,21
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)87 596 965,0480 831 897,89
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-87 386 003,60-58 350 744,56
IWpływy14 823 353,2410 291 428,76
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 625 388,6410 291 428,76
3Z aktywów finansowych, w tym:1 197 964,60
a) w jednostkach powiązanych1 197 964,60
IIWydatki-102 209 356,84-68 642 173,32
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-102 209 356,84-58 523 090,70
3Na aktywa finansowe, w tym:-10 119 082,62
a) w jednostkach powiązanych-10 119 082,62
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-87 386 003,60-58 350 744,56
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-268 176,66-26 436 453,22
IWpływy27 000 000,003 378 080,00
2Kredyty i pożyczki27 000 000,003 378 080,00
IIWydatki-27 268 176,66-29 814 533,22
4Spłaty kredytów i pożyczek-27 000 000,00-29 378 080,00
8Odsetki-268 176,66-436 453,22
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-268 176,66-26 436 453,22
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-57 215,22-3 955 299,89
FŚrodki pieniężne na początek okresu308 105,254 263 405,14
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:250 890,03308 105,25
– o ograniczonej możliwości dysponowania84 481,312 366,27
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok70 373 282,4460 438 819,54
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:10 578 028,0410 578 028,049 721 744,46
Rozwiązane odpisy aktualizujące wartość należności, które wcześniej nie były KUP3 440 032,153 440 032,15art 16 ust 1 pkt 26 lit a7 859 323,49
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów163 235,00163 235,00art 16 ust 1 pkt 27225 716,00
Rozwiązanie rezerwy na urlopy903 675,26903 675,26art 16 ust 1 pkt 27738 011,15
Rozwiązane rezerwy na wynagrodzenia (premie)2 797 388,332 797 388,33art 16 ust 1 pkt 27335 097,26
Rozwiązany odpis aktualizujący wartośc środków trwałych123 091,10123 091,10art 16 ust 1 pkt 27234 543,78
Dodatnie różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy353,39353,39art 15a18 866,27
Korekta VAT "złe długi"1 702,321 702,32art 16 ust 1 pkt 258 972,94
Otrzymane bonusy za rok 2017, zaksięgowane w roku 2018, doliczone do przychodów podatkowych roku 2017325 695,49325 695,49art 15 ust 4 lit b276 904,61
Rozwiązane pozostałe rezerwy2 822 855,002 822 855,00art 16 ust 1 pkt 27
Rozwiązane rezerwy na inne świadczenia pracowniczeart 16 ust 1 pkt 2723 963,51
Pozostałeart 16345,45
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 489 540,361 489 540,3615 224 142,08
Utworzone rezerwy na wynagrodzenia i premie5 193 175,835 193 175,83art 16 ust 1 pkt 272 276 745,73
Odpisy aktualizujące wartość należności niebędące KUP4 013 699,354 013 699,35art 16 ust 1 pkt 26 lit a11 657 352,44
Utworzone rezerwy na pozostałe zobowiązania894 222,00894 222,00art 16 ust 1 pkt 271 983 239,27
Koszty reprezentacji600 215,42600 215,42art 16 ust 1 pkt 28502 587,97
Niewypłacone umowy o dzieło i kontrakty-29 210,09-29 210,09art 15 ust 4 lit g79 728,48
Utworzone rezerwy na urlopy864 323,68864 323,68art 16 ust 1 pkt 27903 675,26
ZUS od niewypłaconych umów i kontraktów-99 057,35-99 057,35art 15 ust 4 lit g-38 026,65
Utworzony odpis aktualizujący wartość zapasów120 474,00120 474,00art 16 ust 1 pkt 27163 235,00
Wpłaty na PFRON337 109,00337 109,00art 16 ust 1 pkt 40287 825,00
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego124 590,00124 590,00art 16 ust 1 pkt 27121 000,00
Ujemne różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy19 512,7219 512,72art 15a46 660,00
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych376 942,07376 942,07art 16 ust 1 pkt 27352 268,14
Zapłacone kary, grzwny7 862,807 862,80art 16 ust 1 pkt 1912 157,50
Odpisane, przedawnione należności458 306,27458 306,27art 16 ust 1 pkt 20
Podatki i opłaty niestanowiące KUP33 753,7933 753,79art 16 ust 1 pkt 3710 020,00
Różnica między wartością sprzedanych środków trwałych podatkową a statutową-5 855 374,07-5 855 374,07art 16 lit h-1 517 118,62
Różnica między amortyzacją podatkową a statutową-6 193 940,25-6 193 940,25art 16 lit h-2 152 689,65
Koszty roku 2017, zaksięgowane w roku 2018, doliczone do kosztów podatkowych roku 2017622 935,19622 935,19art 15 ust 4 lit b542 430,09
Odsetki zarachowaneart 16 ust 1 pkt 1152,12
Darowiznyart 18 ust 1-7 000,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym61 284 794,7665 941 217,16
K. Podatek dochodowy11 644 111,0012 528 831,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia: Noty 1-27

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki