Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat KRAKÓW
Gmina M.KRAKÓW
Miejscowość KRAKÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat KRAKÓW
Gmina M.KRAKÓW
Ulica MROZOWA
Nr domu 9
Miejscowość KRAKÓW
Kod pocztowy 31-752
Poczta KRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4322Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000033584

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z tą ustawą, z tym że: 1. Składniki majątku spełniającego kryteria zaliczania ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji środków trwałych ale ich wartość odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania. 2. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metoda liniową począwszy od miesiąca nastepnego po miesiącu w którym środek trwały oddano do użytku, Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy o rachunkowości. 3. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się w równych miesięcznych ratach począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania i przez okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 5 lat. 4. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł amortyzuje sie w uproszczony sposób poprzez jednorazowy odpis wartości nabycia w miesiącu oddania do użytkowania. 5.Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do śrokdów trwałych. 6.Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwłych wycenia sie według ceny nabycia w razie konieczności pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 7.Zapasy wycenia sie w cenach zakupu. 8.Produkty gootowe - po kosztach wytworzenia. 9. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych. 10. Należności i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności. 11. Należności i zobowiązania w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski. 12. Rezerwy na koszty tworzy się w uzasadnionej i wiarygodnej oszacowanej wartości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Nie dotyczy

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1.Wynik finansowy Spółki został ustalony w oparciu o wariant porównawczy kosztów. 2. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Nie dotyczy

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 3 549 050,34 2 443 923,53
I Wartości niematerialne i prawne 5 532,08 11 567,08
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 5 532,08 11 567,08
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 2 175 703,06 1 037 365,25
1 Środki trwałe 2 175 703,06 1 037 365,25
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 32 916,98 38 114,48
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 933 019,93 964 581,33
c) urządzenia techniczne i maszyny 947 496,50 15 297,83
d) środki transportu 247 654,31 15 355,88
e) inne środki trwałe 14 615,34 4 015,73
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 1 322 563,20 1 322 563,20
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 1 322 563,20 1 322 563,20
a) w jednostkach powiązanych 1 322 563,20 1 322 563,20
– udziały lub akcje 1 322 563,20 1 322 563,20
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45 252,00 72 428,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45 252,00 72 428,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 9 241 222,20 7 801 819,68
I Zapasy 33 629,42 25 080,00
1 Materiały 33 629,42 25 080,00
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 5 516 271,27 4 544 302,71
1 Należności od jednostek powiązanych 102 734,60 371 392,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 102 734,60 371 392,76
– do 12 miesięcy 102 734,60 371 392,76
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 5 413 536,67 4 172 909,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 227 050,32 4 118 215,30
– do 12 miesięcy 5 043 075,32 3 934 240,30
– powyżej 12 miesięcy 183 975,00 183 975,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 180 245,64 51 918,65
c) inne 6 240,71 2 776,00
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 3 646 155,13 3 225 416,86
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 646 155,13 3 225 416,86
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 646 155,13 3 225 416,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 646 155,13 525 416,86
– inne środki pieniężne 2 700 000,00
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45 166,38 7 020,11
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 12 790 272,54 10 245 743,21
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 9 788 724,57 6 397 808,43
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 000 000,00 2 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 472 729,39 1 860 354,54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2 925 079,04 2 925 079,04
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2 925 079,04 2 925 079,04
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 3 390 916,14 -387 625,15
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 001 547,97 3 847 934,78
I Rezerwy na zobowiązania 339 035,93
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 314,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 338 721,93
– długoterminowa
– krótkoterminowa 338 721,93
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 3 001 547,97 3 508 898,85
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1 021 111,43 2 908 039,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 021 111,43 2 908 039,10
– do 12 miesięcy 1 007 530,82 2 894 458,49
– powyżej 12 miesięcy 13 580,61 13 580,61
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 936 181,34 600 859,75
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 580 013,90 29 512,54
– do 12 miesięcy 580 013,90 29 512,54
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 926 791,56 477 279,37
h) z tytułu wynagrodzeń 411 885,93 90 373,13
i) inne 17 489,95 3 694,71
4 Fundusze specjalne 44 255,20
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 12 790 272,54 10 245 743,21
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20 058 283,50 18 623 794,10
– od jednostek powiązanych 1 029 821,85 1 827 441,82
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 005 444,96 18 623 422,13
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 39 797,24 346,97
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 041,30 25,00
B Koszty działalności operacyjnej 20 234 143,85 18 872 793,20
I Amortyzacja 470 141,40 56 961,45
II Zużycie materiałów i energii 1 492 220,98 138 182,49
III Usługi obce 7 489 679,89 16 693 382,24
IV Podatki i opłaty, w tym: 227 055,04 81 619,43
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 8 288 726,01 1 585 640,97
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 209 766,02 282 949,91
– emerytalne 706 014,12 110 226,27
VII Pozostałe koszty rodzajowe 43 514,21 34 056,71
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 040,30
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -175 860,35 -248 999,10
D Pozostałe przychody operacyjne 341 672,70 99 007,01
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7,00
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 341 672,70 99 000,01
E Pozostałe koszty operacyjne 35 494,39 340 120,77
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 35 494,39 340 120,77
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 130 317,96 -490 112,86
G Przychody finansowe 3 316 594,41 56 879,71
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 277 000,00
A Od jednostek powiązanych, w tym: 3 277 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 277 000,00
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 39 594,41 56 879,71
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 2 383,23
I Odsetki, w tym: 2 093,00
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 290,23
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 444 529,14 -433 233,15
J Podatek dochodowy 53 613,00 -45 608,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 390 916,14 -387 625,15
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6 397 808,43 6 785 433,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6 397 808,43 6 785 433,58
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 000 000,00 2 000 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 000 000,00 2 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 860 354,54 1 860 354,54
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -387 625,15
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 387 625,15
– pokrycia straty 387 625,15
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 472 729,39 1 860 354,54
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2 925 079,04 2 704 419,84
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 220 659,20
a) zwiększenie (z tytułu) 220 659,20
podział zysku 220 659,20
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2 925 079,04 2 925 079,04
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -387 625,15 220 659,20
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 220 659,20
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 220 659,20
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 220 659,20
podział zysku na kapitał rezerwowy 220 659,20
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -387 625,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -387 625,15
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 387 625,15
pokrycie straty kapitałem zapasowym 387 625,15
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 3 390 916,14 -387 625,15
A zysk netto 3 390 916,14
B strata netto 387 625,15
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9 788 724,57 6 397 808,43
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9 788 724,57 6 397 808,13
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 253 817,52 -808 345,31
I Zysk (strata) netto 3 390 916,14 -387 625,15
II Korekty razem -4 644 733,66 -420 720,16
1 Amortyzacja 470 141,40 56 961,45
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3 277 000,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -7,00
5 Zmiana stanu rezerw -339 035,93 238 778,93
6 Zmiana stanu zapasów -8 549,42 -20 174,00
7 Zmiana stanu należności -971 968,56 644 773,01
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -507 350,88 -1 301 004,62
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10 970,27 -40 047,93
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1 253 817,52 -808 345,31
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 7,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 1 602 444,21 14 270,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 602 444,21 14 270,00
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 602 444,21 -14 263,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 3 277 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 3 277 000,00
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3 277 000,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 420 738,27 -822 608,31
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 420 738,27 -822 608,31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 3 225 416,86 4 048 025,17
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3 646 155,13 3 225 416,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania 44 202,20
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 3 444 529,14
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
-dywidenda 3 277 000,00 3 277 000,00 art 22 ust 4
- rozwiązanie rezerwy 338 721,93 338 721,93 art 12 ust 4 pkt 6a
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe 1 650,97 1 650,97
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
- fundusz reprezentacyjny 36 037,74 36 037,74 art 16 ust 1 pkt 28
- PEFRON 127 914,00 127 914,00 art 16 ust 1 pkt 36
- darowizny 9 000,00 9 000,00 art 16 ust 1 pkt 14
- amortyzacja 5 197,50 5 197,50 art 16c
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
- niewypłacona Rada Nadzorcza 12 406,45 12 406,45 art 16 ust 1 pkt 57b
Zus płatnika 225 763,91 225 763,91 art 16 ust 1 pkt 57a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
- ZUS płatnika 42 477,93 42 477,93 art 16 ust 1 pkt 57a
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 92 384,40
- strata z roku 2017
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 140 793,00
K. Podatek dochodowy 26 751,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki